Koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy siedziby Urzędu Miasta w Kielcach przy ul. Rynek 1 w Kielcach
I nagroda

<<< powrót
  • Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan – Architekci Spółka partnerska
Skład zespołu:
1. Idea.
Głównym celem, przy projektowaniu było stworzenie optymalnych warunków do kontaktów międzyludzkich i pracy. Poprzez zorganizowanie przestrzeni o odpowiednich walorach funkcjonalnych i estetycznych można uzyskad otoczenie dla spokojnego, płynnego przebiegu interakcji między uczestnikami procesu administracyjnego. A wysoki komfort psychiczny jest czynnikiem łagodzącym napięcia i eliminującym stres oraz wpływa na poczucie satysfakcji.
2. Kompozycja.
Projektowana rozbudowa została wkomponowana w istniejącą zabudowę na zasadzie minimalizacji ingerencji. Parterowy układ nowej kubatury wypełnia w większości istniejący dziedziniec. Dzięki temu uzyskujemy wrażenie podniesienia obecnej posadzki dziedzińca o jedną kondygnację. Zastosowanie zielonego dachu w formie ogrodu wraz z otaczającym go pasem szkła potęguje to wrażenie. Taka kompozycja nie ogranicza przestrzennie istniejącego dziedzińca, a co za tym idzie nie wpływa na warunki oświetlenia pomieszczeń zlokalizowanych wokół niego na wyższych kondygnacjach. Zastosowanie trejaży porośniętych bluszczem, swoją rzeźbiarska bryłą nawiązującą do form organicznych, niejako zwraca dziedzińcowi drzewa, usunięte w wyniku wprowadzenia nowej kubatury. Bryła Sali Operacyjnej została podzielona na dwie kontrastujące część: lekką przeszkloną oraz pełną pokrytą zielenią. Podział ten znalazł swoje odzwierciedlenie w funkcji. Zastosowanie rozwiązań ogrodowych wydaje się być najlepszym sposobem realizacji przyjętej idei.
3. Funkcja.
Schemat funkcjonalny projektowanego budynku oparto na dwóch ściśle ze sobą powiązanych elementach:
A - minimalizacji ingerencji w zastaną tkankę Urzędu Miasta.
B - uzyskania optymalnego szkieletu powiązań na linii urzędnik – petent.

Ad. A - Zakres zmian w istniejącym budynku ogranicza się do holu od strony Pl. Konstytucji, dotychczasowej Sali Ślubów, piwnic pod wschodnim skrzydłem budynku oraz obecnego Biura Obsługi Interesanta od strony Rynku. Ponadto zmianie ulega pomieszczenie obecnego garażu, przejście pod budynkiem od strony ulicy Leśnej oraz schody w odcinku między piwnicą a parterem we wschodnim oraz północnym skrzydle. Pozostałe pomieszczenia pozostają bez zmian. Przyjęte rozwiązanie umożliwiają normalne funkcjonowanie U.M.K. w trakcie trwania prac budowlanych a po ich zakończeniu szybką reorganizację bez zbędnych zakłóceń.

Ad. B - Nowoprojektowana Sala Operacyjna umieszczona w dziedzińcu Urzędu Miasta Kielc została łagodnie wpięta do istniejącej struktury powiązań komunikacyjnych łącząc istniejące wejścia od strony Placu Konstytucji, ul. Leśnej i Rynku, w jednym centralnie umieszczonym miejscu.
Główne wejście przyjęto od strony Pl. Konstytucji, zaś od strony Rynku i ul. Leśnej traktowane są jako pomocnicze, przy czym wejście od ul. Leśnej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Główne wejście prowadzi przez istniejący hol wejściowy, od strony zachodniej, w którym zlokalizowano portiernię, kiosk biletowo – gazetowy, punkt ksero, szatnię dla klientów, tablice ogłoszeń, toaletę dla niepełnosprawnych. Dalej przestrzeń otwiera się na hol główny budynku U.M.K., w którym mieści się główny punkt informacyjny, tablice ogłoszeń, automaty elektronicznego systemu obsługi, miejsca do siedzenia ze stołami, przestrzeń ekspozycyjno-reklamowa z możliwością urządzenia tymczasowego miejsca pracy. Główny hol łączy się z Salą Operacyjną. Układ funkcjonalny tejże Sali opiera się na zasadzie segregacji powierzchni przeznaczonych dla petentów i powierzchni przeznaczonych dla pracowników Urzędu, przy zachowaniu spójności przestrzennej. Duży hol-poczekalnia został tak zaprojektowany aby zapewnić dobrą widoczność wszystkich tablic elektronicznego systemu obsługi oraz tablic ogłoszeniowych umieszczonych na szklanych ściankach meblowych, a jego lokalizacja pozwala na odsunięcie głównego ruchu interesantów od miejsc pracy, co podnosi komfort pracy i obsługi. Duża, przeszklona przestrzeń poczekalni zapewnia kontakt optyczny z otoczeniem, potęgując wrażenie przestronności. Zastosowanie łamaczy światła ze szkła barwionego będących jednocześnie elementami konstrukcyjnymi ogranicza nasłonecznienie przestrzeni holu.

Natomiast nakryte pełnym stropodachem miejsca pracy dają wrażenie intymności i bezpieczeństwa oraz są optymalne zarówno z punktu widzenia oświetlenia stanowiska pracy (odbicia i refleksy) jak i kontaktów interpersonalnych. Cała przestrzeń Sali Operacyjnej została „poprzebijana” szklanymi cylindrami, których zadaniem jest doświetlenie pomieszczenia oraz wprowadzenie do wnętrza zieleni. Z cylindrów wyrastają trejaże w formie drzew. Na wprost wejścia od ul. Leśnej zlokalizowano tablice ogłoszeniowe oraz automaty elektronicznego systemu obsługi. Wzdłuż holu-poczekalni, na szklanych ściankach meblowych, rozlokowano miejsca na druki oraz wzory dokumentów dla każdego referatu oddzielnie. Po przeciwległej stronie Sali wzdłuż północnego i zachodniego skrzydła istniejącego budynku, usytuowano ciąg komunikacyjny dla personelu. W przestrzeni tej doświetlonej światłem naturalnym wpadającym przez szklany dach, znalazło się miejsce dla urządzeń biurowych typu ksero i faks. Tam też dostępna jest kameralna przestrzeń wypoczynkowa z zielenią.

Szatnie oraz toalety dla personelu dostępne są z holu wejściowego w istniejącym budynku U.M.K. Biuro Obsługi Interesanta zostało częściowo podpiwniczone w celu uzyskania miejsca na archiwa i pomieszczenia techniczne. Archiwa są powiązane z Salą Operacyjną za pomocą istniejącej klatki schodowej w północnym skrzydle budynku, która wymaga przebudowy w części piwnicznej, oraz małej windy towarowej. Dach Sali operacyjnej został zaprojektowany w formie ogrodu, jako przestrzeń rekreacyjna dostępna ze spocznika istniejącej klatki schodowej.

Z wejścia pomocniczego od strony Rynku do Biura Obsługi Interesanta został zapewniony dostęp poprzez istniejącą klatkę schodową. Klatka ta prowadzi również do kawiarni zlokalizowanej w podpiwniczeniu. Na wysokości od piwnicy do parteru klatka wymaga przebudowy. Zastosowane rozwiązanie umożliwia niezależne funkcjonowanie kawiarni. Jednocześnie zapewnia powiązanie funkcjonalne z Salą Operacyjną w godzinach pracy Urzędu. Zespół toalet dla interesantów oraz klientów kawiarni został zlokalizowany na parterze we wschodnim skrzydle istniejącego budynku. Drugie wejście pomocnicze od strony ulicy Leśnej przeznaczone dla osób niepełnosprawnych przechodzi przez niezabudowany fragment dziedzińca od strony południowej. Niezabudowany fragment dziedzińca umożliwia niezmieniony, w stosunku do istniejącego, dostęp zarówno do zaplecza istniejącego baru jak i kotłowni oraz piwnic. Zaprojektowaną w tym miejscu pochylnią może odbywać się transport zasobów archiwum oraz dojazd do stacji transformatorowej i kotłowni, usytuowanych na poziomie piwnic. Agregat prądotwórczy zlokalizowano w obecnym pomieszczeniu garażu.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl