Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-użytkowej dla inwestycji „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY AMFITEATR PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RADOMIU”
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
 • MAG Architekci
Skład zespołu:
 • Marcin Grzyb  
 • Marcin Wydorski  
 • Justyna Repko,  
 •  
 • konstrukcje Tomasz Simiot Milmore sp. z o.o.  
 • instalacje Grzegorz Bogucki PNP Inżynieria,  
 • opracowanie graficzne Pictureworks Studio  
 •  
 •  
 • http://www.magarchitekci.pl/  
 •  

1. Założenia ideowe oraz koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu i przebudowy układu komunikacyjnego

1.1. Idea


Projekt przebudowy i rozbudowy obiektów miejskiego ośrodka kultury Amfiteatr zlokalizowany jest w parku im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Jest to charakterystyczne topograficznie miejsce z niecką opadającego terenu zagospodarowanego na widownię. Górna korona trybun wyznacza granicę zadrzewionego obszaru. Kontynuację stanowią nowe elementy stalowych rozgałęzionych konstrukcji arboralnych zaprojektowanych na planie sześciokątów. Plastyczne konstrukcje organicznie wpisują się w krajobraz.

Poza względami estetycznymi posiadają znaczenie funkcjonalne i stanowią główne elementy konstrukcyjne wszystkich obiektów kompleksu. Pojawiają się w holu głównym budynku amfiteatru będąc podporami przeszklonego świetlika. Stanowią główną konstrukcję podtrzymującą stalowe liny zadaszenia widowni i sceny jak również zadaszenia placów przed wschodnimi i zachodnimi pawilonami gastronomicznymi. Rozedrgany, organiczny plan sześciokątnych elementów wtapia się w otoczenie.

1.2. Koncepcja zabudowy i zagospodarowanie terenu oraz przebudowa układu komunikacyjnego

W północno-wschodnim narożniku obszaru opracowania pod powierzchnią istniejącej skarpy lokalizuje się podziemny parking dla ok. 200 samochodów połączony przeszkloną kładką pieszą z lobby budynku głównego. Wjazd do garażu podziemnego pochylnią bezpośrednio z ul. Parkowej.

Od strony północnej projektuje się w obrębie istniejącej wnęki muru oporowego i mostku prowadzącego do budynku głównego jego rozbudowę. Nowe elementy to mn. sala widowiskowa dla 300 osób wraz z zapleczem, pomieszczenia administracyjne i hol główny. Główne wejście do budynku usytuowane bez zmian w stosunku do lokalizacji istniejącej kładki pieszej. Wejście dla personelu i zaplecza technicznego od strony północno-zachodniej podobnie jak w obecnie funkcjonującym obiekcie.

Pozostawiono zjazd techniczny od strony wschodniej zapewniając dostęp do sceny oraz istniejący zjazd od strony północno-zachodniej do części zaplecza technicznego oraz wejścia personelu. Zrezygnowano z przejazdu łączącego oba wjazdy wschodniego i zachodniego na poziomie kondygnacji -1. Pozostała jednak możliwość przejazdu wozu technicznego wokół sceny przez podziemny tunel zlokalizowany pod fragmentem skarpy, łączący obie strony budynku.

Lokalizacja wejścia widzów do poszczególnych sektorów widowni z centralnej alei parku na teren ośrodka, bez zmian, jednocześnie z delikatną modyfikacją zmieniona została lokalizacja wejścia północno-zachodniego.

Dostęp dla służb porządkowych obsługujących toalety mobilne od strony ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

We wschodniej i zachodniej części zlokalizowano parterowe pawilony gastronomiczne obsługujące imprezy masowe. Zaprojektowane jako zadaszone, parterowe wiaty wyposażone w długie lady barowe do ekspresowej obsługi ok. 4500 osób. Wokół pawilonów częściowo zadaszone place - strefy konsumpcyjne z siedziskami i stolikami.

Dostęp do podziemnych toalet publicznych po stronie wschodniej zlokalizowanych w gabarycie parkingu podziemnego schodami lub windą. Od strony zachodniej zaplecze sanitarne również usytuowane pod poziomem terenu z dostępem przez klatkę schodową i windę.

Widownię domyka konstrukcja arboralna, na której rozpięto strukturę cięgnowomembranową dwu-poziomową stanowiącą mobilne zadaszenie widowni na 4500 osób i stałe zadaszenie sceny.

2. Rozwiązania architektoniczne, funkcjonalno-przestrzenne, konstrukcyjne, materiałowych i instalacyjnych

2.1. Architektura


Rozbudowa istniejącego Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” dopełnia bryłę istniejącego budynku od strony północnej o nową salę widowiskową przeznaczoną na 300 miejsc wraz z zapleczem, holem głównym i częścią administracyjną, tworząc symetryczną i zwartą bryłę budynku głównego.

Symetria zewnętrznego obrysu budynku nawiązuje do osiowej kompozycji architektonicznej półkolistej widowni i sceny. Razem tworzą spójną całość. Wewnętrzny podział funkcjonalny oraz lokalizacja poszczególnych elementów obiektu rozbija osiową elewację. Główne wejście wraz z dwu-kondygnacyjnym przeszklonym holem reprezentacyjnym pozostawiono w północno-wschodnim narożniku, miejscu obecnie zlokalizowanej wejściowej kładki pieszej.

Przecięcie bryły szklanym świetlikiem rozdziela istniejący budynek od nowo-projektowanej części rozbudowy.

2.2. Rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne.

Budynek amfiteatru podzielony został na strefy funkcjonalne przeznaczone osobno dla personelu i gości odwiedzających budynek.

Dwu-kondygnacyjny, przeszklony hol, zlokalizowany w północno-wschodnim narożniku budynku stanowi reprezentacyjną strefę wejściową łączącą dostęp widzów od strony ul. Parkowej oraz podziemnego parkingu przez przeszkloną kładkę. Na skrzyżowaniu obu kierunków zlokalizowano ladę recepcyjną, kasę, informację oraz półkoliste, rzeźbiarskie schody z windą, prowadzące na poziom -1. Na parterze umieszczona została również szatnia. Z holu głównego odwiedzający mają dostęp do sali kameralnej przeznaczonej dla 150 osób, połączonej z kawiarnią. Sala kameralna wyposażona w magazyn na sprzęt podręczny. Z bocznego korytarza projektuje się dostęp do węzła sanitarnego. Wejście do sali widowiskowej dla ok. 300 osób odbywa się przez hol główny z poziomu -1. W otwartej wysokiej i przepełnionej słońcem przestrzeni zaprojektowano bar i wejścia do sali oraz w dalszej części przez korytarz dostęp do zaplecza sanitarnego i sali prób.

Od strony północno-zachodniej zaprojektowano osobne wejście dla personelu oraz dojazd techniczny do strefy dostaw i zaopatrzenia z pomieszczeniem do wyładunku większych gabarytów. Na zewnątrz w projektowanej wnęce muru oporowego usytuowano miejsce gromadzenia odpadków.

Na poziomie -1 zlokalizowano garderoby artystów z zapleczami sanitarnymi, magazyny, pomieszczenia techniczne, dostęp do sceny, zaplecze sali koncertowej.

Zmieniono lokalizację istniejącej klatki schodowej prowadzącej na poziom 0, gdzie znajduje się zaplecze gastronomiczne kawiarni przystosowane do obsługi cateringowej, pomieszczenia socjalne pracowników gastronomicznych i administracyjnych oraz pomieszczenia administracyjne. Powyżej na kondygnacji +1 kontynuacja pomieszczeń biurowych oraz dostęp do balkonu technicznego sali widowiskowej. Na tym piętrze po przeciwnej stronie znajdują się również pomieszczenia projekcyjne oraz elektro-akustyka. Poniżej sceny projektuje się strefę techniczną - podscenie z zapadniami, serwerownię, wentylatornię oraz trafostację.

2.3. Rozwiązania konstrukcyjne

Projekt przewiduje zaadaptowanie w maksymalnym stopniu istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Szkielet konstrukcyjny zrealizowano z elementów żelbetowych prefabrykowanych opartych na siatce modułowej 6,0 x 6,0 m. Słupy wykonano jako dwukondygnacyjne z konsolami do oparcia rygli podpierających stropy z typowych prefabrykowanych płyt kanałowych.

Ściany działowe w uzasadnionych przypadkach uległy przeprojektowaniu. Zmieniono lokalizację wewnętrznej żelbetowej klatki schodowej.

W uzasadnionych sytuacjach przewiduje się podparcie istniejącej konstrukcji typowymi kształtownikami stalowymi - podciągami, żebrami i słupami.

Projektuje się demontaż pomostu zewnętrznego i zastąpienie go w tym samym miejscu nowym stropem żelbetowym.

Konstrukcja rozbudowy budynku holu głównego arboralna ze stalowych rozgałęzionych słupów podtrzymujących strukturalne przeszklenie dachu i świetlika pomiędzy nową i starą częścią budynku.

Ściany sali koncertowej żelbetowe monolityczne, stropodach z dźwigarów z betonu sprężonego. Posadowienie nowej części budynku na płycie fundamentowej żelbetowej. Konstrukcja zadaszenia sceny i widowni cięgnowo - membranowa. Podpory w postaci rozgałęzionych słupów w konstrukcji stalowej. Napięte lini pomiędzy kratownicą stalową montowaną do ścian istniejącego budynku a słupami stalowymi wieńczącymi trybuny od strony korony widowni.

Struktura zadaszenia składa się z dwóch powłok. Dolną stanowią gęsto przewieszone cięgna umożliwiające wyciąganie mobilnej membrany teflonowej.

Stałe zadaszenie sceny wykonane z membrany opartej na górnej siatce lin stalowych łączących się z górną krawędzią krańcowych podpór.

Membrana mobilna dolna chowa się pod membraną górną będącą zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem zjawisk atmosferycznych.

2.4. Zastosowane materiały wykończeniowe

Elewacje budynku sali koncertowej wykonana w systemie fasady wentylowanej z betonowych, prefabrykowanych paneli barwionych w kolorze jasno-bordowym nawiązującym barwą do zmodernizowanych konstrukcji żelbetowych murków oporowych i obiektów parku oraz pobliskiego skate-parku. Profil paneli betonowych łukowy. Zewnętrzna oraz wewnętrzna elewacja sali koncertowej porośnięta pnączami na podkonstrukcji cięgnowej, wertykalnej, mocowanej na dystansach systemowych do elewacji.

Elewacja budynku istniejącego obłożona betonowymi prefabrykowanymi panelami z betonu architektonicznego w kolorze naturalnego betonu. Profil paneli betonowych łukowy. Mury oporowe żelbetowe, fragmenty pawilonów z pełnymi ścianami oraz nowe ogrodzenie - wykonane z betonu architektonicznego barwionego w masie w kolorze jasno-bordowym. Konstrukcje arboralne budynku głównego, konstrukcji zadaszenia widowni i sceny oraz stref około pawilonowych stalowe w kolorze białym. Membrana sceny i widowni w kolorze białym.

2.5. Wyposażenie instalacyjne

W budynku zostaną zmodernizowane wewnętrzne instalacje sanitarne oraz elektryczne. Obiekt zostanie wyposażony w nową instalację wentylację mechanicznej z rekuperacją, instalację do odzyskiwania wody deszczowej do celów nawadniania terenów zielonych, instalacje odnawialnych źródeł energii na bazie paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.

3. Rozwiązania proekologiczne w zakresie energooszczędności, zrównoważonego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii.

Projektuje się rozbudowę i przebudowę istniejącego obiektu. Uważamy, że w dzisiejszych czasach nowoczesność powinna być kojarzona z recyklingiem budynków a nie stawianiem nowych. Przyjęty model maksymalnego wykorzystania istniejącego obiektu do celów projektowych zbliża nas do idei gospodarki cyrkularnej i powtórnego wykorzystania zasobów.

Projektuje się termomodernizację istniejących przegród budynku podwyższając ich walory termiczne a tym samym generując oszczędności energetyczne.

Koncepcja przewiduje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiową o wysokich parametrach termicznych i współczynnikach przenikania ciepła wymaganych dla budynków od 31 grudnia 2020r.

Budynek wyposażony zostanie w system wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Energia dla systemu pochodzić będzie z odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, dostarcza świeże, zewnętrzne, filtrowane powietrze usuwając powietrze zużyte o wysokiej zawartości CO2. System rekuperacji pozwala wygenerować w okresie zimowym znaczące oszczędności kosztów ogrzewania budynku.

Wnętrze budynku pozbawione przeszkleń od strony południowej ze względów funkcjonalnych, doświetlamy południowym światłem wprowadzając górny świetlik biegnący pomiędzy istniejącą a nowo-projektowaną częścią Miejskiego Ośrodka Kultury, na całej jego szerokości. Zieleń we wnętrzu poprawia mikroklimat pomieszczeń, filtruje powietrze, utrzymuje wilgotność na odpowiednim poziomie.

Zaprojektowano system paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na powierzchni stropodachu budynku istniejącego oraz nowo-projektowanej rozbudowy skierowane na południe o łącznej powierzchni ok. 350 m2. Szacunkowe roczne uzyski energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 kWp mocy zainstalowanej wynoszą 986 kWh/kWp, natomiast redukcja emisji CO2 do atmosfery: 52353 kg/rok.

Energia elektryczna dostarczona przez instalację fotowoltaiczną szacowana na poziomie 59160 kWh/rok. Wykorzystana zostanie mn. do działania pompy ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu generujemy oszczędności w kosztach energii elektrycznej jak również cieplnej.

Budynek zostanie wyposażony w przybory i urządzenia sanitarne pozwalających ograniczyć zużycie wody wodociągowej. Planuje się w budynku zastosowanie kompleksowych rozwiązań pozwalających na racjonalne zużycie wody pitnej. Z powierzchni widowni projektuje się zbiórkę wody deszczowej w dni kiedy mobilna membrana jest złożona. System kanalizacji deszczowej odprowadza zgromadzoną wodę do podziemnego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego pod obejściem sceny.

Zgromadzona woda służy do nawodnienia terenów zielonych ośrodka i parku. W miejsce wyciętych drzew planowane są nowe nasadzenia i zadrzewienie głównie w części południowej działki.

Obiekt oraz oświetlenie zewnętrzne wyposażone w energooszczędne żarówki LED.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl