Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Połańcu
II nagroda

<<< powrót
  • archiMENTAL s.c.
Skład zespołu:

Założenie przestrzenne zagospodarowania terenu.

Niniejsza koncepcja konkursowa zakłada podział przestrzeni zewnętrznej przeznaczonej pod projektowany Ośrodek Inicjatyw Obywatelskich na 2 strefy:
• strefę ogólnodostępną – publiczną - po stronie południowej,
• strefę wydzieloną – przeznaczoną dla uczestników imprez organizowanych przez Ośrodek - po stronie północnej.

Projektowane obiekty kubaturowe Ośrodka rozdzielają obie strefy.

Strefa ogólnodostępna jest rozszerzeniem istniejących przestrzeni publicznych, na które składają się: istniejące ciągi piesze, teren wokół kościoła, plac przykościelny, istniejący skwer oraz plac parkingowy zlokalizowane przed zabudowaniami projektowanego Ośrodka. Strefa ta wraz z istniejącym parkingiem i skwerem tworzy przedpole dla projektowanego obiektu.

Główne wejście do budynku zaprojektowano po stronie południowej z uwagi na znajdująca się właśnie tutaj przestrzeń publiczną i zaakcentowano wysunięciem bryły rozbudowy oraz niewielkim podcieniem w tej bryle. Przedmiotowe wejście umieszczone w miejscu zetknięcia przebudowy dawnych obiektów z nowoprojektowanym elementem spajającym ww.

Wzdłuż ulicy Staszowskiej w rejonie głównego wejścia do Ośrodka zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

Przestrzeń ogólnodostępną przed obiektem po stronie południowej (ciągi piesze, ławki, rodzaj kostki brukowej i inne elementy malej architektury) zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących elementów, skweru oraz chodników wzdłuż ulicy Staszowskiej.

Oświetlenie terenu zaproponowano w postaci nowoczesnych słupów z dookolnym źródłem światła Led.

Skorygowano w niewielkim stopniu przebieg ogrodzenia istniejącej przepompowni ścieków, tak by nie kolidowało i nie stanowiło przeszkody na drodze komunikacji pieszej pomiędzy dojściem do Ośrodka od strony kościoła i parkingu; jak również nie ograniczało widoczności obiektu. Pas ternu wzdłuż ogrodzenia przepompowni przeznaczono do obsadzenia krzewami, tworzącymi wokół przepompowni „zieloną” ścianę.

Przed Ośrodkiem w rejonie ogrodzenia przepompowni umieszczono elementy systemu informacyjnego (podświetlone słupy ogłoszeniowe – tablice informacyjne). Osobną, wydzieloną strefę zorganizowano pomiędzy zabudowaniami Ośrodka, a północną granicą terenu objętego opracowaniem.

Strefa ta ma również publiczny charakter, jest jednak strefą zamkniętą przeznaczoną dla uczestników imprez organizowanych przez Ośrodek. Dostępność strefy z głównego wejścia poprzez hol; dostęp dostawczy i obsługowy istniejącym zjazdem z ulicy Staszowskiej znajdującym się w rejonie północno-zachodniego narożnika terenu objętego opracowaniem. Głównym elementem tej strefy jest otwarty plac-dziedziniec z utwardzoną centralną częścią (kostka brukowa nawiązująca do istniejących utwardzeń przy ulicy Staszowskiej, wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki zorganizowano pas niskiej zieleni – trawnik wzmocniony EKO-kratką. Plac przewidziany został do organizacji imprez takich jak: występy, pokazy, wystawy plenerowe, pokazy kina letniego, przedstawienia teatralne, bankiety na wolnym powietrzu, konkurencje sportowe itp. Elementami wydzielającymi przestrzeń projektowanego placu są: zabudowa kubaturowa Ośrodka po stronie południowej i zachodniej, projektowana pergola po stronie północnej i wschodniej. Pergola może być wykorzystywana zarówno do organizacji wystaw plenerowych, montażu ekranu kina plenerowego, montażu dodatkowego oświetlenia, ustawienia ław ogrodowych, stanowi również element oddzielający przestrzeń Ośrodka od znajdującej się w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Oświetlenie tego terenu przewidziano za pomocą zewnętrznych lamp kinkietowych Led
montowanych do elewacji Ośrodka.

Dostępność strefy poprzez Ośrodek – główne wyjście z holu znajdującego się w projektowanej rozbudowie obiektu po stronie zachodniej. Dojazd obsługowy istniejącym zjazdem z ulicy Staszowskiej.

Podział funkcjonalny.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy budynek ma stanowić obiekt użyteczności publicznej, jak również biorąc pod uwagę niezbyt wysoki budżet przeznaczony na realizację inwestycji, wszystkie pomieszczenia Ośrodka Inicjatyw Społecznych zaprojektowano na jednym poziomie, tak by uniknąć wprowadzania schodów, wind lub pochylni oraz wykonywania dodatkowych stropów, ścian.

Zakłada się wykorzystanie w jak największym możliwym stopniu istniejącej substancji budowlanej. Postanowiono zachować wszystkie istniejące obiekty kubaturowe dawnego założenia, ponieważ wyburzenie ich oraz wybudowanie nowych obiektów wiąże się z kosztem przekraczającym budżet przeznaczony na niniejszą inwestycję.

Przystosowanie istniejącej zabudowy do pełnienia nowej funkcji pociągnęło za sobą konieczność nieznacznej rozbudowy obiektu, w celu uzyskania prawidłowo działającej strefy wejściowej, spajającej poszczególne części funkcjonalne obiektu.

Projektowany Ośrodek Inicjatyw Obywatelskich podzielono funkcjonalnie na trzy strefy:
Strefę Wejściową – na którą składa się hol, pomieszczenia szatni i sanitariatów, sala konferencyjna. Do strefy tej przylegają bezpośrednio pomieszczenia biurowe. Sala konferencyjna może być wydzielona z przestrzeni holu za pomocą przesuwnych ścian akustycznych, może również stanowić powiększenie jego powierzchni. Strefa Wejściowa spaja pozostałe strefy Ośrodka umożliwiając ich niezależne funkcjonowanie; z tej strefy można przejść bezpośrednio do sali wielofunkcyjnej, strefy mieszczącej indywidualne sale spotkań i salki warsztatowe, na wewnętrzny dziedziniec.

Strefa Sali Wielofunkcyjnej – powstała w części biurowej istniejącego obiektu znajdującego się przy ul. Staszowskiej. Strefa dostępna bezpośrednio z głównego holu. Przewidziano możliwość podziału przestrzeni tej strefy na dwie mogące funkcjonować niezależnie części – podział za pomocą przesuwnych ścian akustycznych. Do Sali Wielofunkcyjnej przylega pomieszczenie kateringu. Część magazynowa, z uwagi na uwarunkowania funkcjonalne oraz rozplanowanie istniejącego obiektu, została umieszczona w prawym skrzydle założenia, w części nie posiadającej możliwości naturalnego doświetlenia pomieszczeń. Przewiduje s, że sala będzie umożliwiała organizację: koncertów, prelekcji, odczytów, konferencji, wystaw, bankietów, przedstawień teatralnych, pokazów filmowych i innych imprez o charakterze kulturalno-oświatowym.

Strefa Indywidualnych Sal Spotkań – zaplanowana w prawym skrzydle Ośrodka w pomieszczeniach istniejących hal warsztatowych. Przewidziano 8 Indywidualnych Sal Spotkań o powierzchni ca. 16m2 i 3 Sale Spotkań o powierzchni ca. 20m2. Dostęp do strefy kontrolowany, strefa może być w razie potrzeby wyłączona z funkcjonowania Ośrodka. W skrzydle mieszczącym tą strefę, w jego części pozbawionej możliwości doświetlenia światłem naturalnym umieszczono pomieszczenia gospodarcze, socjalne, techniczne i magazynowe.

Rozwiązania techniczo-materiałowe, konstrukcyjne, technologiczne, instalacyjne.

Przedmiotowa koncepcja w zakresie budowlanym przewiduje:
• wyburzenie wszystkich stropów i stropodachów nad istniejącymi pomieszczeniami,
• wyburzenie ścian wewnętrznych istniejących obiektów oraz ścian zewnętrznych w rejonie objętym projektowaną rozbudową,
• wykonanie ław i ścian fundamentowych (beton zbrojony, bloczki betonowe) oraz ścian zewnętrznych (bloczki PGS lub silikatowe) projektowanej rozbudowy obiektu,
• wykonanie ścian wewnętrznych (bloczki PGS),
• demontaż istniejących warstw posadzkowych i wykonanie nowych izolowanych termicznie i przeciwwodnie posadzek,
• uzupełnienie i wymianę uszkodzonych fragmentów murów zewnętrznych,
• przemurowanie likwidowanych otworów okiennych i drzwiowych,
• przekłucia projektowanych otworów drzwiowych i okiennych, wykonanie nadproży betonowych i prefabrykowanych w projektowanej rozbudowie i z belek stalowych w części istniejącej,
• nadmurowanie ścian zewnętrznych części warsztatowej oraz rozebranie ścian zewnętrznych części biurowej do wysokości projektowanych wieńców oraz wykonanie wieńców obwodowych,
• wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian zewnętrznych,
• wykonanie projektowanych dachów nad istniejącymi bryłami obiektu – konstrukcja drewniana wieszarowa, pokrycie blacha trapezowa,
• wykonanie dachów odwróconych nad projektowaną rozbudową obiektu – strop betonowy, pokrycie żwirowe,
• wykonanie rynien i rur spustowych, odwodnień dachowych,
• montaż projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej,
• wykonanie okładzin elewacyjnych: część rozbudowana – okładzina z płytek klinkierowych w kolorystyce nawiązującej do znajdującego się w sąsiedztwie kościoła wraz z farą, część istniejąca – okładzina drewniana na ruszcie, podział listew w nawiązaniu do charakteru tradycyjnej miejscowej architektury,
• roboty wewnętrzne wykończeniowe: montaż sufitów podwieszonych, wykonanie okładzin posadzkowych, wykonanie wypraw i okładzin ściennych, roboty instalacyjne, malarskie, porządkowe.

W zakresie instalacyjnym przewiduje się:
• wykonanie kotłowni gazowej i instalacji co na potrzeby ogrzewania pomieszczeń (podgrzewanie wody za pomocą elektrycznych podgrzewaczy przepływowych),
• wykonanie centralnej instalacji wentylacji mechanicznej z podziałem na poszczególne strefy funkcjonalne obiektu, tj. niezależnie dla Sali Wielofunkcyjnej i Strefy Indywidualnych Sal Spotkań – centrale wentylacyjne podwieszone w przestrzeni pod dachem, ewentualnie umieszczone na dachu części rozbudowanej,
• wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do projektowanych przyborów sanitarnych,
• wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej,
• wykonanie instalacji oświetlenia i iluminacji zewnętrznej,
• wykonanie instalacji technologicznych dla Sali Wielofunkcyjnej – oświetlenia scenicznego, nagłośnieniowej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl