Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu w ramach realizacji I etapu EUROPARKU
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
  • Only if Architecture
Skład zespołu:
  •  

Koncepcja zagospodarowania terenu

Założenia ogólne:


Zaproponowana skala interwencji urbanistycznych, architektonicznych i krajobrazowych oraz wzbogacona oferta programowa pozwała na ponowne pojawienie się kąpieliska miejskiego w Elblągu na fizycznej oraz mentalnej mapie miasta. Dodatkowo, dzięki dużej powierzchni wodnej oraz bezpośredniej lokalizacji basenów w nowo tworzonym terenie EUROPARKU, inwestycja ma szansę stać się atrakcją również na skalę międzynarodową.

Zrewitalizowany teren kąpieliska z bogatą ofertą programową oraz ~niem zróżnicowanych, zarówno pod względem skali oraz funkcji, basenów kąpielowych ma za zadanie przyciągnąć szersze grono użytkowników. Jednocześnie, proponowane rozwiązanie zachowuje nie tylko historyczną formę kąpieliska, ale również skalę powierzchni wodnej, która wyróżnia je na tle innych tego typu zespołów otwartych oraz krytych.

Organizacja funkcjonalno - programowa

Całość terenu podzielona została na trzy pasy programowe - strefa komercyjną (A3) oraz zaplecza socjalno — gospodarczego (A4), strefa wodno - sportowa (Al, A2, AS) oraz pas krajobrazowy wzdłuż rzeki Kumieli. Taka organizacja terenu pozwała na ekonomiczne rozwiązanie połączeń z istniejącą infrastrukturą oraz maksymalizuje wykorzystanie istniejących walorów naturalnych projektowanego terenu.

W obrębie pasa komercyjno - socjalno - gospodarczego, zlokalizowanego od strony ulicy Moniuszki, znajdują się: parking, główna strefa wejściowa, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia magazynowe, strefa parkingu oraz teren pod zabudowę wielofunkcyjną. W tej części znajdują się również wszelkie urządzenia trujące oraz instalacje związane z obsługą basenów. Zlokalizowane S t one w części podziemnej istniejącego Centrum Rekreacji Wodnej oraz poniżej podium z budynkami socjalno — gospodarczymi. Takie anie pozwała na łatwy dostęp do elementów infrastruktury oraz minimalizuje dystans od strefy parkingowej do wejściowych oraz szatni. Strefa komercyjna, zlokalizowana o zachodniej części założenia i posiadająca odrębny dojazd pozwala na niezależne funkcjonowanie terenu od strefy basenów.

Projekt pasa wodno - sportowego zachowuje historyczny obrys niecki basenowej i jego imponującej skali, a jednocześnie wydzielając mniejsze baseny kąpielowe, dywersyfikuje ofertę projektowanego założenia i pozwała na odrębne funkcjonowanie poszczególnych Stref basenowych. Projekt zakłada utworzenie basenu olimpijskiego z Możliwością rozgrywania imprez sportowych, basenu rekreacyjnego, basenu brodzika, dwóch basenów do nauki pływania, basenu rehabilitacyjnego basenu do nurkowania, basenu do gry w piłkę

wodną oraz basenu ze zjeżdżalniami. Dodatkowo projekt wydziela nieckę lodowiska, która w okresie letnim funkcjonuje jako teren do jazdy na rolkach.
Boiska do gry w tenisa, siatkówkę oraz koszykówkę zlokalizowane są przy istniejącym stadionie tworząc spójny kompleks, który w razie potrzeby może zostać wydzielony wewnętrznym ogrodzeniem.

Plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu oraz strefa ćwiczeń dla osób starszych zlokalizowane są w południowej, zacienionej części pasa wodno — sportowego jako część uzupełniająca strefę wodno-sportową.

Na pas krajobrazowy wzdłuż Doliny Rzeki Kumieli zaprojektowany jest jako integralna część terenu kąpieliska i wykorzystuje istniejące walory naturalne terenu. Projekt zakłada zachowanie wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki wraz z okazjonalnym złagodzeniem brzegów dla lepszego dostępu do wody. Oprócz ścieżki pieszej oraz rowerowej wzdłuż rzeki Kumieli, zaprojektowane zostały trzy kładki piesze pozwalające na lepszą interakcję z tym elementem krajobrazu. Dodatkowo, ta zacieniona, cicha strefa jest alternatywą do aktywnej i nasłonecznionej części basenowej.

Elementy funkcjonalno - programowe

Baseny:


W obrębie istniejącej niecki basenowej zlokalizowane zostały "wyspy - strefy suche", wewnątrz których, znajdują się nowe, mniejsze baseny, tak aby całość układu dała efekt unoszenia się na wodzie. Przestrzeń pomiędzy wsypami jest dostępna do kąpieli oraz dla użytkowników małych, niezmotoryzowanych łódek i rowerków wodnych. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na wykorzystanie całego terenu starej niecki basenowej, która w przeszłości była zaktywizowana głownie na obwodzie basenu. Dodatkowo, cały kompleks zaprojektowane jest tak aby zapewnić wydłużony okres eksploatacji. Część basenów (olimpijski oraz rekreacyjny) dzięki zapewnionej optymalnej temperaturze wody (min. 23 stopnie Celsjusza) pozwala na okres eksploatacji od 1 maja do 3 września. Dzięki zachowaniu dużej powierzchni wody pomiędzy "wyspami", strefa ta może być wykorzystywana całorocznie przez użytkowników łódek oraz kajaków. Obszar lodowiska pozwala na eksploatację w okresie zimowym od 1 grudnia do 28 lutego. Wszystkie elementy mają na celu podniesienie atrakcyjności oraz rentowności całego kompleksu.

Plaże:

Plaża piaszczysta zlokalizowana jest pomiędzy terenem wodnym i schodami platformy z budynkami zaplecza socjalno - gospodarczego. Tak zaprojektowany układ pozwala na łatwe utrzymanie czystości na plaży oraz uniknięcie roznoszenia się piasku. Plaża trawiasta zlokalizowana jest w wschodnio-południowej części kąpieliska i nie posiada jasno określonych granic. Jej część jest częściowo zacieniona przez istniejący drzewostan.

Układ komunikacyjny:

Projektowany teren skomunikowany jest z zewnętrzną siecią drogową oraz pieszą poprzez lokalizację czterech stref wejściowych dwa wejścia od strony ulicy Moniuszki oraz dwa od strony ulicy Kościuszki. Dzięki lokalizacji wszystkich obiektów kubaturowych od strony ulicy Moniuszki, projekt zapewnia optymalne i ekonomiczne rozmieszczenie infrastruktury drogowej wewnątrz projektowanego terenu. Sieć ścieżek rekreacyjnych zaprojektowana jest w sposób zapewniający łatwy dostęp do każdego z elementów programowych kąpieliska oraz zapewnia połączenie z Centrum Rekreacji Wodnej I na poziomie parteru. Wzdłuż ścieżek pieszych zlokalizowane są platformy konsolidując w strategicznych miejscach terenu elementy malej architektury ławki, stoliki, stojaki na rowery oraz punkty małej, mobilnej gastronomii.

Zaplecze socjalno - gospodarcze:

Budynki zaplecza socjalno - gospodarczego tworzą strefę buforową pomiędzy parkingiem, a strefą basenową. Wszystkie budynki zlokalizowane są na platformie, która eksponuje walory widokowe kąpieliska oraz negocjuje różnicę w wysokości terenu pomiędzy strefą wejściową a strefą wodną. Kubatura obiektów zaprojektowana jest jako powtarzalny system z naprzemiennymi strefami zamkniętymi oraz otwartymi. W elementach kubaturowych mieszczą się sanitariaty, szatnie, kasy wejściowe, magazyny, biuro obsługi basenowej, wypożyczalnie sprzętu oraz punkty gastronomiczne. Przestrzenie pomiędzy budynkami są zacienionymi strefami z elementami małej architektury oraz zieleni. Projekt zakłada użycie paneli słonecznych na dachach wszystkich obiektów kubaturowych. Proponowane materiały to beton fakturowany dla budynków kubaturowych oraz ażurowa konstrukcja drewniana zadaszenia.

Strefa komercyjna:

Strefa komercyjna zaprojektowana jest w północno - zachodniej części projektowanego terenu i posiada niezależny dojazd od ulicy Moniuszki. Zaproponowana kubatura (60,300 m2) rozplanowana jest w dwóch obiektach mieszkalnym oraz hotelowym na łącznej powierzchni zabudowy 3,450 m2. Obiekt mieszkalny z parterem usługowym zlokalizowany wzdłuż ulicy Królewieckiej jest budynkiem czteropiętrowym o łącznej powierzchni 7,500 m2 oraz kubaturze 22,500 m3. Obiekt hotelowy z centrum rehabilitacji ruchowej, siłownią oraz SPA, posiada łączną powierzchnię 9,450 m2 oraz kubaturę 37,800 m3. Oba budynki zaopatrzone są w parking podziemny o łącznej liczbie miejsc parkingowych wynoszącej 250 samochodów.

Propozycja etapowania projektu

Faza I

• wyburzenie istniejącego budynku gospodarczego przy basenach
• oczyszczenie istniejącej niecki basenowej z materiałów budowlanych
• prace terenowe związane z wykopem pod nową sieć wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną
• wycinkę starych i dzikich drzew
• utworzenie nowej sieci ścieżek rekreacyjnych i rowerowych wzdłuż rzeki Kumieli
• lokalizację nowych boisk sportowych

Faza II
• rekonstrukcja oryginalnej niecki oraz budowa nowych niecek basenowych (basen rekreacyjny, basen olimpijski, basen brodzik, basen do nurkowania, basen ze zjeżdżalniami)
• budowę zaplecza socjalno - gospodarczego
• rozbudowę parkingu przy CRW 1
• lokalizację placu zabaw, siłowni na otwartym powietrzu oraz połączenie sieci ścieżek rekreacyjnych

Faza III
• budowa pozostałych niecek basenowych (basen do piłki wodnej, basen do nauki pływania, basen rehabilitacyjny, lodowisko)
• budowę strefy komercyjnej

System technologiczny oczyszczania wody basenowej

Ogólne założenia i normy:


Technologiczny system oczyszczania wody jest oparty o wymagania niemieckiej normy DIN 19643 i opracowanych na jej podstawie wymagań sanitarnohigienicznych dla krytych pływalni wydanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wymieniona norma wskazuje na konieczność stosowania w układach basenowych procesu: filtracji, koagulacji, korekty pH wody i dezynfekcji chlorowej. Długość cyklu filtracyjnego, płukanie filtrów, dozowanie koagulantu, dezynfektanta i korektora pH wody oraz pomiar podstawowych parametrów kontrolujących i wskazujących na efekty oczyszczania wody basenowej (pomiar stężenia chloru wolnego i związanego, potencjału redox, pH wody i temperatury) są w pełni zautomatyzowane we wszystkich typach basenów.

Wszystkie baseny zaprojektowane są w systemie pionowego przepływu prowadzenie wody uzdatnionej przez odpowiednio rozmieszczone w dnie basenu dysze. System ten pozwala na osiągnięcie optymalnego przepływu wody w basenie niezależnie od jego kształtu i jest często stosowany przy nieregularnych kształtach niecek basenowych. Dającym dobre efekty rozwiązaniem są przelewy górne. przede wszystkim typu fińskiego i typu Zurich.

System uzdatniania wody:

Uzdatnianie wody basenowej zaplanowane jest w obiegu zamkniętym. Dodatkowo, strefa wodna podzielona jest na odrębne obiegi uzdatniania - obieg dla wody pomiędzy "wyspami", obieg dla basenów sportowych i rekreacyjnych oraz obieg dla basenów dziecięcych oraz rehabilitacyjnych. Takie rozwiązanie ma na celu podniesienie rentowności całego systemu. Ze względu na dużą powierzchnię lustra wody, projekt proponuje dezynfekcję wody chlorem gazowym, który ma bardzo wysokie parametry technologiczne i jest bezkonkurencyjny cenowo.

Wszystkie urządzenia związane z uzdatnianiem wody basenowej zaplanowane są w części podziemnej istniejącego CRW I oraz w części pod podium zaplecza socjalno - gospodarczego. Proponowane rozwiązanie pozwala na minimalizację kosztów budowy obiektów infrastruktury technicznej oraz pozwala zminimalizować długość podziemnej instalacji kanalizacyjnej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl