Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali sportowej w Piotrkowie Trybunalskim
I nagroda

<<< powrót
 • Kowalczyk Architekci
Skład zespołu:
 • Autor koncepcji  
 • architekt mgr inż. Konrad Kowalczyk  
 •  
 • Współpraca  
 • mgr inż. Mieczysław Kowalczyk – współpraca w zakresie konstrukcji  
 • inż. Andrzej Jaskólski – współpraca w zakresie instalacji sanitarnych  
 • mgr inż. arch. Anna Szeleszczyk – opracowanie graficzne  
 •  
 •  
 • http://kowalczykarchitekci.pl/ 

Teren na którym planowana jest rozbudowa istniejącej hali sportowej złożony jest z kilku działek oznaczonych nr ewid. 315/1,320/6,320/8,320/10,320/11,320/12320/13, 320/14,324,325,326/5 w obrębie ewidencyjnym oznaczonym nr 21 i położony jest przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta – Al. Mikołaja Kopernika. Jednocześnie teren ten jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie „Starego Miasta”. W przeszłości na terenach objętych niniejszym opracowaniem mieściła się destylatornia wzniesiona z końcem XIXw. należąca do Merkusa Brauna. Do dnia dzisiejszego zachowany został jeden z głównych budynków ówczesnej gorzelni. Budynek ten jest wyłączony z użytkowania z uwagi ja jego zły stan techniczny . Na terenach byłych zakładów a objętych niniejszym opracowaniem, obecnie zlokalizowana jest hala sportowa będąca przedmiotem niniejszej rozbudowy oraz budynek dawnej gorzelni , który jest wyłączony z użytkowania

W granicach objętych niniejszym opracowaniem projektuje się rozbudowę istniejącej hali sportowej wraz z wydzieleniem ciągów komunikacji pieszo-jezdnej , terenów zieleni niskiej oraz parkingów. Ponadto przedstawia się koncepcję zagospodarowania części działki 320/11,320/8 i 315/1 nie będącej bezpośrednio przedmiotem konkursu. Rozbudowę hali przewiduje się w południowo-wschodniej części terenu objętego opracowaniem. Projektowana rozbudowa hali lokalizowana jest równolegle do osi ulicy Batorego w częściowym śladzie ściany istniejącej hali „Relax”. Od strony północno-zachodniej zaprojektowano parking dla obsługi komunikacyjnej projektowanej rozbudowy hali sportowej. Ponadto od strony północno-wschodniej proponuje się budowę 3-kondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej. Całość terenu przewiduje się skomunikować dla ruchu kołowego oraz pieszego. Obsługa komunikacyjna poprzez projektowane zjazdy z ul. Batorego wg projektu zagospodarowania. Przewiduje się zaprojektowanie ciągów pieszych prowadzonych przez teren objęty opracowaniem celem „wprowadzenia” ruchu pieszego zarówno od strony „Starego Miasta” , ul. Kopernika oraz bezpośrednio od strony ul. Batorego a także poprzez tereny MOSIR od strony Al. 3-go Maja


Projektowana rozbudowa budynku hali sportowej posiada prostą formę składającą się z 2-ch prostopadłościennych brył wzajemnie się przenikających. Wyższa bryła zlokalizowana w centralnej części mieści główną płytę boisk sportowych , a jej lokalizacja stanowi kontynuację linii zabudowy budynku dawnej destylatorni. Po obu stronach tej bryły – od strony wschodniej i zachodniej zlokalizowano widownię oraz szatnie. Wysokość tych części budynków nawiązuje do wysokości budynku dawnej destylatorni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej hali sportowej. Od strony północnej zaprojektowano pomieszczenia mieszcząca komunikację ogólną i pomieszczenia ogólnodostępne. Wysokość tej części stanowi kontynuację części budynku w której zlokalizowano trybuny i szatnie. Poszycie elewacji głównej bryły budynku stanowi elewacja systemowa. Elewację od strony wschodniej i północnej stanowić winna fasada szklana wraz ze stalowymi żaluzjami sterowanymi automatycznie celem dozowania odpowiedniej ilości światła dziennego oraz ograniczenia nagrzewania się pomieszczeń w okresie letnim. Ściany budynku od strony południowej i zachodniej wykonane w konstrukcji tradycyjnej murowej. Projektowana rozbudowa połączona jest z istniejącym budynkiem administracyjno-gastronomicznym , dwukondygnacyjnym łącznikiem , którego elewację stanowi fasada szklana. Elewacja podłużna została w sposób regularny podzielona pionowymi elementy będące jednocześnie konstrukcyją budynku nawiązując do elewacji budynku dawnej destylatorni. Wejście główne do budynku zaprojektowano od strony północno-wschodniej . Akcentując strefę wejścia głównego do projektowanego budynku, elewację parteru w tym obszarze wycofano uzyskując jednocześnie tym samym zadaszenie


Projektowana hala sportowa po rozbudowie będzie miała wymiary płyty boiska 44,0x23,0 i wysokość w świetle konstrukcji 11,50m. zapewniając możliwość przeprowadzenia rozgrywek zespołowych m.in. w piłkę ręczna, koszykówkę oraz siatkówkę zgodnie z wymogami IHF, FIBA, FIVB. Ponadto przewidziano możliwość przeprowadzenia innych zawodów sportowych takich jak zapasy , tenis stołowy . Przewidziano również możliwość organizowania imprez masowych takich jak koncerty czy spotkania okolicznościowe. W budynku zaprojektowano 1014 stałych miejsc siedzących oraz 520 miejsc na trybunach wysuwanych. Dostęp do widowni z holu głównego zaprojektowanego od strony północnej. Na trybuny stałe zaprojektowano wejście schodami oraz 2-ma dźwigami osobowymi. Na trybuny mobilne dostęp bezpośrednio z poziomu wejścia do budynku. Na płycie boiska przewidziano również miejsca dla osób niepełnosprawnych. W holu głównym na parterze przewidziano foyer , recepcję obiektu , kasy biletowe a także węzeł sanitarny. Schody prowadzą na piętro gdzie przewidziano kawiarnię oraz trybuny stałe a także węzły sanitarne. Pod projektowanymi trybunami zaprojektowano węzły szatniowo-sanitarne , pomieszczenia sędziów. W 2-kondygnacyjnym łącznik stanowi połączenie komunikacyjne z istniejącym budynkiem. Na parterze zaprojektowano „mix zonę”. Na piętrze przewidziano pomieszczenia dla komentatorów oraz operatorów kamer. Ponadto wydzielono tam pomieszczenie reżyserskie.

Układ konstrukcyjny projektowanego obiektu o konstrukcji mieszanej. Głowna konstrukcja przebudowywanej hali sportowej słupowo-ryglowa. Konstrukcję dachu stanowić będą wiązary stalowe wsparte na słupach żelbetowych posadowionych na stopach żelbetowych. Konstrukcja „strefy wejściowej” oraz szatni wraz z widownią mieszana . Konstrukcję nośną stanowić winny słupy żelbetowe oraz ściany murowane i żelbetowe. Strop żelbetowy monolityczny. Komunikację pionową stanowią schody żelbetowe

Stopy i ławy fundamentowe pod projektowane słupy żelbetowe wykonywane na placu budowy z betonu żwirowego. Celem zrównoważenia naprężeń i zapobieganiu równomiernemu osiadaniu fundamentów istniejących wykorzystanych pod projektowane nowe ściany , przewiduje się wykonanie obwodowego wieńca żelbetowego. Słupy żelbetowe wylewane na mokro w szalunkach deskowych z betonu żwirowego na placu budowy. Przegrody zewnętrzne częściowo stanowią fasady szklane. Pozostałą część przegród planuje się wykonać z bloczków silikatowych gr. 24 cm i docieplone warstwą wełny mineralnej gr. 15 cm w systemie „wentylowanym” wraz z systemową okładziną elewacyjną. Ściany podłużne nad płytą boiska systemowa stalowa elewacyjna z wkładką termiczną. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane w technologii tradycyjnej murowej z bloczków silikatowych gr. 24 cm , ścianki wewnętrzne działowe wykonane z bloczków silikatowych gr. 12 cm . Nad pomieszczeniami parteru strop żelbetowy. Schody główne oraz klatki schodowe ewakuacyjne żelbetowe. Nad płytą boiska oraz widownią konstrukcję dachu stanowią wiązary stalowe wsparte na słupach żelbetowych. Nad strefą wejściową oraz łącznikiem konstrukcję dachu stanowi stropodach żelbetowy. Przekrycie dachu nad płytą boiska oraz trybunami stanowi membrana na uprzednio ułożonej blasze trapezowej i wełnie mineralnej gr. 25 cm. wraz z paroizolacją. Przekrycie pozostałej części stropodachów wentylowanych stanowi papa termozgrzewalna na uprzednio ułożonych płytach korytkowych.


Sufit hali sportowej winien stanowić systemowy strop podwieszony wykonany z okładziny akustycznej dekoracyjnej o klasie odporności na uderzenie piłką 1A, z wełny drzewnej łączonej magnezytem. Podobnie przewiduje się wyłożyć ściany szczytowe hali. Podłoga boiska sportowego hali sportowej układana na systemowym podwójnym ruszcie drewnianym. Podłoże pod wykładzinę sportową wykonać z 2-ch płyt wiórowych. Nawierzchnię podłogi hali sportowej gr. 4 mm należy wykonać z wykładziny sportowej naturalnej homogenicznej z grupy linoleum grubości warstwy ścieralnej min. 3.0 mm. W pozostałych pomieszczeniach projektowanej przebudowy hali sportowej przewiduje się wyłożenie posadzek gresem średnio i wielkogabarytowym W pomieszczeniach szatniowych wraz z węzłami sanitarnymi, sanitariatach ogólnodostępnych oraz pomieszczeniach porządkowych i technicznych ściany projektuje się wyłożyć glazurą do pełnej wysokości. We wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem głównej konstrukcji hali sportowej, przewiduje się wykonać sufity podwieszone systemowe rastrowe na ruszcie stalowym.

Wentylowanie oraz chłodzenie pomieszczeń w okresie letnim hali sportowej z wykorzystaniem systemu nawiewno-wywiewnego z rekuperacją z zastosowaniem gruntowego powietrznego wymiennika ciepła (GPWC) oraz central wentylacyjnych. Przebieg kanałów w wydzielonych podsufitowych przestrzeniach technologicznych oraz szachtach pionowych. Korzystając z faktu , iż na głębokości ok. 1,30m poniżej poziomu terenu utrzymuje się stała temperatura oscylująca w granicach 8-10 °C pozwala na znaczne ograniczenie energii konwencjonalnej do schładzania powietrza w okresie letnim oraz jego podgrzewania w zimie. Ogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem pompy ciepła. Dolne źródło ciepła w postaci wymienników pionowych o głębokości H-100m wykonanych z przewodów o średnicy 2x40mm napełnionych roztworem glikolu. Pompy ciepła wyposażone w pompy obiegowe dolnego źródła- gruntowego pionowego wymiennika ciepła oraz pompę obiegową górnego źródła ciepła i zbiornik buforowy– systemu ogrzewania podłogowego wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej do automatycznego sterowania pracą pompy. Zasilanie energetyczne nowoprojektowaną linią WLZ z przyłącza energetycznego. Ponadto na dachu hali sportowej przewiduje się montaż 572 paneli o mocy szczytowej 260 W każdy , generujący łącznie moc ponad 140 kW. Oświetlenie pomieszczeń w całym projektowanym budynku z wykorzystaniem technologii LED. Wytworzona energia elektryczna w dużym stopniu zaspokoi zasilanie zarówno instalacji oświetlenia pomieszczeń jak również wentylacji i chłodzenia oraz zasilania pomp ciepła. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii spowoduje ok. 60% zmniejszenie zużycia energii konwencjonalnej oraz znacznie ograniczy emisję CO2 do atmosfery

Zasilanie w wodę przewiduje się nowo-projektowanym przyłączem z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych poprzez przyłącze kanalizacyje, nowo-projektowanymi instalacjami zewnętrznymi do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl