Konkurs na Centrum Kreatywności Nowa Praga
III nagroda

<<< powrót
  • Inicjatywa projektowa Sp. z o.o
Skład zespołu:

OPIS PROJEKTU

Osiowość całego układu urbanistycznego i jego położenie między Placem Wileńskim a ulicą Inżynierską stały były punktem wyjścia do prac projektowych. Obszar stanie się zwornikiem łączącym główny węzeł komunikacyjny i przesiadkowy z mieszkalną częścią dzielnicy Praga Północ. Teren należy traktować jako liniowe połączenie między dwiema ulicami, które będą zasilały go w sposób równomierny. W tym celu, maksymalizując otwartość ciągu pieszego, zdecydowano o całkowitym uwolnieniu parterów istniejących budynków w centralnej części działki. Komunikacja piesza, na całej szerokości ciągu, zostanie zapewniona przez istniejące przejścia bramne i otwory drzwiowe w parterach budynków. Z uwagi na różnicę poziomów terenu i parterów budynków konieczne było zaprojektowanie ramp i schodów, które je zniwelują. Dzięki zastosowaniu wspomnianych dwóch rozwiązań (uwolnienie parterów budynków i zniwelowanie różnicy poziomów) fluktuacja pieszych użytkowników zyskała ciągłość na całej długości terenu opracowania, który stał się całkowicie otwarty na gości. Projektowane założenie to sekwencja nanizanych na jedną oś kompozycyjną placów i podwórek między kamienicami.

Główny ciąg pieszy składa się z rampy wejściowej od strony ulicy Targowej, dużego placu wejściowego przed budynkiem Targowa 80A, małego wewnętrznego dziedzińca między budynkami i większego na zwieńczeniu projektowanego założenia. W celu spotęgowania przepływu ludzi i dostępności wszystkich placów i podwórek zdecydowano o włączeniu parterów budynków, które do tej pory dzieliły ciąg na mniejsze, trudnodostępne segmenty w ogólnodostępną otwartą przestrzeń ruchu pieszego. Wszystkie place i podwórka zachowają podobieństwo pod względem formalnym, ale każde z nich będzie unikatowe z uwagi na funkcję i charakter.

Parter budynku Targowa 80A został zaprojektowany jako otwarta, przechodnia przestrzeń w którą wstawiono nowe kubatury funkcji. Są to punkt informacyjny- recepcja, sala wykładowa z możliwością podziału na dwie mniejsze oraz mała sala czeladnicza w której będzie można spotkać się z rzemieślnikiem i zasięgnąć porady. Kondygnacja parterowa spalonego budynku Inżynierska 3 została zaprojektowana zgodnie z zasadą przyjętą dla sąsiedniego obiektu. Tutaj otwarty parter jest również przechodni i zapewniający swobodny przepływ ruchu pieszego. Przestrzeń parteru została uzupełniona salą warsztatową i dwukondygnacyjną salą wystawową. Sala warsztatowa będzie miejscem wymiany umiejętności i wiedzy dla klastra rzemieślników i osób chcących nabywać rzemieślnicze umiejętności. Ponadto będzie to miejsce, w którym każdy będzie mógł dokonać samodzielnych, drobnych prac i napraw. Brak zachowanych stropów i konieczność odbudowy spalonego budynku dała pretekst do zaprojektowania dwukondygnacyjnej sali wystawowej, której wysokość pozwoli na swobodną ekspozycję wielkogabarytowych prac artystycznych. Zaprojektowane kostki sal będą otwierały się na dziedzińce znajdując na nich naturalne, plenerowe przedłużenie.

Budynek Inżynierska 3 uległ znacznemu zniszczeniu w czasie pożaru. W pracy konkursowej zdecydowano się zaprezentować współczesną, skromną i elegancką interpretację spalonych i zawalonych kondygnacji. Rytm i wielkość okien a także gabaryt budynku i kąt nachylenia dachu powtarzają historyczny rysunek. Materiał użyty to zrealizowania nowej części to cegła, dla rozróżnienia jej od starej tkanki w jaśniejszym niż oryginalna kolorze.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl