Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie
Wyróżnienie I stopnia

<<< powrót
 • Stoprocent Architekci
 • ASECon
Skład zespołu:
 • arch. Przemysław Kaczkowski  
 • arch. Krzysztof Melon Mika  
 • arch Magdalena Morelewska  
 • stud. Aleksandra Wolffgram  
 • stud. Mateusz Zieliński  
 • stud. Katarzyna Cap  
 •  
 • konstrukcja  
 • AseCON  
 • inż Dawid Wiśniewski  
 • inż Krzysztof Galik  
 •  
 • kosztorysy  
 • AMPLUS  
 • Balbina Kacprzyk  
 •  
 •  
 • http://www.stoprocentarchitekci.pl/  
 •  

ZAŁOŻENIA IDEOWE

Przedstawiana koncepcja jest wynikiem poszukiwania rozwiązania projektowego harmonijnie równoważącego próbę wpisania się w krajobrazowy kontekst ujścia rzeki Netty a chęcią stworzenia nowego, rozpoznawalnego obiektu, który mógłby pretendować do nadania mu imienia króla Zygmunta Augusta. Z szacunku do otaczającej przestrzeni, biorąc pod uwagę istniejące plany miejscowe oraz budżet inwestycji, autorzy zdecydowali się ograniczyć ilość środków wyrazu i skomplikowanych rozwiązań technicznych.

Przyjęte rozwiązania projektowe pozbawione są zbędnych ozdobników natomiast mają na tyle interesującą konstrukcję by móc stać się pożądanym przez Zamawiającego wyróżnikiem w przestrzeni, charakterystycznym dla Augustowa.

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH

Kładka nr 1 (4KX)


Obiekt zaprojektowano zgodnie z planem miejscowym jako łączący wschodni i zachodni ciąg pieszo-rowerowy nad rzeką Nettą i jeziorem Necko. Ze względu na ukształtowanie ujścia rzeki przyjęto układ podpór co 27m z przęsłem głównym podwójnej rozpiętości 54m. Dzięki temu wymagana skrajnia żeglugowa pod mostem pokryła się z przebiegiem głównego nurtu rzeki, a podpory nie kolidują z ruchem wodnym.

Konstrukcja nośna pomostu wspiera się na sekwencji dźwigarów, które łagodnymi łukami przechodzą jeden w drugi. Aby uzyskać wymaganą wysokość nad lustrem wody pomost wznosi się z obu brzegów w 5-cio procentowym pochyleniu by osiągnąć swe maksimum w szczycie przęsła głównego. Podobny spadek przyjęto na kołowych rampach na obu brzegach, unikając spoczników i wszelkich zaburzeń w przebiegu zjazdu i wjazdu na most. Świadomie zrezygnowano z urządzeń dźwigowych, które w podobnych lokalizacjach często ulegają dewastacji i znacznie podnoszą koszty realizacji i utrzymania obiektu. Oba końce mostu wyposażono w podwójne biegi schodów, które wspierają się na konstrukcji mostu.

Wieża widokowa

W bezpośrednim sąsiedztwie kładki ulokowano wieżę widokową. Ze względu na przewidziane etapowanie inwestycji zdecydowano się zaprojektować ją jako całkowicie niezależną od mostu. Jej forma została maksymalnie uproszczona tak by wieża nie stanowiła estetycznej „konkurencji” dla kładki. W założeniu autorów ma być obiektem czysto funkcjonalnym, który nie będzie dominować nad otoczeniem. Elewacje wieży przewidziano jako wykończone siatką cięto-ciągnioną (analogiczną jak na balustradach kładki), po których mają wspinać się pnącza. Jest wiele gatunków roślin, które bez trudu mogą piąć się na wysokość 20 i więcej metrów. W ten sposób wieża z czasem zazieleni się i naturalnie wpisze w swoje otoczenie. U podnóża wieży zaprojektowano niewielki pawilon z przestrzenią usługową. Funkcjonalne rozwiązanie pozwala jednej osobie jednocześnie obsługiwać sklep oraz kontrolować dostęp do schodów i windy na platformę widokową.

Ciąg pieszo-rowerowy 1KX został zaprojektowany jako ścieżka asfaltowa szerokości ok 4m wyposażona w niezbędne oświetlenie, zadaszone i niezadaszone ławki oraz wszystkie elementy drobnej architektury wymagane w regulaminie konkursu. W projekcie wyróżniono fragment linii brzegowej nad Nettą pod przyszłą plażę Bielnik z odpowiednią rezerwą na boiska, a także miejsce na pomost-przystań dla statków pasażerskich. Wzdłuż plaży zaprojektowano „ścieżkę zdrowia” z urządzeniami siłowni „pod chmurką”. Pozostałą część pomiędzy plażą, ścieżką i pomostem przeznaczono na miejsca piknikowe z obszarami do grillowania. Na terenie przewidziano również miejsce na pawilony z przebieralniami i punktami MOR. Całość terenu skomunikowano brukowanymi ścieżkami które wyznaczono w taki sposób by maksymalnie zachować istniejący drzewostan.

Ciąg pieszo-rowerowy (1KX) i zagospodarowanie terenów (1-ZP i 2- ZP)

Kładki nr 2,3 i 4

Dla kładek wzdłuż rzeki Netty zaproponowano generyczne rozwiązanie, które harmonizuje z otoczeniem i wpisuje się w wydane zalecenia konserwatorskie. Kładki są dostosowane do skali człowieka i nie dominują nad otoczeniem. Detal balustrad z grafitowej siatki stalowej i z drewnianym pochwytem nawiązuje stylistycznie oraz materiałowo do obiektów kładki Nr 1 i wieży widokowej. Podjazdy do mostków zaprojektowano jako umocnione nasypy ziemne zabezpieczone balustradą od wysokości 50cm. W miejscach gdzie występowała kolizja z systemem dojść zaprojektowano specjalne obejścia.

Dla wszystkich kładek przewidziano konstrukcję, która daje możliwość obracania w taki sposób, że pomost wykłada się na jeden z brzegów kanału (w zależności od miejsca i w granicach własności miasta). W opinii projektantów wydaje się to konieczne szczególnie w przypadku kładki Nr 4. Tym nie mniej wszystkie mosty, nawet bez mechanizmu uchylania, spełniają zadane minimum 1 metra nad maksymalnym poziomem rzeki. Ewentualną otwieralność mostów należy rozważyć na dalszym etapie projektowania, a dla potrzeb konkursu nie uwzględniono kosztów mechanizmów obrotowych.

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki zaprojektowano z częściowym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Przewidziano natomiast wymianę posadzki, oświetlenia oraz elementów drobnej architektury. W dwóch miejscach nabrzeże wzbogacono o drewniane pomosty z ewentualnym miejscem do cumowania łodzi.

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH

Kładka nr 1 (4KX)


Kładkę nr 1 zaprojektowano jako obiekt składający się z następujących konstrukcji:
• Rampa nr 1 o długości 39m
• Łącznik z rampą nr 1 o długości 30m
• Kładka nad ujściem rzeki Netty o długości 162m
• Łącznik z rampą nr 2 o długości 20m
• Rampa nr 2 o długości 87m

Kładkę nad ujściem rzeki Netty zaprojektowano jako konstrukcję ciągłą pięcioprzęsłową o dźwigarach stalowych prostokątnych zamkniętych i pomoście w formie stalowej płyty ortotropowej. Dźwigary główne przęseł znajdujących się nad ujściem rzeki Netty do jeziora Niecko, zaprojektowano w formie łukowej, przy czym łuki w części przęseł znajdują się ponad - a w części - pod poziomem kładki. Długości przęseł łukowych przyjęto równe 27m dla przęseł skrajnych i 54m dla przęsła nurtowego. Kąt nachylenia łuków wynosi 16 stopni.

W celu uzyskania maksymalnej smukłości dźwigarów łukowych przęsła nurtowego, zastosowano wieszaki w postaci profili stalowych zamkniętych o przekroju prostokątnym. Wieszaki te wspólnie z poprzecznicami łączącymi ściągi o przekroju skrzynkowym tworzą ramy portalowe i stabilizują łuk vzapobiegając jego wyboczeniu.

Ustrój nośny ramp zaprojektowano w formie wsporników z profili stalowych zamocowanych do stalowych słupów ustawionych promieniście co 2,5m i połączonych stalowymi belkami w poziomie pomostu rampy. Konstrukcję przęseł łączników zaprojektowano w formie stalowych dźwigarów skrzynkowych połączonych poprzecznicami. Pomosty ramp i łączników zaprojektowano w postaci stalowej płyty ortotropowej.

Podpory pośrednie kładki zaprojektowano w formie dwóch słupów stalowych rurowych w kształcie litery V. Fundamenty pod każdą z podpór zaprojektowano w formie dwóch pali stalowych wbijanych połączonych oczepem żelbetowym. Posadowienie łączników i ramp przyjęto jako bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych. W przypadku występowania gruntów słabonośnych przewiduje się wzmocnienie gruntu za pomocą iniekcji. Mając na celu minimalizację kosztów budowy i utrzymania obiektu, zastosowano jedynie dwa urządzenia dylatacyjne i dwa komplety łożysk na połączeniach kładki z rampami. Wszystkie pozostałe podpory zaprojektowano jako połączone na sztywno z ustrojem nośnym. Zastosowanie takiego rozwiązania było możliwe dzięki zastosowaniu podpór o stosunkowo małej sztywności, które poddają się pod wpływem odkształceń termicznych konstrukcji nośnej. Mając na celu weryfikację przyjętej koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej kładki, stworzono modele numeryczne konstrukcji w programie do analizy statyczno-wytrzymałościowej Robot.

W modelu przyjęto parametry materiałowe oraz obciążenia dla konstrukcji kładek zgodnie z obowiązującymi normami. Przeprowadzona analiza pozwoliła wyznaczyć siły i naprężenia w podstawowych elementach konstrukcyjnych oraz zweryfikować ugięcia konstrukcji pod obciążeniem. Na następnej stronie umieszczono rysunki pokazujące przykładowe wyniki analizy naprężeń i ugięć dla wybranych przypadków obciążenia.

Z uwagi na duże rozmiary elementów konstrukcyjnych założono, że będą one wykonane w wytwórni w postaci segmentów o długości 15-30m i szerokości 3m, które zostaną przetransportowane na miejsce budowy i zmontowane w całe przęsła o długości 27-29m (50m dla przęsła nurtowego). Przęsła skrajne zostaną następnie ustawione na podporach przy pomocy dźwigu. Przęsło nurtowe zostanie wciągnięte z barki za pomocą cięgien i siłowników hydraulicznych.

Wieżę widokową zaprojektowano jako konstrukcję stalową z profili zamkniętych o przekrojach prostokątnych, tworzących ramę przestrzenną. Cztery główne słupy nośne, znajdujące się w narożach wieży, zaprojektowano jako zabetonowane w celu zwiększenia nośności i odporności na wyboczenie. Belki główne, znajdujące się w poziomie każdej kondygnacji, oraz belki drugorzędne znajdujące się w poziomie spoczników, zaprojektowano jako połączone na sztywno ze słupami za pomocą śrub. Nośność na obciążenia poziome od parcia/ssania wiatru oraz stateczność konstrukcji zapewniono poprzez zastosowanie ściągów stalowych łączących węzły ramy i tworzących pewnego rodzaju skratowanie przestrzenne. Konstrukcję nośną schodów oraz szybu windowego zaprojektowano również ze stalowych profili zamkniętych. Nawierzchnię na schodach i kondygnacjach przewidziano w postaci ocynkowanych krat stalowych zgrzewanych.

Kładki nr 2,3 i 4

Kładki Nr 2,3 i 4 zaprojektowano jako konstrukcje stalowe z jednym dźwigarem nośnym o przekroju skrzynkowym i pomoście w postaci stalowej płyty ortotropowej podpartej na wspornikach dwuteowych o zmiennej wysokości.

Konstrukcję kładek zaprojektowano w taki sposób, żeby możliwe było zamontowanie mechanizmów pozwalających na obrót kładki względem osi obrotu przewidzianej na podporze pośredniej. W pozycji otwartej kładki są konstrukcjami wspornikowymi, o dwóch wspornikach różnej długości balansującymi się dzięki balastowi przewidzianemu na krótszym wsporniku. W pozycji zamkniętej kładki opierają się dodatkowo na łożyskach podporowych tworząc układ dwuprzęsłowy, ciągły.

Z uwagi na niewielkie obciążenia przyjęto posadowienie kładek, jako bezpośrednie na stopach fundamentowych. W przypadku gdyby badania geologiczne wykazały występowanie gruntów słabonośnych, możliwe będzie zaprojektowanie wzmocnienia gruntu przez iniekcję lub zastosowanie pali stalowych wbijanych jak w przypadku kładki Nr 1.

Z uwagi na niewielkie rozmiary i ciężar ustroju nośnego, założono, że kładki w całości zostaną wykonane i zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni konstrukcji stalowych i przywiezione na budowę transportem kołowym. Ustawienie kładek na łożyskach zostanie wykonane przy pomocy dźwigu samojezdnego. Podpory kładek zostaną wykonane, jako konstrukcje żelbetowe monolityczne na miejscu budowy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl