Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu
I nagroda

<<< powrót
  • Roman Rutkowski Architekci
Skład zespołu:

Idea zaproponowanych rozwiązań

• Projekt przebudowy rynku w Rawiczu wraz przyległą ul. Wojska Polskiego jest projektem prostym i elastycznym, przywracającym dawny charakter przestrzeni urbanistycznej centrum Rawicza i poprzez swoją skromność zwracającym uwagę na architekturę.
• Celem projektu jest przestrzeń skromna i elegancka, pozbawiona niepotrzebnego napięcia materiałowego i geometrycznego zastosowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.
• Istotą przestrzeni rynku jest superposadzka wyposażona w ortogonalny raster charakterystycznych znaczników rozmieszczonych równomiernie w obydwu kierunkach w interwale ok. 2.65 m.
• Wypełniaczem superposadzki jest szlifowana szara kostka granitowa ułożona na rynku w pasach w kierunku wschód-zachód. Jest to rozwiązanie podobne do tego sprzed wieku, który jest przywołane w wytycznych konserwatorskich. Spadki zaprojektowano w czterech kierunkach od Ratusza w stronę obwodowego odwodnienia liniowego szczelinowego na peryferiach rynku.
• Kostka granitowa z superposadzką wypełnia całą przestrzeń rynku za wyjątkiem ul. Grunwaldzkiej / 3 Maja, która stanowi ważną linię komunikacji drogowej w Rawiczu.
• Pozostała część rynku została zaprojektowana jako piesza, która w razie potrzeby może zostać przekształcona w parking dla samochodów osobowych – jeżdżący po superposadzce kierowcy mają mieć wrażenie, że znajdują się na nieswoim terenie.
• Znaczniki budują geometrię posadzki i porządkują przestrzeń, są też miejscem lokowania wszelkich mebli miejskich na rynku: wbudowanego oświetlenia posadzkowego, ławek, koszy, lamp, stojaków rowerowych, słupków ulicznych, wbudowanych gniazdek elektrycznych.
• Wszystkie meble miejskie zaprojektowano specjalnie dla rynku w Rawiczu, ze wspólnym, współczesnym motywem geometrycznym. Proponuje się wykonać je ze stali kortenowskiej jako materiału niewymagającego konserwacji w przyszłości. Istnieje możliwość realizacji mebli miejskich ze stali malowanej proszkowo na kolor szary.
• Znaczniki są również miejscem lokowania przesuwanych, wyposażonych w kółka kwietników o wysokości ok. 150 cm, które stanowią esencję niniejszego projektu: zaparkowane zgodnie z rytmem znaczników kwietniki wyznaczają miejsca postojowe na superposadzce rynku i jednocześnie chowają parkujące tam samochody. Rozkład znaczników dostosowany jest do geometrii standardowego parkingu. Miejsca postojowe są jednocześnie koniecznością, jak i niedogodnością rynku: bez nich Rynek nie będzie wypełniony życiem miejskim, z nimi to życie ma ograniczoną przestrzeń. Dlatego w projekcie proponuje się elastyczny system lokalizacji miejsc postojowych: w południowo-wschodniej części rynku można usytuować wymaganych w programie konkursu 196 samochodów, ale też – bez ingerencji w grafikę posadzki placu, tylko przy zmianie liczby i konfiguracji kwietników – można ich tam usytuować mniej lub więcej, lub nawet w ogóle. W każdym przypadku superposadzka będzie wyglądać tak samo.
• Takie rozwiązanie powoduje, że rawicki Rynek jest przestrzenią elastyczną, w której nie tylko można zlokalizować potrzebny na co dzień parking, ale też zorganizować okolicznościowy jarmark, targowisko, rozgrywki sportowe, koncert itp.
• W każdym przypadku najważniejszym elementem przestrzeni rynku jest ratusz, otoczony niewysoką zielenią. Jest to rozwiązanie podobne do oryginalnego, na których opierają się wytyczne konserwatorskie.
• Tak zaprojektowany plac spełnia wymogi konserwatorskie mówiące o konieczności odsłonięcia wszystkich pierzei rynkowych, o postrzeganiu przestrzeni rynku jako jedną i spójną wartość.
• Jednocześnie tak zaprojektowany plac neutralizuje niekorzystny widok zaparkowanych samochodów.
• Ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Stycznia zostały utrzymane jako deptak. Ich rytm wyznaczają również znaczniki, unifikujące w ten sposób ulice z rynkiem.
• Wypełniaczem posadzki deptaka jest również szlifowana szara kostka granitowa, tym razem ułożona w pasach w kierunku północ-południe. Spadki zaprojektowano do centralnie umieszczonego liniowego systemu odprowadzania wody deszczowej.
• W rytmie tym usytuowano średniej wysokości drzewa i lampy, pomiędzy którymi istnieje możliwość lokowania innych mebli miejskich oraz restauracyjnych ogródków i innych podobnych obiektów.
• Z przestrzeni rynkowej, ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Stycznia postuluje się usunąć wszelkie banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, umieszczając tam sklepy różnego charakteru, kawiarnie i restauracje.
• Oczywiście proponuje się też uporządkować reklamy i szyldy na fasadach, przywracając pierwotny charakter zabytkowej architekturze.

Powiązania funkcjonalne
Przestrzenie rynku i ul. ul. Wojska Polskiego i 17 Stycznia mają być przeznaczone przede wszystkim dla pieszych, łączące się funkcjonalnie w jeden organizm, sprawnie połączony z istniejącą tkanką miasta.

• Powiązania widokowe
W sensie wizualnym celem konkursu jest odsłonięcie ratusza w przestrzeni rynku. Wszędzie indziej powiązania widokowe nie zmieniają się – istotą konkursu nie jest projektowanie ani burzenie kubatur, projekt dotyczy przestrzeni już istniejących.

• Powiązania w skali miasta
Należy połączyć teren objęty opracowaniem wygodnym systemem chodników i ścieżek rowerowych. To jednak pozostaje poza zakresem opracowania konkursowego.

• Powiązania w skali centrum miasta
Należy połączyć teren objęty opracowaniem wygodnym systemem chodników i ścieżek rowerowych, pamiętając również o miejscach postojowych.

Układ komunikacyjny

• Komunikacja kołowa i transport publiczny
Komunikacja kołowa nie zmienia się. Komunikacja północ-południe przechodząca przez Rynek pozostaje, pozostałe ulice są zamieniane w przestrzeń pieszą.

• Parkingi
Na rynku zapewniono wymagane 196 miejsc postojowych. Zgodnie z ideą przesuwanych kwietników liczba miejsc postojowych może być mniejsza albo większa. To pozwala na elastyczne użytkowanie przestrzeni.

• Komunikacja piesza
Przestrzenie rynku i ul. ul. Wojska Polskiego i 17 Stycznia są – za wyjątkiem ul. Rynek – przeznaczone dla ruchu pieszego.

• Komunikacja rowerowa
Po przestrzeniach rynku i ul. ul. Wojska Polskiego i 17 Stycznia mogą jeździć rowery. Nie wyznaczono osobnych ścieżek rowerowych – jest to rozwiązanie zbyt niebezpieczne z uwagi na duże prędkości rowerzystów.

Układ zieleni centrum i głównych przestrzeni publicznych

• Kompozycja zieleni
W przestrzeni rynku zaprojektowano zieleń zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi tylko przy ratuszu, pozostała zieleń znajduje się ruchomych kwietnikach, które definiują miejsca postojowe i chowają parkujące samochody. W przestrzeni ul. ul. Wojska Polskiego i 17 Stycznia zaprojektowano drzewa średniej wysokości w regularnym rytmie.

• Układ funkcjonalny zieleni
Brak zieleni na rynku umożliwia organizację wielu wydarzeń o różnym charakterze, a także wyznaczenie parkingu w dowolnej konfiguracji. Drzewa w ulicach tworzą kameralny charakter.

Strefowanie głównych przestrzeni publicznych

• Strefy funkcjonalne
Wyraźnie wydzielono strefę Rynku i strefę ul. ul. Wojska Polskiego i 17 Stycznia.

• Strefy dostępności
Cała przestrzeń objęta obszarem opracowania jest dostępna dla pieszych. Dla samochodów dostępna jest jedynie przelotowa ul. Rynek. Dopuszczalne jest przekraczanie samochodami ul. ul. Wojska Polskiego i 17 Stycznia w miejscach przechodzenia przez nie ulic prostopadłych.

Układ funkcjonalno-przestrzenny głównych przestrzeni publicznych

• Zasada kształtowania przestrzeni (ciągi przestrzenne, wnętrza, powiązania z wnętrzami przyległymi)
Przestrzenie rynku i ul. ul. Wojska Polskiego i 17 Stycznia mają być przeznaczone przede wszystkim dla pieszych, łączące się funkcjonalnie w jeden organizm, sprawnie połączony z istniejącą tkanką miasta. Wyraźnie wydzielono strefę Rynku i strefę ul. ul. Wojska Polskiego i 17 Stycznia. Rynek to przestrzeń elastyczna i otwarta, umożliwiająca organizację różnych wydarzeń, ulice to przestrzeń kameralna. Z przestrzeni rynkowej, ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Stycznia postuluje się usunąć wszelkie banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, umieszczając tam sklepy różnego charakteru, kawiarnie i restauracje.

• Główne elementy przestrzeni
Ratusz, posadzka, przesuwne kwietniki wyznaczające miejsca postojowe, drzewa.

• Idea plastyczna
Powrót do charakteru rynku sprzed wieku – zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Rynek to przestrzeń elastyczna i otwarta, umożliwiająca organizację różnych wydarzeń, ulice to przestrzeń kameralna.

• Aranżacja i wyposażenie
Wszystkie meble miejskie zaprojektowano specjalnie dla rynku w Rawiczu, ze wspólnym, współczesnym motywem geometrycznym. Proponuje się wykonać je ze stali kortenowskiej jako materiału niewymagającego konserwacji w przyszłości. Istnieje możliwość realizacji mebli miejskich ze stali malowanej proszkowo na kolor szary.

• Zasada kształtowania posadzki
1. Istotą przestrzeni rynku jest superposadzka wyposażona w ortogonalny raster charakterystycznych znaczników rozmieszczonych równomiernie w obydwu kierunkach w interwale ok. 2.65 m.
2. Wypełniaczem superposadzki jest szlifowana szara kostka granitowa ułożona na rynku w pasach w kierunku wschód-zachód. Jest to rozwiązanie podobne do tego sprzed wieku, który jest przywołane w wytycznych konserwatorskich. Spadki zaprojektowano w czterech kierunkach od Ratusza w stronę obwodowego odwodnienia liniowego szczelinowego na peryferiach rynku.
3. Kostka granitowa z superposadzką wypełnia całą przestrzeń rynku za wyjątkiem ul. Grunwaldzkiej / 3 Maja, która stanowi ważną linię komunikacji drogowej w Rawiczu.
4. Pozostała część rynku została zaprojektowana jako piesza, która w razie potrzeby może zostać przekształcona w parking dla samochodów osobowych – jeżdżący po superposadzce kierowcy mają mieć wrażenie, że znajdują się na nieswoim terenie.
5. Znaczniki budują geometrię posadzki i porządkują przestrzeń, są też miejscem lokowania wszelkich mebli miejskich na rynku: wbudowanego oświetlenia posadzkowego, ławek, koszy, lamp, stojaków rowerowych, słupków ulicznych, wbudowanych gniazdek elektrycznych.

• System informacji wizualno-przestrzennej
Musi zostać zaprojektowany dla całego miasta, nie tylko dla strefy objętej opracowaniem konkursowym. System informacji wizualnej musi być skromny i efektywny. Należy opracować i skutecznie wdrożyć zasady zagospodarowania elewacji budynków.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl