Konkurs studialno-realizacyjny na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku
wyróżnienie

<<< powrót
  • Kacper Guranowski, Michał Ruman, Piotr Rożniecki, Michał Koziej
Skład zespołu:
  • Kacper Guranowski  
  • Michał Ruman  
  • Piotr Rożniecki  
  • Michał Koziej  
  •  
  • konsultacje akustyczne:  
  • Ewa Więckowska-Kosmala 

Przedmiotem opracowania jest nowoprojektowany budynek Sali Koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu placu Nowy Rynek.

Przestrzeń placu położona jest w centrum Płocka stanowiąc element historycznego urbanistycznego układu miasta. W obecnym stanie plac dzieli się na północną i południową stronę z budynkiem handlowy "antypodkowa" w centralnej części placu. Północną stronę placu niemalże w całości zajmuje ogólnodostępny parking publiczny, natomiast w południowej części znajduje się skwer z zielenią wysoką. W przestrzeni placu zauważalne jest zatracenie publicznego charakteru, uwzględniającego potrzeby współczesnego miasta.

Analizując obecne uwarunkowania, za główny element koncepcji projektowej obrano chęć stworzenia przestrzeni placu jako miejsca przyjaznego mieszkańcom w pełni dostępnego dla ruchu pieszego i rowerowego usiłując tym samym minimalizować bariery przestrzenne. Biorąc pod uwagę potrzeby funkcjonalne dla tak usytuowanej przestrzeni w mieście, postanowiono potraktować ją w sposób umożliwiający różnorodne wykorzystanie. Mutli-funkcjonalność założenia przejawia sie podziałach przestrzeni uwzględniających różnorodne charaktery i nastroje od jednoprzestrzennego ogólnodostępnego placu po kameralne miejsca pomiędzy projektowanymi kubaturami.

Budynek sali koncertowej przy zadanych potrzebach programowych zaprojektowano tak aby uniknąć powstania kubatury o dominującej skali w urbanistyce miasta. Funkcję podzielono pomiędzy 3 bryły umieszczone w przestrzeni placu o gabarytach odpowiadających budynkom najbliższego otoczenia. Całość funkcjonalnie łączy wspólna cześć budynku zlokalizowana pod powierzchnią dzisiejszego poziomu posadzki placu.

Mając na uwadze historyczne uwarunkowania terenu Nowy Rynek, postanowiono poświęcić uwagę przestrzeni będącej kiedyś lokalizacją obiektu handlowego zwanego "Podkową". W odpowiedzi na współczesne potrzeby zaprojektowano w miejscu dawnego obiektu handlowego Miejską Scenę Letnią na charakterystycznym półkolistym planie. Miejsce targowiska niegdyś skupiające mieszkańców planuje się przywrócić jako kulturalna przestrzeń spotkań.

URBANISTYKA

Bryły budynku usytuowano w centralnej części placu wyznaczając tym samy przestrzenie o różnorodnym charakterze takie jak północna frontowa reprezentacyjna cześć otwartego placu miejskiego oraz kameralna przestrzeń parkowa na południu. Całość uwzględnia wyznaczone osie kompozycyjne placu Nowy rynek oraz jej przecięcie z osiami pasażu Vuka Karadżica. Przestrzeń między bryłami będąca integralna częścią placu stanowi łącznik między przestrzeniami o różnorodnym charakterze.

W zakresie opracowania proponuje się uzupełnienia i wymianę zabudowy uwzględniając potrzeby tworzenia pierzei placu i urbanistyczne domknięcia.

Od północnej strony przestrzeni nowego placu miejskiego wprowadza się "zieloną" pierzeję w postaci szpalerów drzew wydzielając strefę wejścia na teren zagospodarowania od ruchliwej arterii. Domknięcie szpalerami stosuje się również od strony wejścia do pasażu.

Główną obsługę komunikacyjną terenu stanowią Aleja Stanisława Jachowicza oraz ul. Królewiecka. Ulicę Nowy Rynek po wschodniej stronie placu przekształca się w ciąg pieszo-jezdny wraz z wydzieloną ścieżką rowerową, natomiast po zachodniej stronie placu przekształca się w ciąg pieszo jezdny zamknięty dla ogólnego ruchu pieszego z dopuszczeniem ruchu kołowego na cele obsługi lokali usługowych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ciąg pieszo-jezdny woonerf / ul. Nowy Rynek


W zakresie zmian układu kołowego ul. Nowy Rynek, projektuje się zmianę funkcjonalną z drogi jezdnej przeznaczonej jedynie dla ruchu kołowego na ciąg pieszo-jezdny. Aleja Jachowicza stanowi główną arterię napełniającą miasto co w połączeniu z nowoprojektowanym parkingiem publicznym w sąsiedztwie przestrzeni publicznych o podwyższonym standardzie stanowi strefę wejściową na obszar starego miasta. Celem projektowym jest wprowadzenie możliwości swobodnego ruchu pieszych i rowerzystów w kierunku istniejącego ciągu pieszego ul. Tumskiej. Woonerf projektuje się jako meandrującą ścieżkę celem spowolnienia ruchu kołowego. Przestrzeń jezdną wyznaczają rozlokowane elementy małej architektury jak ławki i elementy oświetlenia oraz materiały i detale wykończenia posadzki. Dla zachowania ciągłości z ul. Tumską wprowadza się granitową kostkę brukową.

Plac miejski

Od północnej strony placu Nowy Rynek projektuje się nową przestrzeń placu miejskiego będącego jednocześnie strefą wejściową do budynku Sali Koncertowej oraz istniejącego budynku teatru. Jednoprzestrzenny plac oddzielony zieloną pierzeją od alei Stanisława Jachowicza. Plac projektuje się z myślą o możliwości organizacji imprez masowych, jarmarków itp. Na obrzeżach otwartego placu projektuje się elementy małej architektury w postaci ławek w towarzystwie zieleni i elementów wysokiego oświetlenia. Posadzkę placu stanowią wielkoformatowe płyty betonowe w połączeniu z elementami granitowej kostki brukowej występującej na nowoprojektowanym ciągu pieszo-jezdnym ul. Nowy Rynek. Układ posadzek uzupełniają wkomponowane geometrycznie rozmieszczone elementy oświetlenia kierujące wzrok użytkownika placu w stronę brył projektowanej kubatury.

Przestrzeń parkowa

Od południowej strony projektuje się przestrzeń parkową, której centralną cześć stanowi miejska scena letnia dyktując promienisty układ zagospodarowania zieleni, układu ścieżek parkowych i mniejszych placów. Projekt uwzględnia różnorodny program funkcji, w tym: zieleń rekreacyjna, utwardzone place wejściowe, parkowe powierzchnie mineralne, przestrzeń fontann, drewniane deki z małą architekturą czy też zadaszone altany. Uwzględniając propozycję wymiany zabudowy w zachodniej pierzei parku na budynek usługowy, proponuje się dla niego utworzenie placu wejściowego będącego częścią projektowanego ciągu pieszego obsługującego lokale usługowe. Projekt w niemal całości respektuje istniejące drzewa w obszarze przestrzeni parkowej oraz planuje liczne nowe nasadzenia. Mniejsze placyki wejściowe projektuje się również od strony ul. Tumskiej oraz przed projektowanymi kubaturami.

ARCHITEKTURA

Opierając się na idei stworzenia placu dostępnego dla mieszkańców, architektura projektowanych brył uwzględnia wytworzenie interakcji wnętrz budynku sali koncertowej z pieszymi użytkownikami placu poprzez liczne okna w parterach elewacji. Przeszklenia pozwalają na wgląd do wnętrza prowadząc dialog z krajobrazem otoczenia. Elewacje brył cechuje wspólny język architektoniczny zawarty w rytmach i podziałach nawiązujących w nie bezpośredni sposób do kamienic i budynków najbliższego otoczenia. Dla brył kryjących salę koncertową oraz część administracyjną przypisano wspólny materiał elewacyjny o różnych wątkach, natomiast bryłę frontową od strony placu kryjącą wnętrze foyer potraktowano w kontraście przypisując jej półprzezroczystą elewację. Dla budynku przewidziano wiele scenariuszy oświetlenia zewnętrznego dającego możliwość dostosowania do aktualnych wydarzeń w budynku czy też w mieście. Elewacja poprzez możliwość gry światłem, wprowadza dialog z użytkownikami placu, stając się swoistym landmarkiem w przestrzeni miasta.

Rozwiązania materiałowe - zewnętrzne

Do części cokołowej bryły sali koncertowej przypisano podział z płyt betonowych o półmatowym wykończeniu. Do górnej części bryły sali przypisano podziały elewacyjne z profili aluminiowych o półkolistym przekroju malowane proszkowo. Profili aluminiowych użyto również na bryle części administracyjnej z wyjątkiem zastosowania perforowanych elementów w miejscu okien dla zachowania spójności bryły. Dla bryły wejściowej przypisano elewację wykonaną z płyt poliwęglanowych na stalowej pod konstrukcji będącej elementem konstrukcji danej bryły.

Rozwiązania materiałowe - wnętrza

Sala koncertowa/Sala kameralna


We wnętrzach sal koncertowych dominują ustroje akustyczne drewniane. Dla wnętrza przypisuje się drewniane parkiety, oraz różnorodne lamele i panele z drewna liściastego. Dla wybranych elementów drewnianych stosuje się barwienie w kolorze czarnym.

Foyer

W przestrzeni foyer dominują wielko-płaszczyznowe gładkie powierzchnie ścian, podłóg i sufitów z drewnianymi elementami wykończenia oraz stalowymi detalami. Dla podłóg przypisuje się polerowany beton lastryko. Na ścianach dominuje biały tynk oraz lamele i drzwi drewniane. Meble i lady projektuje się jako drewniane z elementami kamienia.

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

Główne wejście do budynku zlokalizowano od północnej strony nowoprojektowanego placu miejskiego. Wejście umieszczono w elewacji pół transparentnej bryły, wprowadza ono na podwieszoną kładkę prowadzącą do windy i schodów komunikującą z głównym foyer obiektu. W przestrzeni bryły wejściowej zaprojektowano instalację z podwieszanych walcowatych geometrycznych form z funkcją oświetlenia. Instalacja ta stanowi atraktor pierwszego poziomu przestrzeni wejściowej. Foyer projektuje się jako otwartą przestrzeń. Bezpośrednio z foyer zapewniono dostęp to szatni, toalet, sali konferencyjnej, sali kameralnej oraz na dolną i widownię głównej sali koncertowej. Dostęp do kluczowych funkcji zapewniono przez zastosowanie drzwi pivotowych w wysokości kondygnacji, budujących wrażenie łagodnego przepływu przestrzeni foyer. W foyer wyznaczono przestrzeń realizowania wystaw czasowych. Wystawy proponuje się realizować za pośrednictwem mobilnych ścian wystawowych. W bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni wystaw zlokalizowano magazyn podręczny. W przypadku nie występowania wystawy czasowej dla danej przestrzeni przewidziano funkcję poczekalni użytkowników sali koncertowej lub też wykorzystanie na cele komercyjne. Dostęp na antresolę sali koncertowej zaprojektowano poprzez otwartą klatkę schodową wprowadzającą użytkowników do górnego holu z widokiem na nowoprojektowany plac. W foyer rozwiązano również bezpośrednie połączenie z podziemnym parkingiem publicznym.

Wejście dla artystów oraz dla członków Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses zlokalizowano od
projektowanej sceny letniej. Hol wejściowy kieruje użytkowników do konkretnych przestrzeni funkcjonalnych w obiekcie. W projekcie przewidziano przestrzenie kulis sceny głównej i kameralnej oraz przestrzenie poczekalni dla artystów.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl