Konkurs architektoniczno – urbanistyczny na zagospodarowanie ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach
III nagroda

<<< powrót
 • Autorska Pracownia Projektowa JWMS sp. z o.o.
 • Gringoo Architektura Krajobrazu Marta Chrząszczyk
Skład zespołu:
 • mgr inż. arch. krajobrazu Marta Chrząszczyk  
 • mgr inż. arch., arch. krajobrazu Marek Sanecki  
 • mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka  
 •  
 • Współpraca:  
 • mgr inż. arch. Kacper Kulisa  
 • mgr inż. arch. Klaudia Pater  
 •  
 • Wizualizacje:  
 • mgr inż. arch. krajobrazu Marta Chrząszczyk  
 • mgr inż. arch., arch. krajobrazu Marek Sanecki  
 • mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka  
 • mgr inż. arch. Kacper Kulisa  
 • Katarzyna Wątły- Kośka  
 •  
 • http://www.gringoo.pl/  
 • http://www.appjwms.pl/  
 •  

Główne założenia projektu zostały mocno zdefiniowane przez uwarunkowania formalno-prawe. Z jednej strony precyzyjne zapisy planu miejscowego wydzielające jednoznacznie teren zieleni publicznej z wnętrza ulicy bodzentyńskiej, z drugiej strony zalecenia konserwatorskie mówiące o zachowaniu liniowości ulicy oraz wydobyciu wartości historycznych. Dodatkowo współczynnik powierzchni biologicznie czynnej ustalony na poziomie 80% stanowi istotne utrudnienie w projektowaniu wygodnej komunikacji pieszej oraz miejsc wypoczynku (enklaw) będących pożądanym przez przyszłych użytkowników elementem zagospodarowania. Ponadto przeznaczenie przestrzeni placu św. Wojciecha jedynie do niewielkich ingerencji projektowych ze wskazaniem na rekompozycję zieleni wymusiło poszukiwanie rozwiązań pozwalających połączyć formalnie nowo projektowane zagospodarowanie z częścią istniejącą.

Skomplikowaną urbanistycznie oraz historycznie przestrzeń poddano również w fazie studialnej analizie krajobrazowej metodą wnętrz architektoniczno-krajobrazowych.

Analiza powyższych uwarunkowań spowodowała podjęcie kluczowych decyzji projektowych:

1. Utrzymano liniowy charakter ulicy Bodzentyńskiej w klasycznym układzie z dwoma szerokimi chodnikami oraz jezdnią z kostki układanej w łuk rzymski.

2. Wydzielono i uporządkowano wnętrze ulicy poprzez wprowadzenie zespołu ramp i schodów poprawiających dostępność od strony siedziby mops oraz poprzez rytm donic z zielenią niską po drugiej stronie.

3. Zaprojektowano układ alejowy w ramach terenu zieleni publicznej otwierający się na plac oraz eksponujący kościół św. Wojciecha.

4. Pośród alei wprowadzono rytm oświetlenia posadzkowego typu up-light w nawiązaniu do wartości przestrzennych dawnego koryta rzeki Silnicy.

5. Rabaty bylinowe wraz z układem enklaw rekreacyjnych zaprojektowano w formie racjonalnej kompozycji dywanowej bez elementów obcych, w sposób uczytelniający oraz podkreślający dawne zagospodarowanie terenu jako nabrzeża cieku wodnego.

6. Inspiracja brzegiem rzeki skłoniła również do projektowania nowych elementów (enklaw) a także rekompozycji zieleni na placu św. Wojciecha przy użyciu nieregularnych form kojarzonych z wyrzucanymi przez nurt rzeki nieregularnie zaoblonymi kamieniami. Element ten wprowadzono jako rozwiązanie pozwalające na scalenie części istniejącej z nowo projektowaną.

7. Elementy małej architektury stanowią indywidualnie projektowane wyposażenie zintegrowane z istniejącymi murkami oporowymi, donicami oraz enklawami.

8. W projekcie zastosowano materiały nawiązujące do istniejącego zagospodarowania terenu i harmonizujące z zabytkowym, historycznym charakterem miejsca, m.in. kostka granitowa, stal malowana proszkowo w kolorze szarym oraz drewno impregnowane w kolorze naturalnym.

9. Z uwagi na okresowe zalewanie terenu wysokość projektowanych donic jest zróżnicowana a tym samym dostosowana do naturalnego spadku terenu w kierunku wschodnim. Ponadto pozostałe rabaty oraz zieleńce projektuje się na lekkim podwyższeniu, by nie dostawała się do nich woda. Całość zagospodarowania narażona na zalewanie jest wykonana z kostki granitowej – odpornej na uszkodzenia i łatwej w utrzymaniu czystości.

10. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącym terenu KPWZP 1 przewidziano miejsce lokalizacji zbiornika retencyjnego.


Projektowana zieleń obejmuje nasadzenia o charakterze formalnym oraz swobodnym. Na podstawie przeprowadzonych analiz krajobrazowych a także zapisów MPZP oraz wytycznych konkursowych ustalono, że tkanka zielona ma być istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę jakości zabytkowej przestrzeni centrum miasta. Zieleń jest tu elementem kompozycji i struktury poszczególnych wnętrz architektoniczno-krajobrazowych. Pod względem formalnym projektowane nasadzenia pełnią następujące funkcje:

1. Uczytelnienie i wyeksponowanie liniowej kompozycji ulicy poprzez jednogatunkowe nasadzenia drzew w dwóch rzędach, nawiązujące do układu alejowego.

2. Wprowadzenie nowych, atrakcyjnych form i kompozycji zieleni tworzących przestrzenie rekreacyjne, tzw. „zielone enklawy” w postaci żywopłotów formowanych w obłe kształty, z umieszczonymi wewnątrz ławkami (siedziskami).

3. Wprowadzenie kompozycji zieleni o charakterze swobodnym, nawiązującym do dawnego przebiegu koryta rzeki Silnicy. Kompozycje te złożone są z gatunków traw ozdobnych, tworzących dywanowe rabaty bylinowe. Kształty rabat będą widoczne z poziomu wzroku człowieka. Kompozycje te rysują miękkie, swobodne linie, co w przestrzeni zurbanizowanej tworzy charakter naturalistyczny, przyjazny dla mieszkańców i użytkowników obszaru.

4. Integracja form architektonicznych i elementów małej architektury za pomocą nasadzeń zieleni w postaci zielonych ścian i grup pnączy, przysłaniających obiekty nieatrakcyjne oraz porastających projektowane trejaże – zadaszenia nad siedziskami.

5. Rekompozycja istniejących zieleńców na placu poprzez nasadzenia grup krzewów o składzie gatunkowym nawiązującym do historycznego, formalnego charakteru przestrzeni publicznych. Kompozycje te będą stanowić przedpole widoku na dominantę przestrzenną obszaru – budynek kościoła.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl