Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego pn. »Centrum Przestrzeni Innowacyjnej« wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Batorego 8 w Warszawie.
III nagroda

<<< powrót
  • Europrojekt Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak sp.j.
Skład zespołu:
  • arch. Mateusz Rybak  
  • arch. Piotr Skorupski  
  • arch. Marta Skorupska  
  • arch. Jerzy Iwaniuk-Michalczuk  
  • inż. arch. Seweryn Bylinka  
  •  
  •  
  • http://www.europrojekt-architekci.pl/  
  •  

1. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

1.1 Stan istniejący


Obecnie na terenie działki projektowej znajduje się budynek dydaktyczny SGH (budynek S). Budynek jest jednokondygnacyjny. Od strony południowo-wschodniej znajduje się wjazd na teren działki (dostawy). Od strony południowo-zachodniej znajduje się wjazd dla dostaw i samochodów osobowych – wspólny z Klubem Politechniki Warszawskiej ‘Stodoła’. Działka sąsiadująca od strony wschodniej jest niezabudowana. Od strony północnej działka projektowa sąsiaduje z Polem Mokotowskim – plac manewrowy dla szkół jazdy. Od strony zachodniej działka sąsiaduje z Klubem ‘Stodoła’. Na terenie działki projektowej występuje zieleń niska, od storny północnej zieleń wysoka (pojedyncze drzewa). Przez część działki (strona wschodnia i północna) przechodzi sieć c.o.

1.2 Wartości graniczne projektu (MPZP)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje następujące ustalenia:
- maksymalna intensywność zabudowy: 3,0
- maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% (0,7)
- linia obowiązująca – wzdłuż granicy od ul. Batorego
- linie nieprzekraczalne wzdłuż trzech granic działki projektowej
- wjazd na teren działki – z ul. Batorego – południowo-wschodni narożnik działki
- ciąg pieszo-jezdny – wjazd od południowo-zachodniego narożnika
- maksymalna wysokość zabudowy – 15m (mierzona od wejścia do budynku)
- geometria dachu – dach płaski i stropodach lub spadzisty o kącie nachylenia połaci dachowej maks. 10⁰
- powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się
- wskaźniki parkingowe dla samochodów osobowych: dla budynków oświaty – nie mniej niż 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków lub pomieszczeń
- wskaźnik parkingowy rowerowy: nie mniej niż 10 miejsc dla rowerów na 100 miejsc postojowych samochodów

Dodatkowe wytyczne do zagospodarowania działki:
- zapewnienie przestrzeni dla wypożyczalni rowerów miejskich
- zapewnienie podjazdu dla taksówek
- zapewnienie dostępu dla pojazdó2. dostawczych i służb policyjnych
- zapewnienie zewnętrznych miejsc parkingowych: 1 m.p. – dla gości w ilości + 1m.p. przystosowanego do parkowania przez osoby niepełnosprawne

1.3 Obsługa komunikacyjna

Zgodnie z wytycznymi Planu Miejscowego główny wjazd dla samochodów osobowych oraz dostaw projektuje się od strony wschodniej działki. Dostęp zabezpieczony jest szlabanem elektromechanicznym. Po wjeździe na teren Centrum Innowacyjności pierwszy zjazd należy do samochód osobowych – winda samochodowa łączy poziom terenu (P0) z poziomem garażu (P-2). Decyzja o zastosowaniu windy samochodowej podyktowana jest zbyt długą pochylnią, potrzebną do dostania się na poziom -2 Rozwiązanie to byłoby nieekonomiczne z punktu widzenia zagospodarowania działki i efektywności garażu podziemnego.

Wschodni dojazd drogowy zakończony jest miejscem dostaw dla restauracji oraz odbioru odpadków. Obok miejsca dostaw przewidziano możliwość odbioru nieczystości z separatora tłuszczu (P-2). Wzdłuż drogi projektuje się dwa miejsca dla samochodów osobowych – jedno z nich jest przewidziane dla osób niepełnosprawnych.

Wzdłuż zachodniej granicy działki projektuje się dojście do parkingu rowerowego zlokalizowanego na tyłach budynku Centrum Innowacyjności.

1.4 Dostęp do obiektu

Główne wejście do obiektu projektuje się od strony ulicy Batorego. Przed wejściem przewiduje się reprezentacyjny plac ze stacją rowerów Veturilo. Miejsce głównego wejścia wynika z ukształtowania bryły obiektu. Wskazana byłaby aranżacja fragmentu ulicy Batorego podkreślająca wejście do budynku. Od strony północnej przewiduje się dodatkowe wejście, niedaleko parkingu rowerowego oraz strefy rekreacyjnej.

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE – KSZTAŁTOWANIE BRYŁY

Czym dla Projektu jest Innowacyjność?

Innowacyjność w architekturze to nie tylko nowe technologie, ale również poszukiwanie przestrzeni ułatwiającej asymilację nowych rozwiązań. Centrum Innowacyjności daje możliwość dostosowania przestrzeni i jej elementów do zmieniających się potrzeb własnych i przyszłych użytkowników przy zachowaniu wysokiej jakości architektury.


Architektura Centrum Innowacji to stosowanie przemyślanych układów przestrzennych i wielotorowe wykorzystanie elementów składowych tej przestrzeni – np. konstrukcji czy elewacji.

Architektura ‘Centrum Przestrzeni Innowacyjnej‘ to zbiór wzajemnie uzupełniających się komponentów – eko-innowacji, innowacji technologicznej oraz innowacji społecznej - przestrzeni ułatwiających kontakt i stymulujących wymianę myśli i idei.

BRYŁA I ORGANIZACJA PROGRAMU
Program funkcjonalny obiektu został podzielony na 5 kondygnacji (4 nadziemne i jedna podziemna doświetlona). Wszystkie funkcje zostały ułożone wokół reprezentacyjnego atrium – centrum życia studenckiego. Kondygnację -2 stanowi garaż dla samochodów osobowych oraz pomieszczenia techniczne z serwerownią.

ARANŻACJA I OPTYMALIZACJA BRYŁY
Bryła została podzielona na 4 niezależne skrzydła. Rozdzielono strefy naukowe lokalnymi przestrzeniami zakończonymi balkonami.
Dzięki rozsunięciu skrzydeł względem atrium, podkreślono wejścia oraz zatarła się granica między wnętrzem a zewnętrzem.

ZIELONE TARASY
Rozsunięcie brył umożliwiło powstanie tarasów i ‘kieszeni’ na wszystkich kondygnacjach naziemnych. Ulokowano w nich przestrzenie do pracy zespołowej (co-working). We wnękach zaprojektowano donice z roślinnością.

DOŚWIETLENIE I ATRIUM
Program funkcjonalny skupiony jest wokół atrium. Rozcięcia w bryle umożliwiły równomierne doświetlenie wnętrza obiektu. Projektowane atrium umożliwia kontakt między kondygnacjami, a przeszklone wnęki kontakt z zewnętrzem.

BRYŁA I AŻUR
Projektowany układ brył stałych i rozcięć. umożliwił uporządkowanie elewacji. Stały program funkcjonalny podkreślono poprzez zastosowanie parametrycznej fasady systemowej uwzględniającej orientację względem stron świata. Dla kontrastu wnęki podkreślono zielenią.

MODULARNOŚĆ I REARANŻACJA

Projektowany układ pomieszczeń, na powtarzalnej siatce konstrukcyjnej oraz blisko stałego modułu szachtów, pozwala swobodnie kształtować rzut kondygnacji powtarzalnych. Stała wielkość modułu sal na wszystkich kondygnacjach pozwala zmieniać przeznaczenie zarówno w rzucie poziomym jak i pionowym.

3. PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Program funkcjonalny został ułożony zgodnie z wytycznymi konkursowymi, w oparciu o przepisy techniczne oraz weryfikację założeń w stosunku do idei przewodniej budynki.

Poziom -2 – garaż podziemny
Na poziomie garażu podziemnego znajdują się miejsca dla samochodów osobowych (37 miejsc postojowych). Dodatkowo, na tym poziomie znajdują się pomieszczenia techniczne + separator tłuszczu (blisko dostępu do strefy odbiorów) oraz serwerownia.

Poziom -1
Na tym poziomie zlokalizowano 4 sale dydaktyczne, laboratoria, szatnie dla personelu, prysznice dla użytkowników oraz toalety. Aby uzyskać dostęp do światła dziennego, wymaganego w salach dydaktycznych, zastosowano obniżenia w terenie, po obwodzie budynku. Pod głównymi schodami zlokalizowano opcjonalną przestrzeń wystaw czasowych. W jednym ze skrzydeł ulokowano przestrzeń do pracy zespołowej – co working.

Poziom 0
Na tym poziomie znajdują się główne wejścia do budynku, główne dostawy i odbiory.

Wejście znajduje się od strony ulicy Batorego, w jednym z rozcięć bryły Centrum Innowacji. Po wejściu znajdujemy się w głównym holu z recepcją, pomieszczeniami administracji / biur, pomieszczeniami ochrony z BMS. Od strony północno-wschodniej znajduje się restauracja z zapleczem kuchennym, przynależnym do strefy dostaw i odbiorów. Od strony północno-zachodniej znajduje się kawiarnia. Restauracja i kawiarnia znajdują się blisko północnego wyjścia na teren rekreacyjny. Dodatkowo na poziomie 0 znajduje się szatnia na 1000 wieszaków oraz sanitariaty.

Poziom +1 +2 + 3
Na tym poziomie znajdują się główne funkcje Centrum Innowacyjności. Centralnym punktem jest atrium z reprezentacyjnymi schodami. Wokół atrium i schodów przewidziano strefę studenta. Cztery niezależnie skrzydła, z funkcjami dydaktycznymi i biurowymi, okalają atrium. Rozcięcia między funkcjami dydaktycznymi wypełniają przestrzenie co-working’owe. Z przestrzeni do pracy grupowej wyjść można na tarasy rekreacyjne.

Wielkość modułów (4 skrzydeł budynku) jest stała i umożliwia swobodną i wielokrotną aranżację wnętrza, przy możliwości zmiany funkcji.

Poziom +4 Dach
Przestrzeń dachu została zaaranżowana jako przestrzeń rekreacyjna. Na szczycie każdego z czterech skrzydeł budynku zlokalizowano różne funkcje reprezentacyjno-użytkowe.

Zwieńczeniem skrzydła południowego jest trawiasty taras pokryty panelami fotowoltaicznymi. Trawa pod panelami obniża temperaturę otoczenia (brak nagrzewających się materiałów) i nie obniża sprawności systemu PV.

Zwieńczeniem południowo-wschodniego i północno-zachodniego skrzydła jest taras rekreacyjny dla użytkowników Centrum Innowacyjności.

Zwieńczeniem północno-wschodniego skrzydła jest największy taras o elastycznej funkcji. Przestrzeń ta może być użytkowana jako strefa rekreacji, strefa bankietowa lub strefa wystawowa. Skrzydło to jest najdalej od ulicy i sprzyja organizacji imprez okolicznościowych.

4. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

4.1 Rozwiązania przestrzenne


Rozcięcie budynku i podział na cztery niezależne skrzydła uwidoczniają równomierny podział funkcji obiektu oraz modularność i swobodę rzuty. Środkowa część – atrium – stanowi serce budynku. To w nim odbywać się będą spotkania, wymiana myśli i poglądów. Centralnie umieszczone szerokie schody stanowić będą przestrzeń pracy, rozmów oraz okazjonalnie wykładów czy prezentacji. Z centralnie umieszczonej komunikacji rozchodzimy się do sal wykładowych, wyodrębnionych masywnymi ścianami, pełniącymi funkcje konstrukcyjne i izolacji akustycznej.

Z centralnej umieszczonej komunikacji dostać się możemy do doświetlonych ‘kieszeni’, przeznaczonych do pracy grupowej. W strefie tej umieszczone zostały swobodnie ułożone meble o różnych charakterze – wydzielone akustycznie pojedyncze siedziska i duże stoły do pracy grupowej. Wszystko w zależności od potrzeb. Bliskość ‘zielonych tarasów’ korzystnie wpłynie na jakość pracy użytkowników.

4.2 Komunikacja wewnętrzna

Obsługa komunikacji wewnętrznej odbywać się będzie poprzez główną klatkę schodową oraz dwie windy – obie uwzględniające przewóz noszy. Środkowa, reprezentacyjna klatka schodowa jest głównym między kondygnacyjnym ciągiem komunikacyjnym. Schody te obsługują główne poziomy budynku. Dwie dodatkowe klatki schodowe służą ewakuacji oraz obsługują wszystkie kondygnacje użytkowe (garaż i dach również). Windy obsługują wszystkie kondygnacje użytkowe, w tym garaż i dach.

4.2 Dach użytkowy

Dach, ze względów estetycznych i użytkowych projektuje się jako użytkowy. Służyć on może odpoczynkowi jak i celom reprezentacyjnym (wystawy/przyjęcia). Zewnętrzny, szeroki pas dachu został podwyższony i obsadzony roślinnością, w celu ograniczenia ryzyka wypadnięcia. Centralną część dachu stanowi świetlik doświetlający atrium. W celu ocieplenia wizualnego dachu taras wyłożony został drewnopodobnymi deskami kompozytowymi. Elementy małej architektury również zaprojektowane zostały z drewnopodobnych elementów, przyjaznych użytkownikowi. Dach planuje się obsadzić różnorodną, ekstensywną, roślinnością, zmienną w zależności od pór roku.

4.2 Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Wejście do budynku projektuje się poziomu parteru. Dostęp jest bez pochylniowy. Dla osób niepełnosprawnych lokalnie zaprojektowano niewielkie pochylnie, o spadku nie przekraczającym 3%. Dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych poprzez windy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

4.2 Rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Budynek klasyfikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL III.

Budynek jest średnio wysoki tj. do 25m.

Ewakuacja odbywać się będzie poprzez dwie zamknięte klatki schodowe znajdujące się po przeciwległych stronach atrium. Dojście do każdej z nich z nie przekracza 20m.

Ściany wydzielające sale dydaktyczne / biura (moduły skrzydeł budynku) stanowić będą funkcję wydzielenia przeciwpożarowego.

Z względu na wielkość hali garażowej (<1500m2) nie przewiduje się systemu oddymiania strumieniowego.

5. ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE / CLIMATE DESIGN

Założenia funkcjonowania obiektu zakładają pełną współpracę i wzajemne wsparcie wszystkich systemów – pasywnych i aktywnych (Holistic Climate Design).

Głównym systemem kontrolującym klimat, we wnętrzach sal, atrium i przestrzeni przeznaczonych na pobyt ludzi, będzie HVAC&R – Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigerating tj. Ogrzewanie, Wentylacja, Klimatyzacja & Chłodzenie.

Tradycyjny system kontroli klimatu wspierany będzie dodatkowymi, pomniejszymi systemami, wpływającymi na redukcję kosztów eksploatacji obiektu. Jednym z tych systemów będzie możliwość naturalnego przewietrzenia centralnej części obiektu. Drugim będzie redukcja kosztów związanych ze sztucznym oświetleniem centralnej części – doświetlone atrium oraz doświetlone ‘zielone kieszenie’. Kolejnym pasywnym system będą masywne ściany wydzielające sale dydaktyczne i biura od atrium. Masywne ściany, pełniące funkcje konstrukcyjne i przeciwpożarowe, pełnić będą również rolę bariery akustycznej.

SYSTEM KONTROLI KLIMATU
SYSTEM AKTYWNY (HVAC&R)

Sale dydaktyczne, laboratoria, biura i administracja, restauracja itd. Przeznaczone na stały pobyt ludzi. Systemy HVAC & R (Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refigeration) czuwają nad kontrolą temparatury, wilgotności i naświetlenia wnętrza. System wspomagany jest optymalizacją kształtu fasady. Użytkownicy mają kontrolę nad klimatem wnętrz. System BMS reguluje zużycie energii w obiekcie.

NATURALNA WENTYLACJA
SYSTEM PASYWNY

Powstałe otwarcia w bryle obiektu służą naturalnej wentylacji atrium oraz pomieszczeń co-work oraz wspomagają chłodzenie pomieszczeń dydaktycznych, kontrolowanych przez systemy HVAC&R.Przewietrzanie krzyżowe budynku wpłynie korzystnie na redukcję kosztów eksploatacji.

KOMFORT ŚWIETLNY
SYSTEM PASYWNY

Optymalizacja kształtu modułów fasady redukuje prześwietlenie pomieszczeń dydaktycznych. Rozcięcia w bryle budynku równomiernie naświetlają wnętrza (przy wsparciu atrium). Równomierne naświetlenie wnętrza budynku sprzyja redukcji kosztów oświetlenia światłem sztucznym.

KOMFORT AKUSTYCZNY
SYSTEM PASYWNY

Masywne i pełne ściany (również konstrukcyjne) oddzielające atrium od sal dydaktycznych sprzyjają komfortowi akustycznemu budynku.

5.1 SCHEMAT KSZTAŁTOWANIA ELEWACJI WZGLĘDEM STRON ŚWIATA

Optymalizacja energooszczędna kształtu fasady przy uwzględnieniu funkcji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - dydaktyka i szkolnictwo / biura.

Mając na uwadze aspekty energooszczędności współczesnych obiektów oświaty czy użyteczności publicznej, zwrócono szczególną uwagę na projekt elewacji.

Podczas projektowania współczesnych obiektów obowiązkowo uwzględnia się wydajne systemy ogrzewania, chłodzenia czy wentylacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. W nowoczesnym, a tym bardziej Innowacyjnym obiekcie zewnętrzna bariera – elewacja – powinna wspomagać całościowy system utrzymywania komfortowego klimatu wnętrz. Tyczy się to zarówno komfortu termicznego jak i kontroli dostępu światła dziennego.

Dostępne obecnie systemy fasad szklanych umożliwiają swobodę kształtowania ich formy. Pasywny system tj. kształt paneli fasady dopasowany został do orientacji elewacji względem stron świata. W zależności od strony świata kształt zapobiega lub znacząco ogranicza prześwietlenie wnętrza przy utrzymaniu kontaktu wzrokowego z zewnętrzem. System aktywny tj. ruchome żaluzje umożliwiają dodatkową kontrolę nad zacienieniem wnętrz. Wzajemne uzupełnianie się systemów wpłynie korzystnie na redukcję rocznych kosztów eksploatacji.

5.2 BUDYNEK OTWARTY / ZAMKNIĘTY

Mając na uwadze aspekty energooszczędności oraz nasłonecznienia wnętrz zastosowano żaluzje chowane w pasach między stropowych. Żaluzje te pełnić mogą również funkcję kontroli klimatu wnętrza. W okresie zimowym zyski ciepła mają szansę dłużej pozostać we wnętrzu sal/biur. Opuszczone żaluzje stanowią dodatkową barierę termiczną. W okresie letnim opuszczone żaluzje, w nieużywanych salach unikną przegrzewania się pomieszczeń. System HVAC zapewni wymianę świeżego powietrza na minimalnym poziomie (nie mniej niż 15% normalnego trybu pracy).

FASADA OTWARTA - DZIEŃ
ŻALUZJE PODNIESIONE

W ciągu dnia żaluzje są podniesione lub są używane jako ochrona przeciwsłoneczna. Ich przezierność zależy od użytkownika pomieszczenia.
Zyski ciepła pozostają w pomieszczeniach.

FASADA OTWARTA - NOC
ŻALUZJE OPUSZCZONE

W ciągu nocy pomieszczenia budynku w większości są nieużywane. W celu redukcji strat ciepła, nagromadzonego w ciągu dnia, żaluzje fasady opuszczają się tworząc dodatkową barierę termiczną.

5.3 Sieć C.O.

Istniejąca sieć centralnego ogrzewania przechodzi przez wschodnią i północną część działki. Dostępna jest możliwość przełożenia niewielkiej gabarytowo sieci po granicy działki projektowej i włączenie w istniejący kolektor znajdujący się w północno-zachodniej części działki.

5.4 Infrastruktura techniczna obiektu

Budynek wyposażony jest w wodę, ogrzewanie i energię elektryczną z sieci miejskich, system HVAC&R w całym budynku. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. Kanalizacja deszczowa zgodnie z wytycznymi MPWiK.

Na dachu znajdują się panele fotowoltaiczne, będący wspomagającym systemem z odnawialnych źródeł energii.

W projekcie zastosowano podniesioną podłogę o wys. 150 mm na całej powierzchni pięter. Umożliwi to swobodne rozmieszczenie floorbox’ów oraz możliwość rearanżacji przestrzeni w przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczeń (modułów czy również skrzydeł budynku). Przewidziano możliwość przeprowadzenia instalacji przy sufitach w częściach wspólnych jak i salach.

Pomieszczenie ochrony połączone zostało z pomieszczeniem BMS (Buiding Management System) i znajduje się na parterze, tuż przy wejściu do obiektu. Pomieszczenie ochrony i BMS znajduje się nad serwerownią (garaż). Bramy i furtki przygotowane zostały do ochrony i monitoringu.

W garażu znajdują się pomieszczenia techniczne mieszczące wymagane przez Zamawiającego przyłącza.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl