Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku
III nagroda

<<< powrót
  • MAMGUSTA Pracownia Projektowa Sebastian Tabędzki
Skład zespołu:
  • Sebastian Tabędzki  
  • Weronika Budnik  
  • Łukasz Lautsch  
  • Małgorzata Grzybowska  
  •  
  •  
  • http://www.mamgusta.com/  
  •  

CHARAKTERYSTYCZNA IDEA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI, PRZESŁANKI PRZYJĘTEJ KONCEPCJI

– Dialog współczesności z historią -


Plac Gabriela Narutowicza jest sercem miasta. Tutaj krzyżują się ważne ulice, których przebieg sięga początków osadnictwa miasta. Tutaj też rozwijała się osada targowa z Rynkiem Kanonicznym, który mimo upływu wielu stuleci i przekształceń miasta zmieniał swój kształt i oblicze, ale jego znaczenie zachowało się do dnia dzisiejszego. Bogatą tradycję miejsca wyraźnie zarysowaną w historii i strukturze miasta podkreślają skupione w zabytkowym otoczeniu Instytucje.

Obecnie Plac Gabriela Narutowicza jest miejscem gdzie odbywają się wszystkie uroczystości związanych z obchodami świąt narodowych i okolicznościowych, dlatego ważne jest podkreślenie jego rangi i nadanie reprezentacyjnej wartości w przestrzeni publicznej Płocka. Wydarzenia takie jak Jarmark Tumski, festyny czy koncerty, są bodźcem do integracji mieszkańców miasta, z tego powodu projekt placu zakłada wykreowanie atrakcyjnej, elastycznej i wielofunkcyjnej przestrzeni umożliwiającej organizację różnych wydarzeń w zależności od okoliczności i potrzeb.

Projekt placu miejskiego nawiązuje gabarytami do XIX-sto wiecznej wielkości Rynku, a teren historycznej zabudowy zastąpiono częścią zadrzewioną Parku Rekreacyjnego, która koresponduje z koncepcją z początków XX wieku. Projekt jest więc dialogiem z historią we współczesnej interpretacji. Projekt podkreśla kształt urbanistyczny chronionego założenia, a w swojej formie zapewnia uszanowanie zastanej tkanki urbanistycznej i historycznego układu zabudowy.

Wątek wiodący w zagospodarowaniu placu wpisuje się w kontekst otoczenia historycznej zabudowy zabytkowego zespołu placu Narutowicza. Uwzględnia reprezentacyjną funkcję placu podczas uroczystości patriotycznych, wartości kulturowe miejsca i zabytkowy charakter zabudowy otaczającej plac.

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Projekt wyróżnia trzy podstawowe strefy funkcjonalne: placu miejskiego z fontanną, parku rekreacyjnego oraz deptaku.

Plac miejski z fontanną

Głównym elementem przestrzennym projektu jest „Plac Miejski”. Jego gabaryty wyznaczono w nawiązaniu do XIX wiecznej wielkości Rynku Kanonicznego. Jest to otwarta przestrzeń o reprezentacyjnym charakterze, stanowiąca odpowiedź na potrzeby miasta i mieszkańców, dla organizacji imprez oficjalnych, patriotycznych czy okolicznościowych. Mogą tu mieć miejsce zarówno różnego typu jarmarki, festyny, kiermasze jak i koncerty, pokazy czy formy aktywnego wypoczynku. Ortogonalny układ posadzki placu z kierunkowym oświetleniem podkreśla główne kierunki kompozycyjne placu, które wyznaczono w stosunku do Grobu Nieznanego Żołnierza oraz proponowanej lokalizacji Pomnika Obrońców Płocka 1920. W północnej części przestrzeni placu zaprojektowano fontannę ze sterowanymi dyszami ciśnieniowymi. Plac zaprojektowano jako przestrzeń bez barier architektonicznych w pełni dostępną dla osób niepełnosprawnych.

Park rekreacyjny

Drugą cześć placu stanowi przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa w postaci „Parku Rekreacji”. Park tworzy układ nasadzeń drzew w formie szpalerów. Szpalery nanizano z zachowaniem podstawowej osi kompozycyjnej Placu. Drzewa stanowią podstawę idei parku. Ich centryczna pozycja determinuje pozycję ławki, rysunek posadzki i swobodny w odbiorze charakter przestrzeni. Wokół każdego drzewa zaprojektowano owalny trawnik. Pod wybranymi drzewami zaproponowano indywidualnie projektowaną ławkę z drewnianym siedziskiem. Wszystkie drzewa podświetlono i uzupełniono towarzyszącą małą architekturą. Swobodny charakter przestrzeni Parku Rekreacji zachęca do spędzania w niej czasu wolnego i sprzyja interakcji i aktywizacji mieszkańców.

Woonerf

Przedłużenie ul. Grodzkiej o funkcji deptaku łączy ciągi pieszo-jezdne w ulicy Tumskiej i Grodzkiej oraz scala przestrzenie publiczne Starego Rynku, Placu Narutowicza oraz Placu Obrońców Warszawy. Tworzy atrakcyjną przestrzeń miejską integrującą lokalną społeczność oraz nadaje kierunek ruchu turystycznemu. Ze względu na liczne usługi w parterach od strony pierzei północnej, jak również występowanie lokali gastronomicznych wzdłuż ulicy Grodzkiej, w projekcie zlokalizowane zostały w tej przestrzeni miejsca na ogródki wyznaczone przez układ elementów małej architektury takich jak: gazony z zielenią, nasadzenia, latarnie przyuliczne, donice ławki czy kosze. W tej strefie zlokalizowano również miejsca postoju taksówek

KOMUNIKACJA

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa użytkowników poprzez spowolnienie ruchu kołowego w obrębie placu, pozostawiając możliwość przejazdu po obwodzie placu i dojazd do przyległych posesji. Ulicę Grodzką potraktowano jako deptak z ograniczeniami w ruchu kołowym. Usunięto też miejsca postojowych w celu wytworzenia pasażu pieszo-jezdnego i zmniejszenie liczby dominujących obecnie samochodów w okolicach placu. Przy deptaku zorganizowano postój dla taksówek. Naniesiona została również korekta przebiegu stref ruchu kołowego oraz zmiana organizacji ruchu przy Sądzie Okręgowym i Rejonowym. Przeorganizowano też sposób parkowania aut.

Planowana stacja rowerów miejskich została zlokalizowana na skrzyżowaniu ulic Grodzkiej i Tumskiej, tuż obok pasażu pieszo – jezdnego.

ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNO – MATERIAŁOWE

Zieleń


Projekt przewiduje usunięcie drzew istniejących z przestrzeni placu. Szczegółowe decyzje co do możliwości zachowania niektórych okazów mogą być podjęte po opracowaniu szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej. Zakłada się, że zdrowe i wartościowe drzewa zostaną przesadzone w miejsca poza zakresem opracowania wskazane przez Zamawiającego. Projekt zakłada nasadzenia drzew wysokich jak klon w przestrzeni projektowanego Parku Rekreacyjnego oraz przyjaznej i atrakcyjnej zieleni uzupełniającej ofertę projektowanego Placu. Przewidziano występowanie zieleni jako elementów ozdobnych, wypełniających i towarzyszących małej architekturze. Dobór gatunków roślin zapewnia ich trwałość, łatwość pielęgnacji i atrakcyjność w różnych porach roku.

Pomnik Obrońców Płocka

Pomnik został usytuowany w części reprezentacyjnej zaprojektowanego placu. Taka lokalizacja zapewnia jego dobrą widoczność, został wyeksponowany z każdego wjazdu na plac. Pomnik dzieli przedpole z Grobem Nieznanego Żołnierza przed Odwachem. Wysokość Pomnika uwzględnia kontekst architektoniczny oraz respektuje założenia formalne twórców rozstrzygniętego niegdyś konkursu.

Elementy małej architektury

Proponowane elementy małej architektury zapewniają wysoką jakość i estetykę przestrzeni. Ławki zaprojektowano jako elementy wolnostojące lub zintegrowane np. w rejonie fontanny czy wokół drzew Parku Rekreacyjnego. Kosze na odpady zaproponowano w pobliżu ławek. Stojaki na rowery zostały zlokalizowane wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego. Ruch kołowy w wybranych miejscach odseparowano od przestrzeni placu słupkami. Po obwodzie placu w wskazanych miejscach zaprojektowano gazony i donice. Część z zaprojektowanych elementów została dobrana jako zintegrowana z zielenią. Wszystkie elementy są spójne estetycznie. Uzupełniają koncepcję placu pozostając neutralnymi lub podkreślającymi sąsiednią zabytkową zabudowę.

Lampy i inne elementy oświetlenia i iluminacji

W projekcie proponuje się kilka różne elementy oświetlenia. Zastosowano min. lampy uliczne wzdłuż ulicy Grodzkiej i budynków sądu harmonijnie uzupełniające zabytkowe otoczenie, kierunkowe oświetlenie liniowe zintegrowane z posadzką przestrzeni placu miejskiego, podświetlenie drzew „Parku Rekreacyjnego”, podświetlenie ławek przy fontannie, podświetlane dysze fontanny czy oświetlenie kierunkowe pomnika.

Oświetlenie podkreśla założenie projektowanego placu i jego najważniejsze elementy, takie jak pomnik, fontanna, drzewa w części rekreacyjnej. Nadaje klimat dobrze oświetlonej, atrakcyjnej wizualnie i nastrojowej miejskiej przestrzeni publicznej, a co za tym idzie odwiedzanej o każdej porze dnia i nocy.

Nawierzchnie

Proponowane nawierzchnie placu dobrano tak, aby podkreślać jego reprezentacyjny charakter zapewnić trwałość i wysoką jakość projektowanej przestrzeni. Nawierzchnie korespondują i uzupełniają historyczny charakter zabudowy. Rysunek posadzki placu różnicuje strefy funkcjonale. Posadzka deptaku/woonerfu nawiązuje do istniejącego, wyremontowanego fragmentu przy północnej pierzei placu. Zastosowane materiały: Płyty kamienne wielkoformatowe, kostka granitowa, kostka brukowa, płyty chodnikowe granitowe.

Fontanna

Na placu miejskim zaprojektowano fontannę jako powierzchniową, utworzoną poprzez załamanie posadzki placu wzdłuż krawędzi oraz zagłębieniu narożnika. Nawierzchnia placu płynnie przechodzi w dno fontanny. Minimalne nachylenie dna umożliwia jej wykorzystanie w okresie zimowym jako kontynuacji placu. W posadzce osadzono sterowane i podświetlane dysze ciśnieniowe z możliwością programowania.

Projekt uwzględnia historyczny charakter placu Narutowicza poprzez poszanowanie zabytkowego układu zabudowy. Swoim układem nawiązuje do dawnej formy Rynku Kanonicznego, którego obrys stanowił podstawę wytyczenia części reprezentacyjnej placu. Rangę miejsca podkreśla Pomnik Obrońców Płocka zlokalizowany na osiach widokowych i kompozycyjnych placu.

Plac został uformowany tak, aby eksponować główne widoki, otwarcia kompozycyjne i panoramy przestrzeni. Elementy zagospodarowania placu nie konkurują wizualnie z otaczającą zabudową. Tworzą dopełniające tło dla podkreślenia istniejących elementów. Podział placu na strefy porządkuje przestrzeń i umożliwia jego różnorodne wykorzystywanie. Koncepcja tworzy wysokiej jakości przestrzeń publiczną w centrum miasta, generującą przepływ ludzi i budzącą zainteresowanie. Staje się integrującą przestrzenią spotkań, zachęcającą do spędzania w niej czasu wolnego i wzajemnych interakcji.

Powstała przestrzeń odpowiada na obecne i przyszłe potrzeby mieszkańców i innych użytkowników placu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl