Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku
II nagroda

<<< powrót
 • Ostrowscy Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Jarosław Ostrowski  
 • Dagmara Ostrowska  
 • Sylwia Ciesielska  
 • Agata Wierzchoń  
 • Marta Pośpiech  
 • Milena Piwowarczyk  
 • Marta Jagoda  
 • Amelia Muskała  
 •  
 •  
 • http://www.ostrowscyarchitekci.pl/  
 •  

Opinia Jury:

Nagrodę przyznano za wnikliwą analizę możliwości kształtowania różnorodnych funkcji w zależności od profilu terenu i lokalizacji. Praca prezentuje wizjonerskie podejście do obszaru zielonego w mieście i stawia na ciekawy dobór gatunków zieleni, które w istotny sposób kształtują bajkowy klimat brzegów Nacyny. Wątpliwości jury wzbudziło wprowadzenie estakady na całej długości opracowania, jako formy zbyt przytłaczającej i konkurującej z zastaną przyrodą.

IDEA

Idea opracowania została oparta m.in. na uwarunkowaniach projektowych związanych z brakiem wystarczającej ilości brzegu do zagospodarowania. Koncepcja zakłada przeprowadzenie bulwarów (dwukierunkowa ścieżka rowerowa oraz trakt pieszy) zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Nacyny, jak również nad nią poprzez wykorzystanie systemu podłużnych względem cieku kładek.

Na zaproponowany szkielet komunikacji naniesiono dwanaście punktów / stacji tematycznych, które w swej ilości odwołują się do dwunastu miesięcy w roku i oferują odwiedzającym z każdej grupy wiekowej szereg dodatkowych atrakcji pozwalających na kreatywne oraz aktywne spędzanie czasu. Zakłada się także powstanie dodatkowych traktów, prostopadłych względem bulwaru, umożliwiających lepsze skomunikowanie obydwu brzegów Nacyny, a tym samym zwiększenie dostępności zaprojektowanych terenów rekreacyjnych.

ZAGOSPODAROWANIE I URZĄDZENIE TERENU

Struktura komunikacyjna


Poza budową bulwarów zawierających zarówno dwukierunkową ścieżkę rowerową, jak i trakt pieszy prowadzony wzdłuż cieku wodnego, koncepcja zakłada również zwiększenie ilości połączeń komunikacyjnych między lewą a prawą stroną Nacyny.

Jednym z elementów w znacznym stopniu poprawiającym dostępność nadrzecznych terenów rekreacyjnych jest sposób przeprowadzenia wspomnianego szkieletu komunikacji, który w zależności od szerokości brzegów możliwych do objęcia opracowaniem projektowym, przebiega zarówno po lewej, jak i po prawej stronie rzeki lub nad nią.

Dodatkowymi elementami umożliwiającymi skomunikowanie obszarów zlokalizowanych po obydwu stronach cieku są istniejące oraz nowoprojektowane kładki. Zaproponowano budowę traktu pieszego łączącego ulicę Wiejską z Rzeczną oraz Łąkową z Młyńską. Ponad to, na odcinku między ulicą Generała Józefa Hallera a Targową zaprojektowano dwie kładki umożliwiające przedostanie się z ulicy Rzecznej na drugą stronę Nacyny. Główny szkielet komunikacji w punktach, w których znajdują się stacje tematyczne, również łączy obydwa brzegi, zapewniając tym samym dobrą dostępność do terenów rekreacyjnych. Projekt zakłada również utrzymanie istniejących powiązań komunikacyjnych - zarówno pieszych, jak i kołowych a także remont zniszczonej infrastruktury.

Zieleń

Koncepcja zakłada minimalną ingerencję w istniejącą strukturę zieleni, utrzymanie wartościowej zieleni wysokiej oraz nowe nasadzeni. Dobór projektowanych drzew i krzewów opiera się na gatunkach już istniejących w obszarze opracowania, które umożliwiają stworzenie ptakom warunków do żerowania oraz przebywania.


Mała architektura

Opracowanie zakłada równomierne rozmieszczenie punktów świetlnych wzdłuż projektowanych bulwarów a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród potencjalnych użytkowników przestrzeni. Oświetlenie w zależności od lokalizacji przybiera różną formę - od tradycyjnej latarni ulicznej do iluminacji świetlnej na jednej ze stacji. Wzdłuż głównego traktu pieszego proponuje się równomierne rozmieszczenie ławek. Stojaki na rowery znajdują się natomiast głównie w punktach tematycznych i pozwalają odwiedzającym bezpiecznie odłożyć środek lokomocji i cieszyć się różnorakimi atrakcjami. Na stacjach znajdują się tablice informujące o kierunku, w jakim należy podążać, aby dostać się do pożądanej funkcji.

Stacje tematyczne

Projektowane bulwary Nacyny poza nietypowym przebiegiem na fragmentach opracowania projektowego, posiadają dwanaście punktów - stacji stanowiących przestrzeń rekreacyjno - wypoczynkową o zróżnicowanej funkcji. W północnej części położonej w pobliżu centrum miasta zlokalizowano skwery przeznaczone do użytkowania głównie w porach letnich. Nie wymagają one bowiem projektowania dodatkowych zamkniętych pomieszczeń, które stanowiłyby osłonę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zabieg ten pozwala również rozrzedzić strukturę urbanistyczną centrum Rybnika i umożliwić jej lepsze przewietrzanie. Zakłada się natomiast, że funkcje towarzyszące bulwarom w południowej części obszaru zostaną umieszczone głównie w obiektach kubaturowych a apogeum intensywności ich użytkowania będzie przypadało na miesiące chłodne oraz deszczowe. Dzięki temu istniejący układ urbanistyczny zostanie uzupełniony oraz dogęszczony nową, niską zabudową.

Funkcja oraz lokalizacja stacji wynika z istniejących uwarunkowań a ich obecność w przestrzeni została dodatkowo zaakcentowana poprzez rozdzielenie w obszarze przez nie zajmowanym komunikacji rowerowej i pieszej. Istotnym elementem identyfikacji wizualnej każdego z punktów tematycznych jest także odpowiedni dobór elementów małej architektury oraz oświetlenia, wyróżniającego stacje na tle opracowywanego obszaru.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl