Konkurs na projekt hali sportowej w Tarnowie
II nagroda

<<< powrót
  • Biuro Projektowo Budowlane
  • Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa
Skład zespołu:
  • główny projektant:  
  • arch. Paweł Tiepłow  
  •  
  • zespół projektowy:  
  • arch. Jan Lamprecht  
  • arch. Paweł Czernecki  
  • arch. Michał Abramowicz 
Idea
Podstawowym celem projektu jest stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego o optymalnym programie funkcjonalnym, kosztach inwestycji i użytkowania, atrakcyjnej architekturze, nawiązującego funkcjonalnie i kompozycyjnie do istniejących obiektów lecz wyróżniającego się swym charakterem. Obiektu, który kompozycją i rozwiązaniami technicznymi będzie stanowić jednorodną formę i dominantę architektoniczno-przestrzenną oraz będzie współgrać z otoczeniem.
Ze stworzonej funkcji sportowo-rekreacyjnej będą korzystać sportowcy, młodzież w ramach zajęć szkolnych, jak również mieszkańcy Tarnowa i oklic.
Ważnym elementem projektu jest architektura hali sportowej. Zdaniem autorów, ładna i niebanalna, powinna inspirować młodzież do uprawiania sportu i twórczego rozwoju.

Stan istniejący - koncepcja zagospodarowania terenu
Projekt nawiązuje do rzędnych terenu oraz do lokalizacji istniejących obiektów i układu komunikacyjnego.

Teren przyszłej inwestycji jest płaski, częściowo zabudowany, z występującą zielenią średnią i wysoką. Jego południową część zajmuje firma szkółkarska Garden. Projektuje się w tym miejscu halę sportową z obsługą komunikacyjną. Istniejące boiska treningowe na zachód od hali zostaną zaadaptowane. Teren szkółki na wschód od hali zostanie przekształcony w ogród botaniczny z maksymalnym wykorzystaniem wartościowej zieleni. Niektóre istniejące obiekty zostaną zaadaptowane. Projektuje się pawilon wystawowy z działem handlowo-usługowym.
Północno-zachodnią część terenu zajmuje boisko piłkarskie z trybunami oraz boisko treningowe klubu sportowego Błękitni. Zakłada się likwidację istniejących obiektów kubaturowych. Boisko zostanie przekształcone w pełnowymiarowy stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, spełniający wymogi PZPN i PZLA, ze sztuczną nawierzchnią i zadaszonymi trybunami na 10 tysięcy widzów. Z południowej strony zakola, dostosowując się do jego krzywizny projektuje się hotel z częścią szatniową, socjalną, gastronomiczną, konferencyjną oraz zespołem odnowy biologicznej.
W północno-wschodniej części lokalizacji znajduje się wyrobisko po dawnej cegielni, gdzie teren opada ostro ku stawowi. Planuje się wykorzystać naturalne warunki terenowe i zlokalizować tu obszar rekreacyjno-wypoczynkowy – park z alejkami spacerowymi ławkami, małą gastronomią. Jego główną atrakcją, na osi stadionu, będzie amfiteatr przekryty lekkim dachem membranowym, dla 2 tysięcy widzów z zapleczem scenicznym. Będą tu mogły być organizowane imprezy rekreacyjne, rozrywkowe, artystyczne oraz konferencje, kongresy i uroczyste spotkania, a także kino letnie. Nad stawem zakłada się też lokalizację małej przystani z możliwością wypożyczania sprzętu wodnego.
Na poszczególnych działkach terenu opracowania zaprojektowano funkcje wskazane w Warunkach Konkursu według następującej zasady:
a) Projektowaną halę sportową usytuowano w miejscu żądanym w Warunkach. Od jej zachodniej strony, na osi stadionu, poprowadzono główny ciąg pieszy, pełniący też rolę dojazdu pożarowego, od strony ul. Romanowicza, w kierunku stadionu i hotelu.
b) Po drugiej, zachodniej stronie hali, od strony ogrodu botanicznego, poprowadzono również ciąg pieszo-jezdny, będący drugą drogą pożarową (przy takich gabarytach obiekt wymaga dojazdu pożarowego z dwóch stron).
c) Dla czytelności układu i estetyki kompozycji urbanistycznej wprowadzono oś poprzeczną łączącą stadion z amfiteatrem.

Komunikację z obiektami na całym terenie lokalizacji gwarantują ulice Romanowicza i Piłsudskiego. Zakłada się przedłużenie i rozbudowę ul. Piłsudskiego w kierunku północnym dla obsłużenia stadionu i parku z amfiteatrem i przystanią. Drogi wewnętrzne mają charakter pieszo-jezdny. Pełnią rolę dojazdów pożarowych, są wyposażone w zatoki. Wszędzie, gdzie to niezbędne zaprojektowano parkingi. Będą używane wymiennie dla poszczególnych funkcji. Łączna ilość projektowanych miejsc parkingowych na całym terenie wynosi 550. Dla hali sportowej zakłada się ok. 500 mp. oraz ok. 25 miejsc dla autobusów na parkingach i w zatokach.
Zgodnie z zapisami Decyzji o warunkach zabudowy hala sportowa jest odległa od ul. Romanowicza o 49 m. Powierzchnia zabudowy całego terenu nie przekracza 30%. Powierzchnia biologicznie czynna terenu jw. jest większa niż 30%.
Architektura
Rozwiązania architektoniczne są zdeterminowane funkcją obiektu, przyjętymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, materiałowymi i terenem, ale przede wszystkim ideą projektanta. Według niej dany obiekt powinien kojarzyć się z podstawową funkcją – sportem i rekreacją, czyli z Ruchem i Radością. Obiekt powinien być niepowtarzalny i rozpoznawalny, z charakterystycznymi elementami i o prawidłowych proporcjach. Przy czym, dla osiągnięcia tych celów należało użyć odpowiednio ukształtowanych niezbędnych elementów funkcjonalnych i konstrukcyjnych budynku, nie zaś dodatkowych i sztucznych elementów, podrażających inwestycję.

Bryłę hali sportowej tworzą poprzeczne ramy w rozstawie co 6,6 m, w postaci trójprzegubowych dźwigarów z drewna klejonego, opartych na żelbetowych wspornikach. Promień ram płynnie zmienia się do największego nad środkiem głównej areny. Taka konstrukcja pozwala uzyskać wymaganą wysokość 12,5 m netto, z zachowaniem płynnych, organicznych kształtów architektury, przy ekonomicznej i estetycznej konstrukcji oraz racjonalnym rozmieszczeniem funkcji.
Rozmieszczenie funkcji według poziomów (pięter) jest zbliżone do podanego w Warunkach Konkursu. Wprowadzono modyfikacje mające na celu usprawnienie komunikacji poziomej i pionowej, uzyskanie zamierzonego, autorskiego efektu architektonicznego i innych celów. Na przykład garaż podziemny zlokalizowano pod holem wejściowym, a nie pod areną główną, co zmniejsza ilość robót ziemnych i zagłębienie budynku.

Hala sportowa jest obiektem jednokondygnacyjnym w części głównej i trzykondygnacyjnym, częściowo zagłębionym w części pozostałej, o wysokości 19,3 m.
Wymagana w Warunkach Konkursu ilość miejsc na trybunach – 1600. Uzyskana w projekcie – 2600 (na trybunach stałych i rozsuwanych) umożliwia organizację zawodów na poziomie krajowym, a nawet międzynarodowym.
W zależności od planowanego sposobu użytkowania obiektu możliwe jest powiększenie magazynu sportowego i garażu podziemnego.
Wykończenie materiałowe zewnętrzne obiektu stanowią materiały adekwatne dla tego rodzaju formy i funkcji. Powierzchnie dachów są pokryte blachą i folią. Elewacje boczne stanowią głównie płaszczyzny szkła w konstrukcji aluminiowej. Pełne partie ścian są obłożone panelami z blachy aluminiowej lub tynkowane. Występują też partie w betonie architektonicznym.
Podstawowe parametry wielkościowe:

- 6.379,2 m² – powierzchnia netto
- 3.929,6 m² – powierzchnia zabudowy
- 61.800,0 m³ – kubatura

Wykorzystanie trybun – ilość widzów:
-1.700 – zajęcia szkolne, treningi (podział na 3 boiska poprzeczne), targi, wystawy
-2.600 – zawody (trybuny ruchome rozłożone)
-3.800 – koncerty (jw. + krzesła na arenie przed sceną)
Koncepcja funkcji
Zasadniczą funkcją hali sportowej jest prowadzenie zajęć i treningów i rozgrywki wybranych dyscyplin sportowych, również z udziałem publiczności. Funkcjami uzupełniającymi są imprezy i zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne i wystawy oraz targi. Obiekt sportowy, dzięki swym parametrom, spełniać będzie wymogi Związku Piłki Ręcznej, Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Polskiego Związku Koszykówki.

Zespół wejściowy usytuowano od strony południowej, od ul. Romanowicza. W przestronnym holu, z przeszkloną galerią widokową na arenę znajdują się szatnia, bufet z zapleczem i z możliwością wyjścia do ogródka sezonowego, zespół toalet, w tym też dla niepełnosprawnych. Na zapleczu szatni, dostępny od zewnątrz, śmietnik. Z holu wiedzie komunikacja na płytę areny głównej, do zespołów szatniowych, na poziom +1 oraz do garażu. Poza schodami zaprojektowano dwa dźwigi osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zaprojektowano kiosk, kasę i śmietnik.
Zespół areny sportowej tworzą główna sala sportowo-widowiskowa ze zlokalizowanymi wzdłuż dłuższych boków areny zespołami przebieralniowo-sanitarnymi, schowkami porządkowymi, pomieszczeniami trenerów z zapleczem i zawodników, pokojem sędziów i lekarza (antydoping) z poczekalnią i zapleczem. Wymienione pomieszczenia zawodników, trenerów, lekarza, sędziów i personelu niesportowego zmieniono w porównaniu z wytycznymi Warunków Konkursu, gdyż były zdecydowanie niewystarczające. Zdublowano pomieszczenia zawodników i trenerów ze względu na mozliwośc organizowania zawodów na poziomie krajowym i międzynarodowym (2 drużyny).

Pomiędzy zespołem wejściowym, a zespołem areny sportowej zaprojektowano ścisłe funkcjonalne i widokowe połaczenie. Już z holu wejściowego widzimy arenę w całości. A żeby wejśc na arenę z holu głównego – wystarczy pokonać 6 stopni. Jest to istotne przy organizacji imprez nie sportowych.
Uzupełnieniem funkcji poziomu “0” są pomieszczenia techniczne i magazynowe. Są to magazyny sprzętu sportowego, wentylatornia i węzeł centralnego ogrzewania.

W poziomie +1 zaprojektowano zespoły areny sportowej, sal sportowych i pomieszczeń ogólnych.
Arenę sportową zaaranżowano w ten sposób, by na trybuny wchodzić z poziomu +1. Trybuny stałe i ruchome usytuowano wzdłuż areny. W szczycie północnym - trzyrzędowe trybuny stałe z dużymi bramami po bokach dla komunikacji koszy najazdowych. Od strony holu, z widokiem na dostawianą scenę – duża trybuna stała. W czterech narożnikach zaprojektowano też toalety dla widzów (w tym dla niepełnosprawnych). Na tym poziomie zaprojektowano dodatkową salę sportową z magazynem i pokojami trenerów, salę fitnes i siłownię z zapleczami przebieralniowo-natryskowymi oraz magazynkami.
W skład zespołu pomieszczeń ogólnych wchodzi sala konferencyjna z magazynem.
Na poziomie -1 zaprojektowano garaż podziemny dla 29 samochodów. Na życzenie zamawiającego można go rozbudować w kierunku południowym.


Konstrukcja

Podstawowa konstrukja obiektu jest jednocześnie konstrukcją dachu – gdyż dach tworzy bryłę budynku. Jak wpomniano wyżej jest to rząd poprzecznych ram w rozstawie co 6,6 m, w postaci trójprzegubowych dźwigarów z drewna klejonego, opartych na żelbetowych wspornikach. Drewniana konstrukcja dachu jest naszym zdaniem bardziej estetyczna niż stalowa, tym bardziej iż zadbano by niezbędne przecież kanały wentylacyjne nie szpeciły tej konstrukcji – wyniesiono je nad pokrycie dachu po bokach świetlika (patrz przekrój poprzeczny). Pozostałe elementy konstrukcji to żelbetowe stropy, słupy, trybuny, ściany itp.

Zastosowano rozstaw słupów 660 cm, co umożliwia krycie blachą trapezową bez płatwi. Pokrycie dachu – blacha trapezowa + paroizolacja + wełna mineralna 20cm + blacha. Od spodu sufit akustyczny (pogłos w hali sportowej mieści się w przedziale od 1,5-2 sek). Konstrukcja ścian kurtynowych elewacji aluminiowa wypełniona szkłem.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl