Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach
I nagroda

<<< powrót
  • MAMGUSTA Pracownia Projektowa Sebastian Tabędzki
Skład zespołu:
  • arch. Sebastian Tabędzki  
  •  
  • Mateusz Jędral  
  • Adrianna Kaźmierczak  
  • Patrycja Mroczek  
  •  
  •  
  • http://www.mamgusta.com/  
  •  

Idea projektowa

Edukacja dzieci to jeden z bieżących tematów dyskusji publicznej. Bez względu na dominujący model edukacji publicznej jedno pozostaje niezmienne: obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Budynek szkolny jako obiekt powinien spełniać wymagania współczesności a poprzez zastosowane rozwiązania wspomagać edukację dzieci i młodzieży lub nawet ją ułatwiać. Współczesna szkoła to również przestrzeń integracji, demokracji. To także przestrzeń w której najmłodsi przebywają najdłużej zaraz po domu. Naszym Celem jest stworzenie budynków i ich otoczenia w którym dbanie o wszechstronny rozwój osobowości dzieci i młodzieży oraz kształtowanie ich światopoglądu, poczucia estetyki i indywidualnych uzdolnień będzie przebiegać sprawnie, wygodnie i w wyśmienitych warunkach.

Zagospodarowanie terenu.

Otoczenie obiektów jest niejednorodne, dość chaotyczne, wielofunkcyjne. Zabudowa jednorodzinna w sposób niezorganizowany przenika się z zabudową wielorodzinną. Warunki lokalizacyjne narzucają więc zastosowanie rozwiązań szczególnych, porządkujących, wprowadzających ład w przestrzeń urbanistyczną miasta. W skali miasta kluczowym jest lokalizacja przyszłej ulicy Nowo-Ziemowita. Ma być to droga zbiorcza wzdłuż której zgodnie z zapisami MPZP zaprojektowane zostaną tereny zieleni parkowej i skwerów. Projekt zakłada uzupełnienie oferty terenów rekreacyjnych przebiegających wzdłuż tej ulicy o tereny rekreacyjne boisk szkolnych z zielenią towarzyszącą. Przestrzeń boisk zewnętrznych jest również przestrzenią integracji międzyszkolnych, niejako zwornikiem, spoiwem łączącym uczniów w różnym wieku. Zaprojektowano dwie szkoły. Podstawą ich działania jest rozwiązanie oparte o wewnętrzne dziedzińce, z których zapewniony jest bezpośredni dostęp do wspólnej przestrzeni boisk i rekreacji. Realizowane jest ono poprzez zadaszone przejście ze szkoły podstawowej czy „podcięcie bryły” w szkole gimnazjalnej. Dziedzińce są przestrzenią integracji szkolnych, przeznaczonych dla określonych grup wiekowych. Zaprojektowany układ szkół daje możliwość ogrodzenia całego terenu lub zamknięcie budynków poprzez zamknięcie dziedzińców.

Projektowana obsługa komunikacyjna

W zakresie obsługi komunikacyjnej starano się o zapewnienie jak najdogodniejszej, bezproblemowej obsługi komunikacyjnej. Zespół Szkół - podstawowej z przedszkolem i gimnazjalnej - obsługiwany jest niezależnie z trzech stron. Zakłada się połączenie ulicy Dzikiej oraz Różanej poprzez ulicę Andersena.

Dostęp do szkół zaprojektowano niezależnie dla każdego z budynków, i tak:
- przedszkole - obsługiwane jest od ulicy Dzikiej,
- szkoła podstawowa - od ulicy Andersena
- szkoła gimnazjalna - od strony projektowanej ulicy dojazdowej wzdłuż zachodniej granicy działki. Wzdłuż tych ulic zlokalizowano wiele miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Zważywszy na przebieg przyszłej ulicy Nowo-Ziemowita w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji projekt proponuje możliwość połączenia z nią ulic obsługujących szkoły. W tym celu u zbiegu ulicy Różanej i Andersena oraz ulicy dojazdowej do szkoły gimnazjalnej projektuje się rondo. Zapewnia ono płynny ruchu przy jednoczesnym jego spowolnieniu co jest bardzo ważne w rejonie lokalizacji szkół. W pobliżu ronda zaprojektowano przystanek dla autobusu szkolnego. Przy każdej ze szkół zaprojektowano stojaki rowerowe.

Budynek Szkoły Podstawowej

Zlokalizowany po wschodniej stronie działki. Budynek w kształcie odwróconej litery C. Składa się ze szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych. „Sercem” budynku jest wewnętrzny dziedziniec z elementami zieleni i małej architektury. W budynku przy dziedzińcu zaprojektowano przestrzenie rekreacji szkolnej z bezpośrednim wglądem w dziedziniec. Blok edukacyjny odizolowano, skupiając go głównie po zewnętrznym obrysie budynku na kondygnacjach ponad parterem.

Dziedziniec z przestrzenią boisk sportowych połączono poprzez zadaszone przejście.

Szkoła podstawowa łączy się z halą sportową zawierającą trzy boiska do koszykówki i widownią. Zakłada się możliwość korzystania z sali jako sali widowiskowej. Dla tych celów zaprojektowano widownię na 300 osób. Widownia posiada specjalne miejsca VIP, miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz stanowiska pracy dla dziennikarzy czy komentatorów. Hala szkoły podstawowej od ulicy Andersena posiada odrębne wejście umożliwiające odseparowanie części szkolnej. Układ funkcjonalny przedstawiono na rzutach i schematach.

Przedszkole

Odziały przedszkolne zaprojektowano w południowym skrzydle budynku szkoły podstawowej jako wbudowane, oddzielone funkcjonalnie. Zlokalizowano je od strony zabudowy jednorodzinnej. Przedszkole ma niezależne wejście od ulicy Dzikiej. Sale przedszkolne posiadają bezpośrednie połączenie z placem zabaw. Z uwagi na południową ekspozycję przedszkola zaprojektowano zadaszenie z wertykalnymi przesłonami, łamaczami słońca.

Szkoła Gimnazjalna

Budynek w kształcie litery C zlokalizowano przy zachodniej granicy działki. Podobnie jak budynek szkoły podstawowej zaprojektowano go z urządzonym zielenią i miejscami do gier dziedzińcem wewnętrznym. Dziedziniec jest miejscem integracji uczniów. Zwraca uwagę podcięte północne skrzydło budynku będące „bramą na boiska”. Oderwanie od ziemi skrzydła północnego zapewnia płynne połączenie przestrzeni zewnętrznych, boisk i dziedzińca czyli przestrzeni integracji ogólnej z przestrzenią integracji szkolnej. Pod podciętą częścią budynku zlokalizowano parkingi rowerowe. Budynek Szkolny domyka bryła Sali gimnastycznej z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej. Blok edukacyjny odizolowano, skupiając go głównie po zewnętrznym obrysie budynku na kondygnacjach ponad parterem.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl