Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku.
III nagroda

<<< powrót
  • Mikołaj Iwańczuk, Katarzyna Iwańczuk
Skład zespołu:
  • Katarzyna Iwańczuk  
  • Mikołaj Iwańczuk  
  • Sławomir Kogut  
  •  
  •  
  • http://one-desk.pl/  
  •  

I. Kontekst

Główne decyzje projektowe miały na celu stworzenie funkcjonalnego kwartału mieszkaniowego o śródmiejskim charakterze, przy maksymalnym poszanowaniu pozostałości historycznych budynków oraz wykreowaniu nowej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Hallera. Przestrzeń, o której mowa, będzie w zamyśle autorów uzupełniać istniejącą sekwencję ważnych elementów tej ulicy: Zamku (obecnie budynku Sądu Rejonowego), nowego skweru, który powstał w miejscu rozebranego budynku przychodni, targowiska wraz z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym, bulwarami rzeki Nacyna aż po zespół klasztorny.

Sposób wykorzystania i zaadaptowania ceglanych budynków pod numerami 10 i 12 zaważył w dużej mierze na kształcie i proporcjach projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Za nie mniej istotne zostało uznane sąsiedztwo obszarów zielonych o walorach rekreacyjnych: bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny oraz najbliższego otoczenia rybnickiego zamku, w tym wspomnianego już nowego skweru oraz przyzamkowego zieleńca.

II. Założenia Urbanistyczne

Projektowanej zabudowie mieszkaniowej nadano formę zwartego kwartału z wewnętrznym półprywatnym dziedzińcem przedzielonym ciągiem pieszo-jezdnym na dwie, asymetryczne części. By uszanować historyczny, kontekst budynków dawnej rzeźni, elewacja południowa nowoprojektowanego budynku mieszkaniowego wycofana została względem nich o 7m, tworząc tym samym wyciszony ciąg pieszy o charakterze pasażu usługowego. Przestrzeń pomiędzy istniejącymi ceglanymi budynkami uzupełniono o nową, parterową zabudowę usługową, całość natomiast przykryto wspólnym zadaszeniem. Połączenie historycznych budynków w jeden kompleks, pozwoliło podkreślić ich znaczenie w przestrzeni ulicy, i nadało im jeszcze silniejszy wyraz architektoniczny. Powstały w ten sposób pasaż, obsługuje lokale komercyjne zlokalizowane w parterze budynku mieszkalnego oraz w kompleksie rewitalizowanych budynków. Dzięki oddzieleniu pasażu od ruchliwej jezdni, pełni on również rolę atrakcyjnego, pieszego łącznika pomiędzy strefami zielonymi bulwarów a zielenią wokół dawnego zamku.

Istniejąca, historyczna pierzeja kamienic wzdłuż ul. Hallera oraz projektowana południowa pierzeja nowego kwartału mieszkalnego, mają w zamyśle autorów tworzyć ramy wnętrza urbanistycznego, którego architektonicznym ozdobnikiem będzie kompleks ulokowany w rewitalizowanych budynkach rzeźni.

Projektowanemu kwartałowy zabudowy mieszkaniowej nadano zróżnicowane wysokości, w zależności od sąsiedztwa i skali otaczających budynków. Narożnik południowo-wschodni otrzymał najwyższe gabaryty, sięgające blisko 20m, tworząc tym samym dominantę urbanistyczną widoczną z najścia od strony zamku. Od strony bulwarów (elewacja zachodnia) oraz ciągu pieszo rowerowego (elewacja wschodnia) zabudowie nadano wysokość od 4 do 5 kondygnacji. Jedynie północna elewacja budynku „B” wyniesiona została na poziom 20m, tak by razem z południowa elewacją od ul. Hallera stworzyć swoistą klamrę całego zespołu mieszkaniowego.

By nawiązać do gabarytów istniejącej architektury śródmiejskiej Rybnika, w szczególności ul. Hallera, projektowana, główna elewacja rozbita została na dwie asymetryczne części. Cały kwartał, zgodnie z sugestią organizatora konkursu podzielony został na dwie części „A” i „B”. Części rozdziela ciąg pieszo-jezdny. Linia zabudowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze „B” zrównana została z linią zabudowy planowanego Pawilonu Centrum Kształcenia Artystycznego, będący częścią założenia „Projekt Rzeczna” . Zabieg ten, w intencji autorów ma za zadanie uporządkować wewnętrzną strukturę całego założenia i stworzyć spójny fragment zabudowy śródmiejskiej Rybnika.

Projektowany kwartał mieszkaniowy, oprócz z ciągu pieszo-jezdnego obsługiwany jest przez dwa główne wejścia. Jedno z nich zlokalizowane jest na elewacji głównej (południowej), drugie natomiast znajduje się na elewacji wschodniej i dostępne jest z ciągu pieszo rowerowego. Oba wejścia mają charakter szerokich sieni, które wprowadzają użytkowników w przestrzeń wewnętrzną dziedzińca. Wejście od strony ul. Hallera zostało dodatkowo podkreślone poprzez zlokalizowanie go na osi rozcięcia głównej elewacji.

III. Założenia architektoniczne

Zaadaptowanie historycznych budynków do nowej funkcji usługowej wymagało będzie rozbiórki wnętrza tych budynków, przy pozostawieniu wszystkich istniejących elewacji. Historyczne budynki otrzymają nową wewnętrzną strukturę wraz z wychodzącym nieznaczenie ponad ich gzyms, zadaszeniem. W ten sposób powstanie atrakcyjna, uwolniona od ścian, wysoka przestrzeń, przedzielona jedynie stropem antresoli, która będzie mogła być wykorzystana do wymagającej odpowiedniej oprawy wizualnej, funkcji komercyjnej (np. gastronomii) Z uwagi na szczególny walor architektoniczny tych budynków i ich historię mogłaby również pełnić funkcję kulturalną i być uzupełnieniem planowanego Pawilonu Centrum Kształcenia Artystycznego.

Kompleks rewitalizowanych budynków, uzupełniony o dodatkowa powierzchnię komercyjną w formie parterowych, transparentnych pawilonów i połączony wspomnianym już zadaszeniem będzie mógł działać jako funkcjonalna całość lub, w zależności od potrzeb może być podzielony na odrębne lokale.

Pozostałe lokale usługowe znajdują się w parterze, południowej częsci projektowanego budynku mieszkalnego, w ten sposób, domykając ciąg pasażu. Listwa lokali znajduje się na całej długości elewacji w formie regularnego prostokąta, pozwalającego na optymalne wykorzystanie powierzchni komercyjnej.

Ponadto na parterze projektowanego budynku, znajdują się pomieszczenia o charakterze pomocniczym i gospodarczym dostępne tylko dla mieszkańców: klatki schodowe wraz z holami wejściowymi, pomieszczenia techniczne, część komórek lokatorskich oraz wózkownie. Na parterze znajduje się też 6 mieszkań, wszystkie zlokalizowane w krótszych skrzydłach budynku (cześć wschodnia i zachodnia) na metrowej wysokości cokole, z parapetami okien na wysokości 180cm, co za zapewnić mieszkańcom większy komfort użytkowy.

IV. Rozwiązania techniczne i materiałowe.

Zespół mieszkaniowy został zaprojektowany w konstrukcji płytowo-ścianowej. Słupy oraz tarcze wykonane są w technologii żelbetowej; wypełnienie ścian konstrukcyjnych jak i ściany działowe planuje się wykonać z bloczków silikatowych.

Żaden z budynków nie jest podpiwniczony; posadowiony jest natomiast, zgodnie z założeniami konkursowymi na palach. Dziedziniec wyniesiony jest względem poziomu +/-0,00 budynku (poziom głównych wejść) o 1m. Różnice poziomów pokonać można za pomocą zadaszonych ramp prowadzących od głównych wejść jak i ramp oraz schodów terenowych od strony dziedzińca.

Ściany zewnętrzne, trójwarstwowe, ocieplone wełną mineralną, wykończone zostaną cegłą klinkierową nawiązującą do charakteru śródmiejskiej zabudowy Rybnika. Jedynie ściany loggii wykończone zostaną jasnym tynkiem mineralnym, tak by wizualnie nie zaciemniać przestrzeni mieszkań. Stolarka okienna utrzymana będzie w kolorystyce drewna dębowego.

W lokalach usługowych przewiduje się sufity podwieszane, w przestrzeni których prowadzone będą instalacje techniczne. Przewidziano również spore szachty przy każdej klatce schodowej, wystarczające do obsłużenia lokali komercyjnych.

W budynkach historycznych przewiduje zachowanie jedynie ścian zewnętrznych, usuwając jednocześnie wszystkie inne ściany, stropy oraz dach. Oba budynki otrzymają nową, niezależną konstrukcyjnie strukturę oraz zadaszenie. Gzyms nowych dachów wyniesiony został o ok. 160cm względem pierwotnej wysokości budynków. Widoczny, nowy fragment ścian będzie miał charakter transparentny i razem z nowymi przeszkleniami w oryginalnych otworach okiennych, storzy możliwość efektownej iluminacji, podkreślając wyjątkowy charakter rewitalizowanej przestrzeni.

Wspólne zadaszanie budynków usługowych, wykonane jest w lekkiej konstrukcji stalowej . Materiałowo nawiązują do niego balustrady loggii i balkonów, które wykonane zostaną ze stalowych płaskowników malowanych proszkowo na kolor grafitowy.

V. Struktura mieszkań i typy mieszkań:

W budynku znajduje się 80 mieszkań, w tym 49 mieszkań dwupokojowych oraz 31 mieszkań trzypokojowych obsługiwanych z 5-ciu klatek schodowych. Każde mieszkanie posiada komórkę lokatorską o średniej powierzchni 4,18m2. Każde, z wyjątkiem tych znajdujących się na parterze, posiadają także loggię, a niektóre mieszkania trzypokojowe dodatkowo balkon od strony dziedzińca.

Dwa typy mieszkań dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: dwupokojowe w klatce „E” (M4, M8, M12) oraz trzypokojowe w klatce „D” (M4, M8, M12). Mieszkania zostały zaprojektowane tak, by umożliwić swobodne i przede wszystkim samodzielne poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim. Jako podstawowy wymiar użyty został okrąg o średnicy 150cm, który odpowiada przestrzeni manewrowej (obrotowej) wózka inwalidzkiego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl