Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej, gm. Kosakowo.
III nagroda

<<< powrót
  • R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek
  • Zbigniew Proskura PHU ZP-Ekoprojekt
Skład zespołu:
  • arch. Grzegorz Ziętek  
  • arch. Anna Sokalska  
  • arch. Michał Malewczyk  
  •  
  •  
  • http://www.r3d3.pl/  
  •  

1. Opis przyjętych rozwiązań projektowych

CEL


Uzyskanie najlepszego rozwiązania pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji dla realizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej, gm. Kosakowo wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Koncepcja konkursowa wynika z trzech podstawowych determinant:
• po pierwsze wynika z szacunku dla zastanego miejsca i jego kontekstu; koncepcja czerpie z modernistycznych wartości architektonicznych miasta Gdyni
• po drugie projektowana architektura jest znakiem czasu, w którym powstaje a zastosowane technologie mają w maksymalnym stopniu zapewniać energooszczędność obiektu
• po trzecie ma za zadanie harmonijnie współgrać z otoczeniem nadając mu nowej wartości oraz godnie służyć jego użytkownikom – uczniom, przedszkolakom, nauczycielom, a także społeczności lokalnej

IDEA

Ideą przewodnią koncepcji jest harmonijne wkomponowanie nowego Zespołu w istniejące zagospodarowanie działki oraz otaczający kontekst urbanistyczny z wyraźnym zaznaczeniem wagi obiektu użyteczności publicznej. Główne bryły tworzące zespół ukształtowano względem istniejących podstawowych kierunków urbanistycznych – podstawowy kierunek to układ ulicy Szkolnej, istniejący budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną oraz otaczająca zabudowa na północny-wschód od ulicy Szkolnej; drugorzędny kierunek to zabudowa mieszkalna jednorodzinna pomiędzy ulicami Szkolną i Juliusza Słowackiego.

Budynek Zespołu ma w zamyśle autorów łączyć dwa powyższe kierunki i harmonijnie wpisywać się w otoczenie. Jednocześnie Zespół jest największym obiektem w sąsiedztwie i ze względu na swoją rangę powinien być obiektem najwyższym – stąd propozycja budynku 3-kondygnacyjnego.

FORMA

Kształt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest pochodną kierunków urbanistycznych natomiast wielkość została ukształtowana na podstawie wytycznych Zamawiającego zawartych w założeniach realizacyjnych. Obiekt składa się z szeregu brył prostopadłościennych różniących się wielkością, wysokością, sposobem wykończenia elewacji, kierunkiem ułożenia.

Podstawowa, najwyższa bryła składa się z 3 kondygnacji nadziemnych i mieści pomieszczenia szkolne. Styka się z nią bryła istniejącej sali gimnastycznej o tej samej wysokości, która otrzymała nową ściankę attykową oraz lekką podkonstrukcję do zamontowania ogniw fotowoltaicznych. Pomiędzy szkołą a przedszkolem umiejscowiono 1-kondygnacyjny trzon żywieniowy oraz administracyjny, którego elewacja pokryta jest płytkami ceglanymi w kolorze grafitowym. 1-kondygnacyjne przedszkole usytuowano od strony ulicy Szkolnej. Elewacja przedszkola pokryta jest płytkami ceglanymi w kolorze białym, a część przeszklona wykonana jest z kolorowych pustaków szklanych.

Z uwagi na niezwykle bogaty program funkcjonalno-użytkowy obiektu, a także jasno wskazaną w założeniach realizacyjnych konieczność umiejscowienia poszczególnych funkcji na konkretnych kondygnacjach wskaźniki urbanistyczne zostały przekroczone. Na etapie realizacji inwestycji należy rozważyć próbę zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu lub ograniczenie funkcji obiektu.

2. Opis rozwiązań funkcjonalnych

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK


Działka nr 11 obr. 7 – boisko wielofunkcyjne

Koncepcja przewiduje przebudowę istniejącego boiska sołeckiego na szkolny terenowy zespół sportowy. Na terenie sportowym przewidziano kompletny zestaw boisk (boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w koszykówkę), bieżnię lekkoatletyczną, bieżnię do skoku w dal, bieżnię do skoku w zwyż, minitrybuny, zaplecze sanitarne i magazyn sprzętu sportowego. Boiska wyposażono w piłkochwyty, maszty flagowe oraz słupy oświetleniowe. Na terenie sportowym umiejscowiono także dodatkowy plac zabaw, parking dla samochodów osobowych oraz zadaszone schody przejścia podziemnego. Pod boiskami przewidziano rozmieszczenie odwiertów głębinowych na cele obsługi pomp ciepła do ogrzewania obiektu.

Działki nr 119/2 i 119/3 obr. 07 – Zespół Szkolno-Przedszkolny

Teren wokół Zespołu obejmuje zieleń niską, wysoką, plac zabaw przy przedszkolu, plac wejściowy przed budynkiem, komunikację kołową oraz miejsca postojowe dla rowerów i samochodów. Zagospodarowanie terenu wokół budynku na cele parkingowe – 100 miejsc postojowych (dodatkowe 6 miejsc przy boiskach) w tym 4 dla osób niepełnosprawnych oraz stanowisko na rowery ( możliwość zaparkowania 30 rowerów).

PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD UL. SZKOLNĄ

Przejście podziemne łączy tereny sportowe (boiska szkolne) bezpośrednio z podziemnym wejściem do szkoły – jest to wejście główne dla uczniów, wyposażone w zespół szatniowy oraz przestronny hol. Po stronie północno-wschodniej ul. Szkolnej przejście podziemne wyposażono w zadaszenie schodów ze szkła bezpiecznego na podkonstrukcji stalowej, w części południowo zachodniej przejście przekryte jest płytą stropową z otworami w kształcie trójkątów tworzących kompozycję placu wejściowego nawiązującą do architektury obiektu. W dwóch największych trójkątach placu usytuowano schody zewnętrzne łączące przejście podziemne z poziomem placu przed zespołem.

BUDYNEK ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Obiekt podzielono na 8 podstawowych części:

A. SZKOŁA

Część szkolną tworzy 3-kondygnacyjny rdzeń 20 klas usytuowanych wzorcowo względem kierunków świata – zapewniono ponadnormatywne doświetlenie każdej klasy. Na parterze usytuowano 6 klas – 4 klasy dla najmłodszych dzieci, oraz pracownię językową i plastyczną. Na I oraz II piętrze znajduje się po 7 klas, z czego przewidziano po jednej pracowni komputerowej na każdym piętrze. Wszystkie klasy (oprócz pracowni komputerowych i językowej) wyposażono w magazyny dostępne bezpośrednio z klas oraz dodatkowe przestrzenie magazynowe (półki, regały).

Oprócz klas w części szkolnej znajdują się sanitariaty na każdej kondygnacji (dla chłopców, dziewcząt oraz osób niepełnosprawnych), pokój nauczycielski i pomieszczenia pomocnicze.

Na korytarzach przy salach lekcyjnych usytuowano dwupoziomowe rzędy szafek dla wszystkich uczniów.

W kondygnacji podziemnej znajduje się przestronny hol wejściowy dla 500 uczniów wraz z zespołem szatniowym.

Korytarze szkolne wyposażono w zestaw 6 „studni” doświetlających wnętrza. Na skraju korytarzy znajdują się ewakuacyjne klatki schodowe (w tym jedna
zewnętrzna). W centralnej części korytarza usytuowano modernistyczną klatkę schodową o skomplikowanej geometrii i łukowym kształcie schodów oraz dźwig osobowy zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje budynku.

Na II piętrze dodatkowo umieszczono pomieszczenie konserwatora z magazynem oraz radiowęzeł szkolny. Na I i II piętrze znajduję się również pomieszczenia dla osób sprzątających.

B. PRZEDSZKOLE

Na część przedszkolną składa się 6 oddziałów, każdy dla 30 dzieci. Oddziały wyposażono w sanitariaty dostępne bezpośrednio z sal, magazyny oraz rekreacyjne meblościanki (wyposażone w składaną ślizgawkę, półki i regały). Oddziały zorganizowano w bloki trójoddziałowe w taki sposób, aby można było łączyć ze sobą lub dzielić sąsiadujące salki za pomocą systemu przesuwnych ścianek. Każda z sal przedszkolnych wyposażona została w bezpośrednie wyjście na plac zabaw – 3 sale otwierają się na wewnętrzne patio, pozostałe 3 sale na zewnętrzny plac zabaw. Ponadto w przedszkolu zaprojektowano ogólne sanitariaty, szatnie dla dzieci, dodatkową świetlicę (harcówkę dla lokalnej społeczności) z magazynem, pomieszczenia administracji.

C. BLOK SPORTOWY

Istniejący blok sportowy powiększono o zestaw szatni dla chłopców i dziewcząt, magazyn sportowy dostępny bezpośrednio z sali, a także z zewnątrz, dwa nowe pomieszczenia trenerów z zapleczem sanitarnym. Istniejące pomieszczenie trenera przewidziano do adaptacji na magazyn. Na I piętrze przewidziano wykonanie otworów w ścianie pomiędzy salą gimnastyczną a korytarzem szkolnym – takie rozwiązanie zapewnia integrację pomiędzy uczniami, a także daje możliwość obserwacji zawodów szkolnych z góry. Przy wynajmie sali gimnastycznej podmiotom zewnętrznym przeszklenie na I piętrze pozwala na obserwację ćwiczących dzieci przez rodziców.

D. BLOK ŻYWIENIOWY

Projektowany blok żywieniowy znajduje się na styku części szkolnej i przedszkolnej w taki sposób, aby obie instytucje mogły korzystać ze stołówki naprzemiennie. Zaplecze kuchenne posiada niezależne wejście z zewnątrz, gdzie możliwe są dostawy towarów, wywóz odpadów, oraz wydawanie cateringu. Z uwagi na ograniczenia terenowe zaplecze kuchenne oświetlono za pomocą świetlików dachowych. Stołówkę również wyposażono w zestaw świetlików dachowych, które zapewniają równomierne oświetlenie sali, a także wpływają na energooszczędność budynku.

E. BIBLIOTEKA I ŚWIETLICA

Na I piętrze w centralnej części szkolnej zaprojektowano dwukondygnacyjną bibliotekę, która spełnia również dodatkową rolę doświetlającą korytarze szkolne. Biblioteka oświetlona jest światłem naturalnym za pomocą świetlika dachowego, a ściany pomiędzy korytarzami a biblioteką wykonano ze szkła.

Na parterze zaprojektowano świetlicę dostępną bezpośrednio z korytarza szkolnego, a także w bliskim sąsiedztwie wejścia głównego do szkoły.

F. ADMINISTRACJA

Część administracyjna znajduje się od zachodniej strony budynku w jego wydzielonej części. Korytarz łączy pomieszczenia biurowe oświetlone światłem naturalnym.

G. POMIESZCZENIA TECHNICZNE

W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne – wentylatornia, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenie elektryczne, inne pomieszczenia techniczne – oraz magazyny.

ETAPOWANIE INWESTYCJI

Koncepcja zakłada dwuetapową realizację inwestycji.

Etap I

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowego budynku szkoły podstawowej wraz z połączeniem z salą gimnastyczną, ze wszystkimi robotami branżowymi i przyłączami do nowego budynku szkoły oraz robotami drogowymi umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i rozpoczęcie w tym budynku zajęć dydaktycznych, a także robót w zakresie przebudowy boiska szkolnego i wykonania przejścia podziemnego pod ulicą Szkolną. Opracowanie zapewnia przez cały okres realizacji tego etapu użytkowanie istniejącej szkoły podstawowej i zapewnia ciągłość dostaw mediów do utrzymania pracy szkoły w „starym” budynku podczas realizacji I etapu.

Zakłada się następujące utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu:
- brak stołówki z zapleczem kuchennym w I etapie
- brak nowego magazynu sportowego oraz nowych pomieszczeń dla trenerów
- konieczność wykonania tymczasowych schodów w przejściu podziemnym
- zajęcie większości terenu działki na czas realizacji I etapu
- utrudnienia związane z dojazdem od strony ul. Słowackiego

ETAP II

Rozbiórka istniejącego obiektu szkolnego (oprócz sali gimnastycznej), wykonanie robót budowlanych związanych z budową przedszkola oraz stołówki wraz z zapleczem kuchennym i części bloku sportowego, a także połączenie obu budynków oraz wykonanie pozostałych robót drogowych i zagospodarowania terenu.

3. Opis przyjętych dyspozycji materiałowych

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej – murowanej z bloczków gazobetonowych. Ściany dwuwarstwowe, murowane z termoizolacją z płyt PIR/PUR/wełny mineralnej gr. 20 cm o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2xK)]. Elewacje w większości tynkowane cienkowarstwowo tynkiem silikonowo-silikatowym gr. 1,5 mm w kolorze białym i szarym. Części parterowe budynku obłożone licową płytką elewacyjną – ceglaną w kolorze grafitowym i białym.

W części szkolnej od strony południowej zastosowano fasady aluminiowe słupowo-ryglowe o niskim współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2xK)] oraz system przesłon przeciwsłonecznych zapewniający odpowiednią regulację temperartury w pomieszczeniach (unikanie przegrzewania w miesiącach letnich, wpuszczanie maksymalnej ilości światła w miesiącach zimowych).

W części przedszkolnej ściany wewnętrznego patio zaprojektowano jako fasady aluminiowe słupowo-ryglowe, a przeszklenie korytarza oraz świetlicy i szatni z pustaków szklanych barwionych w masie.

Stolarka okienna oraz stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa o niskim współczynniku przenikania ciepła. Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi laminowane z płyty MDF w kolorze białym.

Dachy płaskie w odwróconym systemie warstw, kryte systemem papowym z wypełnieniem żwirem oraz zielenią – system zapewnia dobrą retencję wód opadowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl