Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną na rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły przeznaczonego na Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlonych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej.
I nagroda

<<< powrót
  • R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek
Skład zespołu:
  • arch. Grzegorz Ziętek  
  • arch. Anna Sokalska  
  • arch. Joanna Tlaga  
  •  
  •  
  • http://r3d3.pl/  
  •  

Cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły na Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym.

Główne założenia

Koncepcja konkursowa wynika z trzech podstawowych determinant:
- po pierwsze wynika z szacunku dla zastanego miejsca i jego kontekstu
- po drugie projektowana architektura jest znakiem czasu, w którym powstaje
- po trzecie ma za zadanie harmonijnie współgrać z otoczeniem nadając mu nowej wartości

Idea

Układ ruralistyczny


Ideą przewodnią koncepcji jest harmonijne wkomponowanie nowych kubatur w istniejącą zabudowę. Na terenie objętym zakresem opracowania znajduje się budynek szkoły w stylu klasycznym. Stan istniejącego obiektu określono na średni. Konstrukcja budynku wskazuje na możliwość adaptacji budynku, jednak należy przeprowadzić liczne prace remontowe i adaptacyjne w celu dostosowania obiektu do użytkowania. Zamawiający określił konieczność rozbudowania budynku o ok. 4250 m3. Po przeprowadzeniu licznych analiz zespół projektowy przygotował szereg wariantów rozbudowy. Za najkorzystniejszą uznano koncepcję rozbudowy w formie budynku 3-kondygancyjnego, połączonego z budynkiem istniejącym szklanym łącznikiem. Nowa kubatura uzupełnia zabudowę w naturalny sposób dla układu ruralistycznego wsi Zdziwój Nowy i Stary. Układ prostopadłych do siebie kubatur jest tradycyjnym sposobem kształtowania przestrzeni w okolicznych wsiach i stanowi o szacunku dla miejsca oraz jego walorów przestrzennych. Projektanci zaproponowali bryłę budynku z dachem płaskim, w opozycji do istniejącej zabudowy w sąsiedztwie. Funkcja budynku wraz z jego dość dużą kubaturą jak na warunki wiejskie pozwalają w ocenie zespołu projektowego na zerwanie z tradycyjnym dachem stromym. Ponadto nowoczesna forma budynku pozwala na stworzenie wysokiej jakości landmarku, pozytywnie wyróżniającego się na tle niskiej jakości zabudowy w sąsiedztwie. Nowa forma buduje tożsamość miejsca, a kreowanie wysokiej jakości ruralistyki było najwyższym priorytetem koncepcji.

Architektura

Kształt budynku jest syntezą dwóch brył prostopadłościennych podporządkowanych układowi ruralistycznemu. Istniejący budynek szkoły pozostawiono bez zmian w zakresie kształtu obiektu. Nowoprojektowaną część zaprojektowano z materiałów kontrastujących z częścią istniejącą, tj. fasad szklano-aluminiowych oraz elewacji ze strzechy. Dzięki zastosowaniu materiałów innych niż tradycyjne – ściany tynkowanej, tradycyjnej stolarki okiennej i drzwiowej, dachu stromego krytego dachówką ceramiczną – udało się uzyskać efekt metaforycznego zerwania z tradycją. Nowa część jest ukłonem w stronę przyszłości, zestawiona z częścią starą reprezentującą przeszłość. Zwornikiem czasów przeszłego i przyszłego jest teraźniejszość – użytkownicy korzystający z obiektu na bieżąco.

Nowa część obiektu została ukształtowana jako przeskalowana bela prasowanej słomy. Bela zostaje przecięta teoretyczną, ustawioną skośnie płaszczyzną, symbolizującą zerwanie z tradycyjnym postrzeganiem funkcji wsi jako miejsca produkcji żywności. Dolna część obiektu znajdująca się poniżej płaszczyzny reprezentują nowoczesność i postęp technologiczny spójny z funkcją obiektu – inkubatorem przedsiębiorczości, miejsca rozwoju technologii i badań. Skośne ustawienie płaszczyzny może kojarzyć się np. z ruchem kosy tnącej zboże, skośnie ustawionym pługiem, pozostawia pewną wolność interpretacyjną. Dzięki połączeniu materiału tradycyjnie stosowanego do krycia dachów – strzechy – oraz materiału tradycyjnie stosowanego w budownictwie biurowym – fasady szklano-aluminiowej – udało się stworzyć niebanalne, unikatowe zestawienie materiałów. Strzecha jednoznacznie kojarzy się z tym co wiejskie, fasada szklana z tym co wielkomiejskie. Takie połączenie pozwala stworzyć nowoczesną jakość jednocześnie szanującą tradycję i lokalność.

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne

Informacje ogólne


Nowoprojektowana część budynku ma 3 kondygnacje nadziemne, jest niepodpiwniczona i posiada wysokość 12 m. Istniejący budynek szkoły pozostaje bez zmian, poddany jest remontowi generalnemu i przebudowie.

Nowy obiekt wyposażono w dwie klatki schodowe oraz windę zapewniającą dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń obiektu oraz do budynku istniejącego poprzez łącznik.

Dużym wyzwaniem jest zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do całości obiektu. W projekcie założono posadzki parteru dwóch części budynku na różnym poziomie, a różnica wysokości została zrealizowana na długości łącznika. Dzięki temu parter nowej części może mieć większą wysokość (3,70 m) niż część istniejąca.

Główne wejście do budynku prowadzi do trójkondygnacyjnego foyer wejściowego. Jedno wejście do nowej części znajduje się od strony ulicy, drugie do istniejącej części pozostaje bez zmian.

Podział funkcjonalny

Istniejącą szkołę przewidziano do adaptacji na cele mieszkalno-wypoczynkowo-socjalne wraz z funkcjami towarzyszącymi. W tej części zaprojektowano 18 pokoi noclegowych z łazienkami indywidualnymi – przewidziano 34 miejsca noclegowe. Oprócz tego znajdują się tu pomieszczenia gospodarcze, porządkowe, pralnia, kuchnia.

W nowej części zaprojektowano pomieszczenia szkoleniowo-dydaktyczne oraz biurowo-administracyjne. Na parterze przewidziano salę audytoryjno-szkoleniową na ok. 100 osób. Salę można podzielić na trzy mniejsze lub dwie różnej wielkości – salę na 70 osób i salę do zajęć praktycznych dla 12 osób. Sale można ze sobą łączyć lub dzielić dzięki zastosowaniu ściany przesuwanej. Sali towarzyszy magazyn na meble. Strefę wejściową, chronioną kurtyną powietrzną, stanowi przestronne foyer z dostępem do recepcji, szatni, toalet oraz części technicznej. Foyer może służyć również celom ekspozycyjnym, organizacji wystaw, etc. W przestrzeniach komunikacyjnych przewiduje się wykonać świetliki dachowe.

Na I piętrze przewidziano zespół toalet oraz sześć pomieszczeń biurowo-dydaktycznych o powierzchni ok. 35 m2 każde. Pomieszczenia mogą służyć jako sale edukacyjne, biura przeznaczone na wynajem dla inkubowanych przedsiębiorstw, sale spotkań, etc.

Na II piętrze przewidziano pomieszczenie kuchenno-socjalne, toalety, pomieszczenie porządkowe, dwa biura administracyjne, oraz pięć pomieszczeń biurowo-dydaktycznych.

Połączenie z istniejącym obiektem

I piętro nowoprojektowanej części budynku usytuowano dokładnie na wysokości I piętra w obiekcie istniejącym. Komunikacja pomiędzy budynkami odbywa się bez przeszkód w jednym poziomie. Różnica w poziomie posadzek parterów dwóch części budynku wynosi 46 cm. W parterze części połączono rampą o nachyleniu 5%. Łącznik o długości 8,30 m przewidziano bez podpór zewnętrznych i obudowano fasadą szklano-aluminiową. W istniejącym obiekcie zmiany związane z przebudową są stosunkowo niewielkie – m.in. przewidziano wykonanie otworów drzwiowych, ścian działowych, otworów w ścianie zewnętrznej na wykonanie łącznika, wykonanie nowych instalacji. Dzięki zastosowaniu windy w nowoprojektowanej części cały budynek staje się dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu

Teren wokół budynku


Od strony północno-zachodniej zaprojektowano dojazd do budynku wraz z parkingiem na 36 samochodów osobowych, osłoną śmietnika oraz parkingiem rowerowym. Południowa część działki została zaprojektowana jako zieleń użytkowa. W tej części znajdują się strefy sportowo-rekreacyjne, wypoczynkowe i staw ze strefą integracyjną. Nowoprojektowany park zakłada naturalny rozwój zieleni wpisującej się w wiejski krajobraz. System ścieżek z mała architekturą w łagodny sposób przecina zieleń i prowadzi do poszczególnych stref.

Mała architektura

Mała architektura została zaprojektowana jako uzupełnienie przestrzeni zielonych. Ścieżki i strefy w parku oświetlone prostymi lampami z oświetleniem LED. Wzdłuż ścieżek znajdują się projektowane ławki ze śmietnikami. Elementy zagospodarowania terenu zostały zaprojektowane w sposób prosty i nowoczesny, ale przede wszystkim główną ich rolą jest funkcjonalność i wygoda. Materiały z jakich ma być wykonana, to stal malowana proszkowo na kolor grafitowy, beton architektoniczny oraz thermodrewno.

Względy widokowe

Nowa część obiektu została ustawiona równolegle do drogi. W tej części wszystkie pomieszczenia biurowe i edukacyjne zostały zaprojektowane od strony południowej. Dzięki takiej kompozycji oraz zastosowaniu dużych przeszkleń w systemie fasady aluminiowej zmaksymalizowano widok na pola znajdujące się na południe od obiektu. Nieskrępowany widok na zieleń ma pomóc w skupieniu użytkowników obiektu oraz podniesienie wydajności pracy i nauki.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl