Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku
I miejsce

<<< powrót
  • Pracownia Architektoniczna FORMAT
Skład zespołu:
  • arch. Robert Tarczyński  
  • arch. Emilia Król  
  • arch. Agnieszka Legut  
  • stud. arch. Dagmara Kraj  
  •  
  • http://www.pa-format.pl/  
  •  

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

• wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, przyjaznej użytkownikom w każdym przedziale wiekowym, bez względu na stopień sprawności ruchowej, także osobom niepełnosprawnym i z różnymi dysfunkcjami poprzez stworzenie bogatych i zróżnicowanych stref funkcjonalnych,
• stworzenie dwóch stref rozdzielonych układem drogowym jako odrębnych funkcjonalnie, ale jednolitych stylistycznie i estetycznie, zintegrowanie całego Rynku jako spójnego w wyrazie obszaru,
• wyizolowanie ruchu kołowego od placów i skwerów pod względem akustycznym, wizualnym
i zminimalizowanie negatywnych skutków ruchu dla użytkowników,
• wykreowanie wnętrz, stworzenie interesujących i nowoczesnych form architektonicznych, małej architektury, elementów przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych, harmonizujących z istniejącą zabudową i kontekstem przestrzennym oraz aspirujących do rangi symbolu i wizytówki miasta,
• wykroczenie poza ramy tradycyjnej roli placu miejskiego poprzez stworzenie przestrzeni i atrakcji aktywizujących dzieci i młodzież, miejsc spotkań dla seniorów, wykładów, imprez plenerowych,
• uniwersalność przestrzeni.

IDEA I KONTEKST PRZESTRZENNY

Najistotniejszą ideą zagospodarowania Rynku było takie ukształtowanie terenu, aby stworzyć cały teren jako jednolity i spójny estetycznie obszar, a jednocześnie wydzielić strefy funkcjonalne, które w maksymalny sposób zminimalizują negatywne skutki przecinającej Rynek drogi z rondem. Istotnym elementem było zachowanie istniejących w świadomości społeczności lokalnej funkcji i lokacji poszczególnych stref komunikacji, usług i aktywności, które dotychczas funkcjonowały, a jednocześnie takie ich przeorganizowanie i relokację, aby mogły być realizowane w sposób uporządkowany i intensywniejszy. Analiza przestrzenna i funkcjonalna istniejącego układu placów, komunikacji i ukształtowania terenu wykazała konieczność ograniczenia ruchu kołowego wzdłuż południowej pierzei Rynku, zmianę lokalizacji miejsc parkingowych, zmianę lokalizacji istniejącego pomnika, przebudowę wejść do istniejącej toalety miejskiej w części wschodniej, zamknięcie dojazdu do ronda z ul. Piekarskiej.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA RYNKU

Cały teren objęty opracowaniem podzielono na cztery strefy funkcjonalne, wzajemnie przenikające się i współgrające, ale o nieco odrębnym charakterze i przeznaczeniu.

RYNEK GŁÓWNY

Obszar Rynku głównego zajmuje zachodnią część terenu i ma charakter najbardziej otwarty. Od zachodniej strony ograniczony jest parkingiem, oddzielonym barierą akustyczną w postaci zieleni wysokiej. Od północnej strony ograniczony jest ulicą od której oddzielony został pasem zieleni izolacyjnej, z rozmieszczonymi ławkami i siedziskami. W narożniku północno-zachodnim oraz wzdłuż zachodniej pierzei zlokalizowano parkingi rowerowe. Od strony południowej przewidziano miejsca na ogródki kawiarniane.

Zachodnia część płyty Rynku, znajdująca się w lekkim obniżeniu w sposób łagodny łączy się z obszarem placu na którym znajduje się pomnik Władysława Jagiełły. Opadający teren w kierunku zachodnim został wykorzystany do urządzenia bardzo atrakcyjnego wizualnie kaskadowego układu elementów wodnych i podświetlonych fontann posadzkowych.

Wnętrze placu wykończone zostało nawierzchnią w wielkogabarytowych płyt betonowych rozdzielanych równoległymi pasami płyt betonowych drobnowymiarowych. Dodatkowo miejsca postojowe od zachodniej strony zostały wydzielone drobno wymiarową kostką brukową o bardzo jasnym odcieniu grafitu.

PLAC PRZED POMNIKIEM WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

Zamknięcie wlotu ulicy Piekarskiej do ronda pozwoliło na utworzenie kameralnego placu, z miejscami do siedzenia, otoczonego zielenią i wodą oraz ścianą tzw. „ogrodu wertykalnego” od strony ronda.

PLAC PRZED URZĘDEM MIASTA

Zachodnio-północną część Rynku tworzyć będą dwa niewielkie place otoczone zielenią, co nada jej bardziej kameralnego i intymnego charakteru. Na placu zlokalizowanym naprzeciw Urzędu Miasta zlokalizowano niewielkie oczko wodne przy którym powstanie makieta Rynku. Mieszczący się w piwnicach placu szalet zostanie przebudowany tak, aby wejście do toalet znajdowało się od ul. Jarosławskiej, dach zastąpiony zostanie dachem zielonym.

SKWER KSIĘDZA ST. LUBASA

Skwer księdza Stanisława Lubasa zostanie uporządkowany i pozostanie otoczony zielenią. Do skweru zaprojektowano dodatkowe dojście kameralnymi schodkami od strony ul. Górnej, zieleń wysoka będzie izolować od ulicy i miejsc parkingowych.

ZIELEŃ

Zieleń w postaci drzew, krzewów, traw, rabat ozdobnych będą istotnym elementem tworzącym nastrój na terenie całego obszaru. Ważnym zadaniem będzie oddzielenie przecinającego Rynek ciągu komunikacji kołowej od placów i skwerów pod względem zarówno akustycznym jak i wizualnym. W celu uporządkowania zieleni i nadania jej współczesnej zgeometryzowanej formy wpisano ją w prostopadłościenny układ posadzek i stopniowo zwiększono jej ilość i natężenie w kierunku zachodniej części Rynku.

KOMUNIKACJA

Zlikwidowano parking naprzeciw ulicy Piekarskiej i rozbudowano parkingi w północnej i wschodniej części rynku. Komunikacja kołowa wzdłuż południowej pierzei ma zostać ograniczona do minimum. W posadzkę wbudowane będą pasma świetlne, ułatwiającą komunikację.

MAŁA ARCHITEKTURA

Elementy małej architektury zostały rozlokowane tak, aby nie zakłócać naturalnych szlaków komunikacyjnych oraz wydzielić funkcjonalnie poszczególne strefy aktywności . W obrębie Rynku zaprojektowano elementy małej architektury takie jak: fontanny, ławki, ogródki kawiarniane, parkingi rowerowe, oświetlenie Rynku, elementy identyfikujące Rynek (makieta miasta, herb umieszczony w centralnym miejscu wyspy ronda oraz napis LEŻAJSK umieszczony w ścianie ogrodu wertykalnego).

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl