Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z elementami architektury wskazującej sposób zagospodarowania i wykorzystania terenu przy ul. Łagiewnickiej i ul. Niedurnego w Chorzowie
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Pniewski Architekci
Skład zespołu:

Założenia koncepcji.

Główną ideą projektu jest stworzenie nowej, pełnowartościowej dzielnicy miejskiej na zdegradowanym terenie przy ul. Łagiewnickiej w Chorzowie. Nadrzędnym celem było wykreowanie przestrzeni o różnych, dopełniających się funkcjach, które w sposób kompleksowy zaspokajają potrzeby mieszkańców.

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

Podczas prac projektowych przyjęto założenie, że propozycja ma stanowić nową jakość oraz być odpowiedzią na różne problemy lokalnej społeczności.

W efekcie powstały budynki o różnym charakterze, zarówno w zabudowie niskiej i kameralnej jaki i w typowo miejskiej skali. Celem projektu jest wytworzenie pełnowartościowej dzielnicy miejskiej, w związku z tym centralną część założenia stanowi plac, pełniący funkcję kulturalno-usługową, z dopełniającą funkcją mieszkaniową.

Integralną częścią projektu jest układ komunikacyjny. W założeniu przyjęto maksymalne możliwe wyeliminowanie transportu indywidualnego i złagodzenie ruchu kołowego.

Idea oraz elementy polityki Smart City

W opracowanej koncepcji nowo powstałej dzielnicy Chorzowa kluczowa jest poprawa stanu środowiska naturalnego, które wskutek działalności wydobywczej uległo znacznej degradacji. Tereny parkowe tworzą zielone korytarze, a wykorzystanie potencjału rekreacyjnego zbiorników wodnych i rowów melioracyjnych dodatkowo uatrakcyjnia opracowywany obszar.

Ze względu na znaczną powierzchnią opracowywanego obszaru, w ramach realizacji projektu przewiduje się etapowanie inwestycji.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl