Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie
Wyróżnienie II stopnia

<<< powrót
  • DWAA Architekci
  • YLE Inżynierowie
Skład zespołu:

LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY

Obszar opracowania kładki nr 1


Teren opracowania znajduje się przy wypływie rzeki Netty z jeziora Necko. Projektowana kładka ma łączyć dwa brzegi rzeki Netty - bulwar wschodni i bulwar zachodni jeziora Necko. Jej kontynuacją ma być ciąg pieszo – rowerowy, przechodzący wzdłuż bulwaru zachodniego i łączący się z plażą “Bielnik” przy ulicy Nad Nettą.

Bulwar wschodni to turystyczne serce Augustowa. Są tu zlokalizowane sanatoria, hotele, miejskie kąpielisko, wyciąg do nart wodnych i inne atrakcje sportowe oraz rekreacyjne. Bulwar ten łączy się
z istniejącymi bulwarami rzeki Netty i tworzy spójny ciąg pieszo – rowerowy, który wzbogacony jest
o przestrzenie publiczne.

Pomimo swojego ogromnego potencjału turystycznego, bulwar zachodni jest obecnie słabo zagospodarowany - nie posiada odpowiedniej infrastruktury i powiązań ze wschodnim bulwarem oraz z bulwarami rzeki Netty. Granicę jego zagospodarowania stanowi ulica Nad Nettą – na wschód od niej teren jest mocno zalesiony, opuszczony.

Obecny brak kładki i jakiejkolwiek przeprawy przez rzekę Nettę w tym miejscu stanowi utrudnienie zarówno dla turystów jak i dla mieszkańców. Najbliższy most jest zlokalizowany w głębi miasta, około 1000 metrów dalej. Brak przeprawy powoduje brak integracji bulwarów, a także brak rozwoju turystyki
i rekreacji przy bulwarze zachodnim.

Obszar opracowania kładek 2, 3, 4

Obszary opracowań kładek 2, 3, 4 znajdują się wzdłuż wschodniego bulwaru rzeki Netta. Kładki 2 i 3 zlokalizowane są od północnej strony mostu nad kanałami wejściowymi do przystani wodnych. Kładka 4 zlokalizowana jest w głębi miasta i tworzy przeprawę nad kanałem wpływowym do przystani wodnej Hotelu Nad Nettą.

Wszystkie trzy kładki stanowią utrudnienie dla osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów z uwagi na prowadzące na nie schody albo rampy o bardzo dużym spadku. To powoduje, że bulwar rzeki Netty, który ciągnie się od centrum miasta do bulwarów Jeziora Necko, nie jest w pełni dostępny i wygodny. Dodatkowo część kładek jest ruchoma, ale ze względu na wady w mechanizmach, kładki te nie otwierają się – uniemożliwia to dostęp do przystani wodnych żaglówkom i większym łódkom.

ZAŁOŻENIA IDEOWE

Podstawową zasadą formowania nowego układu zagospodarowania było utworzenie przestrzeni przejrzystej, otwartej na doznania krajobrazowe, a także takiej, która zapewnia zróżnicowany program.

Jednym z głównych założeń proponowanej koncepcji jest udostępnienie nowych funkcji komunikacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego oraz zabytkowego Kanału Augustowskiego. Założenie to jest realizowane poprzez zastosowanie smukłych form architektonicznych, niedominujących nad otoczeniem, oraz materiałów i kolorystyki obiektów - niewyróżniających się względem otoczenia zarówno w okresie letnim jak i w okresie zimowym. Dzięki takim założeniom, proponowane kładki oraz zagospodarowanie terenu będą dobrze pełniły swoją rolę zarówno w okresie wysokiego sezonu turystycznego, kiedy ich podstawowym zadaniem jest udostępnienie terenów o przeznaczeniu sportowo- rekreacyjnym, jak i podczas niskiego sezonu, kiedy będą głównie służyły mieszkańcom miasta.

W założeniach projektowych silny nacisk został postawiony na relacje komunikacja – przestrzeń publiczna – rekreacja – odpoczynek. Kładki, rampy oraz ścieżki nie powinny pełnić funkcji tylko komunikacyjnej jako przeprawa z punktu A do punktu B. Powinny być wzbogacone o przestrzenie do odpoczynku oraz rekreacji i razem z nimi tworzyć sekwencję funkcji i różnorodności programowej. Dzięki temu powstaje struktura - system przestrzeni o różnym przeznaczeniu, gdzie ścieżki, kładki i rampy są szkieletem, a strefy na odpoczynek, relaks, tarasy widokowe oraz przestrzenie sportu i rekreacji są elementami dodanymi, silnie związanymi ze szkieletem.

Wszystkie obiekty całości koncepcji są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ułatwiają poruszanie się rowerzystom oraz są przyjazne dla dzieci i osób starszych. Nie ma istniejących obecnie barier w postaci schodów czy niedostosowanych spadkiem ramp.

Bardzo ważne w zaproponowanej koncepcji są również doznania widokowe. Kładki, rampy, wieża, przestrzenie publiczne są projektowane w taki sposób, aby nie zaburzać przejrzystości przestrzeni krajobrazu augustowskiego. Z każdego punktu, z każdego miejsca możemy obserwować otaczającą nas przyrodę. Zarówno spacerując po bulwarze, idąc kładką czy rampami, możemy doświadczać otaczającej nas przyrody.

ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE I ARCHITEKTONICZNE

Całość opracowania - zarówno kładka, ciągi pieszo - jezdne, jak i zagospodarowanie części bulwaru zachodniego - została potraktowana w sposób kompleksowy, z podobnym podejściem do lokalizacji przestrzeni publicznych i rekreacyjnych. Zwracano uwagę na połączenia przestrzenne projektowanych obiektów. Finalnie powstał zbiór przestrzeni o różnym przeznaczeniu nałożonych na główny szkielet, który stanowią: kładka z rampami i ciągi pieszo-rowerowe. Wokół szkieletu znalazły się zadaszone miejsca do odpoczynku wyposażone w małą architekturę, miejsca obsługi rowerzystów, drewniane podesty z leżakami przy plaży, place rekreacyjno - wypoczynkowe, a także wieża widokowa wraz z tarasami rekreacyjnymi.

Kładka nr 1

Kładka nad rzeką Nettą jest głównym elementem przestrzennym całego założenia projektowego. Została zaprojektowana jako smukła konstrukcja belkowa wsparta na pięciu podporach pośrednich, która łączy się z rampą wjazdową po stronie wschodniej oraz z rampą wjazdową i klatką schodową po stronie zachodniej. Kładka dodatkowo łączy się z proponowaną wieżą na cyplu bulwaru wschodniego.

Wybrana forma konstrukcyjna charakteryzuje się łagodną linią, spójną z linią horyzontu. Przewidziano usytuowanie kładki w poziomie, dzięki czemu znacząco poprawi się jej kompozycja z otoczeniem. Rozstawy podpór komponują się z naturalnym ukształtowaniem wypływu rz. Netty z jeziora Necko. Zaplanowano dwie podpory pośrednie usytuowane w przybliżeniu na krawędzi trzcinowiska oraz dwie podpory skrajne ustawione na brzegach rzeki. Taka forma kładki ogranicza do minimum ingerencję w istniejące trzcinowiska.

Kładkę obsługują 2 okrągłe rampy pieszo – rowerowe, jedna od wschodu, druga od zachodu. Obydwie są przystosowane do rowerzystów i niepełnosprawnych. Forma okrągła ramp pozwala na jak najmniejsze ingerencje w istniejący teren i drzewostan. Dla skrócenia drogi zaplanowano także klatki schodowe - wschodnią zintegrowaną z wieżą widokową oraz zachodnią, wolnostojącą. Klatka schodowa w wieży jest wyposażona w windę. Klatka schodowa zachodnia może być wyposażona w windę – w zależności od zapotrzebowania Inwestora.

Wieża widokowa

Projektowana wieża widokowa oparta jest na planie kwadratu, co stanowi nawiązanie do tradycyjnych budowli obserwacyjnych. Konstrukcja wieży zintegrowana jest z kładką dla pieszych, która tworzy jedną z kondygnacji wieży. Schody, prowadzące z poziomu terenu na poziom kładki, mają swoją kontynuację jako schody wieży widokowej. Dodatkowo całość obsługuje przeszklona winda.

Wieża ma 6 kondygnacji użytkowych. Na parterze znajduje się punkt informacji turystycznej połączony ze sklepem z pamiątkami. Jest to przestrzeń wydzielona i całoroczna. Na drugiej kondygnacji wieży została zaprojektowana przestrzeń zabaw i sportu z hamakami i huśtawkami. Następną kondygnację stanowi kładka, a kolejne dwa tarasy powyżej to wielofunkcyjne tarasy rekreacyjno - wypoczynkowe z możliwością zorganizowania tam między innymi jogi na świeżym powietrzu. Ostatni, najwyższy taras jest tarasem widokowym wyposażonym w małą architekturę.

Mimo swojej wysokości i wielkości, wieża nie będzie dominantą przestrzenną, ale schowanymi wśród drzew tarasami. Wokół wieży jest kilka drzew, których wysokość korony dochodzi do 32 metrów.

Przestrzeń przy wieży widokowej została wyposażona w strefy relaksu i odpoczynku z ławkami, koszami na śmieci i miejscami parkingowymi dla rowerów. Przestrzeń ta łączy się z bulwarem rzeki Netty, a także z bulwarem jeziora Necko, który powstał przy przedłużeniu drogi wewnętrznej ulicy Zarzecze i stanowi przedłużenie istniejącego bulwaru wschodniego. W miejscu łączenia bulwarów dochodzi rampa pieszo – rowerowa z kładki.

Zachodni bulwar

Projekt zachodniego bulwaru jeziora Necko, od zjazdu z kładki do plaży Bielnik stanowi kontynuację istniejących przestrzeni rekreacyjno – sportowych ze wschodniego bulwaru. Zagospodarowanie składa się z ciągu pieszo – rowerowego, którego lokalizacja została wyznaczona przez plan miejscowy oraz sekwencji przestrzeni rekreacyjno - sportowych dodanych do bulwaru, które tworzą strefy o różnym przeznaczeniu i funkcji. Wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego od strony południowej zlokalizowane są miejsca obsługi rowerzystów, zadaszone oraz otwarte miejsca na małą architekturę oraz parkingi rowerowe.

Część północna od ciągu komunikacyjnego została podzielona na pięć stref różnego rodzaju aktywności i funkcji. Wszystkie strefy zostały wydzielone za pomocą drewnianych pomostów, które wychodzą z ciągu komunikacyjnego i łączą się ze sobą na jeziorze Necko, tworząc dzięki temu wydzielone kąpieliska.

Pierwsza strefa od strony projektowanej kładki to strefa zieleni, spacerów wśród drzew i obserwowania przyrody. Druga strefa jest to plaża piaszczysta wraz placem zabaw i z kąpieliskiem dla dzieci. Od strony ciągu pieszo – rowerowego zaprojektowano szeroki drewniany podest - zlokalizowano na nim małe obiekty usługowe takie jak toalety, przebieralnie, beach bary; stanowią one zaplecze dla plaży i kąpielisk, a wokół nich powstaje strefa aktywności i integracji. Kolejną strefą jest naturalna plaża trawiasta, z dużą ilością drzew i krzewów. Na potrzeby kąpieliska usunięto szuwary.

Czwarta strefa to plaża z przeznaczeniem do uprawiania sportów - z siłownią zewnętrzną, strefą workoutu, a także z boiskiem do siatkówki plażowej. W tej strefie również są zlokalizowane małe obiekty usługowe - na drewnianym podeście znajdują się toalety, przebieralnie, a także wypożyczalnia sprzętu sportowego i wodnego. W tej strefie nie przewiduje się kąpieliska więc istniejące szuwary są pozostawione.

Ostatnią, piątą strefą jest przestrzeń do grillowania w zieleni, a także pomosty z przystanią dla sprzętu pływającego i statków wycieczkowych.

Kładki nr 2, 3, 4

Kładki nad wyjściami z basenów portowych zaprojektowano jako konstrukcje zwodzone. Stanowią one współczesne rozwinięcie konstrukcji mostów klapowych, których aż 14 można spotkać przy śluzach Kanału Augustowskiego. Kładki są dopasowane sytuacyjnie do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego wzdłuż nabrzeża Kanału Augustowskiego. Minimalny poziom spodu konstrukcji wymagany przez warunki RZGW wymusił zastosowanie ramp najazdowych.

Różnicę terenu powstałą przez zastosowanie ramp najazdowych zniwelowano przez zastosowanie stopniowego zejścia z ramp na bulwar, a także przez kontynuację istniejących w kilku miejscach schodów nad kanałem. Schody tworzą przestrzenie rekreacyjno – wypoczynkowe, które mogą być miejscem integracji i aktywizacji mieszkańców, a także mogą być zapleczem – widownią dla rozgrywanych na rzece Netta wyścigów, maratonów pływackich czy kajakarskich, a także koncertów czy pokazów na scenie na rzece.

Schody wzdłuż nabrzeża i przy rampach zaproponowano na całym obszarze opracowania kładek 2, 3, 4, które wzbogacono o drewniane siedziska. Dodatkowo pomiędzy kładką 2 i 3 zaproponowano mebel miejski - drewniany podest ze stopniem po środku, który może służyć jak widownia lub drewniany leżak.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl