Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach
I nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Architektoniczna FORMAT
Skład zespołu:
  • arch. Robert Tarczyński  
  • arch. Emilia Król  
  • arch. Agnieszka Legut  
  • stud. arch. Dagmara Kraj  
  •  
  •  
  • http://pa-format.pl/  
  •  
Opinia sądu konkursowego:

Projekt w sposób różnorodny i wielowątkowy lecz zarazem syntetyczny, kreuje atrakcyjną – publiczną i intymną – przestrzeń rekreacji, wypoczynku i sportu na obszarze zalewu „Lubianka”.

W sposób harmonijny wpisuje się w istniejące środowisko. Umiejętnie wykorzystuje jego krajobrazowe i fizjograficzne walory, niwelując zarazem ułomności. Tworzy środowisko o wysokich wartościach urbanistycznych i architektonicznych, spójnych w konwencji rozwiązania kompozycyjnego, sposobie komunikacji, kształtowania stref funkcjonalnych, dyspozycji, tektoniki i charakteru form architektury, w różnych ich skalach, oraz ich rozwiązaniach faktury i detalu.

Stworzone środowisko jest przyjazne wszystkim użytkownikom, w różnych przedziałach wiekowych i statusach społecznych, zróżnicowane funkcjonalnie i atrakcyjnie umeblowane. Umożliwia uprawianie wielu różnych form aktywności i jest dostępne dla wszystkich.

Zaproponowane strefy funkcjonalne przestrzeni i formy architektury są inteligentnie ulokowane w strukturze. Umiejętnie wpisują się w istniejącą skarpę i enklawy przyrody. Są wyraziste lecz nienachalne.

Wykreowana architektura ma swoją poetykę. Jest nowoczesna i wyrafinowana, zarówno w dynamice geometrycznego ukształtowania form dużych gabarytów, w miejscach o silnej ekspozycji publicznej, jak i w prostocie form architektury małej, ulokowanej w enklawach wyciszenia i intymności. Rozwiązanie umeblowania wszystkich stref są przemyślane i spójne w konwencji.

Sposób rozwiązania przestrzeni daje duże możliwości etapowania, adekwatnie do różnych sposobów finansowania. Daje też realne szanse na ich realizację.

Na dodatkowe wyróżnienie zasługuje propozycja zdyscyplinowanego w układzie rytmicznym i urokliwego w charakterze architektury, ukształtowania pierzei zabudowy usługowej, na obszarze C, stanowiącej jej pierzeję północną. Nawiązując swą kolorystyką i prostotą form do architektury śródziemnomorskiej, wpisuje się ono w ogólną poetykę wyrazu architektury całego kompleksu.

Dużą wartością jest też pasmowy układ piaszczystej plaży oraz tarasowe, dopasowane do konfiguracji terenu, rozwiązanie kaskadowej plaży trawiastej, budującej jej interesujące, poziomo rozplanowane, sektory funkcjonalne.

Ponownego przemyślenia wymagają rozwiązania materiałowe balustrad oraz geometrii ciągów pieszo-rowerowych w enklawach wyciszenia.
Przyjęte w pracy rozwiązania ideowe, formalne i funkcjonalne są niebanalne i nowatorskie i w pełni zasługują na przyznanie im I nagrody.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

• wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, przyjaznej użytkownikom w każdym przedziale wiekowym poprzez optymalne wykorzystanie istniejących walorów krajobrazowych, stworzenie bogatych i zróżnicowanych stref funkcjonalnych oraz zagospodarowanie w różnorodny sposób maksymalnej powierzchni dostępnego terenu,
• stworzenie interesujących i nowoczesnych form architektonicznych budynków i przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych, harmonizujących z charakterem istniejącego krajobrazu i kontekstem przestrzennym, a jednocześnie aspirujących do rangi symbolu i wizytówki przyjaznego mieszkańcom miasta Starachowice,
• wykroczenie poza ramy tradycyjnej roli terenów rekreacyjnych poprzez stworzenie przestrzeni i atrakcji aktywizujących dzieci i młodzież, miejsc spotkań seniorów, wykładów, imprez plenerowych, pokazów i widowisk sportowych, muzycznych, teatralnych i multidyscyplinarnych,
• optymalizacja układu przestrzennego i funkcjonalnego w celu zminimalizowania kosztów inwestycji i eksploatacji obiektów i terenu,
• uniwersalność przestrzeni, możliwość adaptacji do bieżących potrzeb i zmian wynikających z pór roku, różnego zapotrzebowania przestrzennego dla imprez plenerowych.

IDEA I KONTEKST PRZESTRZENNY

Istotnym elementem projektowanego zagospodarowania terenu było zachowanie istniejących już w świadomości społeczności lokalnej funkcji i lokacji poszczególnych kluczowych elementów jak plaże, tereny rekreacji i stref aktywności sportowych, które dotychczas urządzone chaotycznie będą mogły być realizowane w sposób uporządkowany i intensywniejszy, potęgując tym samym ich stymulujący rozwój i kulturotwórczy walor.

W wyniku analizy przestrzennej całego rejonu kąpieliska kluczowym dla zachowania ogromnych walorów krajobrazowych zalewu wydaje się takie ukształtowanie zabudowy, aby nie zakłócić percepcji zbiornika wodnego z poziomu planowanej promenady oraz plaż i stref wypoczynku, jednocześnie wykorzystanie powierzchni wody jako najatrakcyjniejszego punktu widokowego dla całego terenu.

Potrzeba zachowania walorów przyrodniczych i kontekstu przestrzennego stanowiła podstawę do wprowadzenia nowej jakości do estetyki zabudowy rejonu, obligującą do zmian zapisów dotyczących kształtowania zabudowy w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, tj wbudowania zespołu budynków przy plaży w krzywiznę skarpy oraz wyeksponowania zachodniego molo w postaci dwupoziomowej konstrukcji prowadzącej do atrakcyjnej wizualnie kawiarni stanowiącej jednocześnie przystań i punkt widokowy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Proponowany sposób kształtowania terenu zakłada w maksymalny sposób zachowanie istniejących spadków terenu oraz zadrzewień i terenów zielonych. W celu realizacji programu inwestycji zaproponowano ukształtowanie w terenie „tarasów”, które wykorzystują naturalną rzeźbę skarpy nabrzeżnej a jednocześnie pozwalają na ukształtowanie stref przeznaczonych na poszczególne aktywności.

Dodatkowo tarasowy układ terenu pozwala na wykorzystanie niemal całego terenu ograniczonego molami jako olbrzymiej widowni w przypadku organizacji widowisk na scenie amfiteatru, a nawet na organizację spektakli na wodzie czy na dachu kawiarni.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl