Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zawadzkiego 1-3 w Gliwicach-Łabędach.
I nagroda

<<< powrót
  • Usługi Projektowe Lech Wojtas
Skład zespołu:
  • dr inż. arch. Lech Wojtas  
  • mgr inż. arch. Bartosz Znojkiewicz  
  • mgr inż. arch. Marek Gomoluch  
  •  
  • wizualizacje: inż. arch. Ksawery Miksiewicz  
  •  
  •  
  • http://www.wojtas-pracownia.pl/  
  •  

Zwięzłe wyjaśnienie dotyczące zasady przyjętych koncepcji w zakresie przestrzennym, funkcjonalnym, architektonicznym, konstrukcyjnym i materiałowym

W zakresie przestrzennym


Zespół składa się z 2 budynków ułożonych osią dłuższą w kierunku północ- południe. Takie usytuowanie budynków pozwala na wyodrębnienie obu realizacji stwarzając także możliwość pełnego wydzielenia osobnych wspólnot mieszkaniowych.

Spełniono odległości wymagane warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w tym od granic działek budowlanych, zgrupowania miejsc parkingowych, od placu zabaw ( istniejącego), od śmietnika ( miejsca gromadzenia odpadów stałych). W zakresie przesłaniania i nasłonecznienia spełniono wymagania dla budynków projektowanych i istniejących oraz potencjalnie możliwego zagospodarowania sąsiedztwa.

Budynek ETAP 1 to budynek mieszkalny, czterokondygnacyjny częściowo podpiwniczony połączony z garażami o indywidualnych stanowiskach dostępnych od północy. Budynek zaprojektowano z jednym mieszkaniem o parametrach z dostępnością dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

Budynek ETAP 2 to budynek mieszkalny trzykondygnacyjny z jednym mieszkaniem o parametrach z dostępnością dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, częściowo podpiwniczony.

Istnieje możliwość przekształcenia większej ilości mieszkań obu budynków na dostępne dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Całość układu przestrzennego łączy wewnętrzna przestrzeń zielona dająca przestrzenną i funkcjonalną możliwość łączenia z istniejącym zespołem zieleni na południu od miejsca inwestycji. To ukierunkowanie widokowe pozwala na stworzenie całości rekreacyjno- wypoczynkowo- zabawowej o sensownej wielkości wraz z istniejącym już miejscem.

Ukierunkowanie osi dłuższej budynków na północ-południe pozwala na optymalne nasłonecznienie mieszkań, na dostosowanie elewacji dłuższych czyli uprzywilejowanych nawiązujące do istniejącej i planowanej (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) ulic.

Infrastruktura drogowa, zlokalizowana od północy porządkuje podjazd i miejsca postojowe (w tym dla niepełnosprawnych) wraz z podjazdem do garaży ETAPU 1 a do tego daje możliwość – w przypadku realizacji zapisanego w planie miejscowym połączenia od zachodu- włączenia do ww podjazdu.

W zakresie funkcjonalnym

ETAP 1 to 28 mieszkań z przynależnymi garażami - boksami indywidualnymi.
ETAP 2 to budynek mieszkalny o 18 mieszkaniach.

W zespole ETAP 1 i ETAP 2 jest łącznie 46 mieszkań. Udział poszczególnych typów mieszkań w strukturze budynków:

ETAP I:
1P - 14,3% [wytyczna ok. 15%]
2Pm - 60,7% [wytyczne ok. 60%]
2Pd - 25,0% [wytyczne ok. 25%]

ETAP II:
1P - 16,6% [wytyczna ok. 15%]
2Pm - 61,1% [wytyczne ok. 60%]
2Pd - 22,3% [wytyczne ok. 25%]

W projekcie przewidziano, zgodnie z wytycznymi konkursu, możliwość korzystania z dwu mieszkań ( po jednym na każdy ETAP) przez osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach.

Wydzielono miejsca postojowe w łącznej ilości 60 na teranie opracowania:
- dla budynku ETAP 1 to 2 NP (w garażach), oraz 5 ( w garażach) w terenie łącznie 30 ( łącznie 37),
- dla budynku ETAP 2 to 2 miejsca w garażach od północy, na terenie 1 NP i 20 czyli łącznie 23,

Wszystkich miejsc łącznie 60 w tym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w ilości 3 sztuk.

W zakresie architektonicznym

Projektowane budynki są kontynuacją dotychczasowej zabudowy tej części Łabęd z istniejącym dostępem komunikacji kołowej od strony wschodniej ( ulica Zawadzkiego) oraz możliwym połączeniem od strony zachodniej ( patrz rysunek planu).

Zespół wpisuje się w tym fragmencie miasta w ruch budowlany wykorzystujący istniejącą infrastrukturę miasta i dobre skomunikowanie z centrum a formą zewnętrzną wyróżnia się poprzez zaprojektowane loggie, charakterystyczne obudowy balkonów i możliwość wprowadzenia zielonych ścian- odgrodzeń.

Układ przestrzenny to układ budynków w ułożeniu umożliwiającym naświetlenie mieszkań spełniające warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Posadowienie budynków zaprojektowano na różnym poziomie- budynek ETAP 1 wykorzystuje niższy poziom istniejącego terenu co powoduje schowanie wysokości czterokondygnacyjnej bryły.

Nad bryłami budynków zaprojektowano dachy płaskie nawiązujące do poziomów budynków sąsiednich i nadające modernistyczny, współczesny styl całego założenia.

Budynki wyposażone będą w wentylację grawitacyjną, nawiewy okienne realizowane zgodnie z warunkami technicznymi, instalację zimnej i ciepłej wody, instalację kanalizacyjną sanitarną i deszczową, instalacje elektryczne oraz instalację co zasilaną indywidualnymi źródłami ciepła na gaz miejski.

Do tego celu wykorzystuje się projektowane przyłącza instalacyjne wod- kan., co i energetyczne zgodnie z zapewnieniami przydziałów mediów.
Odbiornikiem wód opadowych będzie istniejąca kanalizacja deszczowa. Odwodnienie zaprojektowane będzie w układzie zamkniętym: wpusty uliczne, odwodnienia liniowe, studnie ściekowe, kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z jezdni i chodników odprowadzone będą poprzez odpowiednio zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne do wpustów ulicznych, odwodnień liniowych i dalej do kanalizacji deszczowej.

Zakłada się teoretyczną możliwość wprowadzenia ogniw fotowoltaicznych dla podnoszenia ekonomiki oświetlenia oraz paneli solarnych w celu wspomagania ogrzewania cwu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl