Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z elementami architektury wskazującej sposób zagospodarowania i wykorzystania terenu przy ul. Łagiewnickiej i ul. Niedurnego w Chorzowie
II nagroda

<<< powrót
  • Pracownia “Studio” Zbigniew Sąsiadek
Skład zespołu:
  • dr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek  
  • inż. arch. Magdalena Brzuska  
  • stud. arch. Marta Molenda  
  •  
  • Współpraca:  
  • stud. Piotr Szafraniec 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE- IDEA MIASTA 2.0

Ideą jest wydzielenie, w oparciu o podstawowy szkielet komunikacyjny, kilku autonomicznych kompleksów – zabudowy mieszkaniowej, komercyjnych miejsc pracy, aktywności gospodarczych i terenów zieleni o zróżnicowanym programie. Punktem wyjścia tego układu będą najważniejsze, istniejące i projektowane kierunki tranzytowych w skali miasta połączeń komunikacyjnych.

Założenia projektu będą prostym następstwem zamiaru lokalizacji funkcji miejskich tam, gdzie jest to możliwe, pozostawiając ślady wcześniejszego, przemysłowego zagospodarowania. Wiedza i informacja o tej spuściźnie będą kwestią wiodącą. Tereny poprzemysłowe, zdegradowane jako ślad industrialnej epoki zasługują, zdaniem autorów, na uwagę, udokumentowanie i utrwalenie. Aby zachować najmniej przekształconą centralną część terenu, przewiduje się przeprowadzenie rekultywacji traktowanej jako proces ciągły w czasie, zmieniający się na oczach miejscowej społeczności. Jego monitorowanie i dokumentowanie może stanowić tu równie istotny czynnik rozwojowy jak zagospodarowanie pozostałych terenów.

Szerokie spektrum wplecionych w strukturę urbanistyczną obszarów zielonych gwarantuje przyjazną spacerom mieszkańców okolicę. Takie rozwiązanie umozliwia swobodę poruszania się pieszo mieszkańcom i pracownikom firm działających na tym obszarze. Projektowana przestrzeń zapewnić ma również komfortowe warunki dla poruszających się na codzień samochodami lub środkami komunikacji miejskiej.

Intencją projektu jest stworzenie dobrze rozwiniętej siatki ulic umożliwiającej skoordynowany i sprawny ruch pojazdów oraz łączącej wydzielone tereny miasta z okolicznymi dużymi ciągami komunikacyjnymi dopełniającymi miejską strukturę.

W ramach projektu uwzględniono rozległy wachlarz rozwiązań utrzymanych w duchu Smart City. Wykorzystywanie nowych technologii i systemów informatycznych pozwoli na ukształtowanie lepszej jakości przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Takie nowatorskie rozwiązania umożliwią udział szerszego grona mieszkańców w procesie projektowania przestrzeni, a ponadto pozwolą na bieżącą kontrolę zagospodarowania terenu i zarządzanie nim.

Na obszarze opracowywanym w projekcie przewiduje się powstawanie szerokiego spektrum form i funkcji zabudowy, począwszy od ulokowanych we wschodniej części terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną oraz wielorodzinną, przez zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z ulokowanymi w parterze usługami ciągnącą się wzdłuż wschodniej części głównej osi komunikacyjnej wschód- zachód po zabudowę usługową przy głównej osi komunikacyjnej północ-południe, oraz tereny przeznaczone pod działalność produkcyjną, usługi i drobne rzemiosło.

Tak szeroki wachlarz funkcji, a także rygor uporządkowanej struktury urbanistycznej pozwolą, jak się wydaje, na niezależny aczkolwiek harmonijny rozwój obszaru w wielu sferach, oraz elastyczne ustalanie proporcji pomiędzy realizowanymi funkcjami, stosownie do potrzeb i reakcji rynku.

Program rewitalizacji i poszczególne projekty podzielono tak, aby w jak największym stopniu umożliwić pozyskiwanie wsparcia finansowego z różnych funduszy i instytucji, wiążąc przy tym i włączając możliwe inwestycje współzależne, np. budowę dróg i infrastruktury, niwelację terenu itp. Propozycja programu obejmuje projekty o różnych profilach, tak więc łączy zarówno cele istotne pod względem gospodarczym, jak i społecznym czy przestrzennym. Projekty zostały wskazane i dobrane w taki sposób, aby wspomagać się wzajemnie i ułatwiać realizację pozostałych. Przewiduje się, że efekt synergii powstały przez odpowiedni dobór celów pozwoli ukształtować struktury jednolite zarówno pod względem przestrzennym jak i społecznym, a równocześnie wspierać rynek pracy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl