Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie zagospodarowania terenu SKWERU RYBAKA wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego tego terenu
II nagroda

<<< powrót
  • Pniewski Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:

IDEA

Główną ideą jest stworzenie unikatowej w kontekście miasta przestrzeni, która spełniałaby istotne funkcje komunikacyjne, a jednocześnie stanowiła estetyczne i atrakcyjne miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców oraz turystów. Kształt placu stanowi swobodne nawiązanie do morza, kształtu "plamy" wody, jest miękki, organiczny. Celem jest wytworzenie przestrzeni o mocno kontrastującym charakterze w stosunku do otaczającego układu urbanistycznego, który jest prostokreślny. Ma to sugerować odmienność przestrzeni skweru od zatłoczonych, ruchliwych ulic - skwer jest miejscem odpoczynku, pozwalającym na relaks, zabawę, budowanie więzi oraz tworzenie poczucia lokalnej tożsamości.

Pomimo bardzo ważnej funkcji, jaką skwer może pełnić dla osób odwiedzających Łebę (także wizerunkowo), nie należy zapominać o mieszkańcach. Stąd intencja, by teren ten był atrakcyjny i funkcjonalny przez cały rok, dla różnych użytkowników, by stał się miejscem spotkań lokalnej społeczności, ożywił okolicę, funkcjonował jako ciekawa przestrzeń publiczna miasta.

Przestrzeń skweru została zaprojektowana w taki sposób, by nie zakłócać komunikacji oraz zachować niezmienione główne kierunki poruszania się pieszych. Projekt uwzględnia kontekst urbanistyczny przedmiotowego terenu, nie zaburza jego relacji z otoczeniem. Zachowane pozostają osie widokowe oraz komunikacyjne, a także przejścia dla pieszych.

SKWER RYBAKA

Na placu projektuje się hierarchizację przestrzeni w celu uporządkowania obszaru skweru, a także stworzenia różnego rodzaju stref, odpowiadających rozlicznym potrzebom użytkowników i posiadających różne przeznaczenie. Strefy skierowane do innych grup wiekowych – np. dzieci, seniorów, turystów, oddziaływują na siebie nawzajem, sprzyjają integracji międzypokoleniowej. Poszczególne strefy zostały otoczone ciekiem wodnym oraz wyspami zieleni, które w naturalny i subtelny sposób je wydzielają.

TOR WODNY

Projektowany tor wodny oplata plac niczym wstęga. Stanowi istotny element krajobrazowy w przestrzeni placu, symboliczną granicę pomiędzy wnętrzem skweru o charakterze miejskim, a zewnętrzem w postaci zieleni. Domyka go, formuje kształt placu mający nawiązywać do plamy wody, organicznego kształtu. Samo wejście do przestrzeni placu staje się niecodzienne, wyjątkowe – do wnętrza można dostać się tylko poprzez pomosty przerzucone przez ciek, pomosty zostały zlokalizowane przy każdym połączeniu skweru z otaczającymi ciągami pieszymi.

Tor wodny to jedyna tego typu atrakcja w Polsce. Stanowi interaktywną zabawą dla dzieci i dorosłych. Proponuje się wyposażenie cieku w różnorodne urządzenia wodne. Tym samym charakterystyczny wodny element placu, staje się jednocześnie torem wyścigowym oraz miejscem zabaw i integracji międzypokoleniowej. Projektuje się takie urządzenia jak: śluza wodna, śruba pompująca wodę na wyższy poziom. Przewiduje się także zmienne ukształtowanie dna oraz przekroju cieku, dzięki czemu tor staje się różnorodny, a nurt wody – bardziej zmienny i dynamiczny, np. kamieniste dno, kaskady w postaci niskich stopni, zwężenie cieku (wartki nurt), poszerzenie cieku (rozlewisko).

Wzdłuż cieku wodnego, po jego zewnętrznej stronie, biegnie wijąca się ścieżka piesza. Ścieżka umożliwia podążanie za swoją łódką i jej dopingowanie.

ZIELEŃ

Projektuje się zieleń w różnej postaci oraz o różnym przeznaczeniu. Wzdłuż ulic projektuje się lub uzupełnia istniejące szpalery drzew. Dodatkowo projektuje się pasy zieleni niskiej, które pełnią funkcję zieleni izolacyjnej. Ze względu na specyfikę przedmiotowego terenu (duże natężenie ruchu) projektuje się nasadzenia wzdłuż chodników, które porządkować będą ruch pieszy. W miejscach, gdzie pojawiają się lokale gastronomiczne lub punkty usługowe wydzielono przestrzenie na ławki lub stoliki, wycofane względem szerokości użytkowej ciągów pieszych oraz otoczone zielenią.

RZEŹBA NAWIĄZUJĄCA DO LEGENDY O TRZECH ŁEBIANACH U NIEBIAŃSKICH BRAM

Proponuje się element mający na celu podkreślenie indywidualnego charakteru placu oraz powodujący bezpośrednie skojarzenie z nazwą oraz przestrzenią Skweru. Projektowany element to rzeźba stanowiąca symboliczne odniesienie do dawnej legendy o Łebie zaczerpniętej ze zbioru baśni, podań i legend Pomorza Środkowego – „Trzej Łebianie u niebiańskich bram”. Tytułowi mieszkańcy Łeby to rybacy wędrujący do nieba z nadzieją, że mimo grzesznego życia na ziemi zostaną wpuszczeni przez złotą bramę. Dzięki prośbom oraz poparciu pozostałych Aniołów, Łebianom udaje się osiągnąć cel. Jednak po krótkim czasie rybacy powracają do swoich dawnych, ziemskich nawyków. Podstępne hasło o rzekomym okręcie na brzegu sprawia, że rybacy wybiegają poza bramy nieba, do którego nie mieli już powrotu.

Rzeźba została zlokalizowana na głównej osi założenia, zarówno pod względem komunikacyjnym, jak i kompozycyjnym – u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Morskiej. Skierowana w kierunku morza stanowi dominantę przestrzenną na osi ul. Wojska Polskiego, domyka widok oraz staje się punktem orientacyjnym na mapie Łeby. W tym miejscu celowo wyniesiono teren, od strony skrzyżowania ulic formując niewielką skarpę, by podkreślić znaczenie tego punktu oraz zwiększyć jego widoczność.

Projektowana rzeźba nawiązuje do wędrówki rybaków. Poza wizerunkowym przedstawieniem postaci, projektowana forma pozwala użytkownikom na indywidualne odbycie wędrówki, wejście w interakcje. Dookoła rzeźby prowadzi ścieżka piesza o lekkim nachyleniu, która stanowi odniesienie do „wspinaczki do nieba”. W punkcie kulminacyjnym, a jednocześnie w najwyższym punkcie wzniesienia znajdującym się na osi zwróconej w stronę morza, zlokalizowano betonowy element z symbolicznym przedstawieniem „bram do niebios”. Brama (wycięcie w kamiennym bloku) została zaprojektowana na takiej wysokości, by użytkownik znajdujący się w tym miejscu i patrzący przez nią ku górze - widział niebo. Od tego punktu ścieżka opada w dół, co stanowi przenośnię powrotu na ziemię.

Forma rzeźby oraz ukształtowanie najbliższego jej otoczenia pozwala na obejście rzeźby z każdej strony. Z różnych punktów na ścieżce, poprzez kamienne bloki usytuowane na różnych wysokościach, możliwe jest podejście do monumentu. Dzięki swojemu ukształtowaniu rzeźba jest atrakcyjna w każdym ujęciu. Postacie trzech Łebian przedstawione są w sposób syntetyczny, symboliczny. Wyposażone są w charakterystyczne dla rybaków atrybuty.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl