Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Joanna Styka-Lebioda, Katarzyna Widera, Leszek Kułak, Daria Tutko
Skład zespołu:
  • Joanna Styka-Lebioda  
  • Katarzyna Widera  
  • Leszek Kułak  
  • Daria Tutko  
  •  
  •  
  • http://astyka.pl/  
  •  
IDEA
W wyniku przeprowadzanej analizy miasta i okolic, stwierdzono występowanie szeregu terenów zielonych o różnorodnych funkcjach. Jest to efekt uwarunkowań historycznych oraz naturalnych cech krajobrazu. Całość tworzy pierścieniowo-klinowy system zieleni z krzyżowym układem dolin rzecznych, stwarzając wyjątkowe możliwości połączenia zieleni w jeden spójny system. Koncepcja zakłada uporządkowanie tego systemu i wskazanie jego sposobu wykorzystania oraz uzupełnienia. Dodatkowo zaproponowano opracowanie aplikacji dostępnych przez internet w formie gier miejskich (Gra w zielone, Zielone przystanie). W opracowaniu wskazano 3 pierścienie i 10 klinów.

Pierścień 1 CENTRUM - obejmuje ścisłe centrum Gorzowa – wyodrębniono historycznie uwarunkowane Planty i zieloną obwodnicę centrum.
Pierścień 2 ZIELONE PRZYSTANIE- Hasło „przystań” oprócz przystani dla kultury, sportu itd. należałoby skojarzyć także z zielenią, podkreślając to, o czym mowa w strategii rozwoju marki Gorzowa - jak ogromny walor w postaci zieleni posiada miasto. Jeśli kojarzymy przystań ze stanem spokoju ducha, odpoczynku, wytchnienia to stan taki możemy odczuć fizycznie i psychicznie. Wyznaczono 12 PRZYSTANI, osiągalnych dla mieszkańców i osób przyjezdnych, w ciągu jednodniowej wycieczki pieszej , czy rowerowej.
Pierścień 3 – OTULINA GORZOWA - Wokół miasta, na terenie gmin bezpośrednio przylegających do Gorzowa, występuje szereg atrakcji przyrodniczych i kulturowych. Poszerzenie oferty o otulinę Gorzowa stwarza możliwość weekendowych wypadów, jako alternatywy dla czasu spędzanego w mieście. Wyznaczono 22 punkty, które tworzą interesującą propozycję dla osób pragnących poznać obszary sąsiadujące z miastem.
KLINY –wytypowano 10 klinów zieleni wskazując wzajemne powiązania (kanały łączące). Promieniowy układ klinów zieleni połączony został z „zielonym wnętrzem” miasta.
OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH

1/Skwer przy ul. Jagiełły i Dzieci Wrzesińskich , skwer przy ulicy Strzeleckiej, skwer przy byłej Łazni Miejskiej.
Projekt zawiera takie elementy jak: tarasy nad Kłodawką, małą gastronomię przy Strzeleckiej, fontannę umożliwiająca zabawę w wodzie, zbiornik retencyjny, place zabaw, bulodrom, wypożyczalnie rowerów. Na obszarze objętym opracowaniem wytyczono szlaki: historyczny i pomników gorzowskich, które mają na celu zachęcić mieszkańców do poznania historii Gorzowa i osób związanych z miastem. Elementami szlaku historycznego są ulokowane w różnych miejscach ekrany multimedialne oraz odtworzony w posadzce rysunek przebiegu dawnych murów miejskich. Szlak pomników gorzowskich zachęca nas do poznania osób, które związane są z historią miasta.

2/ZIELONY BULWAR – ul. Wał Okrężny – w sąsiedzie klubu Admirał zaproponowano lokalizację plaży miejskiej z zespołem basenów rzecznych. Jest to próba reaktywowania dawnej rekreacyjnej przestrzeni, która cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gorzowa. Przewidziano tu także przystanek tramwaju wodnego.

3/ZIELONY BULWAR – ul. Fabryczna – obecnie obszar wykorzystywany na imprezy plenerowe organizowane przez miasto. Z tego względu przewidziano mobilne elementy zagospodarowania terenu, które można przemieszczać, łączyć, składać. Zielony bulwar powiązano z prawobrzeżną częścią miasta poprzez kładkę pieszą i rowerową na moście kolejowym. Proponowane uatrakcyjnienie tego połączenia nad rzeką poprzez wprowadzenie zieleni na moście. Przewidywana lokalizacja przystanku tramwaju wodnego.

4/ZIELONY BULWAR – od Bulwaru Wschodniego do Mostu Lubuskiego
Teren bulwaru powiązano z plantami przy Filharmonii, wyznaczając ciąg spacerowy zakończony letnią sceną na rzece i dalej galerią w niszach. Wzdłuż brzegu rzeki zaproponowano wprowadzenie drewnianego pomostu i ścieżki rowerowej. Miękka linia pomostu prowadzi do terenów przy Akademii im.Jakuba z Paradyża i dalej w kierunku terenów Natura 2000 - w sąsiedztwie tego obszaru przewidziano kładkę widokową oraz pływające platformy umożliwiające wypoczynek na wodzie. Na wysokości Akademii zaproponowano lokalizację terenów rekreacyjno- sportowych oraz przystanku tramwaju wodnego.

5/Błonia przy Filharmonii , skwer przy ul. 9 Muz, skwer przy SP 17, skwer przy ulicy Warszawskiej, Jagiełły – Zaproponowano elementy rekreacyjne i zabawowe, dostosowane do rzeźby terenu. Skwer przy ul. 9 Muz powiązano z terenami secesyjnego założenia parkowego przy Muzeum Lubuskim. Wzdłuż wschodniej krawędzi przewidziano atrakcyjne, wielobarwne nasadzenia. Wytyczono „szlak kulturalny”, pozwalający na powiązanie obiektu z terenami przyległymi o podobnych funkcjach, oraz z rzeką Wartą.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl