Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
III nagroda

<<< powrót
  • ARCHAID Pracownia Architektoniczna
Skład zespołu:

STAN ISTNIEJĄCY

Obszar objęty opracowaniem obejmuje ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od wiaduktu kolejowego do Placu Wolności oraz sam Plac Wolności wraz z wlotami prowadzących do niego ulic. Ulica ta do niedawna stanowiła jedną z głównych arterii miejskich, przez którą odbywał się również ruch tranzytowy przez miasto w kierunku Szczecina, Wałcza, Szczecinka czy Pyrzyc. Przejeżdżając przez Stargard zawsze trzeba było przejechać przez rondo na Placu Wolności. Ulica Wyszyńskiego w chwili obecnej posiada cztery pasy ruchu, po dwa w każdym kierunku, oddzielone od siebie wysepką z barierką uniemożliwiającą przejście pieszych w miejscach niedozwolonych. Możliwość przejścia przez jezdnię jest tylko na skrzyżowaniach znajdujących się po obydwu końcach ulicy tj. na wysokości dworca oraz na Placu Wolności. Szerokość ulicy pomiędzy liniami zabudowy obydwu pierzei wynosi ok. 35m. Zabudowa obydwu stron ulicy Wyszyńskiego różni się od siebie charakterem i gabarytami. Pierzeję południową stanowi zwarta zabudowa o wysokości ok 15m natomiast pierzeję północną tworzą wolnostojące budynki handlowo-usługowe o wysokości ok 8-10m. Do niedawna oś widokową w kierunku wschodnim zamykała 23 metrowa Kolumna Zwycięstwa.

Skrzyżowanie ulicy Wyszyńskiego z ulicą Księcia Barnima I i ulicą Dworcową w chwili obecnej stanowi skomplikowany węzeł komunikacyjny gdyż w miejscu tym łączą się dwie jezdnie ulicy Dworcowej, natomiast sama ulica Wyszyńskiego zmienia szerokość z dwóch do czterech pasów ruchu.
Układ komunikacyjny Placu Wolności stanowi w chwili obecnej rondo o średnicy zewnętrznej ponad 60m, z którym łączą się ulice Józefa Piłsudskiego, Andrzeja Struga, Świętego Jana Chrzciciela oraz Stefana Czarneckiego. Każda z tych ulic posiada osobne wloty i zjazdy z ronda co dodatkowo powiększa skalę węzła drogowego.

Powyższe uwarunkowania sprawiają, że obszar objęty opracowaniem stanowi przestrzeń zdegradowaną o dominującej funkcji drogowej. Ruch pieszy mimo szerokich chodników został zepchnięty na dalszy plan przez co poruszanie się w tym obszarze nie jest intuicyjne a niektóre kierunki ruchu są wręcz niedostępne bądź bardzo utrudnione.

Do obniżenia rangi ulicy przyczyniła się również zmiana modelu handlu w centrach miast i budowa galerii handlowych. Czynniki te mają wpływ na degradację architektury budynków , w szczególności znajdujących się po północnej stronie ulicy Wyszyńskiego.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zakłada ulicę Wyszyńskiego jako jednojezdniową o szerokości 7 metrów ( szerokość pasa ruchu 3,5m ). Parkowanie odbywa się po obu stronach ulicy tzn. zatoki z parkowaniem prostopadłym po stronie północnej oraz pasy z parkowaniem równoległym po stronie południowej. W celu zmniejszenia skali parkingów po obu stronach ulicy podzielono je zieleńcami z zielenią średnią i wysoką , która ma za zadanie oddzielenie ich wizualnie od ciągów pieszych. Projektowane zieleńce zostały rozmieszczone w dwóch pasach: pomiędzy poszczególnymi zatokami postojowymi wzdłuż jezdni oraz na wysokości zatok oddzielając je od ciągów pieszych. Dzięki takiemu rozmieszczeniu powstały „wnętrza” z siedziskami stanowiące przestrzeń pod ogródki gastronomiczne, wystawy bądź pawilony ustawiane podczas jarmarków. Wszystkie siedziska projektuje się jako połączone z donicami zieleńców. Jako materiał wykorzystano deski kompozytowe cechujące się większą trwałością niż drewno naturalne i brakiem konieczności pielęgnacji. Rozmieszczenie zieleńców pozwala na swobodne dojście do ulicy i przejście na drugą stronę.

SCHEMAT MOŻLIWOŚCI RUCHU PIESZEGO NA CAŁEJ SZEROKOŚCI PASA ULICY WYSZYŃSKIEGO

Na skrzyżowaniu ulic Dworcowej, Barnima I i Wyszyńskiego zaprojektowano rondo o średnicy 18m. Aby zmniejszyć wielość tego węzła drogowego zlikwidowano jeden z wjazdów ulicy Dworcowej tzn. dojazd do dworca przesunięto w kierunku północnym, na wysokości ulicy Osiedla Tysiąclecia. Dzięki temu zmniejszono długości przejść przez jezdnię i wytworzono szeroki pasaż w kierunku dworca PKP i nowego przejścia pod torami w kierunku planowanego węzła przesiadkowego.

Projekt zakłada również zmniejszenie układu drogowego na Placu Wolności oraz bezpośrednie połączenie ruchu pieszego wzdłuż ulicy Wyszyńskiego z Parkiem Bolesława Chrobrego. Projektowane rondo o jednym pasie ruchu łączy ze sobą wszystkie ulice , których włączenia zredukowano do jednej jezdni ( wcześniej osobny wjazd i zjazd ) tak aby maksymalnie skrócić przejścia dla pieszych. Ciąg pieszy biegnący wzdłuż południowej pierzei ulicy Wyszyńskiego przedłużono przez nowe rondo tworząc nowe wejście do parku w kierunku amfiteatru. Oś ta została podkreślona również poprzez szpaler drzew oraz zieleńce.

Fragment ulicy Struga również zamieniono na jednojezdniowy natomiast skrzyżowanie z ulicą Wojska Polskiego zaprojektowano w formie ronda. Praca konkursowa określa obrys projektowanej zabudowy na Placu Wolności przed Stargardzkim Centrum Kultury. Część parteru od strony ronda projektuje się jako otwarty tak aby połączyć dwie przestrzenie Placu Wolności tzn. dziedzińca powstałego przed SCK oraz przestrzeń ronda. Otwarcie to usprawni również ruch pieszy na kierunku Struga-Piłsudskiego. Projektowany dziedziniec stanowić będzie przestrzeń publiczną mogącą pomieścić różnego rodzaju imprezy miejskie o różnej skali i charakterze. Na co dzień stanowić będzie przestrzeń publiczną z fontanną posadzkową , okrągłymi siedziskami oraz szpalerami drzew oddzielającymi od ulicy Piłsudskiego. Parter projektowanego budynku powinien zostać przeznaczony pod lokale handlowo-usługowe. Projektowany fragment ulicy Struga odsunięto od projektowanej obowiązującej linii zabudowy na Placu Wolności przed Stargardzkim Centrum Kultury.

Projekt zakłada również nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. Drzewa zaprojektowano w dwóch liniach symetrycznie po obu stronach jezdni. Pierwszą z nich bezpośrednio przy ulicy stanowią drzewa o dużej , okrągłej koronie natomiast w drugim rzędzie wzdłuż ciągów pieszych zaprojektowano grupy drzew o formie bardziej smukłej, wypełniającej przestrzeń pomiędzy drzewami pierwszej linii. Zabieg ten ma na celu zmniejszenie optyczne szerokości całego pasa ulicy Wyszyńskiego oraz odizolowanie budynków i ciągów pieszych od ruchu kołowego.

W podobny sposób rozlokowano oświetlenie terenu. Wzdłuż północnej strony jezdni zaprojektowano latarnie o wysokości ok. 6-7m oświetlające jezdnię natomiast wzdłuż ciągów pieszych, za szpalerami drzew po obu stronach jezdni zaprojektowano słupy o wysokości 4-5m.

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z kostki granitowej rzędowej. Miejsca parkingowe zaprojektowano z kostki granitowej łupanej w kolorze grafitowym tak aby nie były widoczne plamy olejowe po samochodach. Ciągi piesze wykonano z płyt granitowych natomiast przestrzenie wzdłuż zieleńców i budynków czyli tzw. pasy kompensacyjne z kostki łupanej w tym samym kolorze co płyty. Krawężniki granitowe o szerokości 30cm projektuje się jako wtopione w chodnik.

MIEJSCA POSTOJOWE, PRZYSTANKI

Zaprojektowano 69 miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Wyszyńskiego z czego 24 stanowią miejsca równoległe i 45 prostopadłych do jezdni. Dzięki podzieleniu parkingów na zatoki możliwe jest wyłączenie każdej z nich i przeznaczenie czasowo na inne cele. Na terenie opracowania zlokalizowano też parkingi dla rowerów.

Po obydwu końcach ulicy zaprojektowano przystanki komunikacji miejskiej. Zatrzymanie autobusu odbywa się na jezdni ( nie projektuje się zatok ). Obszar przystanku wydzielono graficznie na rysunku posadzki jezdni. Dla pasażerów zaprojektowano wiaty przystankowe, które formą i materiałami nawiązują do pozostałych elementów małej architektury.

Przyjęte rozwiązania projektowe przyczynią się do stworzenia przestrzeni przyjaznej pieszym, przestrzeni ciągu pieszego łączącego dworzec kolejowy z centrum Stargardu, w której priorytetem będą ludzie. Wprowadzenie zieleni średniej i wysokiej nadaje ulicy nowego charakteru i skali przyjaznej człowiekowi. Zastosowane rozwiązanie w dłuższej perspektywie czasowej sprzyjać będą rozwojowi handlu w istniejących budynkach handlowych. Dostępność dużej ilości miejsc parkingowych zarówno wzdłuż ulicy Wyszyńskiego jak i na planowanym parkingu Park & Ride zapewni obsługę zmotoryzowanych mieszkańców Stargardu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl