Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP - ul. 3 Maja” w Sosnowcu
II nagroda

<<< powrót
  • Maria Gołębiowska, Witold Sienkiel
Skład zespołu:
  • Maria Gołębiowska  
  • Witold Sienkiel 

1. Idea placu

Dworzec kolejowy w Sosnowcu ma swoją genezę bezpośrednio związaną z budową kolei żelaznej i trasy warszawsko-wiedeńskiej w czasach rewolucji przemysłowej.Jest to przestrzeń wyjątkowa dla Sosnowca, nie tylko z racji swej funkcji, lecz także będąca w ścisłym powiązaniu z innymi ważnymi punktami miasta.

Jednocześnie w mieście brak wyraźnej przestrzeni publicznej, mogącej być nie tylko miejscem spotkań, lecz także stanowiącej o tożsamości Sosnowca wśród mieszkańców oraz na Górnym Śląsku.

Wobec powyższego zaproponowano stworzenie w tym miejscu Rynku Głównego, który mógłby być swoistym charakterystycznym znakiem na mapie Sosnowca. Czerpiąc również inspirację z historii miejsca zaproponowano stworzenie charakterystycznej posadzki placu, będącej nawiązaniem do kierunku torów kolejowych.

2. Funkcja placu

Podstawowa funkcja placu jest związana z podwójną rolą, jaką ma pełnić ta przestrzeń, tj. plac dworcowy i nowy rynek miasta. Przestrzeń placu podzielono na kilka stref funkcjonalnych, jak: rekreacyjna - związana z zielenią i pawilonami usługowymi, komunikacyjna - przeznaczona do obsługi podróżnego, reprezentacyjna - stanowiąca strefę skupioną wokół pomnika.

Pomnik Jana Kiepury zlokalizowano po północnej stronie ul. 3 Maja - w osi lewego skrzydła dworca, na wprost portyku wejściowego. Otoczenie pomnika zagospodarowano w formie fontanny usytuowanej na około pomnika oraz wyodrębnioną w innym kolorze posadzką. Dodatkowo osiowość tego układu podkreślono szpalerami drzew po obu stronach pomnika.

Na Placu Tysiąclecia przewidziano relokację Iglicy w miejsce istniejącego pomnika Jana Kiepury - przestrzeń ta stanowi uzupełnienie funkcji handlowej z możliwością zagospodarowania pod ogródki kawiarniane.

3. Forma placu

Forma placu nawiązuje swą geometrią do kierunku torów kolejowych, tworząc charakterystyczny element i znak rozpoznawczy tego miejsca. Dodatkowo na posadzce placu zaznaczono kierunki, będące odzwierciedleniem podziałów elewacji budynku dworca.

4. Rozwiązania przestrzenne wokół dworca i placu

Mając na uwadze, iż dworzec w przestrzeni miasta pełni rolę generatora ruchu i swoisty bodziec inwestycyjny zaproponowano pomiędzy linią kolejową a ul. 3 Maja ciąg zabudowy biurowo-usługowej. Nowo projektowana zabudowa ciągnie się od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do wysokości ul. Stanisława Małachowskiego, tracąc na wysokości. Najwyższą sześcio kondygnacyjną zabudowę zlokalizowano przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

5. Rozwiązania funkcjonalne wokół dworca

W nowo projektowanym zespole zlokalizowano funkcje: biurową, hotelową, handlową w parterze oraz mieszkaniową. Funkcja handlowa została zlokalizowana w parterze i bezpośrednio przylega do głównych przestrzeni publicznych. Kondygnacje biurowe są zlokalizowane są na wyższych kondygnacjach, natomiast dla funkcji hotelowej przewidziano osobny budynek, stanowiący potencjał inwestycyjny z racji obecności węzła kolejowego. Jako uzupełnienie szerokiego programu na najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego zlokalizowano funkcję mieszkaniową.

6. Rozwiązania komunikacyjne na placu

Na płycie placu zapewniono następujące rozwiązania komunikacyjne:
- przystanek autobusowy zlokalizowany w północno wschodniej części - zgodny z projektem bus pasa
- zatoka dla postoju samochodów osobowych Kiss&Ride oraz dla Taxi, zlokalizowana bezpośrednio przy bus pasie na płycie placu
- przejazd awaryjny dla ekip ratowniczych oraz straży pożarnej - droga pożarowa wyznaczona wzdłuż elewacji budynku dworca głownego w odległości 5m od jego krawędzi
- strefy parkingowe dla samochodów osobowych w części północno-wschodniej i północno-zachodniej

7. Rozwiązania materiałowe

W przestrzeni placu zastosowano dwa podstawowe materiały:
- korten zlokalizowany w falistych symbolizujących tory elementach nawierzchni placu oraz elementach małej architektury, jak ławki, latarnie i donice zabudowane w ławkach
- płyty granitowe jasne i ciemne, układane na przemian wg rysunku posadzki w celu podkreślenia charakterystycznych podziałów elewacji

8. Mała architektura

Na elementy małej architektury na placu składają się:
- pomnik Jana Kiepury wraz z nową lokalizacją i otoczeniem w postaci wodostrysków
- iglica usytuowana w przestrzeni Placu Tysiąclecia
- siedziska wraz z donicami zlokalizowane bezpośrednio przy elewacji budynku dworca
- ławki usytuowane w środkowej części placu pod drzewami
- latarnie

9. Przewidziano dwa pawilony na płycie placu:

- pawilon gastronomiczny o powierzchni około 88m2
- pawilon informacyjny o powierzchni 42m2

Oba obiekty są rozwiązane na planie koła z wewnętrznym trzonem mieszczącym funkcje zaplecza. By połączyć je jak najlepiej z otoczeniem zastosowano szklaną elewację.

10. Konstrukcja

Pawilony wykonano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Konstrukcja jest oparta o trzon występujący w środkowej części obiektów oraz o zewnętrzne kolumny umieszczone na ich obwodzie. Dokładna konstrukcja pawilonu zostanie dopracowana na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.
Pozostałe elementy zagospodarowania terenu, jak wiaty przystankowe, przekrycia schodów przewiduje się w konstrukcji stalowej.

11. Zieleń

W przestrzeni placu przewidziano zieleń wysoką w postaci regularnej siatki drzew. Drzewa podkreślają kierunek głównych elementów placu, jakim są linie symbolizujące tory.

12. Zastosowane metody obliczania kosztów prac projektowych i kosztów robót budowlanych

W obliczeniach kosztów projektowych przyjęto dwojaką metodę obliczeń:
- metoda obliczania kosztów projektowych na podstawie wytycznych SARP
- weryfikacja kosztów projektowych na podstawie ofertowania projektantów branżowych

W obliczeniach kosztów robót budowlanych przyjęto aktualne średnie ceny rynkowe materiałów oraz wykonawstwa oraz uwzględniono wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl