Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej nabudowę Stadionu Opolskiego
Wyróżnienie

<<< powrót
 • Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne sp. z o.o.
 • JW-A sp. z o.o. sp.k.
Skład zespołu:
 • Artur Jasiński  
 • Marcin Pawłowski  
 • Paweł Wieczorek  
 • Katarzyna Leśnodorska  
 • Marta Grochowska  
 • Marcin Buczek-Palczyński  
 • Tomasz Lelek  
 • Błażej Szymczyński  
 • Jerzy Wójcik  
 •  
 •  
 • http://www.ajbiuro.pl/  
 • http://jw-a.pl/  
 •  

Założenia projektowe

Cechą wyróżniającą lokalizację Stadionu Opolskiego jest położenie na granicy terenów zielonych, rolnych oraz terenów zurbanizowanych północno-zachodniej części Opola. W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji Stadionu występują wartościowe ekologicznie szpalery drzew wysokich i pola uprawne. Główne kierunki ekspozycji widokowej stadionu to kierunek południowy, od strony Opolskiego Parku Technologicznego oraz od strony północnej, z istniejącego układu drogowego. Proponowana forma i dyspozycja przestrzenna jest więc w dużym stopniu odpowiedzią na lokalizację Stadionu Opolskiego w terenie przedstawiającym wartości ekologiczne, widokowe, jak i rekreacyjne, przy jednoczesnej bliskości zabudowy miejskiej o funkcji publicznej, w postaci centrum handlowego oraz kompleksu Opolskiego Parku Technologicznego.

Aby zintegrować obiekt z otaczającą zielenią i zabudową, została przyjęta forma prostokreślna, z fasadą ze smukłych i rytmicznych elementów konstrukcyjnych. Główną rolę w odbiorze obiektu w przestrzeni będzie odgrywało jasne zadaszenie stanowiące zwieńczenie bryły stadionu o wysokości 4 m i jednocześnie przykrycie nad trybunami. Prostokątny układ geometryczny zadaszenia nawiązuje do otaczającej zabudowy, natomiast materiał, i wyniesienie bryły zadaszenia ponad koronę stadionu kontrastuje z otaczającą zielenią stanowiąc rozpoznawalny znak przestrzenny, który jednocześnie nie dominuje nad otaczającym go terenem. Dodatkowo masy ziemne powstałe przy wykonaniu fundamentów obiektu będą zagospodarowane bezpośrednio na działce i utworzą zieloną skarpę wzdłuż trybuny wschodniej, dodatkowo integrującą obiekt z otoczeniem.

Układ przestrzennego zagospodarowania terenu i rozwiązania komunikacyjne

Organizacja układu zagospodarowania przestrzennego jest oparta o lokalizację stadionu na osi północ-południe, z główną trybuną zlokalizowaną wzdłuż ulicy Technologicznej.

Od południowej strony obiektu zlokalizowany jest plac stanowiący punkt zbiorczy dla kibiców podróżujących na stadion od strony południowej (miasta) za pomocą komunikacji miejskiej, bądź pieszo. Południową pierzeję placu stanowi budynek Opolskiego Parku Technologicznego, a północną pierzeję bryła stadionu. Na placu znajdują się elementy małej architektury kasy biletowe oraz kontrola dostępu dla sprawdzenia biletów.

Od strony zachodniej obiektu położony jest główny parking P1 dla kibiców na 709 miejsc postojowych, a wzdłuż ulicy Technologicznej znajdują się parkingi VIP, parking krótkoterminowy do pięciu minut (drop-off) oraz postój taxi. Parking P1 obsługiwany jest dwoma wjazdami z ulicy Technologicznej, z możliwością zapewnienia dwóch dodatkowych wjazdów od strony zachodniej.

Od strony północnej zlokalizowane są mniejsze parkingi P2 i P3. Parking P2, zapewniający 233 miejsca postojowe, dedykowany jest dla gości VIP, zawodników, sędziów oraz sztabu szkoleniowego i jest wydzielony ogrodzeniem z kontrolą dostępu. Parking P3, zapewniający 157 miejsc postojowych jest przewidziany dla dziennikarzy, pracowników oraz kibiców. Dostęp do parkingów jest zapewniony przez dwa niezależne wjazdy od ulicy Technologicznej oraz Północnej, a dodatkowo ruch kołowy odbywa się przez przejazd wzdłuż północnej elewacji stadionu. Wzdłuż przejazdu są również zlokalizowane stanowiska postojowe dla wozów transmisyjnych, służb szybkiego reagowania oraz wjazd i wejście dla zawodników.

Od strony zachodniej zlokalizowane są parkingi dla autokarów kibiców z wydzieloną strefą gości z dojazdem od strony ulicy Północnej, wzdłuż wschodniej elewacji stadionu.

Dostęp pieszy do obiektu zapewniony jest z dwóch poziomów, to jest poziomu terenu oraz poziomu promenady wokół stadionu, wyniesionej do wysokości 5,9 m ponad poziom terenu.

Główną funkcją promenady jest zapewnienie czytelnej drogi komunikacji pieszej dla napełnienia obiektu oraz bezpiecznej i szybkiej ewakuacji obiektu. Dostęp pieszy do promenady dla kibiców zapewniony jest z każdej strony stadionu. Od południowej strony obiektu promenada dostępna jest za pomocą schodów z placu z kasami biletowymi. Od strony zachodniej promenada dostępna jest za pomocą dwóch chodników o nachyleniu 5% i szerokości 12m, prowadzących z poziomu terenu na poziom promenady. Wejścia na chodniki zlokalizowane są w południowo-zachodnim oraz północno-zachodnim narożniku parkingu P1. Od strony północnej promenada dostępna jest z pomocą schodów z wejściem z obszaru przylegającego do parkingów samochodowych. Od strony wschodniej zaś, dostęp na promenadę zapewniony jest za pomocą schodów z przestrzeni dla kibiców wzdłuż elewacji. Wokół całości promenady, z wyłączeniem części dla kibiców gości, możliwy jest swobodny ruch pieszy umożliwiający łatwe odnalezienie zajmowanego miejsca. Wzdłuż trybuny zachodniej konstrukcja wsporcza dachu wytwarza zadaszone obejście tej części stadionu. Taka dyspozycja funkcjonalna pozwala na czytelne odseparowanie ruchu pieszego od kołowego zapewniając bezkolizyjne poruszanie się kibiców i samochodów jednoczesne maksymalne zmniejszenie uciążliwości wynikających z przemieszczania się kibiców.

Z poziomu zero wzdłuż trybuny zachodniej od ulicy Technologicznej zapewniony jest dostęp pieszy dla dziennikarzy oraz gości VIP. Dostęp dla zawodników odbywa się również z poziomu zero, z małego parkingu dla autokarów drużyny gospodarzy i gości w północno-wschodnim narożniku w bryle stadionu.

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

Centralnym punktem obiektu jest boisko piłkarskie o wymiarach 120,6m x 82,2m, w tym pole gry 105m x 68m o nawierzchni trawiastej z drenażem, automatycznym systemem nawadniania i instalacją podgrzewającą. Oś boiska została ustawiona w orientacji północ-południe.

Boisko jest dostępne dla zawodników, sędziów i trenerów ze strefy ‘flash-zone’ usytuowanej centralnie pod trybuną zachodnią, natomiast dostęp dla służb medycznych i prewencyjnych następuje z tuneli technicznych umiejscowionych w narożnikach pod trybunami. Gabaryt przejazdów pozwala na dostęp karetki oraz straży pożarnej.

Trybuny wokół boiska piłkarskiego zostały zaprojektowane w formie jednopoziomowej. W centralnej części na trybunie zachodniej zlokalizowane są sektor VIP Silver, VIP Gold, stanowiska komentatorskie, oraz platforma dla kamery. Dostęp do sektorów VIP oraz stanowisk mediów jest zapewniony z zaplecza funkcjonalnego pod trybuną zachodnią, gdzie zlokalizowane są pomieszczenia obsługujące strefy VIP i pomieszczenia obsługi medialnej.

Z uwagi na ilość osób mogącą jednocześnie przebywać na stadionie w ramach wydarzenia sportowego przewidziano podział widowni poza strefą VIP na 22 sektory. Dla typowego sektora pojemność wynosi 520 osób, z czasem ewakuacji z sektora nie dłuższym niż 8 minut w każdym sektorze. Łącznie pojemność widowni wynosi 12 037 osób, w tym 298 osób na sektorze VIP Silver, 150 osób na sektorze VIP Gold i 75 osób w loży prasowej.

Głównym poziomem komunikacyjnym do napełniania i opróżniania trybun jest poziom promenady wokół całego obiektu wyniesionej ponad poziome terenu.

Strefa zawodników

Na poziomie 00 obiektu znajduje się strefa dla zawodników, sędziów, trenerów oraz personelu obsługi meczu. W ramach strefy przewidziane są dwie w pełni funkcjonalne szatnie piłkarskie pierwszej drużyn z podziałem na gospodarzy i gości. Uzupełnienie podstawowych szatni stanowi sześć szatni juniorów z towarzyszącymi pomieszczeniami sanitarnymi oraz szatnie rezerwowe.

W ich bezpośrednim sąsiedztwie mieszczą się pomieszczenia odnowy biologicznej, pokoje trenerów, lekarzy, sędziów, delegatów oraz pomieszczenie kontroli antydopingowej. Dodatkowo dla gospodarzy przewidziane jest pomieszczenie do rozgrzewki z siłownią oraz salka odpraw meczowych.

Dojazd i dojście do strefy odbywają się z narożnika trybuny zachodniej, a przy wejściu do strefy zawodników zlokalizowana jest strefa ‘mixed-zone’. W centralnej części pod trybuną zlokalizowana jest strefa ‘flash-zone’, w formie szerokiego hallu z bezpośrednim wyjściem na płytę murawy.

Strefa obsługi medialnej

Również na poziomie 00 obiektu zlokalizowana jest część zaplecza obsługi medialnej. Wejście do strefy odbywa się z poziomu terenu przez foyer, z którego dostępne są stanowisko akredytacji, strefa ‘mixed-zone’ oraz sala konferencyjna położone w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia dla zawodników. Pozostałe pomieszczenia są zlokalizowane na poziomie +3, dostępnym za pomocą wind oraz schodów.

Na poziomie +3 znajdują się studia TV , pomieszczenia operatorów kamer, centralnie umiejscowiona strefa komentatorów oraz strefa dla prasy. Do obsługi strefy przewidziane są dwa bloki sanitarne. Dodatkowo na poziome +3 przewidziane są pomieszczenia policji i kierownika do spraw bezpieczeństwa, z bezpośrednim widokiem na płytę boiska.

Strefa VIP

Strefę VIP zaprojektowano z podziałem na kategorie VIP Silver oraz VIP Gold. Dostęp do obydwu stref jest zlokalizowany centralnie na poziomie 0 trybuny zachodniej, z widokiem na strefę ‘flash-zone’.

Pomieszczenie Sali bankietowej wraz z szatnią i zapleczem kuchennym znajduje się na poziomie 1 dostępnym za pomocą otwartej, reprezentacyjnej klatki schodowej oraz wind z lobby poziomu 0. Z pomieszczenia Sali bankietowej dostępny jest sektor VIP Silver. Sektor VIP Gold i loże skybox zlokalizowane są na poziomie +2 i są dostępne za pomocą otwartej, reprezentacyjnej klatki schodowej oraz wind z lobby poziomu 0.

Obsługa administracyjna i pomieszczenia komercyjne

Pomieszczenia obsługi administracyjnej obiektu znajdują się na poziomie 0 pod trybuną północną i są dostępne za pomocą osobnego wejścia pieszego. W bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń jest zlokalizowany parking dla pracowników co umożliwia łatwą kontrolę dostępu.

Pomieszczenia usług komercyjnych o łącznej powierzchni 1134 m2 znajdują się w przestrzeni pod południową trybuną Stadionu na poziomie 0, z łatwym dostępem pieszym od strony placu pomiędzy stadionem a budynkiem Opolskiego Parku Technologicznego. W najbardziej eksponowanym narożniku południowo-zachodnim zlokalizowany jest sklep klubowy, a pod trybuną zachodnią umiejscowione są mniejsze lokale komercyjne z możliwością podziału bądź łączenia jednostek.

Zaplecze gospodarcze i techniczne

Pomieszczenia zaplecza gospodarczego i technicznego znajdują się pod trybunami wschodnią i południową na poziomie 0.

Rozwiązania konstrukcyjne

Schemat konstrukcyjny Stadionu oparty jest o układ słupowo-belkowo-płytowy wykonany w technologii żelbetowej, monolitycznej. Trybuny wykonane są z elementów prefabrykowanych wspartych układem słupowo-belkowym usztywnionym przez trzony windowo-komunikacyjne.

Konstrukcja zadaszenia składa się ze smukłych słupów żelbetowych stanowiących jednocześnie elewację wokół Stadionu. Słupy zwieńczone są łączeniami stalowymi z dźwigarami kratowymi, na których posadowione są dźwigary stanowiące konstrukcję zadaszenia trybun. Przekrycie zadaszenia wykonane jest z poliwęglanu (pierwszych 6-8 m od strony boiska), dla zapewnienia doświetlenia murawy. Pozostałą część stanowi lekkie, nieprzezierne pokrycie dachowe, a zewnętrzny pas o wysokości 4 metrów pokryty jest blachą perforowaną nadającą przekryciu jego wyraz architektoniczny. Wymiarowanie konstrukcji stalowej zapewni przeniesienie obciążeń związanych z montażem oświetlenia, nagłośnienia i telebimu.

Fasady trybuny głównej, części administracyjnej oraz pomieszczeń komercyjnych przewidziano w technologii słupowo-ryglowej.

Rozwiązania instalacyjne

W celu efektywnego funkcjonowania poza dniem meczu oraz zapewnienia wysokiej klasy powierzchni komercyjnych i pomieszczeń klubowych przewiduje się zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, klimatyzacji za pomocą systemu VRV pracujących w układzie powietrznej pompy ciepła służących również do ogrzewania powierzchni, wspomaganego przez pomocnicze źródło ciepła. W pomieszczeniach technicznych przewiduje się zastosowanie grzejników płytowych. Oświetlenie będzie realizowane za pomocą opraw LED, a automatyka i sterowanie będzie realizowane przez system BMS.

Dyspozycje materiałowe

Wyraz architektoniczny realizowany jest za pomocą dyspozycji materiałowych wynikających bezpośrednio z układu konstrukcyjnego oraz funkcjonalnego obiektu. Elementy zadaszenia wykonane są w konstrukcji stalowej pokrytej blachą, blachą perforowaną i poliwęglanem. Elementy fasady i bryły obiektu wykonane są w konstrukcji żelbetowej i fasady słupowo ryglowej. Elementy zagospodarowania terenu planowane są przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni zielonych, biologicznie czynnych i umożliwiających infiltrację wody do gruntu. Masy ziemne z wykopów pod fundamenty będą zagospodarowane w ramach realizacji obiektu.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Stadion jest zaprojektowany zgodnie z ideą projektowania bez barier. Dostęp do stref kibiców niepełnosprawnych jest zapewniony z promenady, z pominięciem schodów. Pomieszczenia stadionu wyposażone są w bezprogowe dojścia i dojazdy, odpowiednio wyposażone windy odpowiednio zaprojektowane i wyposażone toalety.

Rozwiązania proekologiczne

Bezpośrednim celem wprowadzenia rozwiązań proekologicznych jest zapewnienie efektywnego wykorzystania wody i energii, a co za tym idzie ograniczenie zarówno negatywnego wpływu na środowisko jak i kosztów eksploatacji. Głównymi obszarami stosowania tych rozwiązań są efektywność energetyczna, efektywne wykorzystanie wody i zagospodarowanie wody deszczowej, wytwarzanie energii odnawialnej oraz ewentualna certyfikacja w wielokryterialnym systemie oceny LEED lub BREEAM (rekomendowana przez FIFA).

Woda deszczowa odwadniana z dachu stadionu będzie odprowadzana do zamkniętych zbiorników retencyjnych, a po wstępnym oczyszczeniu będzie się nadawać do podlewania murawy boisk oraz opcjonalnie do spłukiwania w toaletach. We wszystkich zespołach toalet przewiduje się zastosowanie perlatorów oraz automatycznych wyłączników zasilania wody.

Przewietrzanie całej bryły stadionu w naturalny sposób. Niezabudowane fasady obiektu polepszą cyrkulację powietrza wpływając korzystnie na komfort użytkowania oraz będą korzystne dla pielęgnacji murawy boiska. Przewidziano również stosowanie gatunków roślin rodzimych i naturalnie występujących w naszym klimacie.

Oświetlenie obiektu będzie realizowane oprawami LED a wyposażenie instalacyjne zapewni wysoką efektywność energetyczną. Centralny system BMS integrujący automatykę obiektu pozwoli na większą wydajność oświetlenia, urządzeń elektrycznych i sytemu wentylacji.

Przewiduje się zadaszenie parkingu po stronie północnej stadionu (tj. nad parkingiem VIP, dziennikarzy i pracowników) i przykrycie go systemem paneli fotowoltaicznych. Zdecydowaną zaletą zadaszenia parkingu jest możliwość ustawienia paneli pod najlepszym kątem i uzyskanie największej ilości energii elektrycznej.

W przypadku starania się o certyfikat w systemie BREEAM lub LEED rozwiązania proekologiczne wydatnie przyczynią się do spełnienia wymogów ww. systemów i uzyskania wysokiej oceny.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl