Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego "Orszy" w Warszawie
II nagroda

<<< powrót
  • Justyna Biernacka, Robert Buciak, Barbara Drewiczewska, Maciej Drewiczewski, Joanna Erbel, Krzysztof Herman, Michał Kulesza, Karol Langie
Skład zespołu:
  • Justyna Biernacka,  
  • Robert Buciak,  
  • Barbara Drewiczewska,  
  • Maciej Drewiczewski,  
  • Joanna Erbel,  
  • Krzysztof Herman,  
  • Michał Kulesza,  
  • Karol Langie 

Uzasadnienie Jury:

Autorzy pracy zdecydowali o bardzo czystym, jednoznacznym geście, jakim jest obramowanie skweru „Orszy” pasem zadaszenia opartym na lekkiej konstrukcji. Wprowadza to porządek w przestrzeń skweru, umożliwia uporządkowane, sprawne i elastyczne aranżowanie przestrzeni na potrzeby różnego rodzaju aktywności i wydarzeń, a także na uporządkowane wpisanie w ten układ proponowanych pawilonów. Cenny jest przemyślany charakter sposobów aranżacji miejsca pod zadaszeniem, a także zachowanie ukośnych przejść przez skwer. Ten naturalny układ został podkreślony i estetycznie wpisany w całość założenia. Autorzy zaproponowali utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej w parterze kamienicy przy ul. Różanej – niekomercyjnej przestrzeni, stanowiącej miejsce spotkań sąsiedzkich. Zaproponowali również bardzo ciekawe funkcje i scenariusze zarządzania takim sąsiedzkim centrum.

Punktem wyjścia dla projektu jest potrzeba wzmocnienia kontaktów społecznych w centrum lokalnym i stworzenie warunków dla powstania silnej wspierającej się społeczności. Głównymi użytkownikami Skweru „Orszy” i Parku Szustra są osoby w różnym wieku – seniorzy, pracownicy usług i dorośli z dziećmi, którzy mieszkają w najbliższej okolicy.

Zwiększenie relacji społecznych w WCL „Orszy” można osiągnąć przez dogodne ustawienie ciągów komunikacyjnych. Projekt bazuje na takim przekształceniu przestrzeni, aby drogi ruchu pieszego przecinały się w wielu punktach. Dzięki temu będzie dochodzić do wymiany spojrzeń, gestów i słów tak ważnych dla tworzenia się relacji społecznych.

Istotnym elementem jest umożliwienie przyszłym użytkownikom WCL „Orszy” wpływu na kształt tę przestrzeni. Prowadzi to do optymalnego wykorzystania miejsca przez różne grupy osób oraz zwiększenia poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Nasza propozycja pozwala na adaptowanie przestrzeni przez mieszkańców poprzez możliwość wyboru elementów i ich położenia. Katalog elementów do wyboru jest otwarty. Projekt proponuje pewien wybór, ale zakłada również, że inne elementy i ich umiejscowienie mogą się pojawić wedle woli mieszkańców. Projekt zakłada możliwość zgłaszania pomysłów dotyczące przestrzeni WCL „Orszy” np. w ramach do budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej czy innych form współpracy. Jedyne ograniczenie dotyczy respektowania przedstawiony katalog materiałów i kolorów.

Projekt podzielony jest na dwa etapy. Etap I możliwy jest do wykonania bez zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Etap II zakłada zmianę planu. Koncepcja uwzględnia, że realizacja drugiego etapu może być odsunięta w czasie. Dlatego już pierwszy etap zawiera na tyle bogaty program, aby ożywić kontakty społeczne. Głównymi jego elementami są budowa na ul. Różanej woonerfu (ulica bez podziału na jezdnię i chodniki z ogródkami gastronomicznymi i ogólnodostępnymi ławkami oznaczona jako strefa zamieszkania) oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Puławską na wysokości ul. Różanej w celu połączenia Skweru „Orszy” z Parkiem Szustra najkrótszym możliwym łącznikiem.

Etap I:

1. Woonerf na ul. Różanej.
Ten element wykorzystuje potencjał przestrzeni, w której stoją szpalery drzew i otoczona jest przez lokale gastronomiczne. Budowa polega na wymianie nawierzchni chodników i jezdni na jednolitą posadzkę z betonu dekoracyjnego z podziałem na strefy dla wszystkich (na środku w przekroju ulicy) oraz wyłącznie dla pieszych (na brzegach). Ulica zostanie oznaczona znakami strefy zamieszkania. Dzięki temu będzie dozwolony ruch pojazdów w obu kierunkach z ograniczeniem do 20 km na godz. i podporządkowany ruchowi pieszemu. Kompozycję dopełniać będą uzupełnione szpalery drzew oraz ławki, kwietniki i stojaki rowerowe. Program funkcjonalny woonerfu będzie zmieniał się w ciągu roku. W sezonie wiosenno-letnim będą działały ogródki kawiarniane i targ, zaś w jesienno-zimowym na tych samych miejscach parkowanie samochodów. Widzimy potrzebę przeniesienia sklepu z artykułami gospodarstwa domowego oraz apteki do pustych lokali w sąsiedztwie lub poprzez zamianę z lokalami gastronomicznymi. Na miejsce tych dwóch sklepów proponujemy wprowadzenie kawiarni, cukierni lub restauracji, które funkcjonują przy ul. Dąbrowskiego oraz na Skwerze „Orszy”. Zapewni to ciągłość działania lokalnych podmiotów gospodarczych w okolicy. Wzmocni też funkcję gastronomiczną miejsca. Osi ul. Różanej przypisaliśmy rolę trzonu całej kompozycji. Wyznaczenie woonerfu silnie powiąże wnętrze Skweru „Orszy” z pierzeją ul. Różanej. Rozwiąże też problem zbyt wąskich chodników i ułatwi poruszanie się pieszych. Nagromadzenie atraktorów ruchu pieszego w tym rejonie zapewni stały intensywny ruchu pieszy przez cały dzień. Zgromadzenie na ul. Różanej lokali gastronomicznych ma sprzyjać aktywności społecznej, szczególnie osób dorosłych. Woonerf na ul. Różanej wypełnia wszystkie kryteria definiujące pojęcie centrum lokalnego określone w założeniach.

2. Odwrócenie kierunku ruchu na tzw. małej Puławskiej. Obecnie ruch na jezdni po zachodniej stronie Skweru „Orszy” odbywa się z północy na południe. Z kolei na ul. Różanej ruch samochodów obywa się wyłącznie w kierunku zachodnim. Po zbudowaniu woonerfu samochody na tych ulicach muszą jeździć w jednym kierunku. Dlatego propozycja zakłada odwrócenie kierunku ruchu na tzw. małej Puławskiej. Samochody będą jechały od strony ul. Dąbrowskiego na północ i dalej w głąb ul. Różanej. Ponadto zaplanowano wybudowanie po stronie wschodniej ulicy zatok do parkowania równoległego, gdzie będą także miejsca do rozładunku samochodów dostawczych. Ta zmiana poprawi możliwości obsługi transportowej budynków i lokali użytkowych.

3. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ul. Puławską. Pomiędzy wylotem ul. Różanej i pomnikiem Jana Matejki w projekcie zaplanowano nowe, szerokie przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Ich powstanie ma na celu zmniejszenie długości drogi od miejsc zamieszkania do parku i punktów handlowo-usługowych oraz polepszenia powiązań pomiędzy obszarami po obu stronach ulicy. Nowa szeroka przeprawa przez ul. Puławską zagęści sieć możliwych dróg spaceru, co pozwoli na szybsze przemieszczanie się pomiędzy atrakcyjnymi miejscami i znacząco poprawi dostępność centrum lokalnego dla mieszkańców. Jest to szczególnie istotne dla osób starszych i opiekunów z małymi dziećmi, dla których pokonywany dystans ma kluczowe znaczenie przy wyborze dróg ruchu pieszego.

4. Reorganizacja parkowania i wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego. Zmniejszeniu odległości dla pieszych, a także poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ma służyć wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Dąbrowskiego na wysokości kawiarni Relaks. Przejście dla pieszych wyposażone jest w azyl, przed którym samochody muszą zmienić tor jazdy (zgodnie z rys. 14 znajdującym się w Standardach projektowania i wykonywania dla Rozwoju ruchu pieszego w Warszawie), co wymusi jazdę z prędkością zgodną z istniejącym ograniczeniem. Wyznaczenie przejścia dla pieszych pozwoli też na uporządkowanie parkowania na ul. Dąbrowskiego. Po stronie południowej przewidzieliśmy budowę zatoki postojowej z miejscami równoległymi, co uporządkuje podział przestrzeni dla samochodów i pieszych. Po stronie północnej proponujemy legalizację skośnych miejsc postojowych, z tym, że parkowanie będzie się odbywać w zatokach wydzielonych w połowie z obecnej jezdni, zaś w połowie z chodnika między szpalerem drzew. To rozwiązanie w sposób najbardziej efektywny wykorzystuje przestrzeń, zapewnia możliwość dojazdu do centrum lokalnego oraz udrażnia chodnik po stronie południowej Skweru „Orszy”. Uporządkowanie parkowania na ul. Dąbrowskiego umożliwi wzrost ruchu pieszego wzdłuż ulicy, co poprawy warunki ekonomiczne znajdujących się wzdłuż niej punktów handlowych.

5. Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) w lokalu po banku przy ul. Różanej 8. Proponujemy otwarcie przestrzeni do rozwoju intelektualnego. MAL będzie animować wydarzenia na terenie centrum lokalnego. Będzie to ogólnodostępna, niekomercyjna przestrzeń pełniąca funkcję miejsca spotkań sąsiedzkich, co jest szczególnie istotne w zimniejszych miesiącach. W MAL powinno znaleźć się miejsce zarówno dla osób, które chcą spędzać czas w ciszy, jak i dla ożywionych rozmów. Optymalnie podzielenie tych funkcji będzie ustalone w procesie partycypacyjnym przy udziale wybranego przez urząd dzielnicy projektanta. W MAL poza otwartą przestrzenią może znaleźć się również suchy warsztat (stolarnia, szwalnia), biblioteka narzędzi (gdzie można wypożyczyć wiertarkę, piłę itp.) W MAL powinno się znaleźć miejsce na niewielki sklep charytatywny, którego celem jest nadawanie przedmiotom drugiego życia (recycling). Dochód ze sprzedaży będzie przekazywany na działania MAL. Do zadań MAL będzie należeć również dbanie o rozwój Wirtualnego Eksploratorium. Ponadto będzie zarządzać targiem sezonowym na ul. Różanej i całorocznym na Skwerze „Orszy” (drugi etap). Z MAL będzie można wypożyczyć hamaki do powieszenia pod krużgankami (drugi etap).Ostateczny program tego miejsca powinien być stworzony w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności, aby jak najlepiej pogodzić potencjalnie sprzeczne interesy. MAL powinien być zarządzany przez lokalne partnerstwo powołane wokół WCL „Orszy” złożone z podmiotów prywatnych, organizacji społecznych oraz okolicznych instytucji. MAL poprzez organizację zajęć dla seniorów, spotkań, potańcówek, warsztatów zapewni cykliczny program wydarzeń atrakcyjnych dla mieszkańców. Celem MAL jest zapewnienie programu atrakcyjnego dla lokalnej społeczności oraz budowanie postaw sąsiedzkich i wspieranie współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie, zgodnie z założeniami Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015-2020.

6. Wymiana małej architektury i nawierzchni w Parku Szustra. Stan nawierzchni chodników w Parku Szustra (poza główną aleją i ul. Morskie Oko) jest technicznie zły. Popękane i krzywe płyty utrudniają chodzenie osobom starszym i opiekunów z wózkami dziecięcymi. Toporne betonowe ławki nie zachęcajądo odpoczynku. Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodników, które są w złym stanie, zastąpienie obecnych ławek metalowymi oraz ustawienie koszy na śmieci i koszy na psie odchody.

7. Plac zabaw w Parku Szustra. W projekcie plac zabaw jest pozostawiony w formie zbliżonej do oryginalnego projektu z 1999 roku. Projekt zakłada możliwość uzupełnienia na obrzeżach o elementy naturalnego placu zabaw. Same elementy – urządzenia zabawowe oraz ich kształt i funkcja powstaną w ramach warsztatów z dziećmi i ich rodzicami. Prowadzącymi będą architekci krajobrazu, którzy specjalizują się w tworzeniu placów zabaw z drewna (pozyskane z pni ściętych drzew), kamienie, wiklina, kora, piasek etc. Warsztaty prowadzone będą w ramach Miejsca Aktywności Lokalnej.

8. Wypożyczalnia leżaków i koców parkowych w Pałacu Szustra. W bezdrzewnej nasłonecznionej północno-zachodniej części Parku Szustra przewidujemy teren do wypoczynku na leżakach i kocach, które będzie można wypożyczyć z działającego w sezonie wiosenno-letnim punktu w Pałacu Szustra. Aby przyciągnąć więcej osób w to miejsce zostało tam zaplanowane posianie wieloletniej łąki kwietnej.

9. Wirtualne Eksploratorium będzie położone w południowo-wschodniej części Parku Szustra. Obecnie znajduje się tam wybetonowany kwadratowy placyk. Proponujemy ustawienie na tym placu nie tylko ławek i stolików, ale także informacji o dostępie do aplikacji z grami na przenośne urządzenia elektroniczne. Te jedno- i wieloosobowe gry będą wirtualnie korzystały z otaczającej przestrzeni, np. pozwalały tworzyć wirtualną zabudowę czy chodzić po parku w poszukiwaniu skarbów. Będzie to przestrzeń do zabawy wspierająca rozwój intelektualny. Zarządzanie Wirtualnym Eksploratorium byłoby jednym z zadań osoby zatrudnionej w Miejscu Aktywności Lokalnej. W ten sposób chcemy przyciągnąć do parku młodzież i skupić ją na twórczej zabawie w cichym, zapewniającym komfort, bezpieczeństwo i niezależność miejscu z dala od ul. Puławskiej. Wirtualne Eksploratorium, obok leżaków, koców, hamaków i siatek do chodzenia nad kwietnikami, jest nowym sposobem bezpłatnego spędzania czasu na obszarze centrum lokalnego.

10. Lokalizacja stacji roweru publicznego przy ul. Puławskiej przy Skwerze „Orszy” (inwestycja poza zakresem finansowym projektu). Chodnik między ul. Puławską i Skwerem „Orszy” ma ponad 7 metrów szerokości. Jest więc tam miejsce, aby postawić stację roweru publicznego. Aby zwiększyć możliwości dotarcia do WCL Orszy warto zapewnić dostęp także rowerem publicznym. Warto zauważyć, że po wyznaczeniu przejazdu rowerowego przez ul. Puławską na wysokości ul. Różanej to miejsce stanie się węzłem dla ruchu rowerowego. Będzie możliwe bezpieczny przejazd na wschód i zachód, a po wyznaczeniu pasów rowerowych na jezdni ul. Puławskiej (etap drugi) także na północ i południe.

Etap II:

1. Budowa krużganków wraz z lokalami gastronomicznymi i małą architekturą na Skwerze „Orszy”.
Jest to główna zmiana przewidziana w drugim etapie. Krużganki mają formę lekkiego zadaszenia o szerokości 3,75 metra, wspartego na słupach wysokości 3 metrów rozstawionych co 5 metrów. Otaczają one cały park i mają nawierzchnię z betonu dekoracyjnego. Do budowy krużganków i pawilonów pod nimi przewidziano użycie materiałów nawiązujących do otaczających budynków – stali i otynkowanego betonu. Ma to zapewnić niepowtarzalny charakter budujący ultralokalną mokotowską tożsamość. Krużganki zostały wyposażone w zielony dach, w którym pozostawiono otwory na konary drzew, co pozwoli zachować wysoką zieleń. Przewidziano pozostawienie takiej samej liczby obiektów gastronomicznych jak obecnie, czyli trzy. Ich rozmiary ograniczono do wielkości zapewniających zachowanie jak największego terenu zieleni. Ponadto w krużgankach skweru umieszczamy kiosk, warzywniak, toaletę publiczną i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Tablica upamiętniająca uczestniczki Powstania Warszawskiego jest pozostawiona w dotychczasowym miejscu, ale wmurowana jako ściana pomiędzy dwoma słupami krużganków. Podkreślenie granicy Skweru „Orszy” poprzez budowę zadaszenia ma na celu utrwalenie jego granic, co zapobiegnie dalszej zabudowie wnętrza parkowego założenia. Wśród małej architektury zostały zaplanowane huśtawki, hamaki i siatki do leżenia nad rabatami, które przyciągną dzieci w różnym wieku. Będą one do wypożyczenia z MAL. Strefa zabaw dla dzieci została przewidziana pod krużgankiem w narożniku ul. Różanej i tzw. małe Puławskiej. Pozwoli to nadzorować zabawy przez opiekunów robiących zakupy na targu, siedzących w ogródkach kawiarnianych i odpoczywających w środku skweru. Zadaszenie wokół Skweru „Orszy” zapewni pozytywne wrażenia wizualne oraz będzie stanowić membranę między głośną strefą na zewnątrz (ul. Puławska, targ, ogródki kawiarniane) i spokojnym wnętrzem. Ponadto, krużganek zapewni schronienie dla spacerowiczów w czasie deszczu, co będzie sprzyjać dłuższym pobytom w tym miejscu.

2. Otwarcie targu na Skwerze „Orszy” pod zachodnim skrzydłem krużganku. Projekt odpowiada na wskazany przez mieszkańców niedobór miejsc, gdzie można zrobić codzienne zakupy spożywcze. Pod zadaszeniem proponujemy ustawienie stołów i wysuwanych spod nich ławek. Targ zostanie wyposażony w ogólnodostępne krany. Będą mogli z nich korzystać sprzedawcy do mycia stołów, jak i mieszkańcy do mycia rąk i pojenia psów. W godzinach porannych będą one tworzyły targ, gdzie mieszkańcy będą mogli kupić świeże warzywa, owoce i inne produkty. Targ ożywi przestrzeń poprzez obecność mieszkańców na codziennych zakupach. W godzinach wieczornych (po umyciu) stoły i krzesła będą ogólnodostępnymi miejscami do siedzenia, jedzenia i rozmowy. W ten sposób uzyskamy wielofunkcyjność przestrzeni.

3. Urządzenie zieleni na Skwerze „Orszy”. Wewnątrz krużganka zaprojektowano niewielkie pagórki, które tworzą nieco bardziej zróżnicowany krajobraz. Między drzewami pojawiają się bujne półcieniste, leśne rabaty z paprociami, hostami, roślinami okrywowymi, kwitnącymi: zawilcem, barwinkiem, konwalią (pełny dobór roślin także na planszy). Mają one możliwość utrzymania się w cieniu drzew. Wnętrze zamknięte dachem krużganków jest atrakcyjnym ogrodem. Skwer wzbogacony o nowe formy zieleni oraz urozmaicony poprzez niewielkie pagórki pozwoli ograniczyć hałas od ul. Puławskiej. Wzbogacenie zieleni o nowe rośliny będzie sprzyjać korzystaniu z trawników przez bawiące się dzieci oraz mieszkańców wyprowadzających tam psy na spacery.

4. Budowa placu centralnego na Skwerze „Orszy”. Obecnie skwer pokrywa dużo alejek. Część z nich jest mało potrzebna. Proponujemy zostawienie dwóch, które przecinają skwer na ukos. Są one najbardziej potrzebne i zapewniają bezpośrednie relacje dla ruchu pieszego. Na ich przecięciu został zaplanowany zagłębiony na pół metra kwadratowy plac. Wybrana ziemia posłuży do usypania pagórków w parku. Rozmiary placu (bok 10 metrów), nawierzchnia i mała architektura są identyczne jak placu w południowo- -zachodniej części Parku Szustra, gdzie w pierwszym etapie zaplanowano Wirtualne Eksploratorium. Plac centralny jest otoczony krajobrazową, długą ławką, która fragmentami posiada oparcia (jako murek oporowy dla pagórków). Dzięki zagłębieniu, osłonięciu pagórkami, drzewami i otoczeniu zielenią jest to najcichsze miejsce skweru, służące do odpoczynku i swobodnej rozmowy. Na środku placu zostało wydzielone miejsce na stoliki. W celu oświetlenia placu proponujemy girlandy światełek wiszących na konarach rosnących tam drzew. Dzięki większej liczbie miejsc do siedzenia plac centralny ma sprzyjać wypoczynkowi zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. Widzimy na nim miejsce do codziennych spacerów zarówno dla rodziców z dziećmi i osób starszych, którzy korzystają z przestrzeni w ciągu dnia, jak i młodych dorosłych, którzy będą dobrze się tam czuli wieczorami.

5. Budowa przystanku autobusowo-tramwajowego na ul. Puławskiej. W celu zapewnienia najlepszego dostępu do centrum lokalnego za pomocą publicznego transportu zbiorowego proponujemy przeniesienie przystanków i budowę przystanków autobusowo-tramwajowych pomiędzy jezdniami. Za optymalne rozwiązanie uznano umieszczenie przystanków na wysokości Skweru „Orszy”, gdzie jest możliwość budowy dojść na perony z obu końców. Budowa przystanków wiąże się z likwidacją obecnych przystanków tramwajowych na południe od ul. Dąbrowskiego oraz zamianą istniejących przystanków autobusowych na zatoki postojowe. Ta zmiana oddziałuje na inne fragmenty ul. Puławskiej. Wymusza przesunięcie zespołu przystankowego Dworkowa na wysokość Parku Morskie Oko oraz pozwoli wybudować dodatkowy zespół przystankowy na wysokości ul. Olkuskiej, o co zabiegają mieszkańcy i parafia kościoła Św. Michała. Koszty tych zmian powinny ponieść Tramwaje Warszawskie, dla których regularny takt przystanków jest kluczowy dla efektywnego wykorzystania linii. Najlepiej, gdyby zmiany zostały przeprowadzone w tym samym czasie, co budowa linii tramwajowej do Wilanowa, gdyż ruch tramwajowy na ul. Puławskiej będzie wtedy wyłączony.

6. Wyznaczenie pasów rowerowych i budowa zatok postojowych na ul. Puławskiej. Ul. Puławska jest głośną barierą komunikacyjną niewygodną dla ruchu pieszego i rowerowego. W celu jej wyciszenia, uspokojenia i udostępnienia dla pieszych i samochodów projekt zawiera wyznaczenie pasów rowerowych i budowę zatok postojowych. Na propozycję składa się także obniżenie klasy drogi z głównej do zbiorczej, co ułatwi zmianę organizacji ruchu na jezdniach. Jako optymalne rozwiązanie przyjęto zastąpienie prawych pasów jezdni po obu stronach ulicy przez jednokierunkowe pasy rowerowe o szerokości 2 metrów. Zapewni to dostęp do wszystkich budynków wzdłuż ul. Puławskiej dla rowerzystów. Ruch rowerowy zgodny z kierunkiem ruchu ogólnego jest też najbardziej zrozumiały dla użytkowników dróg. Parkowanie wzdłuż ul. Puławskiej organizujemy zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonywania ruchu pieszego w Warszawie (Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 1539/2016). Projekt zawiera miejsca do parkowania równoległego w zatokach o głębokości 2 metrów, co ułatwi ruch pieszy wzdłuż ulicy i zapobiegnie parkowaniu niezgodnie ze znakami. Bufor bezpieczeństwa między zaparkowanymi samochodami i jadącymi obok rowerami będzie wydzielony z obecnej jezdni. Zmiana na ul. Puławskiej nie może dotyczyć wyłącznie obszaru WCL Orszy, ale obejmować w jednolity sposób cały odcinek od ul. Rakowieckiej do ul. Olkuskiej.

Mieszkańcy okolicy, dzięki realizacji naszego projektu, będą mogli nadal przychodzić na Skwer „Orszy” i do Parku Szustra aby odpocząć, zjeść obiad, wyprowadzić psa na spacer i zostawić samochód. Zyskają także możliwość użytkowania tego miejsca na wiele nowych sposobów. Targ pozwoli robić codzienne zakupy. Hamaki, huśtawki, siatki nad rabatami i Wirtualne Eskploratorium umożliwią dzieciom nowe sposoby zabawy. Wyznaczenie na ul. Puławskiej pasów rowerowych oraz budowa przejazdu rowerowego na wysokości ul. Różanej umożliwią dotarcie w rejon centrum lokalnego z wielu kierunków dotychczas dla rowerzystów trudno dostępnych. Miejsce Aktywności Lokalnej, które będzie animować wydarzenia społeczno-kulturalne w swoim budynku, na woonerfie i w środku Skweru „Orszy” zapewni ciekawy, niekomercyjny sposób spędzania czasu. Z kolei zgrupowanie na ul. Różanej punktów gastronomicznych pobudzi lokalną przedsiębiorczość.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl