Konkurs architektoniczno-urbanistyczny z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu
Projekt konkrsowy

<<< powrót
Skład zespołu:

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE PFR N I PHN

Punktem wyjścia przy projektowanie osiedla mieszkaniowego „Zatorska” – nowej enklawy mieszkaniowej we Wrocławiu – było stworzenie przestrzeni sprzyjającej budowaniu relacji międzyludzkich.

Analizując działkę przeznaczoną pod przyszłą zabudowę, wyłuskaliśmy przecinający ją na wskroś strumyk otoczony delikatną roślinnością. Stworzyliśmy z niego oś przyszłych zdarzeń – kręgosłup dla meandrującego wzdłuż niego parku miejskiego na płaszczyźnie wschód-zachód. W kontrze do tych założeń, na osi północ-południe ustanowiliśmy przestrzeń miejską w formie podłużnego placu otoczonego zabudową z przeznaczeniem usługowo-mieszkalnym. Powstały w ten sposób podział organizuje przestrzeń całego założenia osiedlowego oraz daje nam niezwykłą satysfakcję z możliwości rozwinięcia przestrzeni zielono-parkowych i potraktowania ich priorytetowo.

Dalsze prace nad zabudową mieszkaniową powstawały wedle kluczowych wytycznych, zgodnych z intencjami obu zamawiających:

• zachowania odpowiedniej skali budynków
• wytworzenia atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni wspólnych
• uszanowania potrzeb wszystkich grup społecznych oraz wiekowych mieszkańców
• odpowiedniego gospodarowania miejscami postojowymi

Odpowiednia skala budynków, proporcjonalna w poszczególnych kwartałach czy grupach oraz aranżacja przestrzeni wspólnych pozwala na powstawanie interakcji społecznych, tworzenie się więzi sąsiedzkich a w konsekwencji przywiązania
i identyfikacji z miejscem zamieszkania.

Kluczową kwestią było dla nas zaprojektowanie przestrzeni, która będzie dostępna dla wszystkich grup użytkowników, bez względu na wiek, status społeczny czy wszelkiego rodzaju ograniczenia. Podstawowym instytucjom użyteczności publicznej, takim jak szkoła, przedszkole, przychodnia lekarska, towarzyszą obiekty takie jak dom kultury czy dom opieki dziennej. Przestrzenie wspólne zostały wzbogacone o place zabaw, zewnętrzne siłownię czy ścianki wspinaczkowe, usytuowane przede wszystkim w obszarze parku.

W oparciu o powyższe założenia powstała wysokiej jakości przestrzeń o charakterze miejskim, która pozostaje w symbiozie z naturą. Jej dopełnieniem jest prosta i uniwersalna architektura, która stanowi dobrą ramę do zrealizowania założeń dostępności i sąsiedzkości.

ZABUDOWA MIESZKANIOWA PFR N I PHN

W procesie kształtowania zabudowy mieszkaniowej osiedla, nieustannie koncentrowaliśmy się na tym, aby podkreślić naturalny i unikatowy walor, jakim jest przecinający ją na osi wschód-zachód strumyk i otaczająca go zieleń.

Od stron północnej i południowej, zaprojetkowane zostały budynki o charakterze kwartałowym, z wewnętrznymi dziedzińcami. Wokół ciągu wodnego powstał natomiast park z wysoką roślinnością, w który delikatnie wrastają punktowe, podłużne domy mieszkalne na rzucie prostokątów. Dzięki temu zabiegowi stworzyliśmy naturalne powiązania między północną i południową częścią działki. Zgodnie z zaleceniami Zamawiających i wytycznymi ze studium, zabudowa osiedla nie przekracza 4 kondygnacji oraz wysokości 14,5 metrów – tak by swoją skalą nie przytłoczyć otoczenia. Wyjątek stanowią budynki zlokalizowane od strony alei Jana III Sobieskiego, które mają 5 kondygnacji i stanowią zwieńczenie osiedla od strony wjazdu do Wrocławia.

Ze względu na dużą powierzchnię osiedla, zaprojektowane budynki mieszkaniowe mają spójną estetykę bez wrażenia monotonii. Osiągneliśmy to poprzez operowanie harmonijnym detalem oraz kolorystyką, które zostały nałożone na kilka typów obiektów, tworząc wizualną klamrę osiedla. Zróżnicowane wysokości oraz typy dachów spełniają wymogi planistyczne i zarazem dobrze komponują się z otoczeniem, co przekłada się na wrażenie kameralności zabudowy. Ze względu na wyjątkową możliwość zaprojektowania osiedla w zieleni, postaraliśmy się, aby mieszkania znajdujące się w częsci parterowej budynków dysponowały przylegającymi do nich przedogródkami.

Powierzchnia, struktura oraz przeznaczenie lokali zostały zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami obu zamawiających. Docelowo odpowiednio zróżnicowany układ mieszkań został pogrupowany tak, aby sprzyjać tworzeniu i wzmacnianiu relacji sąsiedzkich. Dla przykładu, na terenie należącym do Polskiego Funduszu Rozwoju, duże mieszkania przeznaczone dla większych rodzin zlokalizowane są blisko siebie, aby ułatwić nawiązywanie relacji sąsiedzkich.

Teren należący do PFR N podzielony jest na 2 etapy:
• Pierwszy etap, zaprojektowany w oparciu o zapisy obowiązującego planu miejscowego to 501 mieszkań, dających sumaryczną powierzchnię użytkową mieszkań równą 24 897 m2 oraz dodatkowo 1 864 m2 powierzchni usługowej. Liczba miejsc parkingowych została zapewniona zgodnie z wymaganiami planistycznymi oraz z wytycznymi Inwestora.
• Etap drugi to 766 mieszkań o powierzchni 37 670 m2 uzupełnionej o 2 823 m2 powierzchni usługowej.
Sumarycznie daje to 1 267 mieszkań oraz 62 367 m2 PUM na terenie należącym do Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości (PFRN)

Na terenie należącym do Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN), zaprojektowaliśmy budynki, których powierzchnia użytkowa wynosi 50 184 m2, z czego 9 870 m2 to powierzchnia usługowa na którą składa się budynek biurowy (4776 m2), zlokalizowany przy ciągu pieszym przy zajezdni autobusowej od ulicy Zatorskiej oraz powierzchnie usługowe w parterach budynków. Otrzymana ilość mieszkań wynosi 837 na powierzchni użytkowej mieszkań równej 40 315 m2.

KOMUNIKACJA PFR N I PHN

KOMUNIKACJA PIESZO-ROWEROWA
System połączeń pieszo-rowerowych jest oparty o główny kręgosłup osiedla, czyli prostopadle ustawione do siebie osie parkową oraz usługową (Plac miejski). Liczne ciągi pieszczę przecinają zabudowę mieszkaniową i pozwalają na dowolną penetrację przestrzeni, w tym pełen dostęp do usług i obiektów kultury, oświaty oraz zdrowia. Komunikacja rowerowa, oprócz ścieżek rowerowych wytyczonych wzdłuż założenia parkowego, jest dozwolona również w strefie TEMPO 20 oraz wzdłuż otaczających osiedle ulic Zatorska oraz Odolanowska.

KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA
Główna komunikacja samochodowa ma odbywać się dookoła osiedla, za pomocą ul. Zatorskiej oraz Odolanowskiej. Główne drogi wewnątrzosiedlowe, wytyczone na osi wschód-zachód po obu stronach parku, zostały zaplanowane jako przejazdy o ograniczonej prędkości TEMPO 20, co daje możliwość korzystania z nich również przez rowerzystów. Na całej długości, po obu stronach, zapewniono prostopadle bądź równolegle ustawione miejsca postojowe.

MIEJSCA PARKINGOWE
Naczelną koncepcją przy projektowaniu miejsc postojowych na terenie osiedla było rozlokowanie ich „satelitarnie” – jako pas przylegający do skrajnego ciągu zabudowy mieszkaniowej. Dzięki temu uwalniamy dużą ilość przestrzeni rekreacyjnych i publicznych, dostępnych dla mieszkańców wewnątrz projektowanej zabudowy.

Parkingi dla Terenu 1, zarówno w I-szym jak i II-gim Etapie, obsługiwane są przede wszystkim od strony ul. Odolanowskiej. Miejsca postojowe w tej strefie wydzielone są za pomocą szlabanów, sterowanych zdalnie. Również z tej strefy mamy zapewniony wjazd do parkingów podziemnych dla każdego budynku. Proporcje pomiędzy projektowaną ilością miejsc parkingowych nad i pod ziemią wynoszą 50-50 i spełniają wymogi zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren 2 obsługiwany jest w znacznej części przez miejsca parkingowe zaprojektowane wzdłuż dróg wewnątrzosiedlowych, pozostających w strefie TEMPO 20. Proporcja projektowanych miejsc postojowych nad i pod ziemią wynoszą 40 do 60 na korzyść parkowania pod budynkami. Poszerzeniem tego zakresu jest proponowany ciąg parkingów usytuowany równolegle do granicy Terenu 2 od strony ul. Sobieskiego.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PFR N I PHN

Idee zrównoważonego rozwoju przyświecają nam zarówno w skali makro jak i mikro. Projektowana urbanistyka osiedla daje szansę na wprowadzenie dużego odsetku mieszkań obustronnie przewietrzanych. Inteligentne oświetlenie ulic w oparciu o energię elektryczną powstałą z ogniw fotowoltaicznych znajdujących się na dachach budynków. Mądre zarządzanie retencją wody deszczowej na terenie, maksymalnie dużą ilością powierzchni czynnej biologicznie, wykorzystaniem wody deszczowej.

RETENCJA

Dla odprowadzenia wody deszczowej z terenu inwestycji proponuje się budowę dwóch zbiorników retencyjnych z lustrem wody jako elementu tzw. małej architektury - stawu z czynnikiem estetycznym jakim jest woda powierzchniowa po obu stronach istniejącego cieku.

W zależność poziomu wód gruntowych, przewidujemy dwa rozwiązania:
- płytszy zbiornik z wykonaniem szczelnego dna,
- głębszy zbiornik z wykorzystaniem naturalnego poziomu wód gruntowych - w przypadku ich występowania.

W przypadku możliwości wykorzystania wód gruntowych proponujemy stworzenie głębszego zbiornika, ekonomicznego w wykonaniu i gwarantującego w okresach suchych wystarczającą ilość wody do jego wypełnienia. Część dna zbiornika będzie wówczas pozostawiona celowo nie umocniona dla nasadzeń roślinnością wodną. Kształt zbiornika zostanie dopasowany do założeń architektonicznych według projektu zagospodarowania terenu, w pasie istniejącego cieku wodnego. Parametry zostaną przyjęte przy założeniu zgromadzenia trzykrotnego deszczu nawalnego o czasie trwania 15min+ 10% rezerwy. Wypracowane wokół zbiornika skarpy oraz pas zieleni niskiej będą stanowiły naturalny element kompozycji, z uwzględnieniem nasadzeń drzewami wysokimi oraz roślinnością parkową.

KONSTRUKCJA PFR N I PHN

Konstrukcja projektowanych budynków musi uwzględniać wymogi ekonomiczne w czasie budowy oraz koszty utrzymania po jej ukończeniu. Technologia wykonania piwnic z parkingami – żelbetowa, monolityczna. Kondygnacja parteru murowana w technologii tradycyjnej z bloczków wapienno-piaskowych o grubości ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych 24 cm. Kondygnacje druga, trzecia i dalsze murowane z bloczków gazobetonowych o grubości ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych 24 cm.

Stropy w całym budynku monolityczne o wysokości konstrukcyjnej 20 cm. Schody żelbetowe o konstrukcji monolitycznej wylewane na mokro. Nadproża w ścianach monolityczne wylewane z betonu B25 i zbrojone stalą A-IIIN.


Konstrukcja dachu dla budynków o dachach spadzistych w postaci więźby krokwiowej jętkowej z drewna klasy C24, opartej na murłatach. Pokrycie dachu stromego – blacha.

ARCHITEKTURA BUDYNKÓW PFR N I PHN

Konsekwentnie poszukując środków wyrazu które pomogłyby nam optycznie wcielić bryły poszczególnych domów w istniejący kontekst, postanowiliśmy zróżnicować budynki pod względem typologii, gabarytu zewnętrznego i rodzajów dachów. Z uszanowaniem dla wymagań obowiązującego planu miejscowego, zabudowa Terenu I Etapu I to budynki o trzech kondygnacjach naziemnych z poddaszem użytkowym, których mansardy wystają z dwuspadowych dachów o kątach nachylenia i wysokości wynoszącej 14,5metra, zgodnie z wymaganiami. Ze względu na zróżnicowany kontekst i zabudowę wzdłuż ulicy Odolanowskiej, postanowiliśmy spróbować nawiązać z nim dialog poprzez zróżnicowaną kubaturą i wielkością poszczególnych budynków w kwartałach. Zabudowę Ternu I Etap II kształtują budynki czteropiętrowe, o wysokości również 14,5 metra, zwieńczone dachami o kącie nachylenia ok 15st.

Zabudowa środkowego pasa osiedla, to budynki ułożone na osi północ południe, o wysokości do 13.5m i czterech kondygnacjach. Wyjątek w zabudowie stanowią, pięciokondygnacyjne budynki, zwieńczające osiedle od strony wschodniej. Punktowe budynki obrócone w kierunku przebiegającej od wschodu alei Jana III Sobieskiego, stanowią symboliczny znak rozpoznawczy po przekroczeniu granicy miasta Wrocławia. Od schrony zachodniej zaprojektowaliśmy teren pod zespół budynków edukacyjnych- szkołę podstawową, uzupełnioną o pomieszczenia w parterze dla lokalnego centrum inicjatyw kulturalnych oraz uzupełniającymi ją terenami sportowymi i rekreacyjnymi oraz przedszkolem. Komunikacja wokół budynków została zaprojektowana w taki sposób, aby dać możliwość dostępu do kompleksu zarówno od północy jaki i południa, od strony ciągu zielonego a dzięki temu stworzyć ciąg łączący z istniejącymi budynkami od strony południowej.

Centralnym elementem zabudowy wzdłuż strumyka od strony północy jest plac miejski, od strony południowej graniczy on z drugim placem, którego centralny element stanowi zadaszenie pod lokalne targowisko. Partery budynków przy placu to przestrzenie przeznaczone pod lokale usługowe dostępne z podcieni, które nadają przestrzeni charakterystycznego wyrazu oraz pełnią rodzaj bariery- odcięcia pomiędzy placem a kondygnacjami mieszkalnymi.

Zabudowa pasa od strony Zatorskiej jest zróżnicowana pod względem typu i przeznaczenia. Od strony ciągu pieszego, przy tymczasowej zajezdni autobusowej zaprojektowaliśmy budynek biurowy oraz budynki mieszkaniowe z parterami przeznaczonymi pod duże lokale usługowe. Zaprojektowane budynki nie przekraczają 16metrów wysokości a ich wyraz architektoniczny stanowi charakterystyczny punkt od strony ul. Zatorskiej.

Ze względu na konkretne i ograniczone wymagania budżetowe, projektując budynki staraliśmy się znaleźć i połączyć ze sobą elementy, które pomimo powszechnego zastosowania, które stworzą charakterystyczny detal budynków. Zastosowanie na wszystkich budynkach dobranej do siebie kolorystyki, dwóch typów balustrad zastosowanych w budynkach, charakterystycznych ryflowanych tynków, malowanych w odpowiednich kolorach wnęk okiennych i rodzaju stolarki okiennej wykonanej z PVC w odpowiednich kolorach.

Dzięki czemu, przy ograniczonych możliwościach finansowych, udało nam się stworzyć wachlarz rozwiązań które zastosowane na wszystkich budynkach korespondują ze sobą i nadają osiedlu spójny charakter, który stanie się ramą dla zawiązywania się więzi sąsiedzkich, oraz tworzeniu się osiedla i budowaniu relacji pomiędzy użytkownikami a miejscem.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl