Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
I nagroda

<<< powrót
 • RESTUDIO sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • arch. Rafał Jacaszek  
 • arch. Maciej Jacaszek  
 •  
 • zespół projektowy:  
 • arch. Marta Marszałek  
 • arch. Artur Dubis  
 •  
 •  
 • http://restudio.com.pl/  
 •  

INFORMACJE OGÓLNE

Podlegający przebudowie i rozbudowie Dom Weterana zlokalizowany jest w obrębie zielonej enklawy miejskiego parku położonego nieopodal ścisłego centrum Iławy. Budynek położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Małego Jezioraka oraz bulwarów Jana Pawła II. Ważnym elementem stanu istniejącego jest wysoka zieleń parkowa z charakterystycznym szpalerem starodrzewia wzdłuż alei skośnie przecinającej działkę będącą przedmiotem opracowania. Drugim, poza drzewami, elementem determinującym rozwiązania projektowe jest ukształtowanie terenu – Dom Weterana oraz park położony jest na skarpie, której korona znajduje się na rzędnej ok. 113 m n.p.m. Teren opada w kierunku ulicy Sobieskiego, do rzędnej ok 104m n.p.m.

IDEA PROJEKTU

Podstawowym celem projektu jest stworzenie prestiżowego obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej, o wysokich walorach architektonicznych, który honorując wartościowe otoczenie, w minimalnym stopniu będzie ingerował w istniejący starodrzew i nie spowoduje znacznych niwelacji terenu. Ważnym kryterium projektowym jest kryterium umiarkowania – budynek ma wpisać się, a nie konkurować z założeniem parkowym.

Koncepcja zakłada jak najlepsze wkomponowanie obiektu w otaczający krajobraz – stąd m. in. decyzja o podporządkowaniu wyeksponowanej ściany budynku charakterystycznemu szpalerowi starodrzewia, który pod kątem wkomponowany jest w założenie parkowe. Ta decyzja projektowa uczytelnia istniejące urbanistyczne założenie i eksponuje oś będącą zwornikiem terenów parkowych z bulwarami wokół Małego Jezioraka. Ważnym, realizowanym w pracy konkursowej pomysłem jest powiązanie całego założenia urbanistycznego z miastem: z ulicą Sobieskiego oraz bulwarami Jana Pawła II.

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

1. Uszanowanie istniejącego układu urbanistycznego z charakterystycznym szpalerem starodrzewia – nowo projektowany budynek w oparciu o istniejącą kompozycję zieleni wysokiej uczytelnia / podkreśla oś komunikacyjną, integrującą Bibliotekę z bulwarami wokół Małego Jezioraka. Oś, od strony wschodniej prowadzi do „Altany Literatów” z pomnikiem książki lub pisarza. Zakończenie osi od strony zachodniej stanowi pomost pływający, wychodzący w głąb Małego Jezioraka.
2. Projekt przewiduje likwidację fragmentów muru oporowego, który nieprawidłowo zawęża chodnik wzdłuż ulicy Sobieskiego oraz sztucznie wydziela / izoluje publiczny park wokół Biblioteki. Decyzja projektowa ma na celu zintegrowanie parku z miastem oraz poprawienie komfortu i bezpieczeństwa komunikacji pieszej wzdłuż Sobieskiego
3. Główny plac wejściowy, projektowany w układzie tarasowym ma szansę stać się wielofunkcyjną agorą, która podniesie jakość przestrzeni publicznej tego fragmentu miasta. Precyzyjnie zaprojektowane rzędne placu pozwalają na ścisłe zintegrowanie go z otaczającym parkiem i budynkiem. Poszerzenie placu o zadaszoną, znajdującą się pod piętrem Biblioteki strefę zwiększa funkcjonalność przestrzeni publicznej np. w czasie deszczu, czy uciążliwego nasłonecznienia. Amfiteatralny układ placu, poza funkcją rekreacyjną, umożliwia organizowanie imprez miejskich, wystaw plenerowych itp.
4. Koncepcja realizuje ideę stworzenia otwartej czytelni w przestrzeni parkowej poprzez: zaprojektowaną oś kompozycyjną – Aleję Czytelników zakończoną „Altaną Literatów” z pomnikiem książki, meandrujące w parku ścieżki terenowe z ławeczkami czytelników łączące budynek z placem przy ul. Sobieskiego i małą architekturę.
5. W północnej części działki, wzdłuż ulicy Sobieskiego zaprojektowano kameralny plac integrujący przestrzeń parku z przestrzenią miejską. Przewiduje się zlokalizowanie w centralnym miejscu placu rzeźby / fontanny. Plac poszerza zbyt wąską komunikację pieszą wzdłuż Sobieskiego oraz pełni funkcję identyfikacji wizualnej budynku biblioteki w przestrzeni miejskiej.
6. Prestiżowy, otwarty charakter Biblioteki powoduje konieczność zaprojektowania publicznego parkingu od strony drogi głównej – ulicy Sobieskiego. Zaproponowana w pracy konkursowej lokalizacja parkingu wynika z ukształtowania terenu (naturalne, lokalne wypłaszczenie oraz brak drzew), układu komunikacyjnego (wjazd na parking organizowany jest w osi skrzyżowania). Owalny kształt parkingu, jego kameralny charakter (15 miejsc) oraz zielona nawierzchnia z geokraty, sprawia iż parking niejako znika w parku.
7. Dojazd techniczny oraz dojazd dla pracowników powiązany jest z projektowanym, wg. odrębnego opracowania, układem komunikacyjnym od strony istniejącego osiedla mieszkaniowego. Dojazd ten prowadzony meandrującymi wokół budynków mieszkalnych drogami wewnętrznymi nie powinien mieć charakteru głównego dojazdu do Biblioteki.

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA ARCHITEKTONICZNE

1. Projektowane rzędne wysokościowe budynku umożliwiają bezkolizyjne (bez schodów) połączenie rozbudowywanej części z częścią istniejącą oraz zintegrowanie budynku z parkiem. Świadoma konfiguracja istniejących i projektowanych rzędnych umożliwia realizację tarasu widokowego (widok na jezioro i wysoką zieleń parkową) na dachu dawnego Domu Weterana.
2. Projekt nie zakłada eksponowania bryły Domu Weterana. Przewidziano jednorodny charakter elewacji istniejącej i rozbudowywanej części budynku, dzięki czemu obiekt stanowi architektoniczną całość. Projektowany rytm paneli elewacyjnych uwzględnia istniejące osie konstrukcyjne.
3. W bryle budynku, precyzyjnie zaprojektowano otwarcia widokowe na Mały Jeziorak – większe przeszklenia zaprojektowano od strony głównego placu wejściowego.
4. W wyeksponowanej od strony głównej arterii komunikacyjnej (ul. Sobieskiego), „skośnej” ścianie zaprojektowano charakterystyczny, indywidualny detal wnęk elewacyjnych z typografią na szarych ścianach. W opinii autorów pracy konkursowej na ścianach mogłyby się pojawić nazwiska wielkich pisarzy z kanonu literatury światowej. Charakterystyczna ściana, usytuowana wzdłuż szpaleru starodrzewia, widoczna jest także od strony torów kolejowych, co tym bardziej podkreśla wagę tego rozwiązania projektowego.
5. Sercem całej Biblioteki jest wewnętrzne atrium z górnym świetlikiem, z wyeksponowaną, na tle reprezentacyjnych schodów, 3-kondygnacyjną ażurową ścianą ekspozycyjną, mającą przywoływać skojarzenia z wielkim regałem na książki (patrz: przekroje architektoniczne).

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl