Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej hali sportowej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu.
II miejsce

<<< powrót
  • MD Polska Sp. z o.o.
Skład zespołu:

CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie najlepszej koncepcji Hali Sportowej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym oraz eksploatacyjnym.

PODSTAWOWE PRZESŁANKI I GŁÓWNA IDEA PROJEKTOWA

Teren opracowania znajduje się na osi kompozycyjnej całego zespołu urbanistycznego w skład, którego wchodzi zespół parkowy od strony pl. Armii Krajowej wraz z projektowaną na tym terenie nową biblioteką miejską, stadion miejski z boiskiem rozgrzewkowym, zespół otwartych basenów miejskich. Wymienione przestrzenie i obiekty użyteczności publicznej stanowią naturalne otwarcie i kumulację funkcji miejskich dla osiedli Kusocińskiego, Kopernika i Cyranka.

Zespół projektowy, uznaje że podstawową przesłanką urbanistyczną powinno być utrzymanie oraz wzmocnienie istniejących osi kompozycyjnych i widokowych w obszarze oddziaływania inwestycji Główną ideą przy kształtowaniu funkcji oraz formy hali było ścisłe jej powiązanie z istniejącym stadionem piłkarskolekkoatletycznym, zespołem basenów zewnętrznych oraz dwoma podstawowymi wejściami do obiektu.

Wejścia te mają pełnić odmienne role związane ze modelem funkcjonowania obiektu. Kompozycja elewacji bryły budynku została podporządkowana otwarciu na tereny rekreacyjne (baseny) oraz główne ciągi komunikacyjne. Elewacja hali będąca zamknięciem kompozycyjne wnętrza stadionu, została wyposażona w wielkowymiarowy telebim zintegrowany z nią technicznie i kompozycyjnie. W ramach zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa użytkowania założono, że droga wewnętrzna pomiędzy projektowaną halą a stadionem, zostanie zachowana. Zakłada się możliwość jej otwierania i zamykania - szczególnie na czas meczy piłkarskich), kiedy to ma pełnić funkcje dojazdu/parkingu dla kibiców drużyny gości i służb. Zlokalizowana w nowo-projektowanym budynku hali stanowisko dowodzenia, stanowi logiczne uzupełnienie do tego rozwiązania.Za niezmiernie ważne uznano odpowiednie zaplanowanie odpowiednich placów przedwejściowych. Plac od strony ul. Kusocińskiego stanowić ma bezpieczne miejsce dla gromadzenia się widzów wchodzących i wychodzących z hali głównej. Ma on też zapewniać możliwość organizacji imprez związanych z wydarzeniami wewnątrz obiektu lub mających charakter niezależny. Plac przed wejściem od strony zbiegu ulic Solskiego i Biernackiego, zaprojektowany z atrakcyjnymi elementami małej architektury (w tym fontanny) oraz zielenią miejską, ma mieć charakter bardziej kameralny i stanowić „codzienne” wejście do hali. Rzeźbę na osi kompozycyjnej ulicy Solskiego, włączono do zaproponowanej - w formie studialnej - kompozycji skweru wychodzącej poza obszar opracowania. W zakresie komunikacji założono, że w czasie organizacji dużych imprez na terenie całego zespołu sportowego, ul. Kusocińskiego służyć będzie głównie komunikacji samochodowej. Dotyczy to przybywających na obiekt kibiców, uczestników imprez i zawodników jak i codziennych użytkowników obiektów (parking podziemny). Ulicę Solskiego przewidziano z ciążeniem do komunikacji pieszej, jako naturalnej kontynuacji ruchu pieszego w kierunku otwartych terenów sportowo rekreacyjnych. Ulica ta, w zakresie komunikacji samochodowej na czas dużych imprez powinna być organizowana jako strefa ruch samochodowego z pierwszeństwem ruchu pieszego lub z całkowitym wyłączeniem ruchu samochodowego. Stąd w ramach rozważań studialnych zespół projektowy sugeruje pozostawienie u zbiegu ulic Biernackiego i Solskiego możliwości zawracania w ulicę Biernackiego. Stan istniejący w terenów zieleni (tj. zieleń osiedlowa, parki, skwery w formie uporządkowanej) oraz planowane i realizowane przez miasto Mielec inwestycje w tym zakresie, skłoniły zespół projektowy do zasugerowania działań porządkujących. Proponuje się realizować to w taki sposób, aby projektowana zieleń stanowiła wzmocnienie i kontynuację zieleni śródmiejskiej wzdłuż osi kompozycyjnej ulicy Solskiego. Zakłada się również, że zieleń komponowana w sąsiedztwie ogrodzenia basenu zewnetrznego przy zbiegu ulic. Solskiego i Biernackiego ulicy ma stanowić osłonę przed wglądem w obszar basenowy, zapewniając tak intymność wypoczywającym, jak i oparcie kompozycyjne dla wnętrza (wymiana ogrodzenia). Możliwa organizacja ogrodu jordanowskiego.

OPIS FUNKCJI HALI SPORTOWEJ.

Założenia kompozycyjne.
Forma obiektu w sposób bezpośredni odpowiada zadanemu programowi funkcjonalnemu obiektu. Takie kształtowanie bryły ma za zadanie zracjonalizowanie kosztów powstania oraz eksploatacji obiektu. Dyspozycja przestrzenna budynku odbywa się w oparciu o oś jaką stanowi wewnętrzny pasaż łączący dwa place wejściowe prowadzące do projektowanego budynku. Obiekt o bryle zamkniętej, otwiera się szerokim pasem przeszklenia na baseny zewnętrzne, dzięki czemu możliwa jest kontynuacja formalna i funkcjonalna basenów istniejących w nowoprojektowanym budynku.

Założenia funkcjonalno-użytkowe. Obiekt składa się z czterech wydzielonych funkcjonalnie części: basenu, hali sportowej, podbasenia i parkingu podziemnego. Pomiędzy halą sportową i basenem wytworzona została wspólna przestrzeń publiczna o programie rehabilitacyjno-sportowym, uzupełniającym obie główne funkcje obiektu. Codzienne funkcjonowanie obiektu wiąże się z wejściem od strony ul. Solskiego. Kontrola dostępu do poszczególnych usług odbywa się za pośrednictwem dwóch recepcji zlokalizowanych w holu głównym. Pierwsza z nich zarządza częścią fitness i obiema halami sportowymi halą główną i treningową). Druga zarządza basenem i częścią rehabilitacyjną. Obie recepcje połączone są z ochroną obiektu.

Główna hala sportowa. Zaprojektowano halę sportową z boiskiem wielofunkcyjnym, o wymiarach wolnej przestrzeni 50x29m i wysokości do spodu konstrukcji 15m. Hala przewidziana jest do przeprowadzenia rozgrywek m.in. w następujących dyscyplinach: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, futsal. Płyta główna posiada obejście szer. 2m o wzmocnionej posadzce. Wzmocnienie posadzki przewidziano również w rejonie wysuwania trybun teleskopowych. Zakłada się wykonanie na całości hali płyty umożliwiającej przejazd samochodu o wadze do 3,5t. Do głównej hali sportowej przylegają magazyny z bezpośrednim dostępem do hali i do drogi technicznej. Główna hala jest połączona z dwiema salami treningoworozgrzewkowymi – małą do rozgrzewki i ćwiczeń indywidualnych i pełnowymiarową halą treningową.

Treningowa hala sportowa. Zaprojektowano halę o wymiarach wolnej przestrzeni 45x30m i wysokości 12,5m. W hali możliwy będzie trening w takich dyscyplinach jak np. piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, futsal, badminton, a także trening lekkoatletyczny w następujących konkurencjach: skok w dal, skok wzwyż, skok o tyczce, pchnięcie kulą, trening rzutu oszczepem. W hali przewidziano możliwość montażu kotar wzdłuż konstrukcji hali w celu podziału jej na 3 części. Na hali przewidziano również niewielkie trybuny na łącznie 105 miejsc. Hala treningowa doświetlona jest światłem naturalnym poprzez szedowy dach zwrócony otworami w kierunku północno-zachodnim co przeciwdziała przegrzewaniu hali oraz oślepianiu osób z niej korzystających. Doświetlenie górne oraz dolne obniża koszty eksploatacyjne związane z zapewnieniem właściwego poziomu oświetlenia.

Widownia hali sportowej. Wokół areny sportowej zlokalizowano dwupoziomowe trybuny stałe na: 1616 miejsc + 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych na trybunie dolnej (niższej), 1489 miejsc na trybunie górnej (balkon), co łącznie daje 3105 miejsc na trybunach stałych. Oprócz tego przewidziano 432 miejsca na trybunach rozkładanych. W sumie na wszystkich trybunach przewidziano 3543 miejsca.

W obejściu za trybunami zlokalizowano punkty gastronomiczne oraz sanitariaty. Wyznaczono także przestrzenie do ustawienia automatów z jedzeniem i napojami.

Pomieszczenia wielofunkcyjne, VIP i pomieszczenia dla mediów. Zaprojektowano zespół pomieszczeń wielofunkcyjnych/konferencyjnych z odpowiednim zapleczem sanitarnym. Przewiduje się możliwość wydzielenie do 3 pomieszczeń. W sali konferencyjnej przewidziano okablowanie strukturalne i wyposażenie konferencyjne, nagłośnienie oraz rozprowadzenie zasilania i punktów poboru energii elektrycznej w podłodze. Jednocześnie wszystkie elementy wyposażenia wnętrz spełniać będą wymagania akustyczne, w szczególności ścianki mobilne. Przy trybunie VIP zaprojektowano hol z obsługą cateringową oraz pomieszczenie loży z możliwością podziału na dwa mniejsze. Przy trybunie przeznaczonej dla mediów wydzielono zespół pomieszczeń zapewniających możliwość transmisji i obsługi medialnej dla wydarzeń rozgrywających się w projektowanym kompleksie. W skład zespołu pomieszczeń wchodzą hol z depozytem, sanitariaty, studio telewizyjne, kabiny komentatorskie, reżyserka, pokój obsługi transmisji i pomieszczenie biurowe. Płyta boiska wyposażona jest w okablowanie i punkty dostępowe umożliwiające optymalne usytuowanie stanowisk niezbędnych dla poprawnej obsługi i oprawy wydarzeń sportowych.

Zaplecze szatniowe. Przewidziano 4 zespoły szatniowe przypisane do głównej hali sportowej w tym 2 z możliwością podziału oraz 2 dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla potrzeb hali treningowej przewidziano kolejne 2 zespoły szatniowe. Układ pomieszczeń szatniowych umożliwia elastyczne zarządzanie halami sportowymi oraz pozostałymi oferowanymi usługami kompleksu.

Zaplecze dla organizacji imprez sportowych i rozrywkowych. Zapewniono wydzielony zespół pomieszczeń trenerskich, sędziowskich i związanych z obsługą zawodów sportowych, który stanowi niezależną, łatwą w zarządzaniu całość. Zespół ten ukształtowany jest w sposób uniwersalny co umożliwia adaptowanie pomieszczeń do różnych potrzeb (np. garderoby, szatnie, pomieszczenia obsługi, itp.).

Boiska do squash’a. Zaprojektowano dwa boiska do squash’a dostępne bezpośrednio z holu głównego. Boiska znajdują się pod trybuną i z tego względu zostały zagłębione by osiągnąć wymaganą wysokość. Zabieg ten dodatkowo zapewnia niecodzienny wgląd w przeszklone boksy z wyższego poziomu. Zagłębienie boisk zapewnia także przestrzeń do przygotowania się do gry niewidoczną dla osób postronnych, a także umożliwia przygotowanie miejsc do obserwacji rozgrywki przez osoby zainteresowane.

Ścianka do wspinaczki. Ze względu na jej atrakcyjność umieszczono ściankę wspinaczkową w strefie wejściowej. Dla zapewnienia odpowiedniej wysokości i właściwego stopnia trudności dla bardziej zaawansowanych wspinaczy podstawa ścianki mieści się na kondygnacji -1. Rozwiązanie to pozwala również obserwować osobom postronnym aktywności odbywające się na ściance z ciekawszej perspektywy. Wspinaczom zapewniono natomiast komfort ćwiczeń i nauki koncentrując uwagę widzów na środkowej i wyższej części głównej ścianki, a nie na jej podstawie. Sala wspinaczki uformowana jest jednoprzestrzennie co ma sprzyjać integracji i wzajemnej pomocy bardziej i mniej doświadczonych wspinaczy. Założono, że w pomieszczeniu do wspinaczki fragment ścianki będzie przystosowany do pracy z dziećmi, a otwarty charakter przestrzeni sprzyjać będzie zapewnieniu bezpieczeństwa najmłodszym.

Siłownia i sala fitness. Siłownia i sala fitness zlokalizowane są w bezpośredniej bliskości szatni i razem ze ścianką wspinaczkową stanowią zespół uzupełniających funkcji sportowych. Drugim analogicznym zespołem są boiska do squash’a. Zakłada się możliwość zarządzania zespołem przez zewnętrznego operatora. Sala fitness na czas wydarzenia sportowego rozgrywającego się na głównej hali stanowi wykorzystywana jest jako sala rozgrzewkowa. Sala fitness ma możliwość podziału na dwa mniejsze pomieszczenia w celu zwiększenia możliwości komercyjnych (np. sala ruchowa i sala z rowerami stacjonarnymi).

Rehabilitacja, odnowa biologiczna, lekarz. Zaprojektowano zespół pomieszczeń dostępny bezpośrednio z pasażu składający się z: pomieszczenia lekarza, masażu i sali do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz niewielką poczekalnię. Pomieszczenie lekarza wykorzystywane jest również jako ambulatorium/pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej w trakcie trwania na obiekcie większej imprezy.

Strefa małego kibica. Strefa małego kibica będzie funkcjonowała okresowo, głównie na czas większych wydarzeń organizowanych w kompleksie. W tym celu przewidziano miejsce w pasażu, gdzie ustawiane będą tymczasowe instalacje zabawowe dla najmłodszych. Zakłada się podział strefy na dwie przestrzenie – dla dzieci młodszych i starszych. Dzieci będą przebywać pod opieką personelu o odpowiednich kwalifikacjach.

Pomieszczenia administracyjne i klubowe. Zaprojektowano zespół pomieszczeń klubowych z dostępem do światła naturalnego i niewielką salą konferencyjną. Przewiduje się również zespół pomieszczeń administracyjnych dla kompleksu. W skład pomieszczeń administracyjnych oprócz pokojów biurowych i zaplecza socjalnego wchodzi również niewielka sala konferencyjna, pomieszczenie archiwum i serwerownia.

Zaplecze magazynowe. Zaplecze magazynowe zlokalizowano na parterze wzdłuż projektowanego przejazdu technicznego. Zapewniono możliwość bezpośrednich dostaw wprost do magazynów oraz możliwość ich swobodnego opróżniania wprost na zewnątrz budynku. Układ magazynów pozwala na swobodny dostęp do obu hal sportowych (głównej i treningowej). Dodatkowo jeden z magazynów na czas dużych wydarzeń sportowych stanowi zaplecze szatni zwiększając ich pojemność. Zaplecze magazynowe może być, po odpowiednich ustaleniach, wykorzystywane przez zarządcę stadionu.

Zaplecze techniczne. Większość wymaganego zaplecza technicznego budynku zlokalizowana w poziomie piwnic oraz na wewnętrznym dachu technicznym zlokalizowanym w taki sposób aby znajdujące się na nim wymagane urządzenia były ukryte i nie zakłócały odbioru bryły budynku. Dach ten zlokalizowano pomiędzy halą główną a halą treningową na poziomie 2 piętra.

Hala basenowa – sportowa. Dziesięcio-torowa, dwudziestopięcio-metrowa niecka basenowa została zlokalizowana w poziomie parteru w północnym narożniku budynku. Dostęp do hali podobnie jak do całego zespołu basenowego z centralnej część pasażu, poprzez układ szatniowo-sanitarny.

Hala basenowa – rekreacyjno-rozgrzewkowa. Podobnie jak hala basenowa, otwierająca się dużym przeszkleniem na zespół basenów zewnętrznych. Zaproponowano możliwość okresowego otwierania basenów wewnętrznych na baseny zewnętrzne za pośrednictwem odpowiednich śluz oraz niewielkiego basenu rekreacyjnego łączącego obie części basenowe. Dach nad tą częścią hali zaprojektowano jako

Widownia hali basenowej. Przewiduje się możliwość organizowania w obiekcie zawodów sportowych z udziałem widowni. Zaprojektowano widownię stałą w poziomie 1 piętra na 506 miejsc oraz stanowiska dla 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Trybuna ta jest dostępna z pasażu. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano windę z drzwiami w układzie 90 stopni. Dodatkowo w poziomie parteru przewiduje się tzw. trybunę mokrą, łącznie na 66 miejsc. Ponadto na okres organizacji większych imprez sportowych z udziałem widzów, przewidziano możliwość rozstawianej, dwupoziomowej trybuny (obejmującej parter i 1 piętro) na ok. 250-500 osób, po przeciwnej stronie do trybuny stałej

Szatnie basenowe. Szatnie zlokalizowano pomiędzy basenem sportowym a częścią rekreacyjną basenu. Organizacja szatni uwzględnia posiada jedną wspólną przestrzeń szatniową z indywidualnymi boksami przebieralni oraz oddzielne zespoły sanitarne, damski i męski. Ponadto na okres zawodów pływackich przewidziano możliwość podziału za pomocą ściany przesuwnej przestrzeni szatni na dwa oddzielne pomieszczenia szatniowe - dla kobiet i mężczyzn.

Zaplecze techniczne basenu. Zlokalizowano w poziomie piwnic pod nieckami basenowymi.

Scenariusze użytkowania budynku. Projekt zakłada możliwość organizowania w obiekcie różnego rodzaju imprez, również odbywających się jednocześnie i pozwalających na ich prowadzenie w taki sposób aby wzajemnie ze sobą nie kolidowały. Na planszach projektowych przedstawiono przykładowe scenariusze z ukazaniem poszczególnych grup użytkowników. W części studialnej przedstawione też proponowany sposób powiązania projektowanego obiektu z przyległym teren w zależności od rodzaju proponowanych scenariuszy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl