Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne
I nagroda

<<< powrót
  • eM4 Pracownia Architektury Brataniec
Skład zespołu:
  • Marcin Brataniec (główny projektant)  
  • Urszula Forczek-Brataniec  
  • Marek Bystroń  
  • Damian Mierzwa  
  •  
  • http://www.em4.pl/  
  •  

IDEA

Wielki Piec kiedyś przetwarzał rudy żelaza. Dziś - udostępniony do zwiedzania - będzie przetwarzać świadomość. Świadomość historii i świadomość miejsca, będą materiałem świadomej przyszłości. Proces technologiczny Wielkiego Pieca został pozbawiony logicznego zakończenia w postaci miejsca spustu surówki w hali lejniczej. Nowa inwestycja przywraca ciągłość i sens tego procesu. Pustka po rozebranej hali lejniczej zastanie na nowo wypełniona treścią.

1. OPIS KONCEPCJI BUDYNKÓW I KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Charakterystyczną cechą obiektów Wielkiego Pieca jest ich uniesienie ponad poziom gruntu, które wynika z technologii obróbki rud żelaza i uwarunkowań jej obsługi komunikacyjnej. Zarówno Wielki Piec, jak i nagrzewnice czy odpylnik, ale także rampa kolejowa stykają się z gruntem tylko w nielicznych punktach. Zwiedzający odczuwa fizycznie zawieszenie w powietrzu, na wysokości ponad ziemią. Nowy obiekt zachowuje tę zasadę.

1.1. Kompozycja urbanistyczna

Nowy obiekt nawiązuje swoją wielkością i miejscem w przestrzeni do nieistniejącej – rozebranej - hali lejniczej. Uniesienie obiektu pozwala na swobodne połączenie przestrzeni publicznej miasta – ul. Niedurnego i poprzez tę ulicę centrum miasta z Rynkiem – z pozyskanym dla mieszkańców terenem otoczenia Wielkiego Pieca.

Pod budynkiem zostanie urządzony plac wejściowy z placem zabaw wykorzystującym kompozycję urządzeń technologicznych hali lejniczej, opowiadający o tradycji hutniczej. Dach budynku umożliwia stworzenie nowego ogrodu, rekompensuje stratę.

1.2 Zagospodarowanie terenu

Teren wokół Wielkiego Pieca będzie miejscem nowego współistnienia człowieka i natury. Poziom gruntu zostanie oddany Naturze i uruchomionemu przez nią procesowi sukcesji wtórnej. Przenikanie się terenów zielonych i niezbędnej powierzchni komunikacyjnej stworzy specyficzny ogród sukcesji o wysokich walorach edukacyjnych, ekologicznych i symbolicznych. W ogrodzie tym znajdą się niezbędne parkingi, strefa wejścia, edukacyjny plac zabaw i strefa odpoczynku.

1.3 Zieleń

Projekt zieleni dopełnia ideę adaptacji Wielkiego Pieca. Przetwarzana świadomość historii i miejsca zostanie uzupełniona obserwacją i kształtowaniem świadomości o procesach przyrodniczych.

Otoczenie obiektu będące pozostałością po terenie przemysłowym ulega obecnie sukcesji wtórnej. Zaprzestanie produkcji i tym samym intensywnego użytkowania osłabiło siły wstrzymujące procesy naturalne. Teren pozostawiony sam sobie regeneruje się obrazując siłę przyrody. Przetrzebione i opustoszałe miejsca zajmują najpierw gatunki najbardziej odporne o wielkim potencjale tzw. gatunki pionierskie. Żyją one krótko ale intensywnie przygotowując w tym czasie podłoże dla gatunków trwalszych ale z kolei bardziej wymagających. Obecne wokół Wielkiego Pieca ogniska sukcesji naturalnej stanowią inspiracje i podstawę koncepcji zieleni, która wpisuje się w ideę tzw. the third landscape - krajobrazu ewolucji gdzie różnorodność biologiczna i kulturowa splatają się ze sobą tworząc unikatową przestrzeń o własnej specyfice.

Podążając za tą koncepcją projekt zieleni zachowuje wybrane miejsca zasiedlone już przez rośliny i wprowadza nowe obszary, na których będą one mogły się rozprzestrzeniać.. Powstanie w ten sposób ogród edukacyjny prezentujący różne etapy tego naturalnego procesu. Pielęgnacja zieleni będzie prowadzona w zakresie zachowania ich kształtu i ochrony przed dewastacją. Dobór gatunkowy, następstwo roślin i ich proporcje będą regulowane przez Naturę. Wyjątek stanowi wprowadzenie wysokich drzew od strony ul. Niedurnego, będą to jednak drzewa z gatunków pionierskich.

Podejście to oprócz wartości edukacyjnych i symbolicznych prezentuje wysokie walory przyrodnicze. Stanowi przeciwieństwo pustyni ekologicznej w postaci trawników i monokulturowych nasadzeń ozdobnych roślin obcych gatunków. Stworzenie miejsca dla swobodnej ekspansji naturalnej umożliwi: rozwój właściwych gatunków fauny i flory; ich sukcesywną ewolucję; następującą w naturalnym procesie regenerację podłoża; kreację realnej powierzchni biologicznie czynnej.

Sąsiadujące tereny zielone zasilą ogród naturalnie rozsiewającymi się gatunkami i w ten sposób korytarz migracyjny fauny i flory zostanie wzmocniony.

1.4 Powiązania funkcjonalne

Teren został podzielony na strefy o dominującym przeznaczeniu
• strefa dostępu i obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Niedurnego;
• strefa centralna z obiektami zespołu Wielkiego Pieca wraz z nowobudowanym obiektem wejściowym i przestrzenią pomiędzy nimi;
• strefa komercyjna z biurami na wynajem.

Możliwe jest zamknięcie tego terenu przez ogrodzenie, możliwe także jego otwarcie, w mniejszym lub większym zakresie, także np. w zależności od rodzaju wydarzeń organizowanych w muzeum.

1.5 Mała architektura

Formy małej architektury będą zgodne z charakterem przestrzeni zespołu wielkiego pieca. Przewiduje się
wykorzystanie inspiracji urządzeniami technologicznymi i ich realizację z materiałów charakterystycznych dla miejsca
– stali i betonu.

Krajobraz przestrzeni publicznej Wielkiego Pieca stanie się krajobrazem do siedzenia (Jan Gehl). Zakłada się zróżnicowanie typów siedzisk dla umożliwienia korzystania przez pojedynczych użytkowników a także przez grupy
różnej wielkości. Przewiduje się indywidualne formy małej architektury, ale także częściowo formy katalogowe.

1.6 Obsługa komunikacyjna, miejsca postojowe, parkingi rowerowe.

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi teren będzie dostępny pośrednio z ul. Niedurnego poprzez zjazd po północnej stronie działki zlokalizowany poza jej obrysem. Po zachodniej stronie działki, wzdłuż ul. Niedurnego, w pasie przylegającym do istniejącej linii tramwajowej zlokalizowano podstawowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Będą one służyć przede wszystkim przyjezdnym odwiedzającym. Dodatkowo w północno-wschodnim narożniku działki zlokalizowano parking dla samochodów osobowych przeznaczony głównie dla wynajmujących komercyjna cześć biurową oraz dla pracowników. W tej strefie parkować będą również autobusy. Zakłada się że realizację miejsc postojowych z nawierzchnią analogiczną do nawierzchni całego zespołu Wielkiego Pieca. Miejsca postojowe i trakty jezdne zostaną wyróżnione przez elementy małej architektury oraz obrzeża.

1.7 Posadzka

Jednolita posadzka pozwoli na formalne uporządkowanie przestrzeni zabudowanej bardzo różnymi i bogatymi formami architektury przemysłowej. Dodatkowo przy czasowym wyłączeniu dostępności parkingów, pozwoli na organizację wydarzeń wymagających dużej powierzchni dla pieszych – np. Industriada, koncerty, targi, wystawy plenerowe. Etc.

1.8 Bezpieczeństwo użytkowania , dostępność dla osób niepełnosprawnych

Teren będzie bezpieczny dla użytkowania przez różne grupy dzięki:
• odpowiedniej charakterystyce urządzeń oraz odpowiedniemu oznakowaniu;
• realizacji oświetlenia umożliwiającego bezpieczne korzystanie w godzinach wieczornych
• budowę bezpiecznego placu zabaw o tematyce hutniczej;
• zapewnieniu dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
• przystosowaniu dla osób niewidomych i niedowidzących m.in.: wyposażenie w tablice tyflograficzne, zastosowanie faktury ostrzegawczej ciągów pieszych

2. KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA

Nowy obiekt wypełnia pustkę po rozebranej hali lejniczej organizując funkcjonowanie nowego i atrakcyjnego kompleksu turystyczno – muzealnego. Jest on dopełnieniem formalnym i funkcjonalnym zespołu Wielkiego Pieca.

2.1 Forma

Nowy obiekt


Nowy obiekt zapisuje pamięć form architektonicznych. Jest reminiscencją hali lejniczej, która była istotnym elementem zespołu Wielkiego Pieca zintegrowanym z jego konstrukcją, a została niedawno rozebrana. Istnieją wciąż pozostałości hali w obrębie konstrukcji Wielkiego Pieca A. Nowy obiekt nie jest dosłownym powtórzeniem formy hali lejniczej lecz jej współczesna interpretacją. Będzie więc abstrakcyjnym prostopadłościanem zawieszonym w miejscu wyznaczonym przez obrys i górny poziom dawnej hali, uniesionym dla pozostawienia swobody przestrzeni publicznej w poziomie terenu.

Charakterystyczną cechą obiektów Wielkiego Pieca jest bowiem ich uniesienie ponad poziom gruntu, które wynika z technologii obróbki rud żelaza i uwarunkowań jej obsługi komunikacyjnej . Zarówno Wielki Piec, jak i nagrzewnice czy odpylnik, ale także rampa kolejowa stykają się z gruntem tylko w nielicznych punktach. Nowy obiekt zachowuje tę zasadę. Fizyczne poczucie zawieszenia w powietrzu, na wysokości ponad ziemią stanowi preludium zwiedzania konstrukcji Wielkiego Pieca i ekspozycji na dużych wysokościach.

Dawna rampa kolejowa

Konstrukcja danej rampy kolejowej zostanie zaadaptowana na cele biurowe. Zakłada się zachowanie żelbetowej konstrukcji oraz obudowanie szklaną fasadą, która zachowa jej czytelność w przestrzeni zespołu.

Zespół Wielkiego Pieca Huty Pokój - obiekty i urządzenia

Przewiduje się zachowanie obecnej formy zabytkowych obiektów i urządzeń zespołu Wielkiego Pieca. Zostaną one poddane niezbędnej konserwacji przy założeniu ograniczenia tego rodzaju działań do niezbędnego minimum.

2.2 Funkcja

Wejście główne dla zwiedzających zostało zlokalizowane od strony ul. Niedurnego pod nowym obiektem i wiedzie do niego przez schody ruchome, które nawiązują do zasady transportu technologicznego Wielkiego Pieca, w tym przede wszystkim wyciągu ukośnego.

Uwaga: Istnieje możliwość obudowania schodów ruchomych dla ich łatwiejszej eksploatacji.

Poprzez nowy obiekt zwiedzający zostanie wprowadzony na odpowiednie poziomy obiektów Wielkiego Pieca. Podstawowy poziom zlokalizowano na wysokości +8,30 m nad ziemią co zapewnia wygodny dostęp do ekspozycji zabytkowej struktury.

Z tego poziomu poprzez platformy spocznikowe, schody i windy można dotrzeć także do ekspozycji w Sterowni i Maszynowni oraz na platformę widokowa na szczycie konstrukcji Wielkiego Pieca.

Nowy obiekt - funkcja

Ruchome schody wiodą do centralnej strefy obiektu, z hallem, w którym zlokalizowano także strefę informacji i kas z kawiarnią. Hall stanowi strefę wstępu do zwiedzania oraz strefę wypoczynku i spotkań. Znalazły się w nim również podręczne ogólnodostępne szafki szatniowe.

Z hallu po kontroli dostępu można przejść do części ekspozycyjnej i dalej do ekspozycji struktury Wielkiego Pieca. Do hallu przylega także sala konferencyjna, która może być dodatkowa przestrzenią wystaw i wydarzeń. Pomieszczenia szatni, które mogą pełnić także funkcje miejsca przygotowania dla grup oraz sanitariaty zlokalizowano na górnym poziomie, z dostępem z hallu przez schody i windę.

2.2 Zespół Wielkiego Pieca Huty Pokój – funkcja i zakres działań

Zakłada się maksymalne możliwe zachowanie obiektów i urządzeń Zespołu Wielkiego, który objęty jest opieką konserwatorską
a) Wielki Piec „A”
• zachowanie i podstawowa konserwacja konstrukcji i urządzeń;
• wytyczenie ścieżki zwiedzania poprowadzonej przez podesty i zabezpieczonej przez balustrady poddane przebudowie celem zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
• udostępnienie urządzeń w ramach ścieżki zwiedzania;
• wyposażenie w tablice informacyjne;
• organizacja punktów odpoczynkowych;
• udostępnienie konstrukcji jako wieży widokowej z platformą widokową
• wbudowanie windy osobowej celem obsługi platformy widokowej
• przebudowa istniejącej klatki schodowej celem obsługi komunikacyjnej platformy widokowej; w przypadku możliwości uzyskania indywidualnego odstępstwa możliwość zachowania istn. schodów;
• urządzenie platformy widokowej na poziomie +32m, obejmujące zabezpieczenie istniejących konstrukcji, dostosowanie balustrad do warunków bezpieczeństwa, instalację siatek ochronnych, montaż miejscowej osłony wiatrowej;
b) wyciąg ukośny
• zachowanie konstrukcji i urządzeń;
• możliwość przywrócenia działania wyciągu;
c) wyciąg osobowo-towarowy
• zachowanie i konserwacja konstrukcji i urządzeń;
• przywrócenie działania wyciągu celem przewozu osób w ramach zwiedzania Wielkiego Pieca;
• dostosowanie do wymagań ochrony pożarowej lub uzyskanie indywidualnego odstępstwa od przepisów,
w razie braku możliwości realizacja dodatkowej w ramach budowy klatki schodowej ewakuacyjnej;
d) odpylnik statyczny
• zachowanie konstrukcji i urządzeń;
e) zespół nagrzewnic
• zachowanie i podstawowa konserwacja konstrukcji i urządzeń;
• możliwość udostępnienia pomostów wokół nagrzewnic w dalszych etapach inwestycji;
f) maszynownia i sterownia
• zachowanie i podstawowa konserwacja konstrukcji i urządzeń;
• adaptacja pomieszczeń na cele ekspozycyjne;
• dostosowanie do wymagań ochrony pożarowej lub uzyskanie indywidualnego odstępstwa od przepisów;
g) komin ceramiczny
• zachowanie konstrukcji;

Dawna rampa kolejowa - funkcja

Konstrukcja danej rampy kolejowej zostanie zaadaptowana na cele biurowe. Zakłada się zachowanie żelbetowej konstrukcji oraz obudowanie szklaną fasadą, która zachowa jej czytelność w przestrzeni zespołu.

Ekspozycja stała będzie znajdować się w nowobudowanym obiekcie oraz – przede wszystkim – w zabytkowym budynku sterowni i maszynowni.

Podstawowe założenia ekspozycji stałej:
• wyposażenie w eksponaty tradycyjne oraz tablice i infografiki;
• wyposażenie w urządzenia multimedialne i interaktywne;

3. MATERIAŁOWY, OPIS KONSTRUKCJI,

3.1 Materiały


Nawierzchnie – rozwiązania materiałowe - przewiduje się zastosowanie jednolitej posadzki terenu zespołu Wielkiego Pieca jako nawierzchni żwirowej z fragmentami posadzki mineralno - żywicznej oraz betonowej ażurowej o fakturze żwiru. Nawierzchnie będą przesiąkliwe i zapewnieniem możliwości wegetacji roślinności dla kontrolowanej sukcesji naturalnej.

Obiekty kubaturowe – rozwiązania materiałowe
• Elewacje – okładziny blaszane lub okładzina ceramiczna;.
• Posadzki – płyty stalowe ryflowane, kraty pomostowe stalowe;
• Sufit, ściany – płyty stalowe, kraty stalowe;
• dach nowego obiektu – dach zielony;
• dach sterowni- wymiana pokrycia dachowego.

3.2 Konstrukcja

Konstrukcja obiektu nawiązuje do przemysłowych struktur konstrukcyjnych Wielkiego Pieca.
Konstrukcja nowego obiektu stalowa, z kratownic wielkogabarytowych, opartych na słupach stalowych. Stropy na belkach stalowych z płytami nośnymi z blachy trapezowej.
Konstrukcja nowych traktów komunikacyjnych i klatek schodowych – analogicznie – stalowa.
Konstrukcje stalowe zabezpieczone przeciwpożarowo przez nałożenie warstw farby ogniochronnej.

4. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE I ENERGETYCZNE OBNIŻAJĄCE KOSZTY EKSPLOATACJI

W zakresie infrastruktury budowlanej i technicznej przewiduje się w.in.
• budowę zielonego dachu który pozwoli na zwiększenie pow. biologicznie czynnej retencje wód deszczowych oraz ochronę termiczną;
• gromadzenie wód deszczowych dla podlewania;
• wykorzystanie wody szarej;
• zastosowanie wysokowydajnego systemu wentylacji z rekuperacją;
• zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem,

5. OPIS ROZWIĄZAŃ ETAPOWANIA INWESTYCJI.

Poszczególne funkcje zespołu zlokalizowano w niezależnych funkcjonalnie i technicznie obiektach co pozwala na niezależna ich realizację oraz użytkowanie, tj.:
• obiekt wejściowy od strony ul. Niedurnego – niezależna budowa;
• adaptacja sterowni na potrzeby ekspozycji – niezależna inwestycja;
• zespół biur na wynajem jako niezależna adaptacja struktury wiaduktu kolejowego;

Możliwe jest także etapowanie realizacji poszczególnych obiektów tj. np.
• realizacja obiektu wejściowego z wystawą wstępną bez sali konferencyjnej, w miejscu docelowej sali; po czym późniejsza realizacja sali konferencyjnej;
• stopniowa realizacja lokali biurowych w miarę potrzeb najemców;
• niezależne udostępnienie tarasu widokowego poprzez modernizowaną komunikację pionową w rejonie

6. OPIS KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW POD KĄTEM PRZECIWPOŻAROWYM.

6.1 Podstawowe dane, powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji


• Budynek A - budynek wystawowy
budynek jest obiektem w dwu kondygnacyjnym, powierzchnię użytkowa 46+683+200, wysokość-14.10m, poziom parteru na wysokości +8.30, budynek średniowysoki SW, budynek nie podpiwniczony, wolnostojący. Budynek służy jako obiekt wystawowy. Głównym pomieszczeniem budynku jest sala wystaw oraz audytorium. Z galerii na piętrze znajdują się wejścia do ekspozycji zewnętrznej wielkiego pieca (budowla-D) oraz budynku B

• Budynek B - budynek sterowni i maszynowni
budynek jest obiektem dwu kondygnacyjnym z antresolą , powierzchnię użytkowa 300+170, wysokość - 20.40m, poziom parteru na wysokości +5.10, budynek średniowysoki SW, budynek nie podpiwniczony, wolnostojący. Budynek służy jako obiekt ekspozycji muzealnej. Głównym pomieszczeniem budynku są sale wystaw. Z poziomu 1 kondygnacji znajdują się wejścia do ekspozycji zewnętrznej wielkiego pieca ( budowla-D) oraz budynku B. Budynek posiada zewnętrzną klatkę schodową oraz windy .

• Budynek C - budynek biurowy w dawna rampa kolejowa
budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, budynek niski N, budynek nie podpiwniczony, wolnostojący. Budynek służy jako obiekt biurowy.

• Budowle D – konstrukcje i instalacje wielkiego pieca
konstrukcje i instalacje wielkiego pieca nie są budynkiem lecz budowlą z instalacjami obiekt sterowni i maszynowni to obiekt trzykondygnacyjny uniesiony ponad ziemię, traktowany jako część budowli

6.2 Odległość od obiektów sąsiadujących
Budynek A - w odległości 5.8 m od najbliższej granicy działki z przeznaczeniem na PM
Budynek C - w odległości 1.1 m od najbliższej granicy działki drogowej.

6.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych
Projektowany budynek został wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. W budynkach użyteczności publicznej gęstości obciążenia ogniowego nie określa się, jako parametru przypisanego budynkom produkcyjno – magazynowym.

6.4 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób
Budynki A,B i C zostały zaliczone wspólnie do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Pomieszczenie audytorium przeznaczone jest maksymalnie dla 150 osób – ze względu na sposób użytkowania budynku przewiduje się w pomieszczeniu wystaw maksymalnie 100 osób (zastosowano wskaźnik 4 [m2/osobę] 399 /4 = 100 ). Pozostałe pomieszczenia przeznaczone są na kilka do kilkunastu osób. Przewiduje się, że jednocześnie w całym budynku może przebywać do 300 osób.

6.5 Przewiduje się uzyskanie odstępstwa od niespełnienia wymagań dla:
• brak odporności ogniowej dla dróg ewakuacyjnych na obiekcie budowli D
• brak obudowanej klatki schodowej dla budynku B
• liczby pomieszczeń na drodze przejścia w budynku B
• brak drogi pożarowej dla budynku B

6.6 Podział obiektu na strefy pożarowe;
Projektowany budynek zaprojektowano w jednej strefie pożarowej. Przestrzenią wydzieloną pożarowo jest klatka schodowa w budynku A. Ściany wewnętrzne tych pomieszczeń wykonano w klasie odporności ogniowej REI60, drzwi wewnętrzne Ei30. Budynek B na styku z klatka schodową ewakuacyjną ma ścianę w klasie Rei60 oraz drzwi Ei30.

6.7 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Wymaganą klasą odporności pożarowej dla projektowanego budynku dwukondygnacyjnego, średniowysokiego (ŚW) kategorii zagrożenia ludzi ZL I jest klasa „B” odporności pożarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniającymi ognia. Izolacja cieplna dachu niepalna – wełna mineralna. Ściany, strop wymagania klasy odporności ogniowej EI 60 i REI 60. Dla pokrycia dachu wymagany jest warunek nie rozprzestrzeniania ognia. Pasy między kondygnacyjne REI 60.

6.8 Warunki ewakuacji

Głównymi pomieszczeniami budynku są sala wystaw i audytorium wraz z holem wejściowym. Generalną zastosowaną zasadą określającą parametry ewakuacyjne ludzi z budynku jest parametr przejścia w pomieszczeniu oraz zasada zespołu pomieszczeń. Głównym pomieszczeniem zespołu pomieszczeń jest wielkokubaturowa sala wystawowa z holem wejściowym. W zespole pomieszczeń znajdują się prawie wszystkie pomieszczenia

• Zasady przejścia przez pomieszczenia:
- przejście ewakuacyjne nie prowadzą łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia;
- długość przejścia ewakuacyjnego określono jako sumę przejść w poszczególnych pomieszczeniach i nie jest ona dłuższa niż 40 m;
- ścianki działowe oddzielające od siebie w obrębie zespołu pomieszczeń (określone w §216.1) nie muszą spełniać klasy odporności ogniowej jak dla ścianek działowych budynku, ale są wykonywane z materiałów niepalnych;
- szerokość przejścia w zespole pomieszczeń jest nie mniejsza niż 0,90 m;
- szerokość drzwi przejściowych w zespole pomieszczeń jest nie mniejsza niż 0,90 m w świetle ościeżnicy;
- pomieszczenia przejściowe w zespołach pomieszczeń wymagają lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
- dla zapewnienia nie przekroczenia dopuszczalnej długości przejścia – szczytowa klatka schodowa wydzielona będzie pożarowo i wyposażona w grawitacyjny system oddymiania;
- dodatkowo, zastosowane zostaną na drzwiach ewakuacyjnych urządzenia antypaniczne (dotyczy to drzwi głównych z budynku przy otwartej klatce schodowej oraz drzwi zewnętrznych z wydzielonej pożarowo klatki schodowej oraz drzwi do tej klatki z sali audytoryjnej.

• Zastosowanie dodatkowych rozwiązań zabezpieczających ewakuację ludzi z budynku:
Ze względu na nietypową formę i funkcję budynku zastosowano również zasady opisane w § 256 ustęp 6 WT:
- przy aranżacji holu szerokość przejścia do wyjścia na zewnątrz budynku minimum 1,80 m;
- wysokość holu wynosi minimum 3,3 m;
- szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku wynosi minimum 1,80 m;

Ponadto w celu zapewnienia szybkiej ewakuacji ludzi z budynku wyposażono go w instalację sygnalizacji pożaru (ochrona pełna), bez wymogu podłączenia monitoringiem do państwowej straży pożarnej, pozostawiając tą decyzję Inwestorowi.

• Ewakuacja pionowa
Dla ewakuacji pionowej zaprojektowano obudowaną klatkę schodową ewakuacyjną oraz schody otwarte. Klatka schodowa jest nieobudowana, gdyż jest częścią pomieszczenia na parterze i otwartej galerii ewakuacyjnej. Szerokość biegów w świetle poręczy nie można ograniczać poniżej 1,20m, szerokość spoczników jest nie mniejsza niż 1,50m. Drzwi zewnętrzne prowadzące z klatki schodowej na zewnątrz budynku mają szer.1,80 m.

6.9 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

Dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

6.9 Instalacja hydrantowa wewnętrzna

W budynku na każdej kondygnacji hydranty 25 z wężem półsztywnym z zasilaniem przez co najmniej 1 godzinę.

6.10 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Budynki zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe

6.11 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Obiekt z uwagi na kubaturę powyżej 1000 m3 wymaga zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który zostanie zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku.

6.12 Instalacja sygnalizacji pożaru

W budynkach A.B.C oraz budowli D zaprojektowano instalację sygnalizacji pożaru obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.

Należy zapewnić ochronę pełną, a system sygnalizacji pożaru z połączeniem z państwową strażą pożarną.

Instalacja powinna sterować urządzeniami wykonawczymi, w tym:
- systemem oddymiania klatki schodowej,,
- wyłączaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- uruchamianiem sygnalizatorów optyczno-dźwiękowych,
- otwarciem drzwi wyposażonych w kontrolę dostępu,
- otwarcie drzwi rozsuwanych (gdyby takie zostały zaprojektowane),
- zjazdem windy na parter, otwarciu drzwi i pozostawieniu jej w pozycji otwartej,

6.13 System oddymiania klatki schodowej

Klatka schodowa Budynek A (wg § 256) obudowana ścianami i stropem w klasie odporności ogniowej REI 60, zamykana na każdej kondygnacji drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 wyposażonymi w samozamykacze. Mechaniczny system oddymiania klatki schodowej z napowietrzeniem klatki schodowej drzwiami zewnętrznymi otwieranymi mechanicznie. Biegi i spoczniki spełniają klasę odporności ogniowej R 60. Szerokość biegów, w świetle poręczy jest nie mniejsza niż 1,20 m, a spoczników nie mniejsza niż 1,50 m. Drzwi prowadzące z klatki schodowej na zewnątrz budynku mają szerokość minimum 1,20 m,

6.14 Wyposażenie w gaśnice

Budynek będzie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 1 jednostki o masie środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Wskazane jest zastosowanie gaśnic proszkowych 4 kg ABC.

6.15 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s i będzie realizowana z hydrantów nadziemnych wg warunków dysponentów sieci.

6.16 Drogi pożarowe

Droga pożarowa do budynku A przez zjazd z działki drogowej i wzdłuż budynku A od strony ul. Niedurnego i zawrotką „T” w pd-zach narożniku działki inwestycji. Budynek C ma zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do każdej strefy pożarowej.

7. OPIS PROJEKTU WYSTAWY STAŁEJ MULTIMEDIALNEJ I INTERAKTYWNEJ O WIELKIM PIECU I HUCIE „POKÓJ”.

Zakłada się organizację wystawy jako integralnej składowej doświadczenia miejsca przez wbudowanie obiektów i urządzeń wystawienniczych we wszystkich strefach obiektu

Strefa zewnętrzna w ramach zagospodarowania terenu:
– budowa interaktywnych urządzeń edukacyjnych
– wbudowanie interaktywnych tablic informacyjnych
– ułożenie eksponatów w strefach ogólnodostępnych
– infografiki
– projekcje multimedialne
– soundcape – pejzaż dźwiękowy
– iluminacja nocna

Strefa wystawy wstępnej:
– budowa interaktywnych urządzeń edukacyjnych
– interaktywnych tablic informacyjnych
– eksponatów historyczne
– infografiki
– projekcje multimedialne,
– soundcape – pejzaż dźwiękowy - kontynuacja

Strefa wystawy w ramach ścieżki Wielkiego Pieca:
– budowa interaktywnych urządzeń edukacyjnych
– interaktywnych tablic informacyjnych
– eksponatów historyczne, infografiki, projekcje multimedialne,
– soundcape – pejzaż dźwiękowy – kontynuacja

Przede wszystkim w zakresie organizacji ekspozycji struktury zespołu wielkiego pieca przewiduje się:
• wyznaczenie ścieżek dydaktycznych przez strukturę Wielkiego Pieca, do Sterowni oraz docelowo do zespołu nagrzewnic;
• zachowanie wyposażenia maszynowni i sterowni Wielkiego Pieca z utrzymaniem obecnego stanu i klimatu wnętrz;
• aranżację ekspozycji pozwalającą na zwiedzanie tego obiektu przy jednoczesnym zabezpieczenie zabytkowych urządzeń i eksponatów muzealnych;
• organizację miejsc odpoczynku w tym miejsc dla większych grup zwiedzających;
• zabezpieczenie ścieżek zwiedzania chroniące odwiedzających przed zejściem z wyznaczonej trasy lub uszkodzeniami ciała. Zakłada się wyznaczenie ograniczonej liczby dostępnych dla zwiedzania miejsc.
• opracowanie systemu identyfikacji wizualnej ułatwiającej orientację;

Trasy będą dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo dzięki windom oraz podestom w poziomach przystankowych wind. Zakłada się oznakowanie ścieżek zwiedzania dla osób niewidomych.

Ekspozycja stała będzie znajdować się w nowobudowanym obiekcie oraz – przede wszystkim – w zabytkowym budynku sterowni i maszynowni.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl