Konkurs architektoniczny na koncepcję siedziby domu kultury Twórcza Twarda przy ulicy Twardej 8/12 w Warszawie
II nagroda

<<< powrót
  • Inicjatywa projektowa Sp. z o.o
Skład zespołu:


Twórcza Twarda
Obszar opracowania znajduje się w ścisłym centrum Warszawy, pomiędzy ulicami Twardą i Grzybowską, który już od czasów przedwojennych był gęsto zabudowany. Znajdowały się tu zarówno kamienice mieszkalne, jak i zabudowania pełniące funkcje usługowe i produkcyjne. Kwartały zabudowy były bardzo duże, a gęsta zabudowa oficyn, tworzyła wewnętrzne podwórka, dziedzińce. W głębi jednego z podwórzy małżeństwo Nożyków ufundowało synagogę, otwartą w 1902 r. i istniejącą do dziś.


Urbanistyka
Obiekt Twórcza Twarda – siedziba Młodzieżowego Domu Kultury, Domu Kultury Śródmieście, sali widowiskowej, w swoim kształcie nawiązuje do układu przedwojennej zabudowy. Trzy oddzielne bryły skomponowane zostały wzdłuż zadaszonej ulicy, łączącej wejścia do poszczególnych budynków i skupiającej wspólne dla nich funkcje.

Tak jak ulica łączy w mieście place, tak powstały wewnętrzny pasaż łączy przestrzeń pomiędzy budynkiem Twórcza Twarda i planowanym ośrodkiem dla dzieci słabosłyszących z placem przed Synagogą. Wspomnianą przestrzeń, przed siedzibą domów kultury, w oparciu o istniejący drzewostan, zagospodarowano w formie parku, który działałby również na potrzeby powstającej placówki oświatowej. W opozycji do zieleńca, przed Synagogą i salą widowiskową, zaprojektowano kameralny plac, którego zadaszenie stanowi przedłużenie wnętrza Twórczej Twardej.

Jednym z podstawowym założeń projektowych była maksymalna ochrona i zachowane istniejących drzew.
Zgodnie z zapisami projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Grzybowskiego w koncepcji wyeksponowano ciąg pieszy, przebiegający wzdłuż wschodniej granicy opracowania. Powiązanie pomiędzy ulicą Twardą, zdrojem wody oligoceńskiej, Synagogą Nożyków, ulicą Grzybowską podkreśloną posadzką z drewnianego bruku oraz podwójnym szpalerem drzew, zapraszającym w głąb kwartału. Zapewniono możliwość dojścia pieszego do obiektu z każdego kierunku.

Obsługę komunikacyjną i pożarową, dojazd do budynków zapewnia istniejący zjazd z ul. Twardej, poprzez działkę nr ewid. 65, przeprowadzony wzdłuż zachodniej granicy terenu opracowania. Na terenie działki przewidziano 4 terenowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i 2 dla autobusów.

Projekt nie wykorzystuje maksymalnej wysokości zabudowy wskazanej w projekcie planu miejscowego. W celu harmonijnego wpisania się w otoczenie oraz humanizacji przestrzeni zdominowanej bez budynki wysokościowe, skala budynków wchodzących w skład kompleksu Twórcza Twarda nawiązuje do wysokości Synagogi Nożyków i „Białego Budynku”. Budynki obydwu domów kultury mają wysokość trzech kondygnacji nadziemnych, 12 m, a sala widowiskowa dwóch, 9,5 m.

Urzeczywistnienie przedstawionej koncepcji możliwe jest niezależenia od realizacji zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Grzybowskiego. Autorzy przedstawili w pracy docelowych sposób zagospodarowania kwartału, wchodząc jednocześnie w polemikę z projektem MPZP dotyczącą przebiegu linii zabudowy wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Twardą z ul. Grzybowską, przebiegającego wzdłuż wschodniej granicy terenu opracowania. Zaproponowano zmniejszenie szerokości ciągu pieszego, w celu wykreowanie kameralnych wnętrz urbanistycznych, oraz wprowadzając podwójne szpalery drzew.


Architektura
Obiekt Twórcza Twarda – siedziba Młodzieżowego Domu Kultury, Domu Kultury Śródmieście, sali widowiskowej, składa się z trzech oddzielnych budynków, połączonych w parterze zadaszoną ulicą. Tak jak ulica łączy w mieście miejsca publiczne, tak wewnętrzny pasaż skupia funkcje wspólne dla wszystkich trzech brył ¬– szatanie, toalety, informację, kawiarnię, salę rekreacyjną.

Ogólnodostępny charakter przestrzeni został podkreślony posadzką – drewnianym brukiem, płynnie przechodzącym do wnętrza z zewnątrz, z ciągu pieszego łączącego ul. Twardą i ul. Grzybowską.
Przekrycie pasażu to drewniana, ażurowa konstrukcja, na której wzdłuż ścian zewnętrznych poszczególnych budynków oparto pasma świetlików, podkreślających ich odrębność. Pojedyncze świetliki „rozcinają” konstrukcję zadaszenia, akcentując informację, salę rekreacyjną, kawiarnie.


Twórcza Twarda – zrealizowane zapisy projektu MPZP
Budynki obydwu domów kultury skonstruowane są w oparciu o wewnętrzny trzon komunikacyjny, otoczony pracowniami, salami, biurami. Sala widowiskowa stanowi odrębny, trzeci budynek, którego pomieszczenia pomocnicze zlokalizowano na poziomie kondygnacji podziemnej. Wszystkie bryły łączy okładzina elewacyjna – szara, cementowa cegła o wydłużonych proporcjach, jednakże o różnym wątku na każdym z obiektów. Wyprowadzone poza lico ściany pasy bądź pojedyncze cegły tworzą tektonikę elewacji, akcentując indywidualny charakter każdego prostopadłościanu.

Rozległe przeszklenia parteru, na którym zlokalizowano pracownie i sale zajęć, umożliwiają wgląd do wnętrza budynków, tak jak miało to miejsce w przypadku zakładów rzemieślniczych zlokalizowanych wzdłuż przedwojennej ulicy Twardej. Okna typu porte-fenêtre, zabezpieczone drewnianymi balustradami, zapewniają naturalne oświetlenie pomieszczeń i kontakt z „zielonym” otoczeniem.


Rozwiązania materiałowe i techniczne
Budynki wchodzące w skała obiektu Twórcza Twarda posadowiono na wspólnej kondygnacji podziemnej, mieszczącej pomieszczenia pomocnicze sali widowiskowej, magazyny, pomieszczenia techniczne, garaż dla pracowników. Część nadziemna to konstrukcja żelbetowa, ze ścianami zewnętrznymi, murowanymi, w układzie ściany trójwarstwowej. Dach budynków zaprojektowano jako „dach zielony” porośnięty zielenią ekstensywną.

Wszystkie urządzenia techniczne – rekuperatory, centrale wentylacyjne, umiejscowiono w garażu, ze względu na sąsiedztwo wyższych budynków mieszkalnych i poszanowanie historycznej zabudowy.
Konstrukcję sali widowiskowej całkowicie oddylatowano od pozostałych elementów. Architekturę wnętrze sali oparto na ustroju akustycznym, dyfuzorze Schroedera, rozpraszający falę akustyczną i znacząco podnoszącym jakość brzmienia dźwięku.


Rozwiązania proekologiczne, energooszczędne
We wszystkich obiektach zostaną wykonane niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, a także wspólne przyłącza do sieci miejskiej.
W budynkach zostanie zastosowana wentylacja nawiewno-wywiewna z krzyżowym odzyskiem ciepła. Centrale zlokalizowano w piwnicach. Spodziewany odzysk ciepła na poziomie 80%. Instalacja wentylacji wyposażona w płynne regulatory mocy.

W okresie letnim w celu schłodzenia budynków przewiduje się wykorzystanie naturalnego, grawitacyjnego przewietrzania obiektów chłodniejszym powietrzem z zacienionego pasażu i trzonów komunikacyjnych.
Założono odzysk wody deszczowej z dachów (tzw. woda szara), która zostanie wtórnie wykorzystana do konserwacji terenów zielonych i spłukiwania sanitariatów. W pomieszczeniach sanitarnych pisuary bezwodne i armatura wodooszczędna.

Całość oświetlenia, tam gdzie to możliwe, wykonana w technologii LED w celu zmniejszenia nakładów finansowych na energię elektryczną. Przeszklenie okien to szkło niskoemisyjne, ograniczające promieniowane ciepła na zewnątrz budynku, zmniejszając jego straty.
Budynki zostaną wyposażone w system BMS – Building Management System służący automatycznej optymalizacji funkcjonowania urządzeń w budynku, wpływając na zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych.


Dostępność
Wszystkie kondygnacje budynków będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, starszych, osób z małymi dziećmi. Projekt został wykonany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego i uwzględnia wszystkie grupy odbiorców mogących odwiedzić Twórczą Twardą, Obiekt taki, jak projektowany, jest miejscem szczególnie przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzone w nim zajęcia mogą minimalizować efekt odrzucenia społecznego, powstałych barier, lub nawet być formą terapii czy rehabilitacji.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl