Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu
II nagroda

<<< powrót
  • Robert Witczak
Skład zespołu:
  • Robert Witczak 

1. Idea:

• główna przestrzeń publiczna salonem miejskim
• płyta rynku jako dywan
• miejsce odpoczynku i spotkań przyjazne pieszym
• otwarta, ogólnodostępna przestrzeń, kształtująca poprawne wzorce życia społecznego
• charakterystyczny, wyróżniający się element silnej tkanki urbanistycznej

Przestrzeń Rynku i towarzyszącego mu deptaku przy ulicy Wojska Polskiego oraz ulicy 17 Stycznia ma być główną przestrzenią publiczną dla miasta Rawicza, stanowić o silnej identyfikacji przestrzennej, związanej z lokalną tożsamością, kształtującą życie mieszkańców, jak i będąca atrakcyjną przestrzenią dla odwiedzających miasto turystów.

2. Powiązania funkcjonalne i widokowe

• powiązania w skali miasta
- uszanowany główny kierunek ruchu pieszego
- przestrzeń zielonego ciągu tworząca nową jakość
- rynek jako otwarty łącznik wszystkich stron miasta

• powiązania w skali centrum miasta
- zachowanie głównych osi widokowych, kompozycyjnych oraz dominant wysokościowych
- ekspozycja pierzei wokół rynku
- zachowanie istniejącego drzewostanu
- stworzenie zielonego ciągu handlowo-usługowego
- pas wodny przed fasadą muzeum wzmacniający optyczne wrażenie obiektu

3. Układ komunikacyjny

• komunikacja kołowa i transport publiczny
- zmiana rozbudowanego komunikacyjnego charakteru
- odzyskanie przestrzeni publicznej
- przepuszczenie ruchu kołowego wokół Rynku
- rozdział układu komunikacyjnego drogami jednokierunkowymi
- dąży się do ograniczenia ruchu kołowego na Rynku do komunikacji publicznej i taksówek

• parkingi
- towarzyszące ulicom jednokierunkowym miejsca postojowe do parkowania równoległego
- zaznaczenie istotnej roli planowanych parkingów przy granicy ścisłego centrum miasta

• komunikacja piesza
- przestrzeń publiczna dla ludzi, zachęcająca do przemieszczania sie - priorytet pieszego w ścisłym centrum
- ciągi usługowo- handlowe
- wzbogacenie funkcji społecznych wzdłuż głównych przestrzeni ogólnodostępnych

• komunikacja rowerowa
- uwzględnienie tras rowerowych opartych na Studium Uwarunkowań
- usytuowanie w ścisłym centrum miejsc z możliwością zaparkowania roweru

4. Układ zieleni centrum i głównych przestrzeni publicznych

• układ funkcjonalny
- rynek rozumiany jako wielofunkcyjny miejski salon
- północna część placu rozumiana jako poszerzenie handlowo-usługowego deptaku, wzbogacona o ogródki restauracyjne
- południowa część placu rozumiana jako rekreacyjno-wypoczynkowa przestrzeń dla najmłodszych i najstarszych
- otwarta cześć placu zdolna do różnorodnej aranżacji programowej
- deptak i rynek będący główną przestrzenią publiczną łączy pozostałe elementy miejskiego życia ("zielony ring", skwer, kościół, sąd, urząd)

• kompozycja zieleni
- brak utrzymania istniejącego drzewostanu i zieleni niskiej w granicach opracowania
- ukształtowanie zieleni przez wpisanie jej w układ urbanistyczny
- dąży się do uzyskania miejskiej przestrzeni publicznej, której towarzyszy zieleń
- zieleń przy deptaku będąca elementem łączącym dwie strony "zielonego ringu"

5. Strefowanie głównych przestrzeni publicznych

• strefy funkcjonalne
- multifunkcjonalny plac
- towarzyszącym elementem na rynku jest okalająca funkcja komunikacyjna
- deptak jako ciąg handlowo-usługowy
- pierzejom wokół centrum towarzyszą głównie funkcje handlowe i usługowe

Z racji na kształtowanie przestrzeni miejskiej, jako przyjaznej i komfortowej, przewiduje się pojawienie większej ilości funkcji gastronomicznych i usług zatrzymujących użytkownika na dłużej. Zaleca się promowanie funkcji miastotwórczych w lokalach z wejściami dostępnymi z płyty rynku oraz deptaku.

• strefy dostępności
- ustala się dwa główne ciągi przestrzeni publicznej - pionowy oraz poziomy
- łączą one istotne przestrzenie publiczne tj. skwer, plac kościelny, rynek
- pozostałe wąskie ulice małomiasteczkowego Rawicza rozumie się jako drugorzędne przestrzenie publiczne, nie pełniące tak istotnej roli w kształtowaniu życia społecznego

6. Układ funkcjonalno-przestrzenny głównych przestrzeni publicznych

• zasada kształtowania przestrzeni (ciągi przestrzenne, wnętrza, powiązania z wnętrzami przyległymi)
- centralny plac wyznacza dwie prostopadłe osie w mieście
- deptak jako zielony ciąg usługowo-handlowy będący łącznikiem pomiędzy dwoma zielonymi wejściami do miasta
- druga oś piesza łączy północną część miasta z południową

• główne elementy przestrzeni
- nanizany na tym szlaku skwer tworzy ciągłość terenów zielonych w ścisłym centrum
- ciąg północno- południowy łączy ważne dominanty przestrzenne i wysokościowe

7. Idea plastyczna

• aranżacja i wyposażenie
- plac jest wielofunkcyjną przestrzenią miejską
- wolny plan pozwala na dowolną aranżację płyty placu
- zależnie od pór dnia, roku i okoliczności plac może posiadać różny program

• zasada kształtowania posadzki
- wpisanie placu w ortogonalną siatkę
- podkreślenie kształtu placu poprzez zaznaczenie jej krawędzi
- jednorodna, spójna posadzka z cegły
- cegła o zróżnicowanym rysunku
- plac jako "patchwork" ceglanych wątków na posadzce

Głównym elementem posadzki placu jest ortogonalna siatka, wypełniona cegłą o różnym ornamencie i stylistyce. Tworzy to swoisty dywan miejski, silnie związany z otaczającą historyczną zabudową.

• system informacji wizualno-przestrzennej
- cegła jako element identyfikacji wizualnej
- stosowanie stonowanych, uspokojonych banerów, znaków, logo

8. Etapowanie

- Etap I : infrastruktura komunikacyjna.
- Etap II : płyta rynku.
- Etap III : deptak, ciąg pieszo-jezdny przy ulicy Wojska Polskiego oraz 17 Stycznia.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl