Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej w Lesznie
I miejsce

<<< powrót
  • archigrest.com
Skład zespołu:
  • Zespół autorski:  
  • Marcin Marszek - archigrest.com  
  • Maciej Kaufman - archigrest.com  
  • Tomasz Stanisławczyk  
  •  
  • http://archigrest.com 

IDEA. Ideę projektu oparto o różnorodną specyfikę ulic Brackiej i Zielonej. Bracka, główna ulica prowadząca do Rynku, ma zwartą zabudowę pierzejową, w której zachowało się pięć budynków zabytkowych. Ulica Zielona, o luźniejszej zabudowie, stanowi historyczne zaplecze wschodniej pierzei rynkowej. Jej naturalną cechą jest wgląd do wnętrz parceli: w ich podwórza i ogrody. Trzy z nich - znajdujące się na dwóch końcach i w środku projektowanego odcinka - stanowią potencjalne nowe, zielone przestrzenie publiczne.

Nowa organizacja przestrzeni tych ulic powstaje w oparciu o ich odmienną specyfikę:
• ekspozycję i podkreślenie budynków zabytkowych ruchliwej ulicy Brackiej,
• wytworzenie trzech kameralnych skwerów/ogrodów w kwartałach “zielonej” ulicy Zielonej i zintegrowanie ich z przestrzenią publiczną ulicy.

Wyznaczone miejsca stają się punktem wyjścia dla stworzenia enklaw pieszych, wydzielonych z ulic i wolnych od ruchu kołowego. Są to pola wyznaczone odmienną posadzką oraz aranżacją zieleni i elementów małej architektury (ławki, donice, oświetlenie). Stanowią implementację idei woonerf:
• służą mieszkańcom i innym użytkownikom jako punkty spotkań i rekreacji, ogródki gastronomiczne, itp;
• spowalniają ruch kołowy poprzez deformację toru jazdy samochodów.

Inwentaryzacja i waloryzacja funkcji parterów ulic, przesądza o profilu poszczególnych enklaw pieszych: sąsiedzkiego miejsca spotkań, miejsca odpoczynku, lub też ogródka gastronomicznego lub pola ekspozycji witryny sklepowej.

Do wyrażenia różnych charakterów ulic, wykorzystano zamknięty katalog kilku modułowych, prostych elementów: płyt chodnikowych, kostki brukowej, ławek, donic.

CIĄGI PIESZO-JEZDNE wyróżniono w nawierzchni drobniejszą i ciemniejszą kostką brukową. Obie ulice zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano jako jednokierunkowe oznakowane jako strefa zamieszkania z dopuszczalną prędkością 20km/h w systemie woonerf. Parametry geometryczne zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie:
• Szerokość pasa ruchu: min. 3,5 m z zachowaniem skrajni poziomej min. 0,5 m od linii rozgraniczającej ulice oraz przeszkód pionowych
• Proporcje skosów załamania w planie krawędzi pasa ruchu: 1:5 (teren zabudowy z ruchem uspokojonym)
• Miejsca postojowe równoległe min.: 2,3 x 6 m oraz prostopadłe 2,3 x 5 m
• Zakłada się utrzymanie przekroju drogowego daszkowego podwójnego i odwodnienie z wykorzystaniem istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Spadki poprzeczne ok. 1,5%.
• Orientację na drodze ułatwiają zaprojektowane w posadzce skosy enklaw pieszych, które zostały wyznaczone zawsze z kierunku najazdowego. W miejscach kumulacji wjazdów na posesje, nie projektuje się enklaw pieszych zawężających przekrój drogowy, a manewry pojazdami mogą odbywać się na pełnej dostępnej szerokości.

W przyjętym systemie zakłada się korzystanie z drogi zarówno przez pojazdy jak i pieszych. Proponowane rozwiązanie jest przyjazne dla rowerzystów i funkcjonuje bez wyznaczania dodatkowo ścieżki rowerowej. Ruch rowerowy może odbywać się w dwóch kierunkach.

ENKLAWY PIESZE mają zmienną szerokość zależną od szerokości ulic. Zostały wydzielone w posadzce większymi płytami chodnikowymi. Zbudowane na planie wydłużonych trapezów ściętych od strony kierunku jazdy - mają za zadanie naprowadzać kierowców na pożądany tor jazdy. Od strony elewacji budynków (wejść, witryn) zachowano pas wolny szer. min. 1 m umożliwiający sprawne przejście. Meble miejskie i inne elementy małej architektury lokowane są poza tym pasem w strefie rekreacyjnej.

ZIELEŃ jest reprezentowana przez nasadzenia w donicach i w gruncie. Dominującym gatunkiem są różne odmiany leszczyny - rośliny kojarzonej z Miastem i jednocześnie dobrze sprawdzającej się jako zieleń miejska. Leszczyna może rosnąć tak w formie naturalnej jak i formowanej. W posadzce ul. Zielonej na części stref pieszych przewidziano pasy z trawy.

ULICA BRACKA jako jedna z ulic dochodzących do Rynku o miejskim charakterze. Enklawy piesze posiadają rezerwy wolnej przestrzeni na ogródki gastronomiczne, które w wyznaczonych godzinach mogą funkcjonować jako miejsca czasowego postoju samochodów dostawczych.

ULICA ZIELONA ma kameralny charakter. Część parterów ma funkcje mieszkaniową. Enklawy piesze mają charakter sąsiedzki. Przestrzeń publiczna ul. Zielonej posiada trzy aneksy w formie zielonych skwerów/dziedzińców:

1. Skwer CDN na rogu ul. Zielonej i Świętojańskiej ma charakter otwartej przestrzeń o charakterze parkowym na zamknięciu osi widokowej ul. Świętojańskiej i stanowi wraz z istniejącym ogrodem zieloną “bramę” ulicy. W nawierzchni mineralnej (przepuszczalnej), przewidziano utwardzony chodnik z płyt betonowych - skrót pieszy. W części wschodniej utrzymany zostaje istniejący parking CDN wraz z dojazdem na sąsiednią działkę. Przy wrotach komór transformatorowych utrzymano wolne pole o przeznaczeniu serwisowym.

2. Dziedziniec Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych to wielofunkcyjna przestrzeń umożliwiająca aranżacje wystaw, wykładów czy działań teatralnych. Planowana rozbudowa MBWA ma formę pawilonu z podcieniem-sienią umożliwiającym wolny dostęp z ul. Zielonej, która na tym odcinku staje się przedłużeniem dziedzińca zapraszającym do MBWA. Pawilon uzupełnia niekompletną pierzeję ulicy. Od strony Dziedzińca jest połączony z istniejącą zabudową poprzez dwukondygnacyjną galerię pełniącą funkcję nieformalnej, zadaszonej widowni. Podcień umożliwia dojazd serwisowy do MBWA, a w dni wolne - postój samochodów gości. Nasadzenia w głębi dziedzińca mają charakter ozdobny oraz izolacyjny dla mieszkańców wyższych kondygnacji.

3. Skwer na rogu ulic Zielonej i Brackiej powstaje w miejscu terenu zamkniętego wokół stacji transformatorowej. Obszar skweru jest podzielony przez pieszy skrót umożliwiający ominięcie narożnika ulic. Trzy wydzielone fragmenty Skweru zajmują: wodotrysk z sadzawką oraz pergola, donica z leszczyną i miejscami do siedzenia oraz tarasowo ukształtowane siedziska z widokiem na ul. Bracką. Skwer znajdujący się na przecięciu ulic, stanowi funkcjonalny zwornik założenia: z jednej strony jest pełny zieleni, z drugiej - umożliwia rekreację większych grup użytkowników. Obecność wody przyciąga ludzi i nadaje miejscu kontemplacyjny, relaksacyjny charakter.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl