Konkurs studialno-realizacyjny na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • O2 Architekci
Skład zespołu:

Kluczowe założenia programowe prezentowanej koncepcji:

1. Optymalne wykorzystanie terenu objętego zakresem opracowania - w celu stworzenia atrakcyjnej funkcjonalnie i wizualnie przestrzeni publicznej stanowiącej jednocześnie miejsce codziennego funkcjonowania lokalnej społeczności jak i centrum życia kulturalnego o charakterze ponadlokalnym.

2. Koncepcja niestandardowego powiązania przestrzennego projektowanych placu, budynku Sali koncertowej i parkingu publicznego, wykorzystująca charakterystyczny element śladu „podkowy” po nieistniejącej już XIX-wiecznej zabudowie handlowej, mająca na celu stworzenie nowego, rozpoznawalnego symbolu miasta.

3. Wykorzystanie potencjału lokalizacji terenu przeznaczonego pod inwestycję (obrzeża śródmieścia, punkt kulminacyjny ul.Tumskiej stanowiącej główny deptak spacerowy prowadzący do zabytkowego centrum, sąsiedztwo starego dworca i budynku teatru) dla opracowania efektywnych powiązań komunikacyjnych pomiędzy istniejącymi elementami zagospodarowania oraz obiektami nowo projektowanymi, które stanowić mają „bramę miasta”.

4. Stworzenie układu funkcjonalno-przestrzennego umożliwiającego zdefiniowanie wyrazistych ram nowo projektowanego placu stanowiącego atrakcyjne przedpole dla obiektu Sali koncertowej.

5. Umożliwienie prowadzenia bogatej oferty funkcji „dospołecznych” w obręb projektowanego placu poprzez umieszczenie w jego obrysie lokali przeznaczonych do prowadzenia w nich oraz na płycie placu działalności handlowych, gastronomicznych, rzemieślniczych, artystycznych, dzięki czemu przestrzeń ta pozostanie „żywa” nie tylko w trakcie okazjonalnych wydarzeń wyższej rangi, ale również na codzień.

6. Przyjęcie skali projektowanych obiektów dopasowanej do lokalnych uwarunkowań przestrzennych istniejących elementów urbanistycznych i architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych pierzei o drobnych wymiarach, ale również współczesnych obiektów wielkogabarytowych zlokalizowanych przy ul.Jachowicza.

7. Zastosowanie rozwiązań komunikacyjnych umożliwiających bezproblemowy dostęp do wszystkich nowo projektowanych przestrzeni - w szczególności osób z niepełnoprawnościami oraz osób z małymi dziećmi.

8. Zachowanie maksymalnie dużej ilości istniejącej powierzchni biologicznie czynnej, w tym zwłaszcza grup zieleni wysokiej (np.szpaler dębów po zachodniej stronie placu) oraz uzupełnienie jej nowo projektowanymi nasadzeniami dla uatrakcyjnienia przestrzeni, ale też sprzyjającymi lokalnej bioróżnorodności.

9. Poprawa warunków funkcjonowania i estetyki otoczenia w sąsiedztwie założenia będącego przedmiotem opracowania poprzez zastosowanie rozwiązań o wysokiej jakości technicznej, wizualnej i funkcjonalnej z zachowaniem racjonalnego spojrzenia na kwestie wykonawcze i ekonomiczne.

Założenia architektoniczno-urbanistyczne oraz funkcjonalno-użytkowe

Analiza otoczenia terenu objętego zakresem opracowania wykazała, że okolica, choć zlokalizowana w niedalekim sąsiedztwie zabytkowego centrum miasta, z którym łączy ją główny deptak spacerowy, ul.Tumska, stanowi nie uporządkowaną urbanistycznie przestrzeń, otoczoną mnogością różnorakich form i funkcji. Jednym z podstawowych zagadnień stało się dla nas znalezienie sposobu na powiązanie drobnej skali zabudowy zabytkowych kamieniczek pochodzących z XIX wieku, składających się na wschodnią i południową pierzeję obecnego placu oraz wielkogabarytowych obiektów zlokalizowanych po jego przeciwległych stronach, gdzie z kolei trudno mówić o istnieniu pierzei. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się tutaj najcenniejsze to spora ilość powierzchni zielonych, w tym grup zieleni wysokiej. Z materiałów konkursowych wynika, że powstanie parkowego skweru w południowej strefie Nowego Rynku było dość przypadkowe, ale z naszego punktu widzenia istnienie choćby niewielkiego zielonego kwartału w tkance miejskiej jest więcej niż pozytywne i zawsze warte zachowania, zwłaszcza, że w tym przypadku można go powiązać z zieloną przestrzenią pasażu Vuko Karadzica znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Kolejną istotną kwestią, która miała wpływ na kształt prezentowanej koncepcji jest potencjał lokalizacji całości założenia. Teren objęty zakresem zadania konkursowego umiejscowiony jest na styku stref: starego miasta, przez które, od samego zabytkowego centrum przebiega główny deptak spacerowy, ul.Tumska, i tutaj zakańcza swój bieg, oraz - współczesnej, pochodzącej z lat 70-tych ubiegłego stulecia, skomunikowanej z kolei z resztą miasta ul. Jachowicza, będącą jedną z głównych jego arterii. Co więcej po przeciwnej jej stronie znajdują się dawne zabudowania dworca autobusowego i hotelu. Dzięki temu nowo projektowane założenie ma szansę, zarówno formalnie jak i funkcjonalnie, stać się swego rodzaju „bramą” miasta, oferującą bogaty wachlarz atrakcji przyciągających mieszkańców i przyjezdnych.

Wymienione czynniki, w zestawieniu z wytycznymi programowymi Organizatora konkursu, były kluczem do stworzenia prezentowanej koncepcji polegającej na zaprojektowaniu wysokiej jakości wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej zatopionej w zieleni, w której budynek sali koncertowej stanowiący jeden z przedmiotów zadania konkursowego staje się niejako elementem zagospodarowania terenu. Funkcję garażu wielostanowiskowego, jako niezbędny, ale nie koniecznie atrakcyjny wizualnie element infrastruktury ukryliśmy pod powierzchnią terenu.

Obszar poddany analizie w ramach zadania konkursowego składa się z terenu Rynku Nowego, o regularnym kształcie prostokąta i dłuższej osi przebiegającej w kierunku po-pd oraz przylegającego doń od zachodu terenu pasażu Vuko Karadzica (dłuższa oś - kierunek wsch-zach).

Po zach-pn stronie Rynku istnieje zabudowa o dużych gabarytach (hotel Petropol, budynek Teatru Dramatycznego), natomiast po stronie pd-wsch, mamy do czynienia z drobną zabudową XIX-wiecznych kamieniczek, które stanowią bezpośrednie połączenie strefy Rynku Nowego z zabytkową częścią miasta usytuowaną na południe od założenia. Obiekt Sali koncertowej, który zdecydowaliśmy się zlokalizować w pn części działki Rynku będzie miał za zadanie przestrzennie i gabarytowo łączyć te dwie mocno zróżnicowane przestrzenie. Ze względu na swój reprezentacyjny charakter i bogaty program funkcjonalny, rozmiary budynku muszą być znaczne, dlatego dobrze wpisują się w skalę zabudowy otaczającą go w rejonie ul. Jachowicza.

Lokalizację budynku podyktowało również bezpośrednie sąsiedztwo budynku Teatru Dramatycznego, którego główne wejście jest zlokalizowane po stronie północno - zachodniej projektowanego założenia. Koncepcja przewiduje stworzenie otwartej przestrzeni stanowiącej przedpole przed reprezentacyjnymi wejściami do obydwu budynków. Zachowany zostanie istniejący w tym miejscu bezcenny szpaler dębów oraz kontynuowany będzie diagonalny układ posadzki, który formalnie zespoli powstały plac z całością założenia.

Od strony południowej, w centralnej części obecnego Rynku, z której zdecydowaliśmy usunąć usytuowany w poprzek (naszym zadniem błędnie) obiekt handlowy, znajduje się ślad o kształcie podkowy będący „świadkiem” po funkcjonującym od XIX wieku do lat 70-tych ubiegłego stulecia budynku kramów targowych. W odpowiedzi na kwestię rozwiązania tematu zachowania bądź likwidacji śladu „podkowy” - postanowiliśmy uwiecznić jej zarys w formie lokalnego obniżenia terenu, tworząc tym samym mocno zdefiniowany formalnie wielofunkcyjny plac stanowiący jednocześnie atrakcyjne przedpole przed głównym wejściem do budynku sali koncertowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, od strony „starego miasta”, częściowo zagłębiony poniżej istniejącego poziomu terenu, obiekt Sali koncertowej lepiej wpisuje się w drobną skalę zabudowy zabytkowej, co wyraźnie pokazują przekroje i rozwinięcia pierzei projektowanego założenia zaprezentowane na planszach.

Budynek Sali koncertowej otrzymał prostopadłościenną bryłę zewnętrzną, która zarówno formą jak i skalą nawiązuje do kontekstu. Długość krótszej elewacji budynku podyktowany jest szerokością istniejącego założenia, natomiast wymiar podłużny budynku wynika mnogości funkcji, które zakłada program budynku. Aby dłuższe elewacje odpowiadały skali otoczenia, obiekt został formalnie podzielony na większą część południową, związaną z salą dużą oraz mniejszą - północną, obsługującą salę kameralną oraz siedziby administracji i instytucji towarzyszących. Prostotę „skorupy” zewnętrznej przełamują wycięcia podkreślające wejścia do poszczególnych stref funkcjonalnych oraz zróżnicowanie stopnia przezierności okładziny - od maksymalnej, uwidaczniającej wewnętrzne bryły sal koncertowych, dla kontrastu - o nieco bardziej organicznych kształtach, poprzez częściową, otaczającą ciągi komunikacyjne i funkcje towarzyszące, po zerową ukrywającą pomieszczenia serwisowe.

Założenia koncepcyjne budynku Sali koncertowej i garażu wielostanowiskowego

Rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne


Budynek Sali koncertowej oraz garaż wielostanowiskowy zostały zaplanowane po północnej stronie obecnego Rynku Nowego, przy czym tylko strefy związane z reprezentacyjną funkcją obiektu Sali widoczne są z przestrzeni otaczającego je placu. Garaż, zawierający 200 miejsc postojowych, rozplanowany na dwóch bliźniaczych poziomach (-2 i -1), zlokalizowany został całkowicie pod powierzchnią terenu. W bezpośrednim z nim związku komunikacyjno - przestrzennym pozostaje część techniczna i serwisowa obiektu Sali oraz magazyny (poz.-1). Na tej kondygnacji mamy również osadzoną salę główną oraz strefę związaną z jej „napełnianiem”, czyli komunikacją widzów/słuchaczy. Bryła sali zaprojektowana w nieco bardziej organicznej formie stanowi dominantę widoczną z zewnątrz zarówno z poziomu placu (-1), jak i z przestrzeni skweru i komunikacji (0). Foyer wejściowe, dzięki przeszklonej o zróżnicowanym stopniu przezierności fasadzie łączy się funkcjonalnie i wizualnie z otoczeniem i wraz z bryłą dużej sali oraz funkcjami jej towarzyszącymi stanowią program większej, południowej części obiektu.

Ponad przestrzenią parkingu zlokalizowana została północna, mniejsza część budynku, której trzon stanowi sala kameralna. Łącznikiem pomiędzy obiema częściami na poz. 0 jest foyer dostępne z poziomu terenu, który stanowi również przedpole dla wejścia głównego do istniejącego w sąsiedztwie Teatru Dramatycznego, dzięki czemu obydwa obiekty o siostrzanej funkcji pozostają we wzajemnej relacji. Na wyższych poziomach tej części mamy rozmieszczone drobniejsze pomieszczania związane z funkcjonowaniem sali (zaplecze), artystów (sale prób, garderoby, zaplecza sanitarne) obsługą obiektu (administracja) oraz instytucji towarzyszących (chór). Pomieszczenia te rozmieszczona są na poziomach od 0 do +2, a ze względu na ich skalę, elewacje tej części budynku składają się z paneli o zróżnicowanym stopniu przezierności tworząc efekt nieregularnej faktury. Jedynie wyrzeźbiony w formie zagłębienia w prostopadłościennej bryle budynku łącznik między częścią pd i pn, zawierający foyer sali kameralnej (poz.) oraz siedziby chóru (+1) są zupełnie przeszklone przez co przenikają się ze strefą zewnętrzną (widok na zieleń pasażu V.Karadzica).

Rozwiązania materiałowe i technologiczne

• Budynek projektowany jest w konstrukcji żelbetowej (fundamenty, słupy, rygle, ściany, stropy).
• Ściany zewnętrzne (elewacje wschodnia, zachodnia, południowa i północna) wykonane zostaną w technologii fasady wykończonej materiałem o różnorodnej transparentności
• Ściany pełne, konstrukcji żelbetowej wykończone zostaną płytami kamiennymi granitowymi. Są to ściany na poziomie -1 obiektu podkowy
• Ściany sal koncertowych - kompozycja drewnianych ustrojów akustycznych o zróżnicowanych parametrach dźwiękowych: reflektorów odbijających dźwięk, paneli rezonansowych pełnych, szczelinowych, dyfuzorów rozpraszających dźwięk oraz demontowalne, drewniane elementy ścienne (parawany) kształtujące przestrzeń estrady dla stworzenia zróżnicowanych warunków dźwiękowych,
• Sufit sal - podwieszony na całej powierzchni widowni sali akustyczny skomponowany z drewnianych elementów rozpraszający dźwięk + podwieszenie nad estradą drewnianych reflektorów akustycznych, odpowiednio nachylonych i wyprofilowanych w stosunku do źródeł dźwięku na estradzie
• Podłoga widowni – klepka drewniana, podłoga estrady drewniana legarowa, rezonans., demontowalne drewniane podesty dla muzyków
• Płyty granitowe planujemy zastosować również na posadzkach zarówno we wnętrzach, jak i do wykonania nawierzchni placów (wersja mrozoodporna).
• Dachy projektowane są w technologii dachów płaskich, membrany epdm.
• Surowy beton planujemy wyeksponować we wnętrzach na ścianach i stropach z niego wykonanych
• Umeblowanie stałe i elementy wyposażenia na wymiar do wnętrz budynku projektowane są ze sklejki liściastej fornirowanej, lakierowanej bezbarwnie matowo.
• Fotele widowni drewniane dobrane pod kątem parametrów akustycznych dla sal koncertowych
• Przewiduje się zasilanie obiektu w kompletne media, zgodnie z informacjami technicznymi poszczególnych zarządców sieci miejskich.
• Oświetlenie - technologia LED.
• System wtórnego wykorzystania wód opadowych (w celu utrzymania założeń zieleni komponowanej i łąk kwietnych)
Nawierzchnia miejsc postojowych parkingu - posadzka przemysłowa, żywice epoksydowe.

Założenia koncepcyjne zagospodarowania pl. Nowy Rynek oraz pasażu im.V.Karadzica

Rozwiązania architektoniczne, fu i komunikacyjne


Koncepcja placu w formie podkowy wynika w dużej mierze z analizy proporcji poszczególnych elementów założenia. Pierzeje zabytkowych kamieniczek mają zbyt drobną skalę, żeby stanowić spójną całość z placem o pełnych wymiarach istniejącego Rynku Nowego. W naszej ocenie zdecydowanie lepiej sprawdzą się jako elewacje ciągów pieszo-jezdnych obsługujących komunikacyjnie projektowany zespół. Natomiast wielkość powierzchni w zachowanym obrysie zabudowań kramów „podkowy” jest wg nas adekwatna do wyznaczonych zamierzeń - atrakcyjna przestrzeń reprezentacyjna stanowiąca przedłużenie foyer budynku sali koncertowej, a zarazem kameralny plac wielofunkcyjny o przyjaznej skali otoczony butikowymi lokalami usługowo-handlowymi i małą gastronomią, ogólnodostępnym węzłem sanitarnym, powiązany z pozostałą częścią założenia udogodnieniami komunikacyjnymi (windy, schody terenowe z wkomponowanymi siedziskami, donicami z zielenią, oświetleniem). Ze względu ideę stosowania w przestrzeniach miejskich jak największej ilości połaci zieleni urządzonej, stanowiących atrakcyjne przestrzenie rekreacyjne, koncepcja zakłada zachowanie funkcji istniejącego skweru zlokalizowanego w południowej części Rynku Nowego oraz zintegrowanie go komunikacyjnie i przestrzennie z zieloną przestrzenią pasażu Vuco Karadzica. W obu przypadkach planuje się zastosowanie zabiegów renowacyjnych istniejących nawierzchni, poprowadzenie nowych ścieżek w miejscach wynikających z analizy układu komunikacyjnego wskazanych na rysunkach, rozmieszczenie placyków o funkcji rekreacyjno - sportowej, zwłaszcza w okolicy istniejącej w sąsiedztwie szkoły, zastosowanie wysokiej jakości elementów małej architektury i oświetlenia. Jednocześnie kształt założenia został opracowany w oparciu o istniejący układ ciągów jezdnych i pieszych, mając na uwadze ograniczone ramy budżetu przewidywanego na potencjalną realizację inwestycji.

Zachowany został zatem przebieg ulic biegnących wzdłuż pierzei południowej, zachodniej oraz wschodniej. Ich przeznaczenie, zgodnie ze schematem rysunkowym pokazanym na planszy, zostanie uzupełnione o funkcje ścieżek rowerowych (również udostępnioną w warunkach konkursowych) oraz od strony północnej - wjazdów i wyjazdów z wielostanowiskowego garażu podziemnego oraz pomieszczeń magazynowych sceny sali koncertowej. Istniejące główne kierunki siatki komunikacji pieszej zostały uszanowane, uporządkowane i powtórzone w proponowanym układzie ścieżek przecinających zielone skwery spacerowo-rekreacyjne (południowa część istniejącego rynku oraz pasaż V.Karadzica) oraz w rysunku posadzek projektowanych na placach i ciągach komunikacyjnych.

Rozwiązania materiałowe i technologiczne

• Ciągi spacerowe - główne ciągi wykończone jako płyty kamienne o fakturze płomieniowanej, ciągi spacerowe poboczne nawierzchnia mineralna lub drobna kostka granitowa, Wykończenie przestrzeni schodów terenowych - płyty granitowe, ławki z siedziskami drewnianymi.
• Elementy małej architektury (murki, donice, kosze na śmieci) - stalowe , ławki, siedziska, platformy, leżaki - drewno twarde, inne np. stojaki na rowery, stelaże pod rozmaite ekspozycje, elementy oświetleniowe - stal czarna malowana proszkowo na kolor grafitowy.
• Oświetlenie typu parkowego + oświetlenie niskie mocowane w murkach oporowych przestrzeni zielonych. Nad placykami przewiduje się oświetlenie dekoracyjne zwieszane z podkonstrukcji stalowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl