Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru Wzgórze Andersa - teren ograniczony ulicami Borowską, Kamienną, Ślężną i Dyrekcyjną we Wrocławiu
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Liliana Krzycka, Rafał Pieszko, Aleksandra Zienkiewicz, Karolina Bielak, Robert Gacek, Katarzyna Dobiecka, Jan Jerzmański
Skład zespołu:
  • Liliana Krzycka,  
  • Rafał Pieszko,  
  • Aleksandra  
  • Zienkiewicz,  
  • Karolina Bielak,  
  • Robert Gacek,  
  • Katarzyna Dobiecka,  
  • Jan Jerzmański 

Uzasadnienie Jury:

Jury doceniło kompleksowość podejścia i spójność koncepcji opartej na strukturze złożonej z kładek i zielonych dachów parkingów. Poprzez przerzucenie zielonego przejścia nad ul. Kamienną zaproponowane rozwiązanie wpisane zostało w ciag zielonych przestrzeni miasta. Za korzystne uznano przeznaczenie dużej części terenu na funkcje zielone i parkowe. Wskazane rozwiązanie budzi jednak wątpliwości realizacyjne ze względu na znaczne nakłady finansowe związane z przebudowa obiektu handlowego oraz budową szeregu mostów i kładek. W koncepcji brakuje możliwości etapowania a przedstawiony scenariusz jest ubogi w propozycje aktywności.


Opis koncepcji zagospodarowania terenu

Teren złożony z kilku dawnych kwartałów zabudowy śródmiejskiej oraz terenów zielonych stanowi północne zwieńczenie klina zieleni ciągnącego się z południa na północ na długości kilku kilometrów. Trójkątny teren rozcinają od północy kolejno: ul. Sieradzka (z jej zabudowy pozostał tylko budynek szkoły) oraz ul. Wesoła, sąsiadująca z obiektem Aquapark. Zgodnie z analizą zawartą w warsztatach projektowych z jesieni 2016 r a także zgodnie z oczekiwaniami Organizatora Konkursu, proponuje się rozwiązania projektowe mające na celu zapewnienie bezkolizyjnego ruchu pieszych przez cały teren a także redukcję powierzchni parkingów terenowych przy jednoczesnym zwiększeniu liczby miejsc postojowych. Istniejące Wzgórze Andersa (w rzeczywistości kopiec z gruzów pokryty płaszczem ziemi z nasadzeniami drzew), które dzięki wysokości 17 m (16-18, zależnie od relacji względem zmiennego poziomu sąsiednich ulic) góruje nad okolica i stanowi wartość samą w sobie, jako atrakcyjny punkt widokowy i cel dla ruchu rekreacyjnego (cały teren miał w planach miasta pełnić taką rolę).

Opis zaproponowanych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych dla wszystkich obiektów oraz terenu

Projektuje się swoistą „Górę Miejską” – poprzez przekształcenie istniejącego Wzgórza Andersa w dominantę nowej struktury „wijącej się” przez miasto. Wprowadzając ową megastrukturę, w rzeczywistości złożona z kilku kładek i zielonych dachów parkingów wielopoziomowych, z wykorzystaniem wzgórza zapewnia się bezkolizyjność ruchu pieszo-rowerowego na tym terenie („zieleń górą”). Całość układu ma mieć efektowne zwieńczenie w postaci „sztucznej góry” (parkingu 2-poziomowego hotelu), sadzawki z kładką oraz placu miejskiego.

Planuje się budowę 3 parkingów wielopoziomowych (miejsca postojowe na terenie oraz na poziomie +1, parkingi nakryte dachami z powierzchnią biologicznie czynną) – dla klientów Aquaparku (u zbiegu ul. Kamiennej i Borowskiej), klientów marketu przy ul. Ślężnej (po stronie wschodniej od hali marketu) oraz dla klientów hotelu (od strony podwórza, w miejscu istniejącego parkingu terenowego). Alternatywna (wobec szlaku przez wierzchołek wzgórza) trasa ruchu pieszo rowerowego przebiegnie dołem, na poziomie terenu urządzonego, jako przedłużenie istniejącego układu przed obiektem Aquapark. Kolejne ciągi pieszo-rowerowe dogodne dla osób z ograniczoną sprawnością fizyczną planuje się jako rozbudowę istniejącego systemu ścieżek na dolnych tarasach wzgórza.

Wzgórze (jeden z jego górnych tarasów, nie wierzchołek) planuje się połączyć z terenami zielonymi po południowej stronie ul. Kamiennej za pomocą kładki dla ruchu pieszo-rowerowego w kształcie klina. Północny fragment terenu – trójkątny skwer ograniczony ulicami Borowską, Dyrekcyjną i Glinianą planuje się pozostawić bez zmian, jeśli nie liczyć uzupełniających nasadzeń drzew. Szpalery drzew (podwójne) planuje się wzdłuż ul. Borowskiej, aż do terenu Aquaparku, kolejne uzupełnienia drzewostanu planuje się wzdłuż ul. Kamiennej i Ślężnej.

Wolnostojący budynek szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Sieradzkiej (jedyna pozostałość po przedwojennej zabudowie pierzejowej) uzyska na obu ślepych ścianach pionowe ogrody, jako dodatkowa atrakcja wzmacniająca zielony charakter terenu. Niekorzystne oddziaływanie sąsiedniego marketu Kaufland, którego kwadratowa hala o bryle budoidalnej zaburzyła okolicę i wraz z parkingiem terenowym zatarasowała mieszkańcom drogę oraz rozcięła niemal w całości zielony klin (pozostawiając niezbyt atrakcyjne chodniki wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych- Ślężnej i Borowskiej), planuje się zniwelować przerzucając nad nim kładkę dla ruchu pieszego, połączoną z dachem parkingu wielopoziomowego, na którym prócz powierzchni biologicznie czynnych i chodnika szer. 4 m przewiduje się budowę boiska do koszykówki, boiska do piłki siatkowej oraz kortu tenisowego – zgrupowanych i ogrodzonych wysoką siatką, a także skateparku o odpowiedniej nawierzchni i balustradach pełnych, w formie betonowych murków wys. 1m.

Podobny obiekt planuje się ponad istniejącym parkingiem terenowym dla klientów Aquaparku, który zostaje nieznacznie zredukowany od strony ul. Kamiennej (tak by ażurowa ściana parkingu licowała z obrysem wzgórza), ale dzięki utworzeniu górnego poziomu z miejscami postojowymi schowanymi pod zieloną płytą, w rzeczywistości zostaje on rozbudowany. Nad parkingiem planuje się budowę kolejnych boisk – 2 do koszykówki i jednego do siatkówki, obwiedzionych ciągiem pieszo-rowerowym mającym swe połączenia z ul. Borowską (zejście łagodnym spadkiem po ukośnej ścianie parkingu, pokrytej prócz nawierzchni chodnika także trawą) oraz z samym Wzgórzem Andersa. Planuje się likwidację połowy miejsc postojowych przy ul. Wesołej i pozostawienie zatoczek tylko dla autobusów komunikacji miejskiej. Bez zmian pozostawia się miejsca postojowe wzdłuż ul. Ślężnej (jeśli nie liczyć zmianie na trawniki części powierzchni utwardzonych obecnie wykorzystywanych pod parkowanie utrudniające ruch pieszym).

Poprzez stworzenie gęstej sieci ciągów pieszo-rowerowych na całym terenie przewiduje się ożywienie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, włączenie do użytkowania wszystkich jej fragmentów, obecnie bezmyślnie poprzegradzanych płotami, zdegenerowanych przez dzikie parkowanie, zaniedbanych i zmienionych w klepiska i parkingowiska. Całość rozwiązań projektowych, na którą składają się rozwiązania totalne („góra miejska” – szlak dla mieszkańców przechodzący przez wierzchołek Wzgórza Andersa) oraz te bardziej konwencjonalne, dzięki wprowadzeniu rozwiązań o wysokiej jakości (sadzawka otoczona placem miejskim, szerokie chodniki nasycone siedziskami), szpalery drzew, łąki miejskie – chaber bławatek, rośliny płożące i obszerne trawniki, pionowe ogrody na budynku przy ul. Sieradzkiej), ma za zadanie przekształcić ten obecnie zdegenerowany obszar we w pełni funkcjonalną przestrzeń miejską o wysokiej jakości.

Opis zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych

Konstrukcja 3 parkingów wielopoziomowych (na poziomie terenu i poziomie +1, wysokość kondygnacji 2,7m w świetle) żelbetowa, szkieletowa- słupy okrągłe gr. 60 cm w rozstawach 8-metrowych. Między kondygnacjami rampy w formie betonowych pochylni. Strop na kondygnacją +1 z nawierzchnią biologicznie czynną. Na krawędziach dachów parkingów wielopoziomowych oraz kładek (wiaduktów) dla ruchu pieszo-rowerowego szklane balustrady wys. 1m., bez poręczy.

Na dachach parkingów urządzone boiska o nawierzchni utwardzonej a także skatepark o nawierzchni betonowej, łącznie z jego urządzeniami. Kładki wykonane z żelazobetonu, wsparte na filarach w kształcie litery „V” o przekroju kwadratu oo boku 1 m. Meble miejskie: leżaki wykonane z drewna, zgrupowane wokół brzegów sadzawki (leżaki szerokie na 1 m malowane na kolor szary) oraz siedziska (z betonu architektonicznego) wysokie na 0,5m o zróżnicowanej długości i rzucie (głównie prostokątne). Lampy oświetlające plac miejski oraz ciągi pieszo-rowerowe wykonane jako gięte słupy o przekroju kwadratowym, wykonane z metalu malowanego proszkowo na kolor szary grafitowy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl