Konkurs realizacyjny na rewitalizację parku Pole Mokotowskie w Warszawie
III nagroda + nagroda specjalna JM Rektora Politechniki Warszawskiej

<<< powrót
 • RS Architektura Krajobrazu
Skład zespołu:
 • Dorota Rudawa  
 • Patryk Zaręba  
 • Agnieszka Gasparska  
 • Joanna Karlikowska  
 • Patrycja Raróg  
 • Kinga Olszewska  
 • Piotr Gasparski  
 •  
 •  
 • http://krajobraz.com.pl/  
 •  

1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

- stworzenie odrębnej, parkowej dzielnicy Pole Mokotowskie - Warszawskiego Parku Centralnego, będącego najistotniejszym terenem zieleni w Warszawie
- wprowadzenie programu w sposób kompleksowy realizującego potrzeby wszystkich grup użytkowników, z jednoczesnym pozostawieniem rozległych terenów otwartych do dowolnego wykorzystania
- uczytelnienie struktury przestrzennej i komunikacyjnej obszaru - logiczne i konsekwentne zestopniowanie rangi poszczególnych ciągów komunikacyjnych - tranzytowych, spacerowych, uzupełniających. Minimalizacja punktów styku pomiędzy ciągami pieszymi i rowerowymi z niezbędną obsługą kołową.
- stworzenie zamkniętych pętli spacerowych w obu częściach parku
- odwołanie się pod względem urbanistycznym do śmiałych, przedwojennych planów budowy dzielnicy Józefa Piłsudskiego, z nadaniem im innej, rekreacyjno-wypoczynkowej funkcji
- funkcjonalne wydzielenie całego obszaru parku od sąsiadującej tkanki miejskiej, w tym innych terenów zieleni o diametralnie innej funkcji (np. sąsiadujących ogródków działkowych, niezagospodarowanych terenów zieleni osiedlowej) z jednoczesnym uczytelnieniem obszarów wejściowych na teren parku (stworzenie placów wejściowych), a także czytelne i komfortowe powiązania z terenami przylegającymi
- zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby związane z sąsiedztwem kompleksu Politechniki Warszawskiej - miejsca spotkań, rekreacji, a także realizacji programu dydaktycznego dla studentów
- zachowanie i wzmocnienie wartości przyrodniczej terenu, a także umożliwienie użytkownikom bezpośredniego jej doświadczania - strefa ekosystemów "leśnych", nadwodnych, łąkowych, strefa farmy miejskiej
- uporządkowanie funkcjonalno-przestrzenne obszarów związanych z obsługą komunikacyjną (parkingi, dostawy), a także miejsc pod imprezy masowe
- poprawa poczucia bezpieczeństwa (m.in. oświetlenie wszystkich głównych ciągów)
- wzmocnienie identyfikacji miejsca w świadomości mieszkańców - wypromowanie własnej marki "Pole Mokotowskie", analogicznie do "Central Parku" w Nowym Jorku m.in. dzięki zastosowaniu umeblowania i innych elementów wyposażenia w formie nazwy własnej
- uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni zurbanizowanej np. w zakresie gospodarowania wodą opadową (np. infiltracja wód opadowych) i innych rozwiązań proekologicznych

2. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

Projekt konkursowy ma na celu stworzenie takiego zagospodarowania, które pozwoli w pełni wybrzmieć potencjałowi tego miejsca, w sposób harmonijny i atrakcyjny pozwoli na zrealizowanie założeń projektowych oraz wyeliminuje wymienione w poprzednim punkcie mankamenty

Punktem wyjścia dla przestrzeni rewitalizowanego Parku jest konsekwentna realizacja głównego szkieletu funkcjonalno-przestrzennego tworzonego przez:
- zewnętrzną ramę parku - pas masywów zieleni lub zadrzewionych wałów, która pozwala na czytelne wyodrębnienie rozległej przestrzeni Parku od częstokroć amorficznej struktury terenów sąsiadujących. Rama ta pozwoli na stworzenie własnego, wewnętrznego kontekstu
- place wejściowe z towarzyszącymi pawilonami wejściowymi - jako czytelne przestrzennie bramy
- układ głównych ciągów komunikacyjnych (pieszo-rowerowych) w tym głównej, osiowej wstęgi, o charakterze tranzytowym
- układ atrakcyjnych pętli spacerowych (pieszo-rowerowych) - oddzielnie dla części ochockiej i śródmiejskiej, połączonych przejściami przez Aleje Niepodległości
- ciągi piesze układu uzupełniającego
- place wewnętrzne - obszary węzłowe z ruchem zintegrowanym, często z towarzyszącą zabudową

W tak ukształtowaną matrycę wpisane zostaną zasadnicze obszary funkcjonale, które można podzielić następująco:
- tereny obsługi parkingowej, zlokalizowane poza ramą parku
- tereny zabudowy kubaturowej, głównie w rejonie klubu Skry oraz stadionu Syrenki
- zasadnicze tereny parkowe o zróżnicowanej funkcji

3. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

3.1. Rama Parku


Wzdłuż zewnętrznej granicy opracowania zaproponowano ramę, pozwalającą na wydzielenie parku od kontekstu zewnętrznego i stworzenie w jej obrębie oazy zieleni. Zaproponowana rama wykreowana zostanie za pomocą obsadzonych zielenią wałów ziemnych o wysokości ok.4- 5 m (w miejscach zasadniczo pozbawionych zadrzewień istniejących) lub za pomocą zwartych, szerokich pasów zieleni izolującej w miejscach, w których występuje cenny drzewostan istniejący.

3.2. Place wejściowe

W miejscach spodziewanego napływu użytkowników przewiduje się stworzenie placów wejściowych w formie wycięcia w wale tworzącym ramę parku. Place wejściowe posiadać będą towarzyszącą zabudowę - pawilony wbudowane w wał, o funkcji gastronomicznej, toalety publicznej i części informacyjnej (ekrany multimedialne zawierające plan parku, program imprez masowych itd.)

Nawierzchnia placu - wieloformatowe płyty betonowe z licznymi otwarciami i wyspami na zieleń (w tym drzewa z takich gatunków jak dąb błotny). Ciągi rowerowe w obrębie placów wyznaczone będą za pomocą nitów trasujących.

3.3. Główne ciągi komunikacyjne

Układ szkieletowy układu komunikacyjnego, głównie o prostoliniowym przebiegu, pełniący funkcję tranzytową. Układ ten powinien pozwalać użytkownikom na łatwą orientację w terenie i na sprawną komunikację pomiędzy placami wejściowymi, a sercem parku. Ciągi piesze wykonane będą z utwardzanych nawierzchni przepuszczalnych z kruszyw łączonych żywicą, a rowerowe z materiału j.w. lub z nawierzchni bitumicznej, barwionej. Szczególnie istotne znaczenie będzie pełnił ciąg w formie wstęgi tworzący oś całego parku - łączący rejon ronda Jazdy Polskiej z ul. Banacha, stanowiący część przyszłego ciągu spacerowego biegnącego od Parku Łazienkowskiego do parku Szczęśliwickiego. Ciąg ten w miejscu przecięcia z Aleją Niepodległości poprowadzony będzie w formie szerokiej kładki nad jezdnią. Wstęga, jako główny ciąg komunikacyjny w parku zostanie dodatkowo podkreślona wyróżniającymi, autorskimi rzeźbiarskimi elementami przestrzennymi o funkcji landmarku - czosnkami mokotowskimi. Wzdłuż głównych ciągów przewiduje się wprowadzenie wyróżniających nasadzeń bylinowych oraz obustronnych szpalerów drzew z gatunków wyróżniających się z tła parkowego np. ambrowiec balsamiczny.

3.4. Pętle spacerowe

Istotnym elementem dodanym w ramach proponowanego zagospodarowania jest układ pętli spacerowych prowadzonych wokół serca parku, przez jego najatrakcyjniejsze obszary. Meandrująca forma pętli pozwala na kształtowanie krótkich, ciekawych perspektyw widokowych, wzmacniających wrażenie przebywania w rozległym parku. Nawierzchnia ciągów pieszych wykonana będzie z przepuszczalnych nawierzchni mineralnych, natomiast rowerowo-rolkowe nawierzchnie z kruszywa łączonego żywicą lub z nawierzchni bitumicznej, barwionej.

Pętla spacerowa w części śródmiejskiej uzupełniona będzie o miejsca informacyjne i tworzyć będzie aleję gwiazd lotnictwa.

3.5. Ciągi piesze uzupełniające

Drugorzędny układ komunikacyjny o charakterze pieszym, wykonany z nawierzchni mineralnych o funkcji łączników lub ciągów spacerowych, parkowych.

3.6. Place wewnętrzne

W miejscach węzłowych, na przecięciu głównych ciągów komunikacyjnych, przewiduje się stworzenie placów wewnętrznych, o charakterze parkowym. Placom towarzyszyć będzie najczęściej zabudowa usługowa (pawilony parkowe), które pełnić będą funkcję klubokawiarni, zawierać będą także toaletę publiczną. Przewiduje się, że ich rola nie ograniczy się jedynie do funkcji gastronomicznej, ale pełnić będzie także funkcje kulturalne np. pozwoli jednocześnie na organizację warsztatów. Elewacja pawilonów będzie wykonana z materiałów naturalnych (krawędziaki i żaluzje drewniane, z drewna rodzimego) oraz szkła. Zakłada się stworzenie na dachu tarasu solarnego z minibarem, dostępnego z wnętrza pawilonu. Nawierzchnia placów wykonana będzie z różnoformatowych płyt betonowych, przełamanych obszarami z nawierzchni mineralnych (gruntowych), drewnianych, a także uzupełniona będzie o zieleń niską i wysoką. Proponowany dobór gatunkowy obejmuje byliny, krzewy oraz drzewa o wyróżniającym pokroju np. dęby błotne. Place te, jako punkty węzłowe, miejsca spotkań, wyposażone będą w umeblowanie wypoczynkowe.

3.7 Tereny obsługi parkingowej oraz obsługa techniczna i dostawcza

Istotnym mankamentem aktualnego sposobu użytkowania terenu jest brak czytelnego rozdzielenia ruchu kołowego indywidualnego od ruchu pieszo-rowerowego. Aktualnie samochody parkują wzdłuż głównych ciągów parkowych, skutecznie przeszkadzając w pełnym wykorzystaniu walorów tego terenu.
Koncepcja zakłada wyraźne odseparowanie ruchu kołowego indywidualnego od zasadniczego obszaru parkowego. W związku tym parkingi proponowane w ramach MPZP zostały umieszczone na zewnętrz ramy parkowej, przez co stają się praktycznie niewidoczne z perspektywy parku, a ich wjazd na teren parku jest fizycznie niemożliwy.

Niezbędna obsługa komunikacyjna (dostawy do pawilonów, pojazdy służb porządkowych) odbywać się będzie w oparciu o układ głównych ciągów komunikacyjnych i prowadzony będzie w określonych godzinach porannych.

3.8. Tereny zabudowy kubaturowej

Znaczne obszary trenu Pola Mokotowskiego, głównie rejon klubu Skra oraz stadionu Syrenki, zgodnie z ustaleniami MPZP, przeznaczone są pod zabudowę kubaturową, głównie o funkcji sportowej, jednak w odniesieniu do niektórych budynków przewidziane są inne funkcje (np. administracyjne, biurowe). Niniejszy projekt nie precyzuje szczegółowo formy ww. budynków - są one poza zakresem merytorycznym opracowania, jednak pod względem typologicznym sugerowane jest nadanie ich elewacjom charakteru parkowego np. poprzez zastosowanie pnączy na elewacjach, profili drewnianych itd.

3.9. Zasadnicze tereny parkowe

Obszary te stanowią serce funkcjonalne całego założenia i zawiera szereg funkcji będących wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz będących autorską propozycją autorów niniejszej koncepcji. Wśród funkcji tych można zasadniczo podzielić na funkcje:
- rekreacyjne w terenie otwartym
- sportowe
- usługowe związane z projektowanymi pawilonami
- wspomagające przyrodnicze funkcjonowanie terenu

3.9.1 Funkcje rekreacyjne w terenie otwartym

Koncepcja konkursowa zakłada wprowadzenie m.in. takich funkcji jak:
- mikropolany wypoczynkowe - rozmieszczone na całym terenie. Miejsce kameralnego wypoczynku.
- rozległe polany rekreacyjne - miejsce aktywnego wypoczynku, imprez i wydarzeń masowych, lądowisko dla balonu widokowego
- miejsca na grilla (stacjonarne i strefy wolnego grillowania),
- stoły społeczno-edukacyjne - w szczególności w części studenckiej (w rejonie Politechniki)
- pergole wypoczynkowe i tężnie - miejsca wypoczynkowe zlokalizowane wzdłuż pętli spacerowej
- place zabaw, w tym:
- wodny plac zabaw tzw. "plac żabaw" w rejonie rozbudowanego układu wodnego - układ fontannowy i przelewowy, strumienie i gry wodne
- leśny plac zabaw - plac zabaw wykonany z naturalnych, drewnianych elementów, w tym zawieszonych wśród koron drzew.
- integracyjny plac zabaw połączony ze ścieżkami sensorycznymi - zlokalizowany w sąsiedztwie budynku fundacji Synapsis, służący zarówno podopiecznym ośrodka jak i mieszkańcom Warszawy
- lotniczy plac zabaw - zabawki nawiązujące do konstrukcji lotniczych z różnych epok
- ogród jordanowski - typowy program wynikający z przeprowadzonych konsultacji m.in. ścianki wspinaczkowe
- wybiegi dla psów - w tym strefy wolnego wybiegu - zlokalizowane w rejonie granic parku, w miejscach ustronnych, oddalonych od głównych ciągów komunikacyjnych
- ogrody tematyczne i pokazowe, w tym wnętrza ogrodowe wzdłuż głównej osi, ogród zapachów, ogrody Politechniki
- fontanna mgławiąca na centralnym placu wewnętrznym
- amfiteatr ze sceną na wodzie - miejsce dla przedstawień teatralnych, kina letniego, na co dzień funkcjonujący jako nadwodny taras rekreacyjny
- czytelnia zewnętrzna - kameralna przestrzeń parkowa w sąsiedztwie Biblioteki Narodowej. Wypożyczalnia książek, punkt wymiany książek między mieszkańcami
- przestrzeń warsztatowa w sąsiedztwie domków fińskich
- ogólnodostępne ogrody społeczne (użytkowe, warzywne) w części północnej, w miejscu istniejących ogrodów działkowych
- zagroda miejska - zagrody z żywymi zwierzętami (podobne do zagrody przy Domu Kultury Służew)
- place otwarte - wielofunkcyjne obszary będące miejscem spotkań, wydarzeń
- strefę nadwieszonych kładek, poprowadzonych wśród koron drzew

3.9.2. Funkcje sportowe

Poza budynkami o funkcjach sportowych, przewidzianymi w MPZP, projekt przewiduje rozmieszczenie terenowych obszarów sportowych w tym m.in.
- boiska otwarte trawiaste, wielofunkcyjne (badminton, siatkówka)
- boiska utwardzane - koszykówka, piłka ręczna
- boiska do piłki nożnej
- tereny do slackline'u
- boiska do bouli
- tor rolkowy wraz ze skateparkiem
- baseny otwarte
- tory treningowe do skoku w dal i o tyczce
- boisko do minikrykieta

3.9.3. Usługowe, związane z projektowanymi pawilonami

Wyróżnić tu należy takie obiekty jak:
- pawilony na placach wejściowych (funkcja gastronomiczna, informacyjna, toaleta publiczna).
- pawilony na placach wewnętrznych (funkcja gastronomiczno- kulturalna),
- pawilony o funkcji klubowej i warsztatowej - w tym adaptowane domki fińskie i projektowane budynki o podobnej stylistyce.
- zabudowa towarzysząca ogrodom społecznym - niewielkie budynki służące jako miejsce spotkań, zaplecze techniczne, sanitarne, narzędziowe dla użytkowników ogólnodostępnych ogrodów społecznych.

3.9.4. Rozwiązania wspomagające przyrodnicze funkcjonowanie terenu (koncepcja wspomagania bioróżnorodności)

Projekt wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę jakości środowiska przyrodniczego. Wśród głównych rozwiązań należy wymienić:
- stworzenie enklaw dzikiej przyrody - obszarów zwartego drzewostanu ograniczonej dostępności, uzupełnionych nasadzeniami gatunków roślin o szczególnym znaczeniu dla żyjącej tam fauny, w szczególności awifauny, ale także małych ssaków (stanowiących źródło pożywienia, schronienia, miejsce budowy gniazd)
- rozbudowę istniejącego układu wodnego, w tym w oparciu o zwarte tereny zieleni jak i otwarte (strefy ekotonowe)
- wydzielenie w ramach głównego zbiornika wodnego strefy naturalnych zbiorowisk wodnych
- stworzenie pasiek i towarzyszących im stref roślin miododajnych
- stworzenie korytarzy ekologicznych, które w skali samego parku łączyć będą poszczególne enklawy przyrodnicze, a także, w skali makro - łączyć się będą z sąsiadującymi terenami zieleni (parkami, zieleńcami)
- przewiduje się także obligatoryjne zachowanie istniejących cennych zbiorowisk np. o charakterze łąkowym, będących np. miejscem żerowania owadów

4. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

4.1. Projektowana zabudowa


W ramach projektu zagospodarowania terenu, przewidziano szereg pawilonów parkowych. Pod względem typologii wyróżnić należy:
- pawilony wejściowe
- pawilony parkowe gastronomiczne
- pawilony klubowo-warsztatowe (domki fińskie)

Zgodnie z regulaminem Konkursu, na rzutach w skali 1:250 przestawiono 2 najważniejsze typy powtarzalnych pawilonów: pawilony wejściowe oraz parkowe gastronomiczne.

PAWILONY WEJŚCIOWE:

Bliźniacze w obrysie pawilony występujące jako podwójne zawierające funkcję gastronomiczną (jeden z pawilonów) oraz toalety publiczne z cz. informacyjną (pawilon nr 2). Pawilony stanowiące część swoistej bramy wejściowej na teren parku. Pawilony te zostaną wbudowane w projektowany wał (pokryte zielonym dachem obsadzony roślinnością łąkową). Wysokość 1 kondygnacji. Widoczna część elewacji wykonana z profili drewnianych i szkła. Konstrukcja żelbetowa. Pawilony wyposażone w pełne przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

PAWILONY GASTRONOMICZNO-KULTURALNE:

Są to powtarzalne pawilony lokalizowane w wewnętrznej części parku na terenie placów. Budynki te będą jednokondygnacyjne i wyróżniać się będą użytkowym tarasem słonecznym z barem zewnętrznym. Elewacja wykonana z żaluzji drewnianych, betonu architektonicznego lub płyt włókno-cementowych oraz dużych powierzchni szklanych. Konstrukcja żelbetowa i stalowa. Pawilony wyposażone w pełne przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Ponadto przewiduje się pojedyncze pawilony występujące jednostkowo, o funkcjach szczególnych np:
- pawilon odkrywców (na południe od GUS)
- całoroczny ekologiczny pawilon parkowy (rejon ronda Jazdy Polskiej)
- pawilon edukacyjno-warsztatowy (w rejonie ścieżek wśród koron drzew)
które opracowane muszą zostać na późniejszych etapach projektu.

Postuluje się jednocześnie, aby elewacje wszystkich adaptowanych parterowych pawilonów w obrębie parku (np. klub Park, restauracja amerykańska, pub Lolek) zostały poddane renowacji z zastosowaniem materiałów o charakterze naturalnym - głównie drewnem oraz szkłem i betonem architektonicznym.

4.2. Rozwiązania materiałowe posadzek

Koncepcja konkursowa przewiduje wyeliminowanie istotnego mankamentu istniejącego układu komunikacyjnego - nadmiernego zróżnicowania materiałowego nawierzchni. W celu ujednolicenia rozwiązań wprowadza się czytelne i jednoznaczne przypisanie materiałów do poszczególnych kategorii ciągów komunikacyjnych:

- place wejściowe i wewnętrzne - nawierzchnia z płyt różnoformatowych płyt betonowych. Ruch rowerowy po nawierzchni placu w formie wynitowanych ciągów.
- główne ciągi komunikacyjne, w tym główna oś - szerokie ciągi piesze i rowerowe, pełniące funkcję tranzytowe i łączące place wejściowe z centralnymi obszarami parku. Ciągi piesze wykonane z nawierzchni przepuszczalnych, utwardzonych (kruszywo łączone żywicami) na podbudowie jezdnej, kolor jasnoszary lub ziemisty. Ciągi rowerowe wykonane z asfaltobetonu barwionego lub, w wariancie przepuszczalnym, z kruszywa łączonego żywicami. Kolor ciemnoszary/grafitowy.
- pętla spacerowa - obwodowy ciąg komunikacyjny, łączący najistotniejsze miejsca parku. Przewidziany jako rekreacyjna trasa także dla biegaczy, rolkarzy itd. Ciąg pieszo-biegowy wykonany z przepuszczalnej nawierzchni mineralnej, kolor jasnoszary lub ziemisty. Ciąg rowerowy wykonany z asfaltobetonu barwionego lub, w wariancie przepuszczalnym, z kruszywa łączonego żywicami. Kolor ciemnoszary/grafitowy.
- ciągi piesze, uzupełniające - ciągi mniejszej rangi o funkcji spacerowej i łącznikowej, wykonane z przepuszczalnych nawierzchni mineralnych jasnoszarych lub ziemistych
- nawierzchnie rekreacyjne w rejonie zbiornika wodnego -w formie podestów rekreacyjnych. Zostaną wykonane z nawierzchni drewnianych z drewna krajowego
- wjazdy dla ruchu kołowego - ekonomiczna kostka betonowa, prostokątna, szara
- parkingi - elementy prefabrykowane, betonowe, przerastane trawą

4.3. Rozwiązania z zakresu umeblowania

W projekcie konkursowym przewidziano szereg elementów umeblowania wypoczynkowego, z których na szczególną uwagę zasługują elementy projektowane indywidualnie, na potrzeby niniejszego projektu i stanowiące istotny landmark identyfikujący całe założenie, w tym m.in:
- pergole wypoczynkowe - elementy związane z pętlą spacerową. Rozległe, częściowo zadaszone podesty wyposażone w umeblowanie wypoczynkowe - leżaki, huśtawki-kokony, pufy i ławy z oparciem.
- tężnie - wewnątrzparkowe oazy wyróżniające się zwiększoną wilgotnością powietrza i zmniejszoną temperaturą, co stanowić będzie miejsce wytchnienia szczególnie w czasie upałów. Wykonane będą w formie podestów otoczonych instalacją tężniową i wyposażone w wygodne umeblowanie wypoczynkowe. Od strony parku cała konstrukcja porośnięta zostanie przez pnącza, tak aby lepiej wpisywała się w kontekst otaczającej zieleni parkowej. Może być wykonana w oparciu o wodę solankową lub wodociągową, w zależności od decyzji Zamawiającego. Zakłada się, że tężnie związane będą z głównymi pętlami spacerowymi.
- ławki typograficzne w formie rozsypanych liter tworzących napis "POLE MOKOTOWSKIE". Będą to drewniane ławki zlokalizowane na placach wejściowych
- elementy rzeźbiarskie - instalacja artystyczna zlokalizowana wzdłuż głównej osi komunikacyjnej, w formie wysokich kwiatostanów czosnków ("czosnki mokotowskie"), wykonanych np. ze skręcanych prętów stalowych. Element ten wg założeń mógłby się stać przestrzennym landmarkiem identyfikującym cały park
- dodatkowy element identyfikujący - napis "I♥ POLE MOKOTOWSKIE" zlokalizowany na skarpie w rejonie głównego zbiornika wodnego
- ponadto przewidziano szereg typowych elementów wyposażenia parkowego np.: ławki (z oparciami i podłokietnikami), leżaki, hamaki, stoły piknikowe, stoły do gier, siłownie parkowe, grille itd.

4.4. Rozwiązania z zakresu oświetlenia

Koncepcja przewiduje zastosowanie kilku typów opraw oświetleniowych związanych z rangą ciągów komunikacyjnych
- oświetlenie użytkowe wysokie - zlokalizowane na placach i wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w formie neutralnych słupów z oprawami w formie naświetlaczy kierunkowych
- oświetlenie użytkowe parkowe - zlokalizowane wzdłuż pętli spacerowych i uzupełniających ciągów komunikacyjnych. Forma neutralna
- oświetlenie użytkowe rozwieszane między drzewami (za wyjątkiem enklaw dzikiej przyrody) - oprawy z półprzezroczystego tworzywa

4.5. Wstępny dobór gatunkowy

Docelowy dobór gatunkowy będzie musiał być opracowany w ramach projektu wykonawczego. Na etapie konkursowym założono następującą zasadę, która zostanie rozwinięta w projekcie szczegółowym.

Nasadzenia towarzyszące podstawowemu szkieletowi kompozycyjnemu w formie szpalerów i regularnych grup - głównym ciągom, placom itd. realizowany będzie za pomocą gatunków wyróżniających się z tła parkowego. Drzewostan w takich miejscach realizowany będzie z takich gatunków jak np. ambrowiec balsamiczny, dąb błotny, dąb szkarłatny, tulipanowiec. Ww. ciągom i miejscom towarzyszyć będą nasadzenia zieleni niskiej o wybitnych walorach ozdobnych w tym m.in.:

Taxus baccata
Prunus laurocerasus
Syringa mayeri 'Palibin'
Molinia caerulea 'Moorhexe'
Miscanthus sinensis "Yakushima Dwarf"
Aquilegia vulgaris 'Black barlow' - kwiaty purpurowe
Iris 'Black magic woman' - kwiaty ciemnofioletowe
Salvia nemorosa - kwiaty fioletowe
Paeonia lactiflora - kwiaty ciemnopurpurowe
Filipendula vulgaris - kwiaty białe
Agastache 'Black Adder' - kwiaty fioletowe
Sanguisorba officinalis - kwiaty bordowe
Echinops "Blue Glow" - kwiaty niebieskie
Gypsophila paniculata - kwiaty białe
Polygonum amplexicaule - kwiaty bordowe
Anemone ×hybrida 'Honorine Jobert' - kwiaty białe
rośliny cebulowe: Allium giganteum - kwiaty fioletowe

W pozostałych miejscach, w obrębie zasadniczej zieleni parkowej, przewiduje się adaptację zieleni istniejącej i wzbogacenie jej o roślinność głównie rodzimą, zgodną z siedliskiem w tym, wśród docelowo kilkuset gatunków, można wyróżnić m.in.
Drzewa
Lipa drobnolistna
Lipa szerokolistna
Dąb szypułkowy
Klon pospolity
Jesion wyniosły
Brzoza brodawkowata
Klon polny
Olcha czarna

Krzewy
Philadelphus coronarius
Deutzia scabra
Euonymus europeus
Prunus padus
Rubus sp.
Sambucus nigra

Roślinność nadwodna enklaw przyrodniczych
Iris sibirica
Iris luteus
Caltha palustris
Phragmites communis
Typha latifolia
Lythrum salicaria

4.5. Szczególne rozwiązania proekologiczne

Paleta rozwiązań proekologicznych zawiera szereg rozwiązań które można podzielić na 2 grupy:
- rozwiązania w zakresie środowiska naturalnego, które opisane zostały w pkt. 3.9.4 - enklawy przyrodnicze na terenach parkowych i nadwodnych, wzbogacone o dodatkowe wyposażenie np. budki lęgowe, domki dla owadów, pasieki i łąki roślin miododajnych
- rozwiązania w zakresie środowiska zurbanizowanego, w śród których należy wymienić - właściwą gospodarkę wodą opadową (utrzymywania całości wody opadowej w zlewni, rozsączanie wody opadowej w gruncie, używanie wody opadowej z dachów pawilonów jako wody szarej - do spłukiwania toalet, montaż na części pawilonów paneli fotowoltaicznych, budowa turbin wiatrowych w sąsiedztwie domków fińskich). Efektywna izolacja cieplna budynków zminimalizuje straty energii.

5. POWIĄZANIA Z TERENAMI SĄSIADUJĄCYMI

Koncepcja projektowa zakłada świadome odniesienie się do otaczającego kontekstu, zarówno pod względem powiązań widokowych i przestrzennych, a także komunikacyjnych. Główną zasadą kompozycyjną jest stworzenie ram wokół całego parku, z wyraźnym wyznaczeniem stref (placów) wejściowych w miejscach spodziewanego napływu użytkowników. Szczególną rangę nadano placom w rejonie ul. Banacha, ronda Jazdy Polskiej, stacji metra Pole Mokotowskie.

W celu scalenia obszaru parku z terenami na północ od niego (w tym z terenami Politechniki Warszawskiej) Projekt postuluje przedłużenie zagłębienia Trasy Łazienkowskiej od ronda Jazdy Polskiej, aż do wysokości ul. Andrzeja Krzyckiego. Wszelkie połączenia piesze i rowerowe z terenami po stronie północnej przebiegałyby w formie rozległych kładek prowadzony w poziomie terenu ponad zagłębionymi jezdniami.

Szczególną rolę w układzie przyrodniczym i urbanistycznym tej części miasta ma potencjalny ciąg łączący Park Łazienkowski z Parkiem Szczęśliwickim. Ciąg ten przebiega przez Pole Mokotowskie - wzdłuż głównej osi parkowej. Aby powiązanie to mogło wyraźnie wybrzmieć należałoby zrealizować planowane przykrycie Trasy Łazienkowskiej na odcinku między rondem Jazdy Polskiej a pl. Na Rozdrożu.

Zakłada się zmianę charakteru al. Niepodległości, które aktualnie rozdzielają park na 2 części. Zaproponowano wprowadzenie gęstego układu szpalerów, co optycznie pozwoli scalić tą przestrzeń z terenami parkowymi.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl