Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25A
Projekt konkrsowy

<<< powrót
 • Ostrowscy Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Jarosław Ostrowski  
 • Dagmara Ostrowska  
 •  
 • współpraca autorska:  
 • Marek Fengler  
 • Wojciech Mizeracki  
 • Marta Pośpiech  
 • Kacper Groń  
 • Łukasz Sterniczuk  
 • Julia Szkarłat  
 •  
 •  
 • http://www.ostrowscyarchitekci.pl/  
 •  

IDEA

Punktem wyjścia dla opracowania koncepcji kompleksu biurowego stał się kontekst urbanistyczny wskazanej lokalizacji, założenia zawarte w warunkach konkursu oraz profil działalności dwóch spółek z branży gazowej, na potrzeby których będzie realizowany przedmiotowy kompleks biurowy czyli Gas Storage Poland operator systemu magazynowania gazu i Polska Spółka Gazownictwa operatora systemu dystrybucji gazu.

Koncepcja zakłada stworzenie nowoczesnego budynku o współczesnym wyrazie architektonicznym, wpisującego się w aktualne trendy w kształtowaniu przestrzeni biurowych, dopełniającego istniejącą tkankę miejską, tworząc nową wartość, dbając o ład przestrzenny a zarazem porządkującą zastaną przestrzeń. Istotą poczynionych założeń koncepcyjnych jest prowadzenie dialogu przestrzennego i architektonicznego z istniejącą sąsiednią zabudową, poprzez należyte określenie skali obiektu, jego charakteru, zastosowanych materiałów wykończeniowych a także powiązania formalnego i stylistycznego z zabytkowymi obiektami siedziby Gazowni Warszawskiej, XIX-wiecznych Wolskich Rotund, kościoła pw. św. Stanisława Biskupa oraz zespołu zabudowań dawnych Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein.

Uwarunkowania formalne, lokalizacja oraz przedłożony program funkcjonalno-użytkowy, zdeterminowały propozycję rozwiązania przestrzennego budynku w postaci zwartej bryły o prostopadłościennym charakterze, oszczędnej formie z wielowarstwową dynamiczną i energetyczną elewacją, inspirowaną płomieniami gazowymi i bardzo plastycznym zjawiskiem spalania gazu, „nośnika energii” stanowiącego podstawę działalności obu spółek z branży gazowej.

Zaproponowana koncepcja przestrzenna i estetyczna, charakteryzuje się wyrazistymi zasadami kompozycji i tektoniką z precyzyjną artykulacją przestrzenną. Budynek poprzez swój techniczny i industrialny charakter, kolorystykę oraz zastosowane materiały wykończeniowe, w subtelny sposób nawiązuje dialog z otoczeniem, tworząc nie narzucający się kontrast z otaczającą zabudową.

KONTEKST URBANISTYCZNY

Teren objęty założeniem koncepcyjnym, zlokalizowany jest w Warszawie w południowej części Woli, u zbiegu ulic M. Kasprzaka i J.Bema. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabytkowe obiekty na terenie zespołu Gazowni Warszawskiej, Muzeum Gazownictwa, XIX-wieczne Wolskie Rotundy stanowiące zabytkowe zbiorniki na gaz, kościół pw. św. Stanisława Biskupa oraz zespół zabudowań dawnych Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein. Charakter wymienionych zabudowań i ich walory estetyczne, stały się punktem odniesienia dla sposobu kształtowania nowej zabudowy i zdeterminowały jej charakter. Istniejący układ komunikacji pieszej, rowerowej oraz drogowej wyraźnie określił możliwości wejścia i wjazdu na teren kompleksu biurowego. Usytuowanie budynku na działce, zostało podyktowane ramami przestrzennymi dotyczącymi nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz lokalizacji osi widokowych zapisach w wymaganiach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego terenu. Odsunięcie budynku od ul. Bema w kierunku wschodnim, pozwala na logiczne zorganizowanie układu komunikacyjnego i sprawny bezkolizyjny dostęp do parkingu podziemnego oraz miejsc postojowych na terenie kompleksu. Zagospodarowanie terenu przewiduje zlokalizowanie dwóch niezależnych wjazdów do zamkniętego jednoprzestrzennego parkingu podziemnego na 169 miejsc postojowych. Na terenie wygospodarowano łącznie 20 miejsc postojowych, dla gości, i interesantów, w tym po 10 miejsc postojowych w pobliżu każdego z wejść głównych do siedziby danej spółki. Dojazd do nich będzie zapewniony poprzez wewnętrzną drogę dojazdową, stanowiącą także drogę pożarową obsługującą cały budynek. Dostęp do budynku dla pieszych, będzie zapewniony poprzez istniejący układ komunikacji pieszej, pozwalający na wejście na teren od strony północnej, wschodniej i zachodniej. Dojazd do budynku dla samochodów osobowych, będzie realizowany bezpośrednio z dwóch niezależnych monitorowanych zjazdów z drogi publicznej ul. Bema, środkowy istniejący zjazd przewiduje się zlikwidować i w tym miejscu wygospodarować dodatkowe wejście na teren inwestycji. Wokół budynku zorganizowano teren biologicznie czynny o parametrach określonych w MPZP. W ramach inwestycji przewiduje się zieleń wysoką i niską zorganizowaną, pełniąca także funkcję osłonową i izolacyjną. Teren inwestycji planuje się ogrodzić i wyposażyć system kontroli wjazdu i dostępu.

FORMA ARCHITEKTONICZNA – ESTETYKA

Forma prostopadłościennego budynku wynika wprost z precyzyjne określonej funkcji i uwzględnia dialog z otoczeniem, jednocześnie zapewniając pełen szacunku kontrast z otaczającymi zabytkowymi obiektami. Elewacja budynku jest wielowarstwowa i wielopłaszczyznowa, kształtują ją przede wszystkim rozsunięte względem siebie poszczególne kondygnacje w grafitowej kolorystyce, podkreślające układ horyzontalny w szczególności ścian szczytowych oraz właściwa elewacja, „druga skóra” w kolorze miedzianym. Bardzo dynamiczna, energetyczna, rozedrgana, wprowadzona w ruch elewacja, poprzez grę różnych głębi i rytmów lameli, nadaje budynkowi niepowtarzalny charakter. Rzeźbiarska struktura elewacji, przy spojrzeniu pod pewnym kątem staje się prawie monolityczna i jednorodna, następnie „otwiera się” na obserwatora, co odwołuj się wprost do profilu działalności spółek GSP i PSG, w tym transparentności działań i otwartości na klienta. Elewacja definiowana jest przez plastyczny układ lekkich i smukłych, nieregularnie porozrzucanych pionowych lameli. Sekwencja lameli, tworzy unikatową kompozycję inspirowaną powiększającymi się płomieniami gazowymi, bardzo plastycznym zjawiskiem spalania samego gazu, który jako „nośnika energii” stanowi podstawę działalności obu spółek z branży gazowej. Pionowe lamele, poza funkcją estetyczną, pełnią także funkcję łamaczy światła, filtrując dostęp światła naturalnego do wnętrza budynku. Pierwsza elewacja w ciemnej monochromatycznej kolorystyce jak i właściwa elewacja „rysowana płomieniami” tworzą elewację bardzo techniczną o industrialnym charakterze. Zastosowane materiały w postaci elewacji wentylowanej z płyt kompozytowych z grafitowej blachy stalowej i obudowa lamel z blachy stalowej w kolorze miedzianym na systemowej stalowej podkonstrucji, czerpią bezpośrednio z kontekstu miejsca i charakteru sąsiedniej zabytkowej zabudowy przemysłowej, w tym budynków dawnej Gazowni Warszawskiej na Woli oraz XIX-wiecznych ceglanych zbiorników gazu (Wolskie Rotundy).

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl