Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie zagospodarowania terenu znajdującego się przed planowanym Centrum Usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7 oraz modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego wraz z terenem przyległym w Miastku
II nagroda

<<< powrót
  • AAYE
Skład zespołu:
  • architekt Zbigniew Rąbalski  
  • architekt Piotr Tabaszewski  
  •  
  •  
  • http://aaye.pl/  
  •  

Zadanie I: Zagospodarowanie terenu znajdującego się przed Centrum Usług Społecznych w Miastku ul. Stolarska 7

OPIS ZAŁOŻEŃ IDEOWYCH


Teren objęty opracowaniem poprzez swoje położenie oraz istniejącą zabudowę odizolowany jest od miasta jak i przepływającej obok rzeki pod względem nie tylko komunikacyjnym, ale i funkcjonalnym. Wąski trakt komunikacyjny utrudnia dostęp do działki, a chaotyczna zabudowa niemal pozbawia ją kontaktu z wodą i wartościowym przyrodniczo terenem. Planowana w tym miejscu funkcja Centrum Usług Społecznych z założenia powinna być zlokalizowana na obszarze, który stanowi integralną, odpowiednio skomunikowaną część otoczenia. W celu poprawy w/w sytuacji planuje się następujące działania:

• wyburzenie części, dopuszczonych do tego w regulaminie konkursu, okolicznych zabudowań (na działce nr 293), celem zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej działki. Uwolniony teren zostanie wykorzystany zarówno jako nowa główna droga dojazdowa do posesji oraz jako lokalizacja projektowanych 15 miejsc parkingowych (15 MP). Ulica Stolarska zostanie nieznacznie poszerzona w ramach granic działki 296/2, a niewielkie (o 1m szerokości działki nr 303/6) powiększenie zakresu opracowania pozwoliłoby również na umieszczenie 4 miejsc parkingowych obsługujących planowany blok mieszkalny. Takie rozwiązanie proponuje się jako opcjonalne w związku z jego niezgodnością z warunkami konkursu.

• umożliwienie pieszym i rowerzystom dostępu do działki z kilku kierunków. Główną zmianę stanowić będzie utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu rzeki. Dodatkowo projektuje się dwa dojścia piesze od ul. Wybickiego. W celu aktywizacji terenu (szczególnie Centrum Usług Społecznych i hali targowej, która funkcjonować będzie tylko wtedy, kiedy odwiedzać ją będą przechodzący obok ludzie) postuluje się rozważenie wprowadzenia na rzece dodatkowego mostku pieszego poza zakresem opracowania (w miejscu po wyburzanej zabudowie pomiędzy planowaną halą targową i budynkami Centrum). Mostek docelowo umożliwiłby utworzenie nowego traktu komunikacji pieszej łączącej ul. Wybickiego i Chrobrego, a w szerszej perspektywie rewitalizowany teren i centrum miasta.

• wprowadzenie zieleni izolacyjnej. Funkcja planowanego zespołu (Centrum Usług Społecznych) powoduje, że powinien być on łatwo dostępny dla potencjalnych interesantów. Jednocześnie jednak część z jego użytkowników (Dzienny Dom Pobytu Osób Starszych, Całodobowy Punkt Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych) może wymagać zapewnienia im zwiększonej ilości prywatności, co utrudnia z kolei 1-kondygnacyjna wysokość adaptowanych budynków. W celu rozwiązania tego problemu planuje się otoczenie istniejących budynków urządzonymi terenami zieleni obsadzonymi niewielkimi drzewami i krzewami, które zapewnią przyjemny widok za oknem, a przy okazji utrudnią zbliżanie się do budynków i ich okien osobom niepożądanym

• otwarcie działki Centrum na otaczającą ją przyrodę oraz osoby nie będące jego użytkownikami. zasadnicza organizacja zagospodarowania terenu opierać się będzie o łączący poszczególne funkcje ciąg komunikacji pieszo-rowerowej, wzdłuż którego rozmieszczono kolejne atrakcje (siłownię plenerową, plac zabaw, fontanny, mobilne domki, ławki, elementy małej architektury, ogród dla seniorów przy rzece). Ciąg spaja projektowane założenie, a jednocześnie płynnie przechodzi w ścieżkę pieszo-rowerową nad rzeką otwierając na nią działkę i w niewymuszony sposób zachęcając użytkowników do korzystania z uroków przyrody. Układ ciągu umożliwia przyjemne spacery dookoła Centrum Usług Społecznych zapraszając przy tym do jego odwiedzenia ludzi przemieszczających się wzdłuż niego ścieżką pieszo-rowerową. Styk ciągu pieszego z projektowaną ścieżką pieszo-rowerową umożliwić ma obustronną przypadkową interakcję między użytkownikami ośrodka a spacerowiczami i rowerzystami.

• wprowadzenie charakterystycznych elementów zagospodarowania terenu otwierających większe możliwości jego wykorzystania w postaci niewielkich „mobilnych domków”. Mobilne domki będąc prostymi, niestacjonarnymi zadaszeniami w kształcie archetypowego domu stanowić mają wielofunkcyjny (zadaszenie, stragan, stoisko) i najbardziej charakterystyczny element przestrzenny projektowanego zagospodarowania terenu. Wykonane w lekkiej stalowej lub drewnianej konstrukcji szkieletowej osadzone zostaną na kilku kołach pozwalających na ich łatwe przemieszczanie. Takie rozwiązanie umożliwi dokonywanie okresowych zmian w aranżacji przestrzeni wokół Centrum Usług Społecznych. Rozmiary domków będą zróżnicowane (od ok. 2x2m wzwyż), co, w razie potrzeby, pozwoli na "schowanie/zaparkowanie" mniejszych domków w domkach większych (na zasadzie popularnej matrioszki). Ich prosta forma wykończona drewnem ociepli i oswoi przekształcaną przestrzeń nadając jej przyjaznego, kameralnego charakteru.

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH, KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH

Ze względu na ograniczony budżet inwestycji proponuje się sprawdzone i ekonomiczne rozwiązania. Istniejące budynki zostaną potraktowane jako architektura tła i wykończone białym tynkiem mineralnym. Ich wyraz architektoniczny zostanie wzbogacony o niewielkie aplikacje drewniane w postaci ram wokół okien. Sporą część terenu planuje się pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną porośniętą trawą i planowaną niewysoką roślinnością. Pozostała część terenu zostanie zniwelowana i utwardzona w celu umożliwienia łatwego przemieszczania po jej powierzchni „mobilnych domków”. Same domki planuje się jako wykonane w prostej konstrukcji szkieletowej wykończonej tanimi materiałami (proponuje się okładzinę drewnianą). Ponieważ domki nie będą stanowić stałych wbudowanych elementów zagospodarowania terenu na obecnym etapie nie określa się ich proponowanej ilości, dopuszczając wariant, w którym początkowo wykonanych zostanie tylko kilka prototypów, a kolejne egzemplarze będą zamawiane przez Inwestora w późniejszym czasie. Projektowane utwardzenia proponuje się jako wykonane z kostki betonowej (plac) i desek kompozytowych (ciąg pieszo-jezdny).

Zadanie II: Modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego w Miastku oraz terenu przyległego

OPIS ZAŁOŻEŃ IDEOWYCH


Proponuje się prosty i racjonalny układ komunikacyjno-przestrzenny zorganizowany wokół przebudowywanego boiska. Za boiskiem, od strony południowej, planuje się niewielki zielony plac wykorzystywany jako miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Całość układu zostanie otoczona przez ciąg pieszo-rowerowy.

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH, KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH

Ze względu na ograniczony budżet inwestycji proponuje się sprawdzone i ekonomiczne rozwiązania. Podobnie jak w przypadku Centrum Usług Społecznych, tak i tu sporą część terenu planuje się pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną porośniętą trawą i planowaną niewysoką roślinnością. Projektowane utwardzenia proponuje się jako wykonane z desek kompozytowych (ciąg pieszo-jezdny). Nawierzchnię boiska planuje się wykonać jako łatwą w utrzymaniu nawierzchnię sztuczną.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl