Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego pn. »Centrum Przestrzeni Innowacyjnej« wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Batorego 8 w Warszawie.
II nagroda

<<< powrót
 • Krzysztof Polkowski Architektura Sp. J.
Skład zespołu:
 • mgr inż. arch. Krzysztof Polkowski  
 • mgr inż. arch. Tomasz Rosołek  
 • mgr inż. arch. Patrycja Mrówczyńska  
 • mgr inż. Mariusz Matusiak  
 • mgr inż. Olga Olszewska  
 • mgr inż. Arkadiusz Olędzki  
 • inż. Jacek Stasiak  
 • Wojciech Kuzimowicz  
 •  
 •  
 • http://www.studio-projekt.pl/  
 •  

Generalna idea koncepcji projektowej - opis rozwiązań funkcjonalno przestrzennych

W fazie koncepcji, twórczym momencie procesu opracowywania całego zadania projektowego, elementem kapitalnym i zasadniczym jest znalezienie idei, myśli przewodniej - zasady kształtowania przestrzeni, która określi główne dezyderaty całego dzieła. W ramach tych poszukiwań, elementami bardzo ciekawymi i dającymi inspiracje twórcze do stworzenia osnowy takiej idei stała się dla architekta podstawowa funkcja obiektu „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej”

Idea poszukiwania innowacji, elementów nowych, na daną chwilę nie dostrzeganych stała się motywem przewodnim i inspirującym. Jako czynnik, element, narzędzie pozwalające odkryć – przybliżyć, zobaczyć to coś nowego stała się dla twórców tej koncepcji lornetka. Lornetka jako wehikuł, który zabierze „oko na oględziny” w przestań niepoznaną, nową a ciekawą - inspirującą.

Ale żeby i samo narzędzie było innowacyjne to przyszły odkrywca nie dostaje „szkiełka” do ręki ale jest zapraszany do środka tego wehikułu, gdzie wśród innowacyjnych naukowych myśli niczym w kosmicznym statku w kształcie lunety jego horyzonty będą mogły rozszerzyć się do granic poznawczych.

Ten pomysł dał impuls do zaprojektowanie budynku który w twórczej transkrypcji nawiązuje formą i ideą do lornetki, lornetki wielopoziomowej, pozwalającej na kolejnych piętrach patrzeć na otaczającą przestrzeń z coraz to szerszej i nowej perspektywy.
Możliwość obserwacji rzeczy w różnych płaszczyznach, pod wieloma kątami przy zmieniającym się świetle stworzy przestrzeń dla rozwoju innowacji.

Elementem bardzo istotnym dla twórców tej koncepcji było zintegrowanie przestrzeni wewnętrznej z otaczającą działką i terenami do niej przyległymi.

Idea budynku „lornetki” patrzącego i otwartego na południe na ulicę Batorego oraz na północ na szeroką perspektywę terenów zielonych i sportowych stała się myślą przewodnią tego projektu.

Zaprojektowany układ funkcjonalno - przestrzenny został podporządkowany głównej funkcji budynku jako przestrzeni dla innowacji i wokół niej został rozłożony.

Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony ulicy Batorego. Wprowadza ono nas do wnętrza przez szeroki przeszklony przedsionek bezpośrednio do Holu Głównego. Z lewej strony została zaprojektowana Portiernia – Recepcja, Szatnia i Pomieszczenia Biurowe. Po prawej stronie znajdują się mała Poczekalnia i Pomieszczenia Biurowe. Dalej na lewo od wejścia zostały zaprojektowane dwie duże Aule na 48 osób każda. Ściany tych Sal Seminaryjnych zostały zaprojektowane jako przesuwne dające możliwość podziału powierzchni jak również otwarcia tej przestrzeni do wnętrza Holu Głównego dając możliwość stworzenia dużej przestrzeni otwartej. Na prawo od wejścia została zaprojektowana wysoka na dwie kondygnacje Aula – Sala Seminaryjna na 80 osób z układem podniesionej podłogi. Na wprost wejścia został zaprojektowany przestronny wysoki Holl otwarty na trzy kondygnacje i doświetlony przez szklany dach. Ten Holl to jednocześnie Strefa Studenta, która szerokimi schodami pnie się na poziom pierwszego piętra i tam ma swoją kontynuację.


W Strefie Studenta zostały zaprojektowane miejsca do wspólnej dyskusji, wymiany poglądów, spotkań i odpoczynku. Strefa Studenta jako „FORUM” jest otwarta i łączy ze sobą pozostałe przestrzenie aktywności uczelni, które są umieszczone na wyższych kondygnacjach. W Strefę Studenta został wpisany pionowy układ komunikacji – schody i dwie windy. Schody oraz windy zostały zaprojektowane jako przeszklone. W głębi parteru zostały zaprojektowane restauracja i kawiarnia wraz z zapleczem.

Przestrzeń restauracji i kawiarni poprzez panoramiczne przeszklenie otwiera się na zaprojektowaną Zewnętrzną Strefę Studenta. Parter dla podkreślenia reprezentacyjnego charakteru został zaprojektowany na wysokość 3,85 m do stropu. Strefa Studenta poprzez szerokie schody prowadzi na poziom pierwszego piętra gdzie poprzez szklaną ścianę przenika na szeroki balkon zewnętrzny (Strefa Studenta Zewnętrzna) i tam łączy się z ukształtowaną w terenie skarpą, która szerokimi zielonymi tarasami spływa na poziom terenu przy zewnętrznych częściach restauracji i kawiarni. Tak zaplanowana przestrzeń Strefy Studenta pozwala w pełni wykorzystać otaczający budynek teren. Jest to miejsce dla organizacji studenckich imprez plenerowych. Część przestrzeni Strefy Studenta zaplanowana na poziomie pierwszego piętra daje możliwość połączenia tej atrakcyjnej powierzchni z otaczającym krajobrazem. Zieleń skarpy poprzez zaprojektowane kompozycje w gazonach przenika do wnętrza budynku stając się jej elementem. Zaprojektowanie elementów Strefy Studenta na poziomie podniesionym na wysokość 4,05 m daje możliwość oglądania szerokiej perspektywy terenów zielonych. Pierwsze piętro to poza zaprojektowaną Strefą Studenta układ Sal seminaryjnych i części pomieszczeń biurowych. Drugie piętro stanowi kontynuację układu Sal Seminaryjnych oraz części pomieszczeń administracyjnych. Na drugim piętrze została zaprojektowana druga duża Aula – Sala Seminaryjna na 70 osób, wysoka na dwie kondygnacje z układem podniesionej podłogi. Część wspólna drugiego piętra to Infrastruktura Wspierająca. Ściany Sal Seminaryjnych w obszarze osi A-C; 2-7 zostały zaprojektowane jako przesuwne dając przez to możliwość otwarcia i powiększenia Infrastruktury Wspierającej. Uzyskana w ten sposób przestrzeń to następny atrakcyjny poziom gdzie otwiera się perspektywa z wysokości ponad 8 metrów.

Otwarty prze trzy kondygnacje środek budynku łączy i doświetla wnętrze obiektu. Pomieszczenia pierwszego i drugiego piętra zostały zaprojektowane na wysokość 3,30 m. do stropu. Piętro trzecie zostało prawie w całości przeznaczone na pomieszczenia administracyjne plus dwie Sale Seminaryjne. Wokół tej kondygnacji zostały zaprojektowane zielone tarasy zewnętrzne. Widok z tarasów zewnętrznych to perspektywa z wysokości blisko 13,0 m. Pomieszczenia trzeciego piętra zostały zaprojektowane na wysokość 3,00 m. do stropu. Ze względu na uwarunkowania i zapisy Planu Miejscowego określającego bardzo precyzyjnie definicję i parametry wysokości zabudowy na 15,0 m. oraz przestrzeń potrzebną na realizację czterech kondygnacji nadziemnych dach został zaprojektowany jako element płaski z zagłębieniami na wyprowadzenie kanałów wentylacyjnych tak aby nie przekraczać wysokości 15.0 m.. Dla podniesienia walorów estetycznych, część dachu nad zielonymi tarasami została zaprojektowana jako betonowe pergole współgrające z płaszczyzną dachu zaplanowaną z płukanego żwiru.

W poziomie piwnic został zaprojektowany dwukondygnacyjny parking dla samochodów osobowych, pomieszczenia techniczne, zaplecze kuchni, pomieszczenia magazynowe oraz zaplecze socjalne parkingu rowerowego. Komunikację z parterem zapewniają winda i schody. Wjazd i wyjazd z parkingu został zaprojektowany przez istniejący w południowo wschodnim narożniku zjazd na działkę. W południowo wschodnim narożniku skrzyżowanie osi K-J 8 została zaprojektowana winda towarowa dla zaplecza kuchni oraz przestrzeni magazynowych.
Myśl przewodnia – „stworzenia forum wymiany poglądów - poszukiwania nowych idei przy inspirującym otwarciu się budynku na otaczający teren” została wpleciona w projektowaną funkcję obiektu oraz dała pozytywny impuls przy planowanym układzie pomieszczeń co pozwoliło w pełni spełnić założenia programowe, funkcjonalne i użytkowe.


Opis rozwiązań koncepcji urbanistycznej i zagospodarowania terenu
Zabudowę terenu stanowi obiekt parterowy przewidziany w projektowanej koncepcji do rozbiórki.

Przez rozpatrywany teren przebiegają instalacje podziemne, dla których zgodnie z uzgodnieniami z gestorami tych urządzeń zostaną opracowane na etapie Projektu Budowlanego rozwiązania usuwające kolizje.

Wybór miejsca lokalizacji nowego obiektu na działce. Z uwagi na przedstawiony do realizacji program funkcjonalny, wielkość działki, zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz obowiązujące Normy i przepisy został zaprojektowany czterokondygnacyjny budynek z dwoma kondygnacjami garaży podziemnych.

Aby spełnić założenia programowe i przy uwzględnieniu możliwości wynikających z Rysunku Planu Ogólnego budynek Centrum Przestrzeni Innowacyjnej został zaprojektowany w ramach obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy.

I tak od strony południowej (od strony ulicy Batorego) budynek został zlokalizowany idealnie w obowiązującej linii zabudowy, w odległości 2,1 m. od granicy działki. Od strony zachodniej budynek został zaprojektowany w odległości 0,7 m na wschód od nieprzekraczalnej linii zabudowy tak aby nadwieszenie kondygnacji powyżej nie przekroczyło odległości 8,0 m. od istniejącej zabudowy, w odległości 3,0 m. od granicy działki. Od strony północnej budynek został zlokalizowany w odległości 1,2 m. od nieprzekraczalnej linii zabudowy, w odległości 9,4 m. od granicy działki. O strony wschodniej budynek (ścianą pełną) został zlokalizowany 0,3 m. od granicy działki, która pokrywa się z nieprzekraczalną linią zabudowy. Odsunięcie 0,3 m. od granicy działki pozwoli na umieszczenie podkonstrukcji stalowej dla zaprojektowanej zieleni, która w zamyśle projektowym ma stanowić zieloną elewację.

Budynek powyżej kondygnacji parteru od strony południowej, zachodniej i północnej posiada nadwieszenia. Nadwieszenie te nie wystają poza obrys linii zabudowy.

Powierzchnia zabudowy stanowi 1672 m2 co przy powierzchni działki wynoszącej 2493 m2 stanowi 67 %.

Powierzchnia całkowita wszystkich kondygnacji nadziemnych wynosi 7464,95 m2 co przy powierzchni działki wynoszącej 2493 m2 daje wskaźnik intensywności zabudowy 3.

Tak zaprojektowany budynek pozwala na pełną realizację Wytycznych Programowych oraz wykorzystanie pozostałego terenu na funkcje związane z Centrum Innowacji.

W projektowanym założeniu przyjęto wykorzystanie istniejących wejść i wjazdów na teren działki. Zostało to zrealizowane poprzez zaprojektowanie dwóch wjazdów z drogi publicznej tj. ul. Batorego na teren projektowanego przedsięwzięcia. I tak wjazd usytuowany w południowo wschodnim narożniku działki jest głównym wjazdem obsługującym wszystkie niezbędne elementy takie jak: parking podziemny, stanowisko dla dostaw - w porze dziennej dla małego samochodu dostawczego - w porze nocnej dla średniego samochodu ciężarowego oraz podjazd do stanowiska dla samochodu dla osoby niepełnosprawnej i policji. Wjazd usytuowany w południowo zachodnim narożniku działki jako wspólny wjazd do działki sąsiedniej został przewidziany jako dojazd serwisowy nie używany do codziennej komunikacji.

Front działki granicą południową przylega do pasa drogowego gdzie istniejący układ pozwala na dostępność ruch pieszego i rowerowego. Tak zaprojektowana obsługa komunikacyjna pozwoliła spełnić założenia programowe i uwolnić całkowicie od ruchu kołowego teren położony w głębi działki, który w prezentowanej koncepcji został przeznaczony na Zewnętrzną Strefę Studenta oraz na ogródki ze stolikami i miejscami do siedzenia przed kawiarnią i restauracją.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl