Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar
wyróżnienie

<<< powrót
 • Foroom Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Bartłomiej Grotte    
 • Rafał Jedliński    
 • Maciej Pędzich    
 • Konrad Waligóra    
 • Zuzanna Jędrzejewska    
 • Kamil Machelak  
 •  
 •  
 • http://www.foroom.com.pl/  
 •  

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Podstawowym założeniem projektowym było stworzenie konsekwentnego i logicznego, opartego o jedną oś komunikacji, założenia kompozycyjnego, które mimo nieregularnych ze względu na swoją specyfikę brył laboratoriów, pozwoli na stworzenie homogenicznego i łatwego w identyfikacji kompleksu naukowego.
Główną oś kompozycyjną założenia tworzy droga, trakt pieszo-jezdny, prowadzący od wejścia od strony ul. Wrzosowej do budynku Laboratorium L9 zamykającego kompozycję.

Układ kompozycyjny brył narasta i gęstnieje od czystych i minimalistycznych, luźno rozporoszonych brył budynków biurowych, do bardziej skomplikowanych i złożonych układów laboratoriów naukowych.
Budynki administracyjne, traktowane jako wejścia i „wizytówki” laboratoriów, zaprojektowane zostały jako powtarzalne i łatwe do potencjalnego rozbudowania betonowo-szklane pawilony, z wyraźnymi podziałami w środku i dużymi otwarciami na otaczającą zieleń. Zostały one połączone z budynkami laboratoryjnymi formą łącznika przebiegającego przez całość kompleksu i stanowiącego formę wewnętrznej komunikacji, równoległej do osi drogi głównej. Łącznik wykorzystuje zmiany wysokości terenu i nadwieszając się czasem nad skarpą umożliwia wejście do poszczególnych obiektów na właściwym dla nich poziomie „0”.

Zespoły horyzontalnych, tarasowo ułożonych, połączonych łącznikiem budynków wpisują się w nachylenie działki i istniejącą zieleń.

Dodatkowym elementem spinającym założenie urbanistyczne, jest centralnie położona Kantyna i teren rekreacyjny. Obszar ten ma sprzyjać integracji pracowników Kampusu.

Nawiązując do założeń „otwartości” brył zaproponowano proste i otwarte układy funkcjonalne, które pozwolą w przyszłości na swobodne kształtowanie powierzchni użytkowej.

ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

ETAP 1


Zabudowę Etapu 1 zaprojektowano tak, by układ budynków tworzył samodzielną kompozycję przestrzenną. Budynki podzielono na 2 strefy funkcjonalne.

Strefa Pierwsza – ogólnodostępna.

Znajduje się od strony ul. Wrzosowej. W ramach tej grupy zaprojektowano budynek związany z obsługą administracyjną oraz pawilon wystawowy – info boks, w którym znajdować się będzie wystawa na temat kampusu.

Budynek Obsługowo-Techniczny, zaprojektowany prostopadle do ulicy i przewidziany do realizacji w pierwszym etapie, będzie stanowił formę bramy, wejścia do całego założenia. Wejście zostało podkreślone przez wieżę stojącą na placu wejściowym, która nawiązuje do wieży w budynku J-L9 ( projektowany dla etapu II). Wokół budynku przewidziano ogólnodostępną przestrzeń publiczną w postaci przed-placu wejściowego. Pomiędzy budynkiem A i budynkiem Starostwa zarezerwowano przestrzeń pod Etap II oraz zaprojektowano ogólnodostępny Park Tematyczny, który ma uzupełniać funkcję dydaktyczną kampusu. W parku można będzie organizować ekspozycje plenerowe oraz eventy promujące kampus oraz instytucję go prowadzącą.

Strefa Druga – laboratoryjna.

Za strefą ogólnodostępną zaprojektowano zamkniętą strefę kampusu zawierającą laboratoria oraz obsługujące je budynki. Budynki kampusu ulokowano wzdłuż drogi-osi. W zamierzeniu, droga stanowić będzie pieszo-jezdnię z ograniczonym ruchem pojazdów.

Zgodnie z założeniami programu, w 1 etapie zaprojektowano część budynków.

Po wschodniej części drogi, zaprojektowano budynek G, który stanowi ciąg laboratoriów połączonych szklanym łącznikiem. Zgodnie z programem i zapisami regulaminu, w budynku G znalazły się laboratoria L1, L2, L3, L4, L6, L7, L10 oraz L11.

Ze względu na fakt, że program niektórych laboratoriów został ograniczony, laboratoria L3, L6, L10 i L11 zostały ulokowane w jednym budynku. Wpłynie to pozytywnie na koszt realizacji obiektu, przy zachowaniu autonomiczności poszczególnych laboratoriów. W podobny sposób zaprojektowano cześć biurowo-administracyjną. W celu oszczędności miejsca, pomieszczenia biurowe L1, L3, L6, L10 i L11 ulokowano w jednym segmencie sąsiadującym z laboratoriami. Pomieszczenia biurowe dla segmentu L7 ulokowano w segmencie biurowym L4. W każdym z budynków biurowych przewidziano przestrzeń do co-workingu.

Za budynkiem Laboratorium L4 ulokowano bazę geodezyjną o długości 500metrów. Baza jest wypoziomowana i częściowo biegnie po nasypie. Nachylenie po długości nie przekracza 1% spadku.
Po zachodniej stronie drogi-osi ulokowano Budynek L, w którym znalazło się laboratorium L5. Ze względu na bliskość mediów w terenie, w budynku L ulokowano również pomieszczenia techniczne przyłączy i węzeł cieplny dla całości założenia. Przy budynku L5 przewidziano miejsce na poligon badawczy.

Od południa, wzdłuż drogi ulokowano kolejno budynek L8. Zgodnie z regulaminem, budynek ten stoi samodzielnie, umożliwiając objęcie go osobną strefą kontroli.

Centrum socjalne – Kantyna, hotel, kompleks sportowy

W centralnym miejscu kampusu ulokowano funkcję socjalną, w postaci wolnostojącego budynku kantyny pracowniczej oraz budynku mieszkalnego. W założeniu, wyodrębniona ze strefy Obsługowo-Technicznej, funkcja socjalna będzie sprzyjać integracji pracowników. W pobliżu kantyny ulokowano część mieszkalną, zawierającą 10 mieszkań dla pracowników naukowych. Budynki połączono małym placem, który łączy je z drogą-osią. Przy budynkach znajduje się cześć rekreacyjna z boiskiem do koszykówki i stołami do tenisa stołowego.

W pobliżu funkcji socjalnej, przy wjeździe gospodarczym, ulokowano portiernię ochrony oraz budynek warsztatowo-garażowy.

Komunikacja kołowa

Na teren kampusu prowadzą 3 wjazdy oraz 2 wejścia dla pieszych. Wjazd i wejście główne ulokowano od strony ulicy Wrzosowej. Przy wjeździe głównym ulokowano zatoczkę dla autokarów. Wjazd główny zaprojektowano w wykopie i przykryto go placem, tak by nie zakłócał on ruchu pieszego. Wjazd gospodarczy zaprojektowano od strony zachodniej, jako przedłużenie istniejącej drogi. Wjazd ten zapewnia bieżącą obsługę kampusu i wjazd na teren pojazdów ciężarowych. Od strony wschodniej, na teren kampusu zaprojektowano wjazd awaryjny, przewidziany dla wozów straży pożarnej.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Zagospodarowanie Terenu


Ciągi piesze, pieszo-jezdne oraz place zaprojektowano z betonowych płyt wielkogabarytowych ułożonych w poprzek. Drogi pożarowe, parkingi oraz drogi obsługujące z kostki betonowej lub krat eko. W obrębie placu, atrium oraz terenu wokoło kantyny zaprojektowano zieleń ozdobną nawiązującą do miejscowej flory.

Budynki biurowe

Budynki biurowe oraz dydaktyczne zaprojektowano w technologii żelbetowej, częściowo prefabrykowanej z dużymi powierzchniami tafli szklanych. Elewację budynków zaprojektowano z wielkogabarytowych płyt betonowych, wieszanych na konsolach. Dach pokrywać będzie zieleń ekstensywna. Wnętrza budynków wykończone będą z zachowaniem surowości formy, dominującym kolorami będą szarości i biele, uzupełnianie co jakiś czas akcentem kolorystycznym, meblami, systemem identyfikacji wizualnej. Ważnym elementem tworzący architekturę wnętrz będzie światło i zieleń przenikające do wnętrza poprzez duże szklenia.

Budynki laboratoriów

Budynki laboratoriów, w zależności od gabarytu zaprojektowano w technologii żelbetowej, w większości prefabrykowanej ( konstrukcja oparta o żelbetowe tarcze i słupy i wypełniana elementami prefabrykowanymi) bądź w technologii mieszanej, z żelbetowym układem słupów i stalową konstrukcją dachu. Elewację budynków zaprojektowano z systemowych płyt warstwowych wieszanych na konstrukcji. Dodatkowo, z zewnątrz, budynki przesłonięte będą siatką elewacyjną w kolorze grafitowym. Zastosowanie siatki elewacyjnej pozwoli na zakrycie otworów technologicznych, czerpni i wyrzutni. Wnętrza budynków wykończone będą zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Przestrzenie korytarzy wykończeniem nawiązywać będą do budynków biurowych.

STREFOWANIE I ZAŁOŻENIA DO OCHRONY KAMPUSU

Strefowanie przestrzeni ze względu na ochronę obiektu:
- strefa publiczna – pas terenu od strony ul. Wrzosowej udostępniony odwiedzającym i mieszkańcom – przechodnie mają możliwość odwiedzenia Budynku Dydaktycznego, Sali wystaw, Parku tematycznego.
- strefa zamknięta – odgrodzona od strony ogólnodostępnej, z kontrolowanym dostępem, patrolowana przez ochronę i objęta monitoringiem wizyjnym i kontrolą dostępu.
- strefa budynkowa – każdy z budynków z osobnym systemem kontroli dostępu.

Założenia do ochrony Kampusu
- wokoło terenu przewidziano podwójne ogrodzenie zgodnie z wytycznymi regulaminu.
- na wjazdach zaprojektowano podwójne bramy, dodatkowo brama przy wjeździe gospodarczym wyposażona będzie w śluzę.
- na noc, cały teren kampusu, łącznie ze strefą publiczną będzie zamykany i patrolowany.

ETAPOWANIE INWESTYCJI

Budynki i części budynków przewidzianych do realizacji w pierwszym etapie zgrupowano przy centralnej drodze-osi kampusu. Realizacja kolejnych etapów odbywać się będzie poprzez rozbudowę budynków w kierunku zewnętrznych granic kampusu oraz poprzez wypełnienie przestrzeni między Budynkiem G a budynkiem administracyjnym. Zgrupowanie budynków w 1 etapie, umożliwi realizacje kolejnych etapów bez zakłócania pracy kampusu. Drogi dojazdowe na potrzeby budowy można zlokalizować w oparciu o drogi pożarowe i drogi gospodarcze. W pierwszym etapie odstąpiono od budowania części budynków biurowych przy laboratoriach, grupując pokoje biurowe w jednym budynku. Dzięki zastosowaniu łącznika, taki układ nie będzie miał wpływu na funkcjonalność założenia.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl