Dwuetapowy konkurs na kampus edukacyjny i przedszkole przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach
III nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Projektowa Paulina Rogalska, Kamila Szatanowska Studio Projektowe, Zofia Zuchowicz
Skład zespołu:
  • Pracownia Projektowa Paulina Rogalska  
  • Kamila Szatanowska Studio Projektowe  
  • Zofia Zuchowicz  
  •  
  • Współpraca:  
  • makieta: Paweł Nowak  
  • fotografie makiety: Tomasz Japa 

ETAP I

Przedstawiona koncepcja przekształceń przestrzennych, komunikacyjnych, funkcjonalnych i krajobrazowych zmierza do poprawy jakości przestrzeni publicznych w Michałowicach oraz stworzenia wyróżniającej się, wzmacniającej poczucie tożsamości lokalnej przestrzeni kampusu edukacyjnego. Cel ten wpisuje się w ogólną koncepcję rozwoju gminy oraz odpowiada na społeczne zapotrzebowanie mieszkańców na posiadanie przestrzeni edukacji, ale także spotkań, spacerów i wypoczynku podkreślającej tożsamość miejsca. Temu głównemu zamierzeniu podporządkowany został projekt.

Jednocześnie koncepcja realizuje inne cele jakimi są:
• spełnienie wymaganego programu funkcjonalnego przy jednoczesnej minimalizacji powierzchni zabudowy;
• wykreowanie przestrzeni wielofunkcyjnej, która może działać jako uzupełnienie programu znajdującego się w budynkach, a także umożliwiać codzienną rekreację;
• podział terenu na mniejsze obszary funkcjonalne;
• podkreślenie wiejskiego charakteru oraz skali miejsca;
• zapewnienie odpowiedniej obsługi przystanku WKD;
• stworzenie przestrzeni publicznej, w której użytkownik pieszy i rowerowy jest traktowany priorytetowo oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu - ograniczenie komunikacji samochodowej;
• zachowanie warunków wodno-przyrodniczych poprzez stworzenie założeń krajobrazowych z dominującą rolą powierzchni nieutwardzonych;
• kształtowanie przestrzeni zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem dla natury.

Powyższe postulaty zostały zrealizowane w projekcie kampusu edukacyjnego bazując na 3 głównych założeniach idei:
1. Nawiązanie do naturalnego krajobrazu;
2. Połączenie, mieszanie się różnych funkcji kampusu edukacyjnego;
3. Stworzenie wewnętrznego systemu przestrzeni publicznych.

Nawiązanie do naturalnego krajobrazu – rozwiązania przestrzenne

Dokonano analizy krajobrazowej Reguł i okolic. W obszarze tym występuje czytelny naturalny układ ciągów przyrodniczych. Wiele jest terenów o przeznaczeniu rolniczym – pola, sady. Puste przestrzenie umożliwiają długie perspektywy widokowe, podkreślone przez szpalery drzew. Skala zabudowy jest niska, rozdrobniona, głównie jednorodzinna. Parkowanie samochodów osobowych odbywa się w sposób rozproszony na posesjach przy budynkach. Brak centrum – wyczuwalny charakter wsi ulicówki, mimo przystanku WKD oraz urzędu zabudowa nie dąży do jasno wyznaczonego środka. Mimo położenia gminy w bliskiej odległości od Warszawy posiada ona tereny, które nie zostały do tej pory zainwestowane. Jest to szansa na to by w przyszłości kształtować zabudowę w sposób bardziej zrównoważony niż w innych gminach stanowiących przedmieścia Warszawy. Zachowanie obecnego, sielskiego charakteru miejsca oraz ochrona terenu przyrodniczego doliny rzeki Raszynki wydaje się w tym kontekście istotną wytyczną zagospodarowania terenu.

W projekcie starano się w jak największym stopniu zachować lub podkreślić genius loci przy wykorzystaniu wniosków z analizy krajobrazowej. Poszczególne budynki założenia stanowią rozdrobnione, niskie kubatury, w większości o dachach skośnych. Następuje gradacja zabudowy – od budynków większych i wyższych w najbliższym sąsiedztwie urzędu oraz przyszłych budynków siedziby PAŻP, do budynków niskich i rozdrobnionych graniczących z zabudową jednorodzinną przy alei Topolowej. Przez teren kampusu przebiega ciąg komunikacyjny – pieszo-rowerowy- prowadzący od przystanku WKD w głąb miejscowości, na który nanizane są przestrzenie publiczne związane funkcjonalnie z poszczególnymi budynkami. Od strony północno wschodniej łączy się z ciągiem rowerowym prowadzonym wzdłuż linii WKD. Natomiast od strony południowo-zachodniej stanowi on przedłużenie alei Topolowej. Ten sposób zagospodarowania nie kształtuje jednego wyraźnego centrum kampusu. Tereny publiczne są zielone a gatunki roślin rodzime. Dominują dzikie łąki oraz nasadzenia drzew owocowych kształtujących małe sady. Główna oś kampusu podkreślona jest szpalerami drzew.

Komunikację samochodową zlokalizowano na obrzeżach. Zrezygnowano z tworzenia dużych parkingów terenowych na rzecz rozdrobnienia parkowania i zapewnienia miejsc postojowych przy poszczególnych budynkach. Miejsca postojowe park&ride z istniejących parkingów przeniesiono do zautomatyzowanych parkingów kubaturowych zlokalizowanych w pobliżu stacji, umożliwiających spełnienie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla rozwijającego się obszaru, przy jednoczesnym ograniczeniu powierzchni utwardzonych.

Połączenie funkcji - kampus edukacyjny

Lokalizacja poszczególnych funkcji zdeterminowana jest ich położeniem w stosunku do stacji WKD. Najbliżej stacji oraz urzędu zlokalizowano funkcje publiczne z usługami w parterach – ośrodek zdrowia oraz gminne centrum aktywizacji społecznej i zawodowej (wraz z przestrzenia coworkingową na piętrze), a także budynek szkoły podstawowej. Naprzeciwko szkoły zlokalizowano dom kultury – młodzież szkolna jest głównym użytkownikiem tej przestrzeni. Jednocześnie dom kultury znajduje się na osi prowadzącej z WKD, wzdłuż urzędu, przyciągając także innych użytkowników. Ten budynek to istotny element dla życia gminy stanowiąc przestrzeń ekspozycji sztuki, organizacji wydarzeń a także eksperymentu i innowacji. Jego podzielona na części bryła stanowi elastyczną przestrzeń, która może być wykorzystywana w bardzo różnorodny, dostosowany do potrzeb sposób. Widownię wymaganego dla domu kultury amfiteatru zrealizowano w formie naturalnego, ziemnego obiektu (w zamierzeniu powstałego z ziemi z wykopów pod budynki) stanowiącego również trybuny dla obiektów ośrodka sportu znajdującego się obok. Obiekt rekreacyjno- sportowy podzielono na 2 części. Zlokalizowaną przy domu kultury część rekreacyjną z salami do odnowy biologicznej oraz terapii ruchem (zajęcia ruchowe organizowane przez dom kultury mogą obywać się tutaj) oraz część stricte sportową z siłownią oraz salami z boiskami. Boiska zewnętrzne tej części ośrodka sportu łączą się płynnie z terenami sportowymi szkoły. Poprzez plac zabaw na styku z podstawówką oraz tereny uprawne przechodzimy do funkcji przedszkola oraz klubu przedszkolaka, które znajdują się na zachodnim, najbardziej kameralnym, krańcu opracowywanego terenu.

Otoczone przez tereny upraw, ogród dla najmłodszych i sad, mogą być wykorzystywane także przez innych użytkowników np. część zajęć domu kultury związana z ogrodnictwem mogłaby odbywać się tutaj.

Wewnętrzny system przestrzeni publicznych

Optymalne połączenie funkcji znajdujących się w budynkach realizowane jest głównie dzięki stworzeniu systemu przestrzeni publicznych, które spajają ze sobą poszczególne obszary funkcjonalne stanowiąc dopełnienie ich programu. Są to przestrzenie integrujące ze sobą budynki, otwarte i zapraszające do użytkowania.

Między projektowanym ośrodkiem zdrowia oraz centrum aktywizacji społecznej i zawodowej, a także urzędem zlokalizowano zielony parking terenowy - te publiczne funkcje przyciągać będą wielu użytkowników. Elementem spajającym funkcje publiczne w tej części działki jest dom kultury z przestrzenią herbaciarni oraz wewnętrzną przestrzenią społeczną w parterze, które otwierają się na przyległe tereny. Plac przed domem kultury, a urzędem przeznacza się pod lokalizację czasowych wydarzeń – stanowi on serce publicznej części kampusu. Elementem łączącym dom kultury z obiektami ośrodka sportu są naturalne trybuny z amfiteatrem. Zewnętrzne boiska szkolne oraz te ośrodka sportu mogą być wykorzystywane przez wszystkich użytkowników tworząc sportowe centrum założenia.

Dopełnieniem funkcji sportowych jest zlokalizowanym między salami gimnastycznymi szkoły skatepark oraz plac zabaw. Wokół klubu przedszkolaka oraz przedszkola zlokalizowano tereny uprawne przeznaczone przede wszystkim dla dzieci, ale także np. osób starszych czy użytkowników domu kultury.

Taka lokalizacja przestrzeni dla najmłodszych ma na celu zapewnienie im poczucia, że znajdują się wśród natury oraz wzbudzenia postaw proekologicznych.

Na działce w północnej części obszaru zajmowanej w chwili obecnej przez parking park&ride zaproponowano zrealizowanie funkcji parkingowych w zautomatyzowanym parkingu kubaturowym dzięki czemu na uwolnionym terenie mógłby powstać park wraz z ogrodem wodnym (zbiornik retencyjny) – przedpole dla kampusu edukacyjnego, a także atrakcyjna przestrzeń dopełniająca przystanki WKD. Jest to jednak rozwiązanie opcjonalne – teren kampusu może działać bez tego zabiegu – z pozostawionym parkingiem terenowym.

Na całym terenie zaproponowano automatyczne parkingi rowerowe – szczególnie w pobliżu przystanków WKD w celu uestetycznienia parkowania rowerów oraz przewidziano miejsca do ładowania samochodów elektrycznych.

Naturalne przedszkole

Główną wytyczną regulaminu dla budynku przedszkola jest jego proekologiczność. Przedszkole, które ma wzbudzać w kolejnym pokoleniu postawy proekologiczne powinno przede wszystkim postawić na program wychowania dzieci w kontakcie z naturą. W projekcie przewidziano liczne tereny umożliwiające tego typu edukację, a w salach dydaktycznych zaprojektowano duże okna umożliwiające także wizualny kontakt z naturalnym krajobrazem na zewnątrz. Obiekt zlokalizowany na końcu ciągu edukacyjnego otoczony jest uprawami oraz pagórkowatym krajobrazem placu zabaw oddzielającym go od ulicy. Dzięki temu dzieci mają niezakłócony kontakt ze środowiskiem naturalnym.

Układ funkcjonalny obiektu jest prosty. Program został podzielony na 3 grupy – sale dydaktyczne, salę widowiskową/wielofunkcyjną oraz część zapleczowo-administracyjną. Funkcje te umieszczone są w oddzielnych bryłach przypominających kształtem domy. Rozczłonkowanie brył ma dopasować je do kontekstu, a także przybliżać do skali dzieci. Połączenie tych różnych bloków funkcjonalnych stanowi hol wejściowy będący wielofunkcyjną przestrzenią, która może być wykorzystywana jako dopełnienie sali widowiskowej, ale też jako wewnętrzny plac zabaw czy przestrzeń jadalni dla dzieci starszych. Można tutaj też zlokalizować wspólną szatnię dla wszystkich dzieci, jednak rekomendowane jest stworzenie bardziej kameralnego systemu z oddzielnymi szatniami przy poszczególnych salach dydaktycznych. Także w częściach gdzie zlokalizowano sale dydaktyczne znajdują się mniejsze przestrzenie wielofunkcyjne mogące stanowić wspólną przestrzeń zabaw poza salami. Ponadto założono możliwość łączenia ze sobą niektórych sal. Duża elastyczność programowa ma z jednej strony zapewnić wielość możliwości użytkowania budząc kreatywność zarówno w dzieciach jak i w prowadzących, ale także umożliwiać organizację w budynku przedszkola różnego rodzaju zajęć i wydarzeń – szczególnie w czasie kiedy nie zostanie zrealizowana reszta programu kampusu edukacyjnego.

Moduł z dodatkowymi salami przedszkolnymi zdecydowano się zlokalizować we wschodniej części działki od strony głównego ciągu komunikacyjnego kampusu. Lokalizacja ta uwarunkowana jest usytuowaniem względem stron świata – odpowiednie nasłonecznienie sal przedszkolnych w module. Po likwidacji moduły na jego terenie planuje się zasadzenie sadu będącego dopełnieniem ogródka przedszkolnego oraz przestrzeni upraw całego kampusu. Na czas funkcjonowania modułu połączony on będzie z resztą przedszkola poprzez przejście w sali wielofunkcyjnej bezpośrednio do holu.

Mając możliwość uprawiania własnych warzyw czy owoców oraz zabawy na naturalnym placu zabaw dzieci powinny mieć też kontakt z naturalnymi materiałami wewnątrz obiektu. Budynek zaprojektowano jako konstrukcję drewnianą wypełnianą bloczkami ze słomy. Z zewnątrz chronioną drewnianą elewacją, a od wewnątrz tynkiem glinianym. Takie rozwiązania materiałowe zapewniają optymalny klimat wewnątrz budynku.

Dodatkowym elementem wspierającym naturalne budownictwo obiektu są proekologiczne instalacje. Panele solarne oraz kolektory słoneczne – zlokalizowane w optymalnym ustawieniu w stosunku do słońca na licznych połaciach dachowych – służą produkcji energii elektrycznej oraz podgrzewaniu wody użytkowej. Ze względu na sporą powierzchnię dachów przewiduje się odzysk deszczówki – wykorzystanie do podlewania roślin, a także wody szarej i po oczyszczeniu wykorzystanie do spłukiwania toalet. Ścieki planuje się oczyszczać w biologicznej oczyszczalni ścieków znajdującej ulokowanej pośród kwietnej łąki.

ETAP II

Kampus edukacyjny – kontekst


Projekt naturalnego przedszkola stanowi część koncepcji przekształceń przestrzennych w gminie Michałowice nazwanej Naturalny Kampus Michałowice – przedstawionej w I etapie konkursu.

Ta propozycja działań opiera się na 3 głównych założeniach:
1. Nawiązanie do naturalnego krajobrazu, ruralistycznego charakteru układu przestrzennego;
2. Połączenie, mieszanie się różnych funkcji;
3. Stworzenie wewnętrznego systemu przestrzeni publicznych.

Duch tych całościowych, urbanistycznych idei obecny jest także, w mniejszej skali, w projektowanym budynku przedszkola.

Nawiązanie do naturalnego krajobrazu – rozwiązania przestrzenne

Czytelny układ ciągów przyrodniczych, tereny o charakterze rolniczym – pola; sady; niska skala zabudowy, cechują otoczenie nowego kampusu edukacyjnego. Zachowanie obecnego, sielskiego charakteru miejsca oraz ochrona terenu przyrodniczego doliny rzeki Raszynki to istotne założenia projektowania zagospodarowania terenu. W projekcie kampusu starano się w jak największym stopniu zachować lub podkreślić g enius loci przy wykorzystaniu wniosków z analizy krajobrazowej. Poszczególne budynki założenia stanowią rozdrobnione, niskie kubatury, w większości o dachach skośnych. Kształtowanie przestrzeni zgodnej z założeniami zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem dla natury narzuca także ograniczenie powierzchni utwardzonych. Dominują dzikie łąki oraz nasadzenia drzew owocowych kształtujących małe sady. Główna oś kampusu podkreślona jest szpalerami drzew. Tereny publiczne są zielone a gatunki roślin rodzime.

W podobny sposób kształtowany jest budynek przedszkola oraz teren wokół niego. Nawiązującymi do lokalnego kontekstu elementami zagospodarowania terenu wokół przedszkola są sad oraz znajdujące się na terenie naprzeciwko - pola uprawne. Program funkcjonalny rozmieszczony został w parterowych rozdrobnionych bryłach o architekturze przypominającej archetypiczne domy. Jest to nawiązanie do drewnianej architektury tradycyjnej oraz skali okolicznej zabudowy, która złożona jest głównie z domów jednorodzinnych.

Przedszkole wtopione jest w naturalny krajobraz poprzez ukształtowanie terenu – pagórki placu zabaw oddzielają teren od ruchu samochodowego Alei Topolowej. Plac zabaw jest naturalny – sprzęty wykonane z drewna o nieoczywistym, pobudzającym kreatywność przeznaczeniu. Nawierzchnie piaskowe i gliniaste, bezpieczne, dają dodatkową możliwość grzebania w piasku, zabawy kamykami.

Wokół znajdują się kwietne łąki oraz nasadzania drzew o gatunkach dobranych tak, aby przyciągały zwierzęta, których obserwacja jest ulubionym zajęciem dzieci, ale także istotnym elementem ich edukacji. W ogrodzie znajduje się pszczelarium, w którym będzie można obserwować życie pszczół i pozyskiwać własny miód, a także liczne domki dla owadów i ptaków zatopione w roślinności. Różne gatunki roślin o ciekawych kształtach i kolorach zmieniających się wraz z porami roku, silnie oddziałują na zmysły dzieci. Wśród zieleni znajduje się także mały zbiornik – ogród deszczowy z roślinnością hydrofitową, wspierający lokalną retencję wód opadowych.

Połączenie funkcji – przedszkole oraz kampus edukacyjny

Kolejnym istotnym elementem kształtowania kampusu edukacyjnego jest dopełnianie się i przenikanie poszczególnych funkcji zlokalizowanych na jego terenie.

Budynek przedszkola znajduje się na zachodnim, najbardziej kameralnym, krańcu opracowywanego terenu. Jest powiązany funkcjonalnie z innymi częściami kampusu - z jednej strony poprzez mały plac zabaw graniczy z podstawówką a po drugiej stronie z terenami uprawnymi przy klubie przedszkolaka. Założenie jest takie, że z terenu upraw korzystać mogą wszyscy użytkownicy kampusu. Stanowi on naturalny teren zabaw oraz edukacji dla dzieci. Może też być jednak użytkowany np. przez dom kultury, którego zajęcia związane z ogrodnictwem mogłyby się odbywać tutaj. Podobnie funkcje zlokalizowane w budynku przedszkola mogą służyć całej społeczności np. sad czy pszczelarium. Natomiast sala wielofunkcyjna może być wykorzystana do organizacji wydarzeń czy zajęć ruchowych.

Pola uprawne znajdujące się przy klubie przedszkolaka są istotnym dopełnieniem programu funkcjonalnego budynku przedszkola i powinny być zrealizowane na tym terenie niezależnie od powstania budynku klubu.

Wewnętrzny system przestrzeni publicznych

Optymalne połączenie funkcji znajdujących się w różnych budynkach kampusu realizowane jest głównie dzięki stworzeniu systemu przestrzeni publicznych, które spajają ze sobą poszczególne obszary funkcjonalne, stanowiąc dopełnienie ich programu. Są to przestrzenie integrujące ze sobą budynki - otwarte i zapraszające do użytkowania. Taką wspólną, integrującą przestrzenią publiczną są tereny uprawne wokół klubu przedszkolaka oraz przedszkola przeznaczone przede wszystkim dla dzieci, ale także np. osób starszych czy użytkowników domu kultury.

Budynek przedszkola posiada także własną, wewnętrzną przestrzeń publiczną. Stanowi ją przestrzeń holu głównego umożliwiająca wielofunkcyjne użytkowanie. Rozczłonkowana bryła zewnętrzna nie sugeruje jednej – frontowej elewacji. Wejście do holu głównego możliwe jest z 3 stron co nadaje projektowi elastyczności. Jednak główne wejście zaprojektowano od strony ciągu pieszego przechodzącego przez kampus, oddzielając je od uliczki zapewniającej obsługę samochodową. Na całym terenie kampusu komunikację samochodową zlokalizowano na obrzeżach. Zrezygnowano z tworzenia dużych parkingów terenowych na rzecz rozdrobnienia parkowania i zapewnienia miejsc postojowych przy poszczególnych budynkach. Ma to na celu promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci oraz rodziców. Zapewnia też bezpieczeństwo – przy głównym wejściu do budynku nie znajduje się bezpośrednio żadna ulica. Obsługa samochodowa przedszkola odbywa się z ciągu pieszo-jednego ze zjazdem z ulicy Kuchy. Od tej strony budynku znajdują się miejsca postojowe oraz wejścia do części administracyjno-zapleczowej, a także pomieszczenie gromadzenia odpadów wraz z podjazdem dla śmieciarki oraz zaopatrzenia.

Naturalne przedszkole – układ funkcjonalny

Układ funkcjonalny obiektu jest prosty. Program został podzielony na 3 grupy – sale dydaktyczne, salę widowiskową/wielofunkcyjną oraz część zapleczowo-administracyjną. Funkcje te umieszczone są w oddzielnych bryłach przypominających kształtem domy. Rozczłonkowanie brył ma dopasować je do kontekstu, a także przybliżać do skali dzieci. Połączenie tych różnych bloków funkcjonalnych stanowi hol wejściowy będący wielofunkcyjną przestrzenią, która może być wykorzystywana jako dopełnienie sali widowiskowej, ale także jako wewnętrzny plac zabaw czy przestrzeń jadalni dla dzieci starszych. W centralnej części obiektu została zlokalizowana bryła stanowiąca jednocześnie schodkowe siedziska jak i salę poznawania świata, która poza zajęciami może pełnić funkcję przestrzeni wyciszenia / zabaw dla dzieci. Można tutaj również zlokalizować wspólną szatnię dla wszystkich dzieci, jednak sugerowane jest stworzenie bardziej kameralnego systemu z oddzielnymi szatniami przy poszczególnych salach dydaktycznych. Także w częściach gdzie zlokalizowano sale dydaktyczne znajdują się mniejsze przestrzenie wielofunkcyjne mogące stanowić wspólną przestrzeń zabaw poza salami. Ponadto założono możliwość łączenia ze sobą niektórych sal. Duża elastyczność programowa ma z jednej strony zapewnić wielość możliwości użytkowania budząc kreatywność zarówno w dzieciach jak i w prowadzących, ale także umożliwiać organizację w budynku przedszkola różnego rodzaju zajęć i wydarzeń – szczególnie w czasie kiedy nie zostanie zrealizowana reszta programu kampusu edukacyjnego.

Moduł z dodatkowymi salami przedszkolnymi zdecydowano się zlokalizować we wschodniej części działki od strony głównego ciągu komunikacyjnego kampusu. Lokalizacja ta uwarunkowana jest usytuowaniem względem stron świata – odpowiednie nasłonecznienie sal przedszkolnych w module. Po likwidacji moduły na jego terenie planuje się zasadzenie sadu będącego dopełnieniem ogródka przedszkolnego oraz przestrzeni upraw całego kampusu. Na czas funkcjonowania modułu, połączony będzie z resztą przedszkola poprzez przejście w sali wielofunkcyjnej bezpośrednio do holu

Naturalne przedszkole - materiały

Główną wytyczną regulaminu dla budynku przedszkola jest jego proekologiczność i energoefektywność. Przedszkole, które ma wzbudzać w kolejnym pokoleniu postawy proekologiczne powinno przede wszystkim postawić na program wychowania dzieci w kontakcie z naturą. W projekcie przewidziano liczne tereny zewnętrzne umożliwiające tego typu edukację. Naturalne place zabaw, tereny pól uprawnych, pszczelarium, sad, stanowią przestrzenie, w których dzieci mogą uczyć się o naturze poprzez bezpośrednie obcowanie z nią. Sale dydaktyczne wyposażone są w duże okna umożliwiające także wizualny kontakt z naturalnym krajobrazem na zewnątrz. Dzięki temu dzieci mają niezakłócony, ciągły kontakt ze środowiskiem naturalnym.

Mając możliwość uprawiania własnych warzyw czy owoców oraz zabawy na naturalnym placu zabaw dzieci powinny mieć też kontakt z naturalnymi materiałami budowlanymi wewnątrz obiektu. Budynek początkowo zaprojektowano jako konstrukcję drewnianą wypełnianą bloczkami ze słomy. Jednak ze względu na wymóg regulaminu przedstawienia projektu możliwego do wykonania metodami konwencjonalnymi zdecydowano się na konstrukcję ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych wypełnionych wełną mineralną –
Porotherm Dryfix T. Jednowarstwowe ściany wykonane tą metodą mają wiele zalet – przede wszystkim stworzone są z materiału naturalnego, co w połączeniu z suchą metodą budowy zapewnia zdrowy klimat we wnętrzu. Ponadto spełniają najwyższe parametry dotyczące przepuszczalności cieplnej – współczynnik U równy 0,16. Z zewnątrz elewacja obłożona jest drewnianą okładziną, a od wewnątrz tynkiem glinianym.

Konstrukcja dachów skośnych – drewniana, z również drewnianą okładziną. Część dachów, zaprojektowano jako zielone – ekstensywne.

Ściany wewnętrzne sugeruje się także wykonać z pustaków ceramicznych w celu podtrzymania optymalnego klimatu we wnętrzu budynku, a także ze względu na ich wysokie parametry akustyczne. W części proponuje się zostawić pustaki nietynkowane w celu zetknięcia dzieci z pięknem surowego materiału. Jedyny element wykonany z betonu architektonicznego – strop nad przestrzenią wielofunkcyjną - proponuje się także pozostawić surowy.

Jako wykończenie podłóg zaproponowano klepki parkietowe w salach dydaktycznych oraz gabinetach części administracyjnej, natomiast w przestrzeniach komunikacji a także zapleczach - marmoleum - ekologiczny materiał o właściwościach antyalergicznych i bakteriostatycznych, który wyglądem przypomina linoleum.

Wyposażenie wnętrz zaprojektowano w naturalnej konwencji, z przewagą elementów drewnianych, łagodnych kolorów z żywymi akcentami – sugeruje się zakup drewnianych mebli ruchomych a także drewnianych zabawek edukacyjnych o naturalnych barwach. W każdej sali dydaktycznej znajduje się wbudowana część podokienna stanowiąca nieformalną przestrzeń zabawy, kontemplacji a także magazynowania. Stolarka okienna jest drewniana. W salach dydaktycznych z podziałem na niższą kwaterę nieotwieralną – w zasięgu rąk dzieci oraz znajdujące się powyżej kwatery rozwierno-uchylne. Szklenie okien projektowane jako niskoemisyjne.

Naturalne przedszkole – instalacje

Elementem wspierającym naturalne budownictwo obiektu są proekologiczne instalacje. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości przestrzeni technicznych w budynku nad częścią administracyjno-zapleczową przewidziano dodatkowe poddasze magazynowo-techniczne uzupełniające pomieszczenia techniczne równomiernie rozmieszczone w pozostałych częściach budynku.

Ze względu na realizację obiektu w standardzie budynku pasywnego – max. 15 kWh/m2rok, przewiduje się że budynek będzie szczelny i nie będzie wymagał osobnej instalacji ogrzewania, a jedynie czasowe nagrzewanie lub chłodzenie powietrza poprzez instalację kompatybilną z wentylacją mechaniczną.

Realizacja zielonych dachów wprowadzać będzie dodatkową warstwę izolacyjną obiektu wpierając stałą temperaturę wewnątrz niezależną od pory roku.

W celu zapewnienia wysokiej jakości komfortu użytkowania przewiduje się realizację wentylacji mechanicznej z filtrem powietrza, odzyskiem ciepła oraz nawilżaczem wspierającym odpowiedni mikroklimat we wnętrzu. W salach edukacyjnych możliwe jest również zastosowanie naturalnej wentylacji wykorzystującej ruchy mas powietrza.. Uchylne okna zintegrowane z czujnikami CO2 oraz systemem BMS budynku wpuszczać będą świeże powietrze z zewnątrz natomiast, nadmiar gorącego, nieświeżego powietrza usuwany będzie przy pomocy okien dachowych.

Zaopatrzenie w energię elektryczną planowane jest jako autonomiczne poprzez wykorzystanie paneli fotowoltaicznych. Panele zlokalizowano w optymalnym ustawieniu w stosunku do kierunku padania promieni słonecznych na licznych połaciach dachowych – służą produkcji energii elektrycznej dla budynku. Natomiast minimalizacji wykorzystania energii w obiekcie służyć mają duże przeszklenia w salach dydaktycznych a także świetliki dachowe. Ze względu na sporą powierzchnię dachów przewiduje się odzysk wody deszczowej oraz szarej do wspólnego systemu filtrującego i umożliwiającego ponowne jej wykorzystanie do spłukiwania toalet, zmywarki, prania, sprzątania oraz podlewania roślin. Zbiornik zlokalizowany jest poniżej poziomu terenu.

Z powodu dużej ilość rozwiązań proekologicznych sugeruje się rozważanie realizacji budynku przedszkola w ramach zielonej certyfikacji LEED lub BREEAM w celu uzyskania obiektywnego potwierdzenia zrealizowanych rozwiązań oraz nadania większego prestiżu inwestycji. Byłoby to pierwsze przedszkole zrealizowane w systemie zielonej certyfikacji w Polsce.

Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia ekologiczności całego procesu budowlanego ponieważ certyfikacje te narzucają na generalnego wykonawcę szereg wymogów, stanowiąc gwarancję ekologicznej realizacji obiektu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl