Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
 • AKO Architekci
Skład zespołu:
 • Etap I:  
 • mgr inż. arch. Krystyna Stawiarska- Kostarczyk  
 • mgr inż. arch. Roger Kostarczyk  
 • mgr inż. arch. Joanna Kaczorowska  
 • mgr inż. arch. Kamil Graczyk  
 • mgr inż. arch. Natalia Staniszewska  
 •  
 • Etap II:  
 • mgr inż. arch. Krystyna Stawiarska- Kostarczyk  
 • mgr inż. arch. Roger Kostarczyk  
 • mgr inż. arch. Joanna Kaczorowska  
 • mgr inż. arch. Natalia Staniszewska  
 • mgr inż. arch. Michał Ostafijczuk  
 •  
 • http://www.akoarchitekci.pl/  
 •  

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

W prezentowanej koncepcji nowego ukształtowania przestrzeni publicznej Starego Rynku wraz z przyległym kwartałem zabudowy przyjęto następujące założenia, uwzględniające zadania i cele wskazane przez organizatorów konkursu:
1) zaproponowanie czytelnej kompozycji przestrzennej układu płyty Rynku ściśle zintegrowanej z projektowaną nową zabudową w pierzei północnej placu dla stworzenia nowej jakości formalnej i estetycznej tej głównej przestrzeni publicznej miasta.
2) nawiązanie do historycznych podziałów dawnej pierzei w ukształtowaniu zarówno elewacji nowej zabudowy jak i w rysunku płyty Rynku.
3) uczytelnienie istniejących powiązań przestrzennych Rynku z jego otoczeniem, w tym z ul. Nowobramską i z bulwarami nad rzeką Słupią,
4) określenie zasad funkcjonowania komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej w obrębie Starego Rynku i w jego bezpośrednim otoczeniu,
5) wskazanie nowych form aktywizacji terenu opracowania, uwzględniających problemy poruszone w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska.

KONCEPCJA UKŁADU PRZESTRZENNEGO

• Kompozycja funkcjonalno-przestrzenna
Koncepcję nowej organizacji przestrzennej płyty Rynku i jego powiązania z projektowaną zabudową pierzei północnej opracowano przyjmując zasadę kontynuacji dziedzictwa kulturowego tej części miasta, czemu służy nawiązanie zarówno w układzie elewacji projektowanego obiektu jak i w rysunku płyty Rynku do starych podziałów parcelacyjnych i ich wyeksponowanie.

Podkreślono to poprzez wprowadzenie modularnych podziałów na elewacji projektowanego budynku, oraz na posadzce Rynku - mają one podkreślić wysoki poziom zintegrowania zastosowanych tu rozwiązań architektonicznych.

W koncepcji tej starano się uczytelnić i kontynuować przebieg dawnego głównego traktu komunikacyjnego przechodzącego przez Rynek, którego kierunek wyznacza ulica Nowobramska. Zaprojektowano w związku z tym przedłlużenie tego traktu, przy użyciu nawierzchni nawiązującej do wykorzystanego tam starobruku poprzez kontynuacje materiału lecz o powierzchni płomieniowanej. Zaproponowano również wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż zabudowy pierzei południowej, na przedłużeniu ciągu istniejących drzew.

W północnej pierzei Rynku zaprojektowano kompleks zabudowy usługowo-hotelowej składającej się z wielofunkcyjnego budynku handlowo- usługowego i z hotelu. Przylegle do Rynku na przedłużeniu placu zaprojektowano wewnętrzne patio, oraz podcień z zaznaczonym kierunkiem wejścia również od strony dojścia do bulwarów nad rzeką Słupią, co uwzględnia zawarte w miejscowym planie zapisy o konieczności powiązania Rynku z bulwarami.

• Organizacja układu komunikacyjnego
Dla organizacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego przyjęte zostały następujące rozwiązania:
1) dla ruchu kołowego – ograniczenie ruchu kołowego w obrębie Rynku zgodnie z wytycznymi do konkursu z zamknięciem dla stałego ruchu kołowego dwóch ulic przylegających do pierzei obudowujących go od zachodu i południa, z wprowadzeniem zakazu wjazdu na Rynek od strony ul. Grodzkiej. W otoczeniu Rynku dopuszcza się jedynie przejazd samochodów uprzywilejowanych, oraz ograniczenie prędkości do 20 km/h, z dominacją ruchu pieszego;
2) dla parkowania – ograniczenie ilości miejsc parkingowych z ich wyznaczeniem wzdłuż ulicy Zamenhoffa, oraz z wprowadzeniem parkingów podziemnych, powiązanych z realizacją nowych inwestycji w tym rejonie. Zakładana ilość miejsc parkingowych to 45 miejsc pod hotelem i 48 pod budynkiem wielofunkcyjnym, czyli w sumie 93;
3) dla ruchu pieszego – pełne udostępnienie całej powierzchni płyty Rynku oraz terenu kontynuacji ciągu pieszego w ul. Nowobramskiej;
4) dla ruchu rowerowego – wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniego i południowego skraju płyty Rynku zgodnie z wytycznymi do konkursu.

AKTYWIZACJA STAREGO RYNKU I JEGO OTOCZENIA

• Płyta Rynku:


Zakłada się w koncepcji, że zaprojektowanie jednorodnej i ukształtowanej w jednym poziomie płaszczyzny płyty Rynku będzie umożliwiać łatwe przystosowywanie jej do pełnienia różnorodnych funkcji - takim założeniom podporządkowano organizację przestrzenną placu oraz jego wyposażenie.
Zlokalizowanie elementów małej architektury i wyposażenia w przestrzeniach obwodowych placu ograniczy konieczność ich częstego demontażu, a zaprojektowanie mobilnych ławek oraz gazonów z zielenią umożliwi ich przestawianie. Proponuje się również wprowadzenie demontowalnych „banerów” które służyłyby dla potrzeb czasowych ekspozycji lub też udostępniania informacji wizualnych, związanych z wydarzeniami lokalnymi np. ekspozycja zdjęć nagrodzonych murali, zdjęcia zwycięzców konkursu fortepianowego, itp. Banery te mogłyby być także użyte dla realizowania różnych konkursów – np. rysunkowych dla dzieci lub innych. W centralnej części płyty Rynku zaproponowano wprowadzenie fontanny multimedialnej atrakcyjnej zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, w powiązaniu z nią można wprowadzić tu pokazy światła i dźwięku dla których ekran stanowiłaby fasada nowego budynku. Na płycie Rynku w zależności od potrzeb można organizować miedzy innymi takie wydarzenia jak sezonowe jarmarki, koncerty, wystawy, noworoczne spotkanie, lodowisko.

• Wykorzystanie parterów budynków przyrynkowych.
Podniesienie atrakcyjności usługowej i wizualnej budynków przylegających do Rynku od strony południowej na przedłużeniu ul. Nowobramskiej polegałoby na możliwości realizacji przed budynkami specjalnych kameralnych przestrzeni z zadaszeniami służące potrzebom użytkowników zlokalizowanych tu usług.

Z kolei przed parterami budynków po zachodniej stronie Rynku – z uwagi na ograniczenia konserwatorskie można zorganizować letnie ogródki gastronomiczne przy chodnikach. Zaproponowane formy wykorzystania parterów służą aktywizacji centrum miasta i umożliwiają zaspokojenie potrzeb większej ilości osób zainteresowanych formami odpoczynku i rekreacji, podnoszą atrakcyjność miejsca, a także stanowią uzupełniającą ofertę dla społeczności lokalnej.

• Nowa zabudowa
Analizując atrakcyjność inwestycyjną tego terenu oraz wielkość możliwych do uzyskania tu powierzchni użytkowych, zaproponowano wprowadzenie tu dwóch niezależnych inwestycji, a w tym :
1) Obiekt I budynek wielofunkcyjny przylegający do Rynku o funkcjach gastronomicznej, handlowej i usługowej oraz centrum aktywności lokalnej. W poziomie przyziemia na osi placu zlokalizowano „zielone atrium”, które w okresie zimowym przenosiłoby ruch z Rynku do wewnętrza obiektu. Wokół atrium zaproponowano usługi gastronomiczne, którym w okresie letnim towarzyszyłyby także ogródki przed budynkiem. Na I i II piętrze przeważałyby funkcje handlowe i usługowe, a na III i IV piętrze - proponuje się stworzenie wspomnianego „centrum aktywizacji lokalnej” (służące integracji społecznej, zabawom i grom multimedialnym dla dzieci i młodzieży, spotkaniom seniorów, ćwiczeniom sportowym, rekreacji, itp.
2) Obiekt II usytuowany przylegle do budynku wielofunkcyjnego po stronie północnej - hotel na około 100 osób z niezbędnym programem uzupełniającym: restauracją, salą konferencyjną, zespołem odnowy biologicznej

PROPOZYCJE PROJEKTOWE DLA PLACU STARY RYNEK
• Struktura nawierzchni:
W koncepcji założono następujące rozwiązania dla nawierzchni :
1) Płyta Rynku i chodniki: z płyt kamiennych,
2) przestrzenie pomiędzy placem Rynku a chodnikami z kostki granitowej o powierzchni płomieniowanej,
3) przestrzenie pomiędzy budynkami a chodnikami z kostki granitowej o powierzchni łupanej,
4) przedłużenie starego traktu w osi ul. Nowobramskiej z kostki granitowej o powierzchni płomieniowanej (pełni ono funkcje intensywnie użytkowanej powierzchni z przewagą dla ruchu pieszego).

• Kolorystyka nawierzchni:
Obecnie jedynymi elementami odniesienia do zaproponowania kolorystyki nawierzchni Rynku są elementy użyte przy zagospodarowaniu ul. Nowobramskiej, które charakteryzują kolory: jasnoszary prawie biały - w płaszczyznach granitowych płyt chodnikowych, kolor szary - w pasach przyległych do chodników z kostki granitowej średniowymiarowej, kolor jasno szary i ciemno szary w pasach chodników z drobnowymiarowej kostki granitowej o wzorze kół, oraz kolory mieszane typu mix - w pasie drogi biegnącej śladem dawnego traktu kołowego. Analiza ww. elementów zdecydowała o przyjęciu zasady kontynuacji ich kolorystyki w przestrzeni Starego Rynku i w związku z tym przyjęto następujące ustalenia:
1) Płyta Rynku – jako element dominujący – będzie zagospodarowana przy zastosowaniu płyt granitowych w kolorze jasnoszarym prawie białym z ciemnoszarymi pasami podkreślającymi rytm podziałów płyty Rynku
2) przestrzeń pomiędzy Płytą Rynku a chodnikami w kolorach mieszanych typu mix –z kostki granitowej w rozjaśnionej tonacji z udziałem koloru jasnoszarego, szarego, i żółtawego,
3) chodniki o szerokości 2,0 – 2,5 m na przedłużeniu istniejących ciągów pieszych – z jasnoszarych płyt chodnikowych takich jak użyte na ul.Nowobramskiej.
4) pasy pomiędzy budynkami a chodnikami –z drobnowymiarowej kostki granitowej w kolorze szarym,

• Elementy małej architektury:
Przyjęte zostało w koncepcji zaprojektowanie elementów o formach geometrycznych, neutralnych w stosunku do otoczenia, ze stali o podwyższonej odporności na korozje w kolorze antracytowym; przystosowanych do łatwego przeniesienia lub demontażu. Specjalnymi elementami wyposażenia Rynku są wielofunkcyjne banery przystosowane do eksponowania wystaw, reklam, a także do prowadzenia konkursów rysunkowych itp. Głównym elementem placu jest multimedialna fontanna z efektami światło – dźwięk wpuszczona w płytę placu. Wizerunek placu będą ocieplać związane z wizerunkiem medialnym miasta Słupsk figury niedźwiadków.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

W prezentowanej koncepcji nowego ukształtowania przestrzeni publicznej Starego Rynku wraz z przyległym kwartałem zabudowy przyjęto następujące założenia, uwzględniające wytyczne projektowe i konserwatorskie wskazane przez organizatorów konkursu, są to:
1) zaproponowanie czytelnej kompozycji przestrzennej układu płyty Rynku ściśle zintegrowanej z projektowaną nową zabudową w pierzei północnej placu dla stworzenia nowej jakości formalnej i estetycznej tej głównej przestrzeni publicznej miasta.
2) nawiązanie do historycznych podziałów dawnej pierzei w ukształtowaniu zarówno elewacji nowej zabudowy jak i w rysunku płyty Rynku.
3) uczytelnienie istniejących powiązań przestrzennych Rynku z jego otoczeniem, w tym z ul. Nowobramską i z bulwarami nad rzeką Słupią.
4) określenie zasad funkcjonowania komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej w obrębie Starego Rynku i w jego bezpośrednim otoczeniu. Uwzględniono uzupełniające wytyczne sformułowane przez Sąd Konkursowy do II etapu konkursu – polegające na umożliwieniu jednokierunkowego przejazdu po północnej części Rynku w kierunku od ul. Grodzkiej do ul. Zamenhofa. Wprowadzono również ustalenie że ruch rowerowy będzie się odbywać na zasadach ogólnych – bez wydzielania odrębnego pasa.
5) wskazanie nowych form aktywizacji terenu opracowania, uwzględniających problemy poruszone w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska.
6) Przeanalizowano zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie jednostek: 043 KDX i bezpośrednio przyległych, doprowadzając rozwiązania projektowe do zgodności z zapisami planu.

KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA UKŁADU PRZESTRZENNEGO – ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Koncepcję nowej organizacji przestrzennej płyty Placu Stary Rynek i jego powiązania z projektowaną zabudową pierzei północnej opracowano przyjmując zasadę kontynuacji dziedzictwa kulturowego tej części miasta, czemu służy nawiązanie zarówno w układzie elewacji projektowanego obiektu jak i w rysunku płyty Rynku do starych podziałów parcelacyjnych występujących w północnej pierzei rynku. Podkreślono to poprzez wprowadzenie modularnych podziałów na elewacji projektowanego budynku, oraz na posadzce Rynku. Podziały te mają podkreślić wysoki poziom zintegrowania zastosowanych tu rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych.

Struktura nawierzchni:
W koncepcji założono następujące rozwiązania dla nawierzchni:
1) Płyta Rynku i chodniki: z płyt granitowych jasnoszarych gładkich o powierzchni wygładzonej antypoślizgowej,
2) Przestrzeń obwodowa piesza pomiędzy Płytą Rynku a chodnikami ( część zachodnia i południowa) z kostki granitowej o powierzchni płomieniowanej,
3) Przestrzeń obwodowa – droga jednokierunkowa - przyległa do płyty Rynku po stronie północnej z kostki granitowej ciętej,
4) przestrzenie pomiędzy budynkami a chodnikami z kostki granitowej o powierzchni łupanej,
5) powiązanie istniejących i projektowanych nawierzchni projektuje się z zachowaniem rysunku istniejących odcięć poszczególnych odcinków dróg i chodników utworzonych przez duże granitowe kostki brukowe, które uznano za wartość historyczną.

Kolorystyka nawierzchni:
Obecnie jedynymi elementami odniesienia do zaproponowania kolorystyki nawierzchni Rynku są elementy użyte przy zagospodarowaniu ul. Nowobramskiej, które charakteryzują kolory: jasnoszary
prawie biały - w płaszczyznach granitowych płyt chodnikowych, kolor szary - w pasach przyległych do chodników z kostki granitowej średniowymiarowej, kolor jasno szary i ciemno szary w pasach chodników z drobnowymiarowej kostki granitowej o wzorze kół, oraz kolory mieszane typu mix - w
pasie drogi biegnącej śladem dawnego traktu kołowego. Analiza ww. elementów zdecydowała o przyjęciu zasady kontynuacji ich kolorystyki w przestrzeni Starego Rynku i w związku z tym przyjęto następujące ustalenia:
1) Płyta Rynku – jako element dominujący – będzie zagospodarowana przy zastosowaniu płyt granitowych w kolorze jasnoszarym prawie białym z ciemnoszarymi pasami podkreślającymi rytm podziałów płyty Rynku
2) przestrzeń pomiędzy Płytą Rynku a chodnikami w kolorach mieszanych typu mix –z kostki granitowej w rozjaśnionej tonacji z udziałem koloru jasnoszarego, szarego, żółtawego i czerwonego typu venga,
3) chodniki o szerokości 2,0 – 2,5 m na przedłużeniu istniejących – z jasnoszarych płyt chodnikowych takich jak użyte na ul. Nowobramskiej.
4) pasy pomiędzy budynkami a chodnikami –z drobnowymiarowej kostki granitowej w kolorze szarym,

USTALENIA DLA ORGANIZACJI RUCHU KOŁOWEGO I PIESZEGO

dla ruchu kołowego – ograniczenie ruchu kołowego w obrębie Rynku zgodnie z wytycznymi do konkursu z zamknięciem dla stałego ruchu kołowego dwóch ulic przylegających do pierzei obudowujących go od zachodu i południa. Zachowuje się przejazd po północnej stronie płyty Rynku, jednokierunkowy, w kierunku od ul. Grodzkiej do ul. Zamenhofa. Na drodze wprowadza się ograniczenie prędkości do 20 km/h, z dominacją ruchu pieszego;
dla parkowania – ograniczenie ilości miejsc parkingowych z wyznaczeniem stanowisk wzdłuż ulicy Zamenhoffa oraz ul. Grodzkiej. Wprowadzenie parkingów podziemnych, powiązanych z realizacją nowych inwestycji. Zakładana ilość miejsc parkingowych: 45 miejsc pod hotelem i 48 pod wielofunkcyjnym budynkiem usługowym. W sumie około 93 miejsc;
dla ruchu pieszego – pełne udostępnienie całej powierzchni płyty Rynku oraz powierzchni obwodowej po stronie wschodniej i południowej Płyty Rynku, po stronie północnej ruch pieszy będzie uprzywilejowany;
dla ruchu rowerowego – ruch rowerowy zgodnie z wytycznymi odbywać się będzie w obrębie Rynku na zasadach ogólnych – bez wytyczenia wydzielonych ścieżek;
Przystanki autobusowe – strefa krótkich zatrzymań.
Z uwagi na dość dużą szerokość ul. Grodzkiej ( planowanej do zwężenia ) na etapie konkursu proponuje się ( do dalszej analizy) utrzymanie istniejącej szerokości ul. Grodzkiej, z wydzieleniem pasów do krótkiego zatrzymywania przy płycie Rynku – bez lokalizacji wiaty przystankowej. Realizacja planowanego budynku usługowego w pierzei północnej placu umożliwi oczekiwanie na komunikacje miejską w strefie podcieni w parterze budynku.

KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA UKŁADU PRZESTRZENNEGO – ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

Północna część Rynku: w północnej pierzei Rynku zaprojektowano kompleks zabudowy usługowo-hotelowej składającej się z wielofunkcyjnego budynku handlowo- usługowego i z hotelu. Przylegle do Rynku na przedłużeniu placu zaprojektowano wewnętrzne patio, oraz podcień z zaznaczonym kierunkiem wejścia również od strony dojścia do bulwarów nad rzeką Słupią, co uwzględnia zawarte w miejscowym planie zapisy o konieczności powiązania Rynku z bulwarami.

Pomiędzy projektowanym budynkiem usługowym a drogą jednokierunkową projektuje się nawierzchnię z płyt granitowych jasnoszarych 60x60x6 cm, poprzedzielanych pasami z płyt granitowych antracytowych o wymiarach 40 x 80 gr 6 cm poprowadzonych po histrorycznych śladach podziałów parcelacyjnych. Powierzchnie skrajne wypełnione kostką granitową 7/9, cięta, płomieniowaną w kolorze ciemno szarym.

Przestrzeń centralna – Płyta Placu Stary Rynek.

Zgodnie z przyjętymi założeniami wyeksponowano historyczną przestrzeń Płyty Rynku, poprzez zachowanie odcięcia Płyty Rynku od pozostałego terenu, pozostawiając oryginalny materiał: duże granitowe kostki brukowe, które pełnią rolę obwodowych krawężników. Dla podkreślenia ciągłości historycznej wizerunku Rynku przyjęto kompozycję centralną z usytuowaniem fontanny w części środkowej placu. Płytę Rynku zakomponowano tworząc geometryczny rysunek, który zainspirowany został historycznymi podziałami parcelacyjnymi pierzei północnej, które przedłużono i wyeksponowano. Utworzono wzór z podłużnych pasów wykonanych z antracytowych płyt granitowych o wymiarach 40 x 80 gr 6 cm. W pasach tych wkomponowano linearne oświetlenie ledowe najazdowe odporne na nacisk do 5000 kg. Powierzchnie pomiędzy pasami wypełniono jasnoszarymi płytami granitowymi o wymiarach 60 x 80 gr 6 cm. W obrębie fontanny zastosowano płyty granitowe ciemnoszare o wym. 60 x 60 x 6. Odwodnienie Placu zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego odwodnienia wpustami do kanalizacji deszczowej, z wprowadzeniem wymaganych korekt spowodowanych koniecznością skorygowania wysokości poszczególnych punktów placu, w taki sposób, aby uzyskać powiązanie poziomu płyty rynku z przyległymi ciągami komunikacyjnymi.

Fontanna multimedialna ( woda – światło – dźwięk)

Zaprojektowana została na planie kwadratu o powierzchni czynnej 9.5 m x 9,5 m, z przyległym pasem odwodnienia o szerokości 2,0 m. Rysunek fontanny wraz z przyległym podziemnym pomieszczeniem technicznym, oraz z założeniami ideowymi dla obrazów wodnych przedstawiono na rysunku detali. Fontanna składać się będzie z: 4- ech obrazów wodnych, układu automatycznego uzdatniania wody, układu automatycznego dopustu wody, oraz ze sterownika muzycznego z nagłośnieniem.

Obrazy wodne:
Obraz wodny nr 1: 1 szt. - dysza centralna wieloobrazowa VJ 55-20E o wysokości maksymalnej do 9 m oświetlona światłem led zmienno kolorowym
Obraz wodny nr 2: 8 szt. dyszy pierwszego pierścienia – strumień pionowy o wysokości maksymalnej do 1,5 m oświetlone światłem led zmienno kolorowym
Obraz wodny nr 3: 4 szt. dyszy narożnych - wieloobrazowych VJ 55-20E o wysokości maksymalnej do 3,0 m oświetlone światłem led zmienno kolorowym
Obraz wodny nr 4: 16 szt. dyszy pierwszego pierścienia – strumień pionowy o wysokości maksymalnej do 1,5 m oświetlone światłem led zmienno kolorowym.

Oznaczenie reliktów archeologicznych.

W wytycznych do konkursu podano informacje o reliktach archeologicznych odkrytych w obrębie Płyty Rynku oraz sformułowano nieobligatoryjne zalecenie ich ekspozycji. W koncepcji projektowej założono iż relikty te zostaną wyeksponowane, gdyż jest to element bardzo uatrakcyjniający przestrzeń i stanowi materiał dydaktyczny mówiący o historii miasta. Założono że relikty mają być ” odkrywane”, dlatego zaproponowano ekspozycję poprzez odtworzenie rysunku murów w płycie Rynku – w postaci pasków z płaskownika ze stali nierdzewnej prowadzonych po obrysie murów. Proponuje się również wprowadzenie tabliczek z opisem najważniejszych eksponatów. Badania archeologiczne mogą też stanowić stały element wystawy, umieszczonej na jednym z projektowanych banerów informacyjnych.

Południowa część Rynku: organizacja przestrzenna południowej części Rynku podporządkowana została ustaleniom zapisanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przede wszystkim wprowadzono w posadzce wyróżnione kolorystycznie linie zaznaczające wyznaczoną w planie, obowiązującą linię zabudowy, przed budynkiem ul. Stary Rynek 7. Jest to linia wskazująca historyczny przebieg pierzei południowej Rynku. W posadzce zaznaczono również linie historycznych podziałów parcelacyjnych dawnej zabudowy pierzei południowej. Linie te tworzą spójną koncepcję wzoru płyt chodnika, oraz wyznaczają moduły przyległych do chodnika przestrzeni. Aby osiągnąć efekt wyróżnienia śladów dawnych murów, wprowadzono materiał, w kolorze nawiązującym do dawnych murów ceglanych - kostkę granitową 9/11, ciętą, koloru czerwonego (venga).
Miejsca wyznaczone przez ślady dawnych murów budynków postanowiono wykorzystać jako poszerzenie działalności usługowej zlokalizowanej w parterach budynków. Zaprojektowano tu zadaszone pergole, które wytworzą przytulne ogródki gastronomiczne wokół Płyty Rynku, otoczone niską zielenią w pojemnikach. Wprowadzenie pergol realizuje zapisaną w planie ideę podcieni przy pierzei południowej, a także realizuje cel aktywizacji i podniesienia atrakcyjności przestrzeni Rynku.

Zachodnia część Rynku:

Odtworzenie traktu: W północnej części chodnika zachodniego występuje brama przejściowa pomiędzy Rynkiem a ul. Bema. Jest to stary trakt komunikacyjny oznaczony w mpzp symbolem 040 KDX stanowiący powiązanie przestrzenne pomiędzy Rynkiem a przyległymi obszarami mieszkalno - usługowymi z występującym tu znaczącym obiektem użyteczności publicznej: Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”. Z tych powodów zaprojektowano odtworzenie tego traktu, poprzez uczytelnienie geometrii posadzki i wprowadzenie innego materiału: kostki granitowej szarej.
Chodnik zachodni: Rewitalizacje chodnika zachodniego zaprojektowano kierując się następującymi założeniami:
- zachowuje się istniejące historyczne płyty granitowe w przestrzeni na styku chodnika z jezdnią, (planowane roboty przełożenia i wtórnego użycia materiału),
- zachowuje się istniejący materiał: duże granitowe kostki brukowe, które pełnią rolę krawężników, (planowane roboty przełożenia i wtórnego użycia materiału),
- wprowadzenie środkowego pasa chodnika z nowych dużych płyt granitowych jasnoszarych - jako kontynuacja materiału użytego w ul. Nowobramskiej,
- wprowadzenie od strony budynków ciemnoszarej kostki granitowej pozwalającej na bezkolizyjne i łatwe w wykonaniu dowiązywanie się płaszczyzny chodnika do istniejących rzędnych przy wejściach do budynków.

Wschodnia część Rynku:

Chodnik wschodni : Rewitalizacje chodnika wschodniego zaprojektowano kierując się następującym założeniami:
- potrzeba zachowania integralności historycznego założenia,
- podniesienie standardu i walorów estetycznych chodnika na odcinku wzdłuż wschodniej pierzei Rynku. Realizowane to będzie poprzez wymianę istniejących płyt chodnikowych na materiały zaprojektowane przy pozostałych pierzejach a więc: kostkę granitową szarą po obwodach, środkiem pas z płyt granitowych jasnoszarych.
Decyzji o zmianie szerokości chodnika nie podejmowano, gdyż na etapie tworzenia koncepcji, nie ma do takich rozwiązań wystarczających przesłanek merytorycznych, rozwiązanie takie można rozważyć na dalszym etapie projektowania, po przeprowadzeniu analiz komunikacyjnych na większym obszarze tej części miasta. Realizacja przebudowy chodnika wschodniego z uwagi na jego powiazania z pozostałymi ciągami pieszymi, powinna być realizowana oddzielnie, na całej jego długości.

Powierzchnia obwodowa – piesza przy Płycie Rynku.

Powierzchnia wokół placu w części południowej i zachodniej ma pełnić funkcje piesze. Dla spełnienia
wymogów komfortu ruchu pieszego projektuje się nawierzchnię z kostki granitowej 9/11 ciętej o powierzchni płomieniowanej. Zaproponowana kolorystyka – kolor mix z przewagą kolorów brunatnych ma nawiązywać do dawnego starobruku.

Powierzchnia obwodowa – droga po północnej stronie Płyty Rynku.

Powierzchnia przyległa do placu po stronie północnej pełni funkcje drogi o ruchu jednokierunkowym. Przestrzeń ta ma spełnić dwa wymogi: po pierwsze ma być spójna kolorystycznie z pozostałą powierzchnią obwodową placu, a jednocześnie zapewnić bezpieczne rozróżnienie funkcji drogowej od pieszej. Aby spełnić te założenia zaprojektowano nawierzchni z kostki granitowej 12/17 ciętej, kolor mix ( szary, rudoszary, czerwony i antracyt w nawiązaniu do dawnego starobruku. Dodatkowe rozróżnienie funkcji kołowej od pieszej nastąpi poprzez zastosowanie innej faktury – ciętej zamiast płomieniowanej.

Oświetlenie.

W celu uzyskania spójnej stylistycznie kompozycji Placu Rynku zaprojektowano wymianę istniejącego oświetlenia, na oświetlenie o formach współczesnych – dające dużo lepsze możliwości uzyskania dobrych parametrów technicznych, a zarazem oszczędnych w eksploatacji. Wzdłuż chodników, oraz na placu proponuje się latarnie z lampami ledowymi na słupach o wysokości 5 m.
Wprowadza się również nastrojowe oświetlenie w Płycie Rynku, zaprojektowano listwy oświetlenia ledowego typu najazdowego, odporne na nacisk do 5000 kg, prowadzone w pasach ciemnej posadzki, na liniach osi dawnych podziałów parcelacyjnych. Stylistykę lamp przedstawiono na planszy konkursowej. Dodatkowym elementem rozświetlającym plac będzie kolorowa pulsująca fontanna.
Pasy oświetlenia prowadzone na liniach osi dawnych podziałów parcelacyjnych proponuje się uznać jako wytyczną do kształtowania kompozycji fasady przewidzianego do realizacji budynku usługowego po północnej stronie Rynku.

Mała architektura

Koncepcja kształtowania elementów małej architektury zakłada wprowadzenie form geometrycznych, neutralnych w stosunku do otoczenia, nie udających form historyzujących, jest to zamierzony ukłon w stronę współczesności. Elementy małej architektury muszą zapewniać walory eksploatacyjne, a więc mają być wykonane z materiałów trwałych, o wysokiej jakości, elementy stalowe ze stali o podwyższonej odporności na korozje. Zaproponowane elementy małej architektury są mobilne. Projektuje się następujące elementy małej architektury:
- Ławki. Projektuje się indywidualne ławki z użyciem elementów betonowych i drewnianych, które umożliwią łatwy demontaż i zmianę układu przestrzennego.
- Donice na zieleń. Donice na zieleń stanowią dopełnienie kompozycyjne ławek, mają być wykonane z osłonami w okładzinie drewnianej, celem wprowadzenia zmiękczenia prostych, betonowych form placu.
- Kosze na śmieci – metalowe w osłonach drewnianych.
- Ramy na rowery i słupki stanowiące separatory ruchu – zaprojektowano o formach prostych z elementów stalowych o profilu zamkniętym kwadratowym, malowane na kolor antracytowy. Stalowe w klasie odporności na korozje C.
- Banery reklamowe. Wielofunkcyjne banery przystosowane do eksponowania wystaw, reklam, a także do prowadzenia innych zajęć aktywizujących n.p. konkursów rysunkowych i.t.p. Banery zostały zlokalizowane na placu w takim miejscu, aby były niekolizyjne w stosunku do zmieniającej się aranżacji Płyty Rynku. Banery mogą być wykonane w wersji umożliwiającej ich demontaż.
- Pergole przy południowej pierzei Rynku. Zaprojektowane z elementów stalowych o profili kwadratowym zamkniętym, w klasie odporności na korozję C, w kolorze antracytowym, z zadaszeniem szklanym. Pergole mają być elementem stałym.
- Lampy oświetleniowe .Stylistyka wybranych lamp oświetleniowych współgra z zaprojektowanymi elementami małej architektury.
- Słupskie niedźwiadki – na placu nie może zabraknąć również przedstawicieli „słupskich niedźwiadków”, które mogą się pojawiać w wybranych miejscach.

Elementy do rozbiórki.

Dla czytelności planszy projektowej w projekcie zagospodarowania zaznaczono tylko główne elementy istniejące do likwidacji. Szczegółowy wykaz prac rozbiórkowych wykonuje się na etapie projektu budowlanego na osobnej planszy, jednakże zgodnie z życzeniem organizatorów konkursu elementy do rozbiórki zostały policzone i skosztorysowane i są ujęte w załączonym kosztorysie. Należy przyjąć że wszystkie elementy istniejących nawierzchni zostaną w obrębie obszaru objętego projektem rozebrane. Elementy istniejące o wartości historycznej przewidziano do ponownego wykorzystania, są to: krawężniki wokół historycznej płyty Rynku, historyczne krawężniki z dużych kostek granitowych, oraz zachowane wielkoformatowe granitowe płyty chodnikowe.

REALIZACJA INWESTYCJI – WYTYCZNE DO ETAPOWANIA.

Po przeprowadzeniu analiz stanu istniejącego oraz projektowanych korekt w ukształtowaniu terenu wyraźnie widać różnice w poziomach terenu która jest zaznaczona uskokiem terenu w postaci schodków, na linii istniejącego krawężnika północnego drogi obwodowej placu (po stronie kina Millenium). Analizując proces realizacji inwestycji przebudowy Rynku w kontekście warunków istniejących, oraz planowanej zabudowy usługowej przy pierzei północnej, zdecydowano o podzieleniu planowanej inwestycji na dwa etapy.

Granicę etapów przyjęto na granicy projektowanej drogi jezdnej po północnej stronie Rynku. Proponowana granica etapowania została pokazana na rysunku koncepcji zagospodarowania terenu.

II ETAP powinien być realizowany w powiązaniu z budową planowanej zabudowy usługowej w północnej pierzei Rynku. Taki rozdział planowanej inwestycji jest podyktowany ekonomiką i efektywnością inwestycyjną. Do kosztorysu przyjęto całość inwestycji w zakładanych granicach opracowania z podziałem na etap I i II .

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl