Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju
Wyróżnienie

<<< powrót
  • M.O.C. Architekci
Skład zespołu:
  • arch. Ewa Janik  
  • arch. Błażej Janik  
  • arch. Radosław Bagrowski  
  • arch. Martyna Wyrwas  
  • arch. Aleksandra Hantkiewicz  
  •  
  •  
  • http://www.mocarch.pl/  
  •  

Koncepcja przestrzenna

Projekt zakłada ukształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej odwołując się do specyfiki miejsca oraz charakteru zabudowy towarzyszącej. Proponowana koncepcja przestrzenna bezpośrednio wchodzi w relację z otoczeniem stanowiąc jego dopełnienie z poszanowaniem istniejących uwarunkowań lokalizacyjnych oraz respektując zapisy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zwrócono uwagę, aby nowo projektowany budynek stanowił bryłę harmonijnie wkomponowaną w zastaną sytuację. Głównymi założeniami były przede wszystkim jak najmniejsza ingerencja w istniejący obiekt Szkoły Muzycznej oraz teren wokół niej, zachowanie skali otoczenia, utrzymanie spójności formy architektonicznej oraz jak najlepsze skomunikowanie części istniejącej z częścią projektowaną. Nadrzędnym celem projektowym było stworzenie jednorodnego w odbiorze obiektu, który poprzez celowe ograniczenie środków wyrazu stałby się tłem dla rozgrywających się w nim wydarzeń. Obiekt charakteryzuje się powściągliwą formą oraz niestandardowym materiałem elewacyjnym. Zabieg ten pozwala na ukształtowanie budynku rozpoznawalnego, intrygującego, choć nie ingerującego nadmiernie w zastaną tkankę miasta. Projektowany obiekt został wysunięty z pierzei ulicy Kościuszki, aby ukształtować plac wejściowy oraz zdefiniować wejście główne dla gości Szkoły. Założono także przebudowanie oraz poszerzenie chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Kościuszki, aby wpisać zabudowę w istniejący liniowy układ zieleni oraz podkreślić możliwość kontynuacji charakteru ulicy z części północnej. Przebudowany chodnik jednocześnie stanowi bezpośrednie połączenie istniejącego parkingu naziemnego z nowym głównym wejściem do budynku. Zdecydowano się na odsunięcie projektowanego budynku od elewacji północnej szkoły tak, aby zapewnić odpowiednie doświetlenie sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych w budynku istniejącym oraz dla spełnienia wymogów ochrony pożarowej. Przestrzeń pomiędzy obiektem istniejącym, a obiektem projektowanym stanowi przedpole dla projektowanego budynku. Aby podkreślić charakter oraz funkcję obiektu zaproponowano postawienie nowoczesnej, abstrakcyjnej rzeźby stanowiącej akcent kompozycyjny wytworzonego placu. Przestrzeń ta stanowić może także rozszerzenie strefy konsumpcyjnej kawiarni w okresie letnim.

Koncepcja funkcjonalna

Projekt charakteryzuje się klarownym podziałem funkcjonalnym spełniającym jednocześnie wszelkie zapisy regulaminu konkursowego. Obiekt usytuowany został w północno – wschodniej części działki. Wejście główne zaprojektowano na poziomie -1 i umieszczono w południowo – wschodnim narożniku obiektu, przyjmując porządek stanu istniejącego. Jego lokalizacja wybrana została zgodnie z analizą istniejących ciągów komunikacyjnych oraz charakterystyki ruchu pieszego w najbliższym otoczeniu.

Główna strefa wejściowa obiektu usytuowana została wzdłuż wschodniego boku budynku łącząc funkcje szatni, recepcji oraz kawiarni. W części południowej przestrzeń ta skomunikowana została ze strefą techniczno – socjalną budynku oraz łącznikiem z obiektem istniejącym. Łącznik ten zapewnia dogodne przejście do sali koncertowej dla uczniów oraz pracowników szkoły. Zadbano także o pełną dostępność projektowanego obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Na poziomie parteru nowo projektowany obiekt połączony został z istniejącym budynkiem w miejscu istniejącego holu. Na poziomie – 1 połączenie znajduje się w miejscu sali dydaktycznej. Widzowie oraz goście nie związani bezpośrednio ze Szkołą dostają się do budynku osobnym, nowo projektowanym wejściem, a poprzez hol wejściowy i foyer na piętrze do sali koncertowej. Uczniowie i nauczyciele szkoły uzyskują połączenie bezpośrednio z budynku Szkoły w strefę kulis poprzez łącznik na parterze. Usytuowanie łącznika zakłada minimalną ingerencję w istniejący budynek Szkoły Muzycznej, a dzięki temu maksymalną redukcję przebudowy oraz jej kosztów. Ponadto, zachowanie dystansu pomiędzy Szkołą Muzyczną i salą koncertową nie zaciemnia klas po stronie północnej.

Poza strefą wejściową wraz z towarzyszącymi jej funkcjami na poziomie -1 usytuowano również pomieszczenia socjalne, sanitarne, techniczne oraz gospodarcze.

Sala koncertowa zajmuje najwyższą część budynku. Dostępna jest poprzez foyer usytuowane na piętrze, skomunikowane ze strefą wejściową poprzez reprezentacyjne schody kręcone, które stanowią jednocześnie najważniejszy element kompozycyjny wnętrza obiektu.

Kulisy oraz estrada zaprojektowane zostały w zachodniej części sali – tak aby uzyskać bezpośredni dostęp techniczny od strony istniejącego placu zlokalizowanego przy ulicy Żeromskiego. Poziom sceny daje możliwość wytworzenia rampy ułatwiającej rozładunek sprzętu z samochodów dostawczych. Ponadto, układ taki umożliwia bezpośrednią komunikację estrady z istniejącym wejściem do szkoły oraz dojazdem technicznym. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla artystów nie będących jednocześnie uczniami lub nauczycielami Szkoły. Bezpośrednio pod przestrzenią sceny oraz kulis, na poziomie parteru, znajduje się zaplecze techniczno – socjalne obiektu wraz ze strefą dla artystów. Część ta została skomunikowana z kulisami poprzez schody oraz windę usytuowane w południowej części budynku.

Rozwiązania akustyczne sali koncertowej

Sala zapewnia wysokiej jakości klimat akustyczny poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań materiałowych i technicznych. Układ sali, jej kształt, profil sufitu, ścian oraz widowni dostosowany został do koncertów muzyki klasycznej. Projekt sali koncertowej został podporządkowany zagadnieniom akustycznym i technologicznym. Zastosowano technologię „pudełko w pudełku” jako najbardziej optymalną dla projektów sal koncertowych. Przyjęto również klasyczny model sali typu 'shoebox' bazujący na prostopadłościennym kształcie.

Staranny dobór materiałów wykończeniowych pozwala na osiągnięcie najlepszych parametrów akustycznych przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich walorów estetycznych wnętrza. Fragmenty ścian wraz z elementami sufitu wyposażone zostały w ustroje akustyczne kształtujące parametry akustyczne wnętrza. Przewidziano adaptację akustyczną z elementów drewnianych i drewnopochodnych, dźwiękochłonnych, odbijających i rozpraszających dźwięk, rozmieszczonych tak, aby sala mogła pełnić funkcję sali prób orkiestry, a także służyć do organizacji koncertów kameralnych z udziałem publiczności. Elementy ścienne i stropowe kierują i rozpraszają dźwięk ze źródeł na scenie, zapewniając równomierne pokrycie widowni dźwiękiem bezpośrednim, a także dźwiękami odbitymi od kompozycji ustrojów rozpraszających. Dla ulepszenia parametrów akustycznych sali zastosowano także komory pogłosowe umieszczone w jej bocznych ścianach. Pod elementami stropu zdecydowano się podwiesić sufit akustyczny w formie ekranów kierujących odbity dźwięk ku widowni. Zakłada się również zastosowanie podłóg pływających oraz wibroizolację urządzeń. Bufor zewnętrzny w części widowni stanowią korytarze obwodowe, a w części estrady kulisy oraz przestrzeń wewnętrzna komór pogłosowych.

Rozwiązania techniczno – materiałowe

Konstrukcję nowo-projektowanego budynku przewidziano jako system ścian i trzpieni żelbetowych posadowionych na zbrojonej płycie betonowej. Wielkość głównych elementów konstrukcyjnych uzależniona jest od warunków geologicznych, występujących szkód górniczych i związanych z nimi obliczeń statycznych. Projektowany łącznik przewiduje się wykonać w konstrukcji żelbetowej, wykończonej bezramowym szkłem.

Przekrycie nowo projektowanego budynku zakłada się jako przestrzenną formę kratową wykonaną z elementów żelbetowych lub stalowych. Wszystkie schody oraz szyb windowy projektuje się jako monolityczne żelbetowe.

Wszystkie ściany nienośne w części kondygnacji -01 przewidziano z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, natomiast na pozostałych kondygnacjach z elementów ceramicznych na zaprawie cementowo wapiennej.

Ściany murowane przewiduje się wykończyć gładziami gipsowymi, a we wszystkich pomieszczeniach mokrych płytkami ceramicznymi. Miejscowo ściany projektuje się wykończyć okładziną drewnianą, natomiast w holu głównym i foyer, powierzchnia pozostanie surowa.

W wybranych pomieszczeniach przewiduje się wykonanie podwieszonych sufitów z płyt gipsowo kartonowych. Wierzchnie wykończenie podłóg zakłada się wykonać z betonu szlifowanego.

Wnętrze sali koncertowej wykonane zostanie z elementów o wysokich właściwościach akustycznych. Wyniesiona scena wykończona zostanie okładziną drewnianą, a ściany i sufit panelami akustycznymi z naturalnych materiałów.

Architektura budynku pomimo swojej powściągliwości charakteryzuje się dużą ekspresją dzięki zastosowaniu szkliwionych falujących płytek ceramicznych w kolorze beżowym oraz niebarwionego szkła. Prócz aspektu wizualnego fasada taka wyróżnia się także trwałością, niskimi kosztami eksploatacji oraz wysokimi parametrami akustycznymi.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania konstrukcyjne oraz materiałowe wynikają wyłącznie z rozwiązań architektonicznych oraz są zoptymalizowane pod kątem zużycia materiałów i sugerowanych technologii.

W nowym budynku zakłada się wentylację mechaniczną sali i wszystkich pozostałych pomieszczeń jako wywiewno-nawiewną wyposażoną w czujnik wilgotności i odzysk ciepła.

Nawierzchnia placu wejściowego oraz przebudowanego chodnika zaplanowana została z betonowych płyt chodnikowych. Ze względu na aspekt finansowy oraz względnie dobry stan techniczny nie planuje się ingerencji oraz zmian nawierzchni pozostałych, istniejących placów zewnętrznych. Wszelkie zmiany dotyczące zagospodarowania terenu wokół budynku Szkoły wynikają z formy oraz funkcji nowo projektowanego obiektu.

Podsumowanie

Koncepcja projektowanej sali koncertowej stanowić ma nowoczesne założenie uzupełniające ofertę Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Projekt charakteryzuje się prostą formą, czytelną, ortogonalną strukturą funkcjonalną oraz niestandardowym pokryciem elewacyjnym. Dzięki temu szkoła zyska obiekt będący z nią w funkcjonalnej i przestrzennej symbiozie, który jednocześnie stanowić może jej reprezentację w przestrzeni miejskiej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl