Konkurs urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej
Wyróżnienie I stopnia

<<< powrót
  • Robert Witczak
Skład zespołu:
  • Robert Witczak 

NOWY KOŁOBRZEG

Kołobrzeg to miasto o zróżnicowanej strukturze urbanistycznej, w której wyróżnić można dzielnice o odrębnym charakterze i liczne bariery przestrzenne, dzielące je na obszary monofunkcyjne. Taką barierę stanowią wprowadzone wtórnie tory kolejowe, które oddzielają dzielnice uzdrowiskową od pozostałej części miasta.

Nowe zagospodarowanie terenów kolei stanowi szanse na defragmentację miasta. Stworzenie nowych powiązań, kontynuacja i przestrzenna synergia, stymulująca rozwój i aktywności stały się czynnikami przyświecającymi w koncepcji. Jest to główna idea stanowiąca motyw przedmiotowej koncepcji.

Integracja miasta

Głównym założeniem projektu jest szeroko rozumiane zintegrowanie przestrzenne, komunikacyjne oraz funkcjonalne dwóch części Miasta, które obecnie odseparowane są na długości około 2 km przez infrastrukturę kolejową. Starano się uzyskać centrotwórczą przestrzeń "pomiędzy", będącą czynnikiem wielu aktywności. W kształtowaniu przestrzeni publicznej uznano konieczność wytworzenia połączeń, dających szansę na wytworzenie atrakcyjnych ciągów strukturalnych.

Założenia projektu

Ideą projektu stało się stworzenie silnej i spójnej struktury przestrzennej, będącej elementem integrującym dwie części miasta. Nowe przestrzenie kreowane ponad trakcją kolejową mają stać się pretekstem do pokonania aktualnie istniejącej bariery komunikacyjnej.

Wprowadzana zabudowa

Nad trakcją kolejową wprowadzona zostanie zabudowa o funkcjach handlowo- usługowych, będąca nie tylko pieszym pasażem rozwiązującym problem skrzyżowania dróg komunikacji, ale także celem na drodze potencjalnego użytkownika. Ponad pasażem zaplanowane są funkcje.

Układ komunikacyjny

Głównym założeniem projektu jest priorytet ruchu pieszego i rowerowego nas komunikacją kołową i kolejową.

Cały układ komunikacji kołowej oparty jest o ul. Kniewskiego, której kontynuacja tworzy małą obwodnicę miasta z ulicą Myśliwską, odciążając intensywność ruchu w samym centrum. Zorganizowanie Dworca Autobusowego po północnej stronie torów pozwoliło na przekształcenie al. Kolejowej w pieszo jezdnię, o uspokojonym ruchu kołowym obsługującym Wytworzenie małej obwodnicy biegnącej wzdłuż torów po stronie wschodniej pozwoliło na uspokojenie ul. Okopowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

Układ zieleni

Kołobrzeg jest miastem o bardzo dużej gęstości i intensywności terenów zielonych, stanowiących o jej wyrazistej identyfikacji. W obrębie przedmiotowego opracowania starano się dopełnić i podkreślić istniejącą strukturę zieleni, kształtując ją za pomocą różnorodnych typologii:
• zieleni formalnej - skwer Zwycięzców, park 18 Marca, plac dworcowy,
• zieleni kompozycyjnej - posadzki urbanistycznej - aleja kolejowa,
• zieleni krajobrazowej - park teatralny,
• zieleni wewnątrzkwartałowej,
• nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż kolei przy ulicy Zdrojowej i małej obwodnicy Miasta,
• szpalery uliczne

Zrównoważony rozwój

W koncepcji przyjęto działania mające na celu rozwój potencjału ekologicznego w zakresie przedmiotowego opracowania:
• Dogęszczenie tkanki urbanistycznej, tworzenie zwartej zabudowy, dopisującej historyczną strukturę Miasta,
• Wprowadzenie zieleni w różnorodnej formie: jako szpalery drzew, zielenie wewnątrzkwartałowej, intensyfikacja zieleni parkowej i na skwerach, oraz terenów biologicznie czynnych na dachach nowoprojektowanych obiektów,
• Uspokojenie ruchu kołowego, wytworzenie priorytetu pieszego i promocja ruchu rowerowego, zapewniona przez bogatą i atrakcyjną sieć ścieżek rowerowych,
• Wielofunkcyjne strefy miejskie, zapewniające życie miejskie i różnorodne jego aktywności.

ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY

Główną ideą węzła przesiadkowego stało się wpisanie jego programu w kubaturę wytworzoną nad torami kolejowymi. Ma on zapewnić sprawny i bezpieczny dostęp dla pasażerów ze stron miasta znajdujących się po obu stronach trakcji. Zarówno dworzec kolejowy jak i autobusowy rozwiązano za pomocą współczesnego modelu typologii dworców o silnie skomercjalizowanej funkcji handlowo-usługowej.
Decyzja o usytuowaniu dworca PKS po północnej stronie torów kolejowych pokierowana jest chęcią uzyskania jak najkrótszej drogi pasażerów, docierających do węzła z obu stron miasta, a także pasażerów podczas przesiadek.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl