Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w Gdańsku przy ul. 3 Maja budynkami prokuratur gdańskich oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wybranych budynków: Wydziału Zamiejscowego, Prokuratury Regionalnej i Okręgowej w Gdańsku. Tytuł konkursu „SIEDZIBA ZESPOŁU PROKURATUR W GDAŃSKU”
III nagroda

<<< powrót
  • Krzysztof Polkowski Architektura Sp. J.
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Krzysztof Polkowski  
  • mgr inż. arch. Tomasz Rosołek  
  • inż. arch. Monika Wrońska  
  • mgr inż. Olga Olszewska  
  • mgr inż. Arkadiusz Olędzki  
  •  
  • http://studio-projekt.pl/  
  •  

1. IDEA PROJEKTU

Kształt działki - nieregularny, wydłużony trapez o długości około 198 m w zestawieniu z programem użytkowym dał impuls do zaprojektowania Zespołu Prokuratur jako dwóch realizowanych w odstępie czasowym, niezależnych bloków programowych (spiętych ze sobą wewnętrznie) mających własne odrębne wejścia dla interesantów i pracowników. Takie rozwiązanie pozwoliło na zoptymalizowanie komunikacji pracowników udających się na spotkania z interesantami. Skróciło też drogę z przesyłkami pocztowymi i pismami z biura podawczego do odpowiednich jednostek prokuratury w danym bloku programowym

Mając na uwadze wytyczne funkcjonalno-przestrzenne Zamawiającego oraz założenie autora tej koncepcji, aby zaprojektowany obiekt był przejrzysty i przyjazny dla jego użytkowników oraz otwarty na wartościowe otoczenie zewnętrzne - kompleks zieleni przy Grodzisku - powstała idea przenikających się brył, która pozwoliła na zaprojektowanie czytelnego układu budynku. Zaproponowany układ funkcjonalno-przestrzenny pozwolił na to aby każdy z pokoi miał widok na otaczający teren i nie był zamknięty w „szczelnej studni” dziedzińca wewnętrznego.

Elementem inspirującym dla zaprojektowania osi komunikacyjnej na terenie oraz kształtu wewnętrznego dziedzińca stała się istniejąca zieleń. Jest to szpaler starodrzewu który stanowią wysokie lipy. Dały one impuls aby od wejścia głównego poprzez wewnętrzny dziedziniec prowadziła nas po terenie oś widokowa skierowana na te piękne drzewa.

Zaprojektowano bryłę budynku jako układ podłużnych, przenikających się prostopadłościanów. Przyjęta forma architektoniczna pozwala stworzyć zespoły pomieszczeń z największą możliwością bezpośredniego doświetlenia światłem dziennym oraz tworzy funkcjonalny wewnętrzny układ komunikacyjny, oparty na prostych korytarzach, które mogą być w łatwy sposób aranżowane na wydzielone departamenty zarówno w pierwszej fazie projektu, jak również w przypadku ewentualnych późniejszych modernizacji.

W poszukiwaniach inspiracji co do formy, kształtu i kolorytu elewacji autor projektu zapuścił się w obszar otaczającego miasta. Te wycieczki dały inspirację aby nowy obiekt zaprojektować w kolorycie zabytkowej cegły. Ale, aby dać mu charakter nowoczesności, elewację zaprojektowano z wielkoformatowych płyt barwionego betonu architektonicznego/kamienia z niewielkimi dodatkami, galanterią z płyt z szarego betony architektonicznego/kamienia i metalu. Kształt okien i ich układ w wysokie pionowe pasy jest także twórczą transkrypcją układu okien i elewacji spotykanych na „Gdańskiej Starówce” czy na stojących nieopodal budynkach.

Na elewacji w ramach odwzorowania gzymsu z budynku dawnej Szkoły Wojennej zaprojektowano pas z ciemnego betonu/kamienia.

Cały kompleks prokuratur został zaprojektowany do realizacji w dwóch etapach jako obiekty działające niezależnie, docelowo połączone łącznikiem komunikacyjnym na wszystkich kondygnacjach.

Surowa prostota bryły budynku oraz kompozycji fasady z wielkoformatowych płyt betonowych/kamiennych i tafli szklanych stanowić będzie zarówno wyraz nowoczesnej, ponadczasowej architektury, jak również podkreślać powagę urzędu, który reprezentuje.

2. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA URBANISTYCZNE

2.1. GENERALNE ZAŁOŻENIA ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH


Przewidziano układ osi głównych budynków etapu I i etapu II prostopadły do ul. 3-go Maja, natomiast skrzydła budynków będą równoległe do ul. 3-go Maja. Układ wysokościowy budynków etapu I i II zaprojektowano tak, aby rzędna parteru była dopasowana do rzędnej przedmiotowego terenu w połowie jego długości w miejscu, gdzie znajduje się przejście przez pas zieleni chodnikiem do istniejącego budynku Sądu Rejonowego oraz dalej w kierunku północno-zachodnim, w stronę wzniesienia Grodziska.

Przesunięcie długości skrzydeł budynku etapu II zaprojektowano tak, aby można było zachować istniejący szpaler lip w północno – zachodniej części terenu, a oś zaprojektowanych podcieni budynku etapu I z uwzględnieniem skośnej ściany zewnętrznej parteru od strony północnej stanowi przedłużenie osi szpaleru.

Wysokości i układ budynków obu etapów został dostosowany do wymagań MPZP z uwzględnieniem odwzorowania linii gzymsu wieńczącego elewację budynku przy ul. 3-go Maja 9 ze względu na przekroczenie wysokości zabudowy 35 m n.p.m.

Wysokości i układ brył budynków zaprojektowano z uwzględnieniem zachowania walorów widokowych na wzniesienie Grodziska oraz z punktu widokowego na Grodzisku, a także od strony ul. 3-go Maja.

2.2. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO W ASPEKCIE UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH I WYTYCZNYCH UŻYTKOWNIKA

Analiza terenu przeznaczonego od przedmiotową inwestycję w aspekcie takich uwarunkowań jak:
- ukształtowanie wysokościowo przestrzenne – teren opadający w kierunku ulicy 3 Maja - różnica wysokości 4,1 m
- układ powiązań komunikacji kołowej i naturalnych ciągów pieszych
- sąsiadujący z działką kompleks parkowo-zabytkowy „Grodzisko”
- plan - gabaryty działki - wydłużony nieregularny trapez
- istniejąca zieleń wysoka – szpaler wysokich Lip
- położenie nieruchomości, jej otoczenie urbanistyczne - bliskość historycznej zabudowy zabytkowej nałożona na kanwę założeń programowo-funkcjonalnych wydanych przez Zamawiającego dała autorowi prezentowanej koncepcji impuls do zaprojektowania obiektu, który kształtem, gabarytem, sposobem kształtowania przestrzeni wewnętrznej oraz użytymi materiałami pozwoli odnieść się do otoczenia i wpisać się w jego miejsce oraz wykorzystać walory przestrzenne jakie posiada najbliższa okolica.

2.3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Wnioski jakie wypłynęły z analizy wytycznych Inwestora oraz ukształtowania przestrzennego terenu pozwoliły na podjęcie decyzji projektowej aby różnice wysokościowe wykorzystać dla optymalnego zaprojektowania obiektu i wizualnego podkreślenia charakteru budynku. Dlatego cały Zespół Prokuratur pomimo dużej różnicy poziomów został zlokalizowany tak aby parter i przyległy do niego teren, wszystkie wejścia do kompleksu oraz parking zewnętrzny były na jednym poziomie, osiągalne bez zbędnych barier. W tym celu poziom parteru ±0,00 został przewidziany na rzędnej 15,55 m n.p.m., która znajduje się w połowie istniejącej działki i stanowi około 50 % różnicy wysokości. Dało to możliwość zaprojektowania elewacji frontowej od ulicy 3 Maja wyniesionej na ponad 2 metry. Obiekt od ulicy 3 Maja został zaprojektowany na łagodnej skarpie co w połączeniu z szeroko biegnącymi schodami prowadzącymi do głównego wejścia poprzez kolumnadę smukłych betonowych filarów podtrzymujących nowoczesny - ze szkła i stali portyk, dodatkowo podkreśla powagę i charakter budynku Zespołu Prokuratur. Rozwiązanie to dało dodatkowo możliwość, aby garaż zaprojektowany w kondygnacji -1 znajdował się na jednym poziomie i nie było potrzeby wykonywania kosztownych głębokich prac ziemnych. Usytuowanie platformy dla poziomu parteru na rzędnej 15,55 daje możliwość dodatkowego przejścia dla pracowników Zespołu Prokuratur do znajdującego się obok budynku Sądu bez konieczności pokonywania różnicy wysokości pomiędzy zaprojektowanym terenem działki a boczną drogą dojazdową.

2.4. WJAZDY I WEJŚCIA NA TEREN.

Spełniając założenia Zamawiającego zaprojektowano ogrodzenie całego terenu w granicach działki. Zostało zaprojektowane jedno wejście główne „W-1” oraz dwie bramy wjazdowo wyjazdowe „W-2” i „W-3”.

Dla interesantów oraz pracowników przybywających do Zespołu Prokuratur komunikacją ogólną (autobus, tramwaj, pociąg) miejsce to jest osiągalne z ciągu pieszego wzdłuż ulicy 3 Maja. Dlatego główne wejście do Zespołu Prokuratur zostało zaprojektowane od strony ulicy 3 Maja. Prowadzi ono przez szeroką bramę otwieraną na czas pracy Zespołu Prokuratur. Otwarty teren pomiędzy bramą „W-1” a punktem kontroli dostępu jest wydzielony ogrodzeniem od pozostałej części działki Dało to możliwość zebrania, weryfikacji i dozoru całego ruchu pieszego poprzez jeden punkt kontroli dostępu. Kontrola wejścia na teren Zespołu Prokuratur została podzielona na pracowników posiadających stałe karty dostępowe, którzy przechodzą przez elektroniczną bramkę obrotową oraz na punkt wydawania elektronicznych przepustek dla interesantów. Przy bramie głównej od strony ul. 3 Maja została zaprojektowana furtka która służy do wpuszczania osób z pokoi gościnnych w czasie kiedy będzie zamknięta brama do głównego wejścia. Dla osób tych zaprojektowano dodatkowe niezależne wejście „A-1” do pokoi gościnnych które będzie obsługiwane i nadzorowane z pokoju ochrony obiektu. Osoby z pokoi gościnnych, które będą miały umożliwiony wjazd na teren samochodem, będą mogły wjechać bramą „W-3” zaparkować na zewnętrznym miejscu postojowym i przez dziedziniec wewnętrzny dotrzeć do wyżej opisanego wejścia „A-1”.

Obsługa komunikacyjna dla pojazdów kołowych została zaprojektowana z drogi dojazdowej biegnącej wzdłuż północnej granicy działki. Wjazdy na teren „W-2” i „W-3” zostały przewidziane w północno zachodnim narożniku działki. Dało to możliwość stworzenia pojemnej kieszeni dla samochodów oczekujących na wjazd na teren w okresach szczytów komunikacyjnych (godzina rozpoczęcia pracy) i nie blokowania ruchu na ulicy 3 Maja.

Zostały przewidziane następujące wjazdy na teren:
- „W-2” wjazd (dojazd) do garażu podziemnego oraz wjazd dla samochodów specjalistycznych do przewozu zatrzymanych
- „W-3” wjazd na parking otwarty na terenie Zespołu Prokuratur.

Dla kontroli dostępu przy tych bramach została zaprojektowana portiernia pozwalająca na dozór i weryfikację wjeżdżających pojazdów. Przy portierni zostały zaprojektowane dwie bramy otwierane na czas pracy Zespołu Prokuratur. Do weryfikacji wjeżdżających pojazdów poza ochroną fizyczną (pracownicy ochrony) zostały przewidziane elektroniczne systemy oraz szlabany.

Wszystkie zaprojektowane miejsca postojowe na terenie działki są poza obrysem kubatury budynków.
Tak zaprojektowany układ komunikacji pieszej i kołowej dał możliwość na oddzielenie od siebie w sposób zapewniający bezpieczeństwo - ruchu pieszych i samochodów. Pozwoliło to spełnić wymagania Zamawiającego aby teren był w całości ogrodzony i chroniony a wszystkie wejścia i wjazdy były realizowane poprzez system kontroli dostępu.

3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE I MATERIAŁOWE

3.1. GENERALNE ZAŁOŻENIA ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO – FUNKCJONALNYCH


3.1.1. Cały kompleks prokuratur został zaprojektowany do realizacji w dwóch etapach jako obiekty działające niezależnie, docelowo połączone łącznikiem komunikacyjnym na wszystkich kondygnacjach

3.1.2. W pierwszym etapie przewidziano realizację budynku na potrzeby Prokuratury Regionalnej wraz z Pomorskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, natomiast w budynku realizowanym w etapie drugim, zaprojektowano pomieszczenia dla 3 prokuratur rejonowych w Gdańsku oraz zaplecza dydaktycznego dla środowiska prokuratorskiego i sądowego

3.1.3. W budynkach obydwu etapów zostały wydzielone odrębne wejścia dla pracowników i interesantów z systemem monitoringu i kontroli dostępu z uwzględnieniem przejść przez wykrywacze metalu dla osób i bagażu

3.1.4. Dla pracowników prokuratury, parkujących w garażu podziemnym przewidziano system komunikacji pionowej (dźwigi osobowe) umożliwiający bezpośrednią komunikację do macierzystych jednostek tak, aby podlegali kontroli służbom ochrony

3.1.5. Ruch osobowy dla interesantów, pracowników oraz osób zatrzymanych został odseparowany/wyizolowany przy jednoczesnym umożliwieniu swobodnego (kontrolowanego) dostępu do pomieszczeń dla zatrzymanych, przesłuchań i okazań

3.1.6. Przy planowaniu układu funkcjonalnego I etapu realizacji kierowano się założeniem, żeby grupować poszczególne wydziały na jednej kondygnacji; generalnie układ funkcjonalny został przyjęty tak, aby na piętrach 1, 2 znajdowały się wydziały Prokuratury Okręgowej, a na piętrach 3, 4 wydziały Prokuratury Regionalnej

3.2. UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY OBIEKTU

3.2.1. Generalny układ funkcjonalno-przestrzenny kondygnacji nadziemnych +1 do +4 został oparty na planie wieloramiennego krzyża. Dało to w układzie przestrzennym system przenikających się brył. W miejscu przecięcia zostały zaprojektowane piony komunikacyjne złożone z wydzielonych klatek schodowych i zespołu wind. W pobliżu tych zespołów komunikacji pionowej zostały zaprojektowane piony instalacyjne oraz pomieszczenia techniki elektrycznej, elektronicznej oraz wentylacyjno-grzewczej. Dało to możliwość zaprojektowania bardzo prostego a zarazem czytelnego układu funkcjonalnego. Powtarzalność sekcji technicznych poprzez szachty instalacyjne pozwala spiąć budynek w układzie pionowym i dać równomierną obsługę pod tym względem w poziomie kondygnacji. Część budynku wzdłuż osi D i F została zaprojektowana ze środkowym traktem między korytarzami. Zostały tam zlokalizowane funkcje, które nie wymagają dostępu światła dziennego. Zaprojektowany bliźniaczy układ w etapie II pozwala na proste powiązanie tych obiektów na każdej kondygnacji poprzez korytarze łącznika. Takie połączenie jednostek Etapu pierwszego i Etapu drugiego daje możliwość wspólnego korzystania z zasobów technicznych jak trafo, węzeł cieplny i inne przyłącza oraz wymiennie na wykorzystanie zasobów funkcjonalnych jak sale konferencyjne, sale szkoleniowe i część gastronomiczna.

Plan parteru jest wynikiem przyjętych głównych założeń i rozwiązań projektowych dotyczących idei projektu zagospodarowania terenu, koncepcji układu bryły budynku oraz wymagań funkcjonalnych przyszłego użytkownika. W obszarze parteru zgodnie z zaleceniami przyjęto koncepcję oddzielnych wejść dla pracowników Prokuratury i interesantów. Dało to możliwość logicznego podziału na strefy o różnych stopniach dostępności. Zarówno pracownicy jak i interesanci przybywający do Zespołu Prokuratur wchodzą na teren przez bramę „W-1” od strony ulicy 3 Maja. Dla osób, które przyjechały rowerem po lewej stronie od wejścia zaprojektowano stojaki na rowery. Na poziom parteru +15,55m. n.p.m. prowadzą schody. Dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się została po lewej stronie od bramy zaprojektowana pochylnia. Po wejściu na poziom parteru pracownicy używając swoich kart identyfikacyjnych wchodzą na teren Zespołu Prokuratur i przechodzą do wejścia „C” dla pracowników usytuowanego w obszarze osi 22-26. . Po zrealizowaniu ETAPU II część pracowników będzie przechodziła do wejścia „G” do innych jednostek prokuratury w obszarze osi 4-8. Dla interesantów zaprojektowano punkt kontroli dostępu po prawej stronie w którym interesanci, poczta i kurierzy otrzymują karty uprawniające do wejścia na teren i mogą przejść do wejścia „A” dla interesantów dla ETAPU I w obszarze osi 28-32. Po zrealizowaniu ETAPU II będą kierowani do wejścia „E” dla Interesantów do innych jednostek prokuratury w obszarze osi 10-14. Tak zaprojektowany system wejścia pozwala zdaniem autora projektu na prosty podział strumienia pieszych.

W Etapie I interesanci wchodzą wejściem „A” i przez przedsionek dostają się do ogólnodostępnej części gdzie mogą załatwić sprawy w biurze podawczym i ewentualnie z powrotem wyjść z obiektu. Jeśli ich wizyta wymaga wyjścia do części chronionej rejestrują się w biurze przepustek, przechodzą przez bramkę do wykrywania metalu (ich bagaż teczka torba sprawdzana jest w urządzeniu RTG) i po pozytywnej kontroli mogą przez kołowrotki rejestrujące wejść do poczekalni gdzie będą przyjęci przez pracownika prokuratury. Biuro przepustek zostało tak zaprojektowane, że pracownicy maja pod obserwacją poczekalnię, szatnię, wejścia do WC i blok windowy. Mają też możliwość obserwacji interesantów załatwiających sprawy w biurze podawczym. Interesanci po załatwieniu spraw wychodzą używając karty dostępowej przez kołowrotki, przedsionek „B” i dalej do punktu kontroli dostępu gdzie opuszczając Kompleks Prokuratur zdają kartę dostępową. Elektroniczny system pozwala na pełne śledzenie interesanta w kompleksie Zespołu Prokuratur.

3.2.2. Pracownicy przyjeżdżający do pracy środkami komunikacji miejskiej po przejściu prze punkt kontroli dostępu idą do holu wejściowego przez przedsionek „C”. Na wejściu do holu są rejestrowani poprzez przejście przez kołowrotki. Dalej mogą być sprawdzani na bramce do wykrywania metalu oraz ich torby prze urządzenie RTG. Pracownicy przyjeżdżający do pracy samochodem w zależności od przydzielonego miejsca mogą:
a) wjechać na zewnętrznym parkingu wtedy wjeżdżają bramą „W-3”. Przy bramie „W-3” poprzez punkt kontroli dostępu przed szlabanem jest rejestrowany ich wjazd na teren. Dodatkowo przy bramie „W-3” może nastąpić kontrola samochodu. Po zaparkowaniu podobnie jak pracownicy przyjeżdżający komunikacją miejską wchodzą do budynku Zespołu Prokuratur przez przedsionek „C”.
b) zaparkować w garażu podziemnym, wtedy wjeżdżają bramą „W-2”. Przy bramie „W-2” poprzez punkt kontroli dostępu przed szlabanem jest rejestrowany ich wjazd na teren. Dodatkowo przy bramie „W-2” może nastąpić kontrola samochodu. Po zaparkowaniu w garażu podziemnym i przejściu prze bramki rejestrujące, windami zlokalizowanymi przy osi D-9 wjeżdżają do holu gdzie po przejściu przez bramkę wykrywacz metali i kontroli bagażu przez RTG udają się windami do swoich biur. Wychodząc z biura w zależności od używanego środka komunikacji wychodzą poprze kołowrotki i przedsionek „D” lub windami do garażu.

3.2.3. Na parterze budynku został zlokalizowany program sal konferencyjnych i szkoleniowych z wc i zapleczem socjalnym. Zostały one zaprojektowane tak, że w razie potrzeby sala konferencyjna Prokuratury Regionalnej i sala szkoleniowa Prokuratury Okręgowej mogą być dostępne ze strefy dla interesanta. Pozostałe sale są dostępne z holu wejściowego dla pracowników.

Dodatkowo na parterze w od strony południowej został zlokalizowany zespół pokoi gościnnych. Jest on zgodnie z zaleceniami Użytkownika całkowicie odseparowany od pomieszczeń Zespołu Prokuratur z możliwością oddzielnego wchodzenia i wychodzenia przez przedsionek „A-1”
Całość uzupełniają pomieszczenia wspomagające typu pomieszczenia socjalne, wc, i pomieszczenia techniczne.

Obie części parteru ta dla pracowników i ta dla interesantów wydzielone od siebie funkcjonalnie i chronione systemem kontroli dostępu mają jednak możliwość przejścia dla pracowników poprzez korytarz łączący te części i chroniony systemem kontroli

3.2.4. Jednym z ważnych i kluczowych pomieszczeń na styku strefy wydzielonej i ogólnodostępnej są biura podawcze obsługujące interesantów i pocztę. Biuro podawcze zostało zaprojektowane jako część holu wejściowego dla interesantów w strefie przed kontrolą dostępu do pozostałej części budynku. Jest ono w strefie chronionej przed wpływem warunków zewnętrznych jak niekorzystne temperatury i przeciągi. Okna w biurze podawczym są od strony wschodniej i północnej co zapewnia ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem. Biuro podawcze zostało zaprojektowane w pobliżu windy co zapewnia możliwość rozwiezienia poczty wózkiem po wszystkich kondygnacjach bez potrzeby wychodzenia poza strefę kontroli dostępu wejścia głównego

3.2.5. Następnym blokiem funkcjonalnym jest zespół pomieszczeń związanych z zatrzymanymi. Zatrzymani mogą być doprowadzani do prokuratury bezpośrednio przez zaprojektowany tunel ze znajdującego się obok Aresztu Śledczego lub będą dowożeniu samochodami Służby Więziennej.

W Etapie I samochód z zatrzymanymi wjeżdża na teren poprzez bramę „W-2” Tam następuje rejestracja i kontrola przy szlabanie wjazdowym. Dalej zaprojektowanym podjazdem samochód zjeżdża w obszarze osi 16 na poziom -1 tj. 12,17 mnpm do zamkniętego miejsca na pojazd konwoju zatrzymanych, które, ma bezpośrednie połączenie z zespołem pomieszczeń dla zatrzymanych na poziomie -1. W tym samym pionie powyżej na parterze jest pozostała część pomieszczeń dla zatrzymanych. Komunikację w pionie zapewnia wydzielona tylko dla tego wydziału winda.

W Etapie II samochód z zatrzymanymi wjeżdża na teren poprzez bramę „W-2” Tam następuje rejestracja i kontrola przy szlabanie wjazdowym. Dalej zaprojektowanym podjazdem samochód zjeżdża w obszarze osi H 10 - 11 na poziom -1 tj. 11,15 m n.p.m. do zamkniętego miejsca na pojazd konwoju zatrzymanych brama „L”,, które, ma bezpośrednie połączenie z zespołem pomieszczeń dla zatrzymanych dla Etapu II na poziomie -1. W tym samym pionie powyżej na parterze jest pozostała część pomieszczeń dla zatrzymanych Etap II. Komunikację w pionie zapewnia wydzielona tylko dla tego wydziału winda. Zamknięte miejsce na pojazd konwoju zatrzymanych w Etapie II łączy się z wydzielonym korytarzem, którym konwojenci przeprowadzają zatrzymanego do zespołu pomieszczeń dla zatrzymanych w Etapie I.

3.2.6. Dla opisanego wyżej założenia funkcjonalno-przestrzennego nadziemnej części budynku bazę stanowi kondygnacja podziemna – garaż która przez homogeniczny z górą układ konstrukcji głównej pozwala bezkolizyjnie oprzeć całość na fundamencie. Układ słupów klatek schodowych i szachtów instalacyjnych został pomyślany tak aby bez uszczerbku dla funkcji połączyć i obsłużyć wszystkie kondygnacje w układach pionowych i poziomych.

3.2.7. Opisywana powyżej koncepcja przestrzenna pozwoliła na zamknięcie całego programu funkcjonalnego każdego z etapów w gabarycie stanowiącym od piwnicy po dach skończoną bryłę. W etapie I przewidziano miejsce na pomieszczenia techniczne dla wszystkich niezbędnych przyłączy do dwóch etapów. Na etapie Projektu Budowlanego i Wykonawczego po dokładnym rozpoznaniu założeń harmonogramowych i możliwości uwalniania obszarów działek dziś zabudowanych będzie można skorygować sposób rozwiązania komunikacji do poziomu -1. Tak zaprojektowane rozwiązanie pozwala na bezkolizyjne dwuetapowe zrealizowanie kompleksu Zespołu Prokuratur.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl