Konkurs na koncepcję zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publiczej miasta Milanówka
I nagroda

<<< powrót
  • Pniewski Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:

IDEA KONCEPCJI

Przedmiotem opracowania jest koncepcja zagospodarowania wybranych terenów zieleni w Milanówku. Obszar położony jest w centralnej części miasta w sąsiedztwie terenów kolejowych i obejmuje najbardziej prestiżowe miejsca Milanówka oraz punkty węzłowe głównych ulic miasta ogrodu.

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej zlokalizowanej w centrum miasta, która w harmonijny sposób łączyć będzie wiele funkcji – placu miejskiego, ogrodu, przestrzeni rekreacyjnych podzielonych na strefy w zależności od docelowej grupy użytkowników, miejsca integracji i spotkań. Zastosowane rozwiązania projektowe nadają nową jakość przestrzeniom publicznym z poszanowaniem założenia miasta ogrodu, gdzie dominujące znaczenie nabiera zieleń. Proponowane funkcje mają na celu aktywizację mieszkańców do wybierania form rekreacji sprzyjających tworzeniu się relacji społecznych. Przewiduje się wzbogacenie szaty roślinnej o nowe gatunki, a w efekcie wykreowanie wielopoziomowych układów zieleni tworzących malowniczy krajobraz w przestrzeni miejskiej.

W koncepcji nawiązuje się do bogatej tradycji jedwabnictwa w Milanówku. Swobodny i organiczny w formie układ założeń zieleni zainspirowany został przez kwieciste grafiki ręcznie malowane na jedwabiu, a na terenach pojawia się sprzyjająca jego wytwarzaniu morwa biała. Poszczególne skwery wyróżnia się kolorystycznie, jasno sygnalizując je w przestrzeni poprzez dominujący kolor, a łączy ze sobą pasami wielobarwnej zieleni w ciągach komunikacyjnych.

Koncepcja przewiduje zachowanie w możliwie jak największym stopniu stanu zastanego zieleni wysokiej, uporządkowanie oraz uzupełnienia w celu wytworzenia szpalerów wzdłuż ulic. Proponuje się wprowadzenie zieleni niskiej tworzącej wieloplanowe widoki. Układ komunikacyjny pozostaje bez zmian, za wyjątkiem sugerowanej likwidacji prawoskrętu w ulicę Mickiewicza.
Ośrodka zdrowia projekt przewiduje przestrzeń typowo spacerową z elementami małej architektury wśród różnobarwnych bylin.

Projektowany pasowy układ zieleni umożliwia migrację fauny oraz jest możliwy do adaptacji w pozostałej części miasta, dzięki swobodnemu kształtowaniu formy. Przewiduje się zachowanie istniejących pomników i wkomponowanie ich w projektowane założenie.

OPIS ZIELENI

W obrębie terenu opracowania znajduje się urządzona zieleń wysoka i niska. Roślinność wysoką stanowi głównie starodrzew w układzie alejowym wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych oraz w luźnym rozmieszczeniu na terenach zielonych. Duża ilość istniejących drzew to cenne dendrologiczne okazy uznane jako pomniki przyrody. Roślinność niską stanowią nieregularnie rozmieszczone na terenie opracowania krzewy oraz tereny zieleni z nawierzchnią trawiastą. Roślinność niska występująca na terenie jest nieatrakcyjna i chaotycznie rozlokowana. Brakuje w jej rozmieszczeniu konsekwencji oraz myśli przewodniej, tworzącej na terenie Milanówka spójną i atrakcyjną koncepcję zieleni.

Głównym założeniem projektowym nowego zagospodarowania zieleni, jest stworzenie przyjaznego miejsca, umożliwiającego mieszkańcom spędzanie chwil odpoczynku, w przyjaznym, wypełnionym zielenią otoczeniu. Koncepcja nowej aranżacji zieleni nawiązuje do urbanistycznego, parkowo-leśnego charakteru miasta oraz jego zabytkowego układu. Koncepcja szanuje i rozwija myśl miasta ogrodu w nurcie którego powstało miasto Milanówek. W koncepcji zieleni dąży się bowiem do stworzenia krajobrazu przypominającego ogrodowe, tradycyjne i naturalistyczne grupy roślinności, będące symbolicznym odzwierciedleniem idei ogrodu w krajobrazie miejskim.

Nowa aranżacja zieleni skupia się na naturalistycznie ukształtowanych grupach roślinności, zbliżonych do dzikich, naturalnych krajobrazów. Kompozycja opiera się na organicznych, obłych, falistych kształtach nasadzeń przeplatających się pomiędzy sąsiadującymi przestrzeniami. Takie kształty roślinności nawiązują do stylu naturalistycznego i umożliwiają mieszkańcom bezpośrednie obcowanie z naturą. Na wszystkich terenach wprowadza się bogate kompozycje roślin, podnoszące różnorodność biologiczną miasta. Dobrana do koncepcji zagospodarowania roślinność, cechuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, jest łatwa w uprawie, wytrzymała oraz różnorodna pod względem gatunkowym - to zarówno krzewy, byliny, trawy ozdobne oraz drzewa liściaste, dzięki czemu powstają wielogatunkowe założenia zieleni atrakcyjne przez cały rok. Wyznacznikiem w doborze roślinności jest również wprowadzenie do Milanówka kolorowych, wielopiętrowych grup roślinności, których obecnie brakuje w mieście. Dzięki temu możliwe jest bliższe obcowanie człowieka z naturą, uzyskanie namiastki ogrodu w mieście, sprawienie wrażenia wędrówki wśród dzikiej roślinności oraz ułatwienie migracji zwierząt. Proponuje się również uzupełnienie drzewostanu, wyłącznie gatunkami rodzimymi oraz nie stosuje się gatunków obcych, należących do grupy gatunków inwazyjnych, w celu ograniczenia ich występowania na terenie a zwiększania populacji gatunków rodzimych.

Nowo projektowaną zieleń dostosowuje się do funkcji przestrzeni w której się znajduje. W koncepcji zagospodarowania tworzy się bowiem place rekreacyjne o ściśle określonej, nowo przypisanej funkcji. Każdy plac, ze względu na swoją lokalizację oraz funkcję, w założeniach zieleni, ma jeden dominujący kolor, stanowiący o unikalności, wyjątkowości oraz identyfikujący go pośród reszty występujących na terenie Milanówka miejsc biologicznie czynnych. Projektuje się cztery place dedykowane konkretnym funkcjom oraz ścieżkę edukacyjną, z czego każdy z terenów ma inny, identyfikujący go kolor dominujący nasadzeń.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl